25 listopada w ramach projektu "Szkoła zawodowa świadomym wyborem - II edycja" wdrażanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, rozpoczęły się zajęcia praktyczne przygotowujące do uzyskania uprawnień do obsługi sprzętu oraz do robót ziemnych. Z tej formy wsparcia korzysta 5 uczniów naszej szkoły, którzy kształcą się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych