18.10.2017 w ramach projektu " EduAkcja w technikach" wdrażanego w ramach RPO WK-P, Oś Priorytetowa 10, Działanie 10.2 Ksztalcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego, opracowanego przez Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim, Powiatem Nakielskim, Powiatem Toruńskim przy współpracy i na rzecz 12 techników grupa uczniów naszej szkoły rozpoczęła zajęcia praktyczne przygotowujące do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie potwierdzającym umiejętności konieczne dla operatorów wózków widłowych a tym samym zdobycie przez uczestników kursu certyfikatu i dodatkowych kwalifikacji zawodowych.