W ramach realizacji projektu "Szkoła zawodowa świadomym wyborem - II edycja" realizowanym przez Powiat Nakielski w partnerstwie z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, 10 stycznia 2018r., 5 uczniów naszej szkoły kształcący się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, elektryk i technik logistyk rozpoczęło kurs spawania metodą MIG/MAG. 

Uczniowie w ramach 151 godzin nabywają umiejętności teoretycznych i praktycznych spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych i w osłonie gazów aktywnych. Kurs zakończy się egzaminem sprawdzającym stopień przyswojenia przez uczestników wiadomości. Egzamin końcowy odbędzie się przed komisją egzaminacyjną z Instytutu Spawalnictwa. Życzymy powodzenia na egzaminie i rozwoju ścieżki zawodowej.