26 lutego  br. Zarząd Powiatu Nakielskiego podjął uchwałę nr 504/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 2-6/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku. Stowarzyszenie działające przy szkole uzyskało wsparcie finansowe dla 3 projektów, w trzech zakresach:

 

1. konkurs nr 2/2018 - na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej oraz promocji i organizacji wolontariatu, pod nazwą "Zdrowie i wolontariat 2018" 

„Smaczne zdrowie” - kwota dofinanswoania 1200,00

2. konkurs nr 5/2018 - na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pod nazwą "Kultura fizyczna i sport 2018"

„Sport, zabawa fajna sprawa” - kwota dofinansowania 3000,00

3. konkurs nr 6/2018 - na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą "Ekologia i turystyka w powiecie nakielskim 2018"

"Ekologistyka na Krajnie i Pałukach" - kwota dofinsowania 1200,00