Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”  realizowany jest przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

 

Cel szczegółowy PI RPO to zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

Celem projektu jest indywidualizacja procesu nauczania poprzez wsparcie stypendialne 622 uczniów szkół prowadzonych kształcenie zawodowe z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w okresie do 31 października 2018 roku. Wśród uczniów, którzy otrzymają wsparcie - jako jedyni w powiecie nakielskim - są:

Krzysztof Siatka - klasa IV technikum,

Małgorzata Nowak - klasa IV technikum oraz

Julia Grygierzec - klasa III Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

Serdecznie GRATULUJEMY.