Załącznik do uchwały nr 2/ 2014
z dnia  10.09.2014 r.   

Statut
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie


  

Rozdział I

Postanowienia ogólne
    
§ 1

Stowarzyszenie o nazwie :
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, zwane dalej „ Stowarzyszeniem” , posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
2. Siedzibą  Stowarzyszenia jest miasto Szubin.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.

                                                                 
§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001 Nr 79,poz. 855 ze zmianami) oraz statutu.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia   swych spraw może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 5

Stowarzyszenie może posiadać swój znak graficzny chroniony przez prawo i używać własnych pieczątek. Nazwa i znak Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.


§ 6

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych organizacji o podobnych celach statutowych.
2. Stowarzyszenie może również być członkiem organizacji międzynarodowych, na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.
3. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 i 2 bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:
1. Promowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Szubinie.
2. Podtrzymywanie więzi miedzy absolwentami szkoły.
3. Wspieranie szkolnych organizacji wewnętrznych (teatr, kół zainteresowań
i innych ).
4. Wspieranie i pomoc organizacyjna dla inicjatyw młodzieży, wymiany międzynarodowej, działalności kulturalnej.
5. Wspieranie statutowej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
6. Promowanie kreatywnych nauczycieli,
7. Promowanie edukacji zdrowotnej, ekologicznej i działalności turystycznej,
8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym,
9. Pomoc w zdobywaniu kwalifikacji niezbędnych do objęcia odpowiedzialnych stanowisk,
10. Promocja i organizacja wolontariatu,
11. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
12. Ochrona i promocja zdrowia,
13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
14. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych,
15. Upowszechnienie i ochrona praw konsumentów,
16. Wspieranie doskonalenia rozwoju zawodowego kadry nauczycielskiej,
17. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli,
18. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
19. Organizacja i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży,
20. Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
21. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej uczniów, nauczycieli i rodziców,
22. Współudział w rozwoju bazy materialnej szkoły w tworzeniu lepszych warunków do pracy dydaktyczno-wychowawczej,
23. Pomoc w wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży oraz ich rozwoju i usamodzielnieniu , w tym pomoc materialna uczniom uzdolnionym,
24. Wspieranie i edukacja rodzin dotkniętych niepełnosprawnością lub zagrożonych patologią,
25. Edukacja w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii komputerowych,
26. Integracja ze środowiskiem społecznym,
27. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych,
28. Wspieranie działań na rzecz edukacji szkolnej i intelektualnej młodzieży i dorosłych oraz działań w dziedzinie przedsiębiorczości,
29. Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa,
30. Upowszechnienie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 8

Cele określone w §7 Stowarzyszenie realizuje miedzy innymi poprzez:

1. Tworzenie systemu informacji dla potrzeb kontaktów z absolwentami,
2. Prowadzenie działalności wydawniczej,
3. Prowadzenie działalności oświatowej,
4. Współpracę ze szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi,
5. Podejmowanie działań na rzecz pomocy finansowej dla szkoły w tym zbiórek publicznych,
6. Organizowanie spotkań i pogadanek z dawnymi absolwentami szkoły, którzy zaznaczyli  swoją obecność w życiu politycznym i  kulturalnym kraju.
7. Organizowanie imprez rocznicowych podkreślających tradycję szkoły.
8. Organizowanie obozów, kolonii, wycieczek w kraju i poza jego granicami,
9. Organizowanie wymiany międzynarodowej młodzieży,
10. Roztaczanie opieki organizacyjnej nad formami aktywności młodzieży,
11. Pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów związanych z rozwijaniem talentów i zdolności uczniów oraz organizowaniem zajęć pozaszkolnych, w tym rekreacyjnych,
12. Promowanie i prezentowanie dorobku szkoły w prasie i innych publikacjach,
13. Uczestniczenie młodzieży oraz członków stowarzyszenia  w różnych imprezach organizowanych na obszarze gminy , powiatu, województwa, kraju i poza nim,
14. Współpracę z innymi stowarzyszeniami oraz pomoc w rozwoju i krzewieniu kultury,
15. Organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej i sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i przeciwdziałaniu patologii społecznej,
16. Organizowanie przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego
17. Utworzenie funduszu stypendialnego i funduszu nagród,
18. Organizowanie i realizację przedsięwzięć edukacyjnych,
19. Popularyzację oraz promocję osiągnięć Szkół i ich absolwentów,
20. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, olimpiad, kursów, szkoleń, seminariów, 
21. Organizowanie koncertów, występów, wystaw, zabaw oraz zbiórek pieniężnych w zakresie realizacji celów statutowych,
22. Pozyskiwania wsparcia dla celów Stowarzyszenia przez sponsorów krajowych i zagranicznych,
23. Współudział z władzami gminnymi i powiatowymi oraz innymi podmiotami w działaniach zmierzających do poprawy ładu i porządku publicznego, podejmowaniu prac społecznie użytecznych oraz aktywizacji gospodarczej i kulturalnej,
24. Integrację członków Stowarzyszenia wokół jego działalności, m. in. poprzez organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i towarzyskich dla osiągnięcia celów statutowych
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współpracy z dyrektorami szkół, innymi stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami i jednostkami kultury, władzami samorządowymi i ośrodkami kultury.


§ 9

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Decyzje o podjęciu działalności gospodarczej oraz rodzajach i formie jej prowadzenia podejmuje Walne Zebranie Członków.
3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych

                                                                
§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia w tym cudzoziemiec nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna uznająca cele Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych lub Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze Uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek zarządu.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Podejmowania inicjatyw, zgłaszania postulatów i wniosków do władz stowarzyszenia dotyczących   jego statutowej działalności.
3. Uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.
4. Noszenia odznaki organizacyjnej.
5. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreślaniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

§ 13

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. Czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia poprzez propagowanie celu i programu    Stowarzyszenia oraz przestrzeganie Statutu.
2. Regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
3. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.


§ 14

1. Członkowie wspierający i honorowy posiadają prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek wspierający i honorowy mają prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.


§ 15

1.Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
b) śmierci członka,
c) naruszenia postanowień statutu Stowarzyszenia,
d) skreślenia z powodu zalegania z opłatą składek co najmniej 1 rok,
e) pozbawienia praw publicznych,
f) likwidacji Stowarzyszenia,
g) likwidacji osoby prawnej lub utraty osobowości  prawnej w przypadku członkostwa
osób wspierających.
2.Uchwały w zakresie wykluczenia, wykreślenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
3.Od uchwały w przedmiocie wykluczenia lub skreślenia przysługuje odwołanie od Walnego
   Zebrania Członków w terminie 30 dni.


Rozdział IV

Struktura i władze Stowarzyszenia

§16

Władzami stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjn

§ 17

1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub  tajnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba, że statut przewiduje inaczej, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§18
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz stowarzyszenia w czasie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród członków stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy zwykłą większością głosów.

 

Walne Zebranie członków

§ 19


1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym- członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad  Zarząd zawiadamia członków listownie, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie z 14 dniowym   wyprzedzeniem.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
a)w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 17 ust.2
b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu  30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

 

§ 20

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku, sprawozdawczo wyborcze co pięć lat.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej
c) na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
6. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt b i c , Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później, niż  do 8 tygodni od daty przedstawienia  odpowiedniego wniosku lub żądania zarządowi z zachowaniem postanowień § 18 ust.3.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. Bez odbycia zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo głosowanie pisemne.


§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków  należy w szczególności:
1. wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia;
2. określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia;
3. uchwalanie Statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby;
4. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia;
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz stowarzyszenia;
6. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
7. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
8. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
9. uchwalenie zmian w statucie
10. ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
12. powoływanie komisji do załatwienia określonych spraw;
13. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
15. podejmowanie uchwał o rozpoczęciu, zakresie i formie prowadzenia działalności gospodarczej.
Zarząd

§ 22

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
2. Zarząd składa się z nie więcej niż 7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka.
3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż 4 razy w roku.
6. Zarząd do prowadzenia Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.


§23


Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Członków.


§ 24


1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków – w tym prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.
3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić – osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura – pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

§ 25

Do zakresu działań Zarządu należy :
1. realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
2. określanie szczegółowych kierunków działania;
3. ustalanie budżetu i preliminarzy;
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;
6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
7. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań;
8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
11. pobieranie składek członkowskich;
12. prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
13. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
14. opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
15. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów;
16. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
17. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia;

Komisja Rewizyjna


§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
2. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli gospodarczo-finansowej pod względem celowości i gospodarności oraz przedkładanie sprawozdania z wnioskami na posiedzenie Zarządu;
3. występowanie do Zarządu z wnioskami o przeprowadzenie kontroli i lustracji;
4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
5. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie;
6. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie;
7. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;


§ 28

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo  brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 29

W przypadkach określonych w § 27 pkt 3, Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.


Rozdział V

Majątek i fundusze stowarzyszenia.


§ 30

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do celów statutowych.

§ 31


1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze: składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 


Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32

1. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwał Walnego Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia , z uwzględnieniem § 19 ust.4.
2. W przypadku przyjęcia uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę   o przeznaczeniu majątku i powołuje likwidatorów spośród członków zarządu.
3. Majątek Stowarzyszenia w przypadku jego rozwiązania może być przeznaczony wyłącznie na cele, dla których Stowarzyszenie zostało powołane.
4. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia i podlegają zgłoszeniu do sądu rejestrowego.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 33

W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79 poz. 855).

 


w imieniu założycieli:
Anna Miśnik
Alicja Jaśkowiak