fot. UM Szubin7 marca 2017r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami zorganizowane przez Stowarzyszenie Rady Przedsiębiorców i Pracodawców Gminy Szubin, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie Panią Elżbietę Nowicką oraz Burmistrza Szubina Artura Michalaka.

 

Spotkanie dotyczyło współpracy pracodawców i szkół w organizowaniu i prowadzeniu dualnego kształcenia zawodowego w ramach szkolnictwa zawodowego. Spotkanie poprowadziła Pani Alicja Jaśkowiak nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

System dualny zwany też przemiennym lub dwutorowym polega na nauce zawodu organizowanej przez pracodawcę oraz kształceniu teoretycznym i ogólnym w systemie szkolnym lub formach pozaszkolnych.

Istota dualnego kształcenia zawodowego:
podstawę prawną odbywania zajęć praktycznych u pracodawców może stanowić zarówno umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą, jak i umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu;
przyporządkowanie każdej z form praktycznej nauki zawodu do określonego typu szkoły;
określenie wymiaru zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia;
zapewnienie pracodawcy możliwości wpływania na treści programu nauczania dla zawodu w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane.

W ZSP są dwa różne typy kształcenia:
- całkowicie dualistyczny w zasadniczej ( teraz branżowej), gdzie pracodawca sam uczy praktycznie ucznia zawodu na bazie podstawy programowej. Może ją sobie uzupełnić o to, co zwiększy szansę ucznia na rynku pracy albo u niego w firmie (ważne - on organizuje proces kształcenia praktycznego) Pomimo że system dualny cały czas u nas funkcjonuje, dotychczas nie był odpowiednio eksponowany ani promowany.
- w technikach dąży się, by osiągnąć bliskość kształcenia teoretyczego i praktycznego (dualizm) i dlatego oprócz praktyk chcielibyśmy aby pracodawcy współpracowali w realizacji zajęć dla grup uczniowskich w przedsiębiorstwach logistycznych lub ekonomicznych (jeżeli będą chętni). Szkoła przygotowuje grupę uczniów, zawiera umowę z pracownikiem firmy taką jak że swoimi nauczycielami.

Zależy nam by przedsiębiorcy decydowali się współpracować w projektach i nauce przedmiotów o charakterze praktycznym. Mogą prezentować się na naszej stronie, drzwiach otwartych. W roku szkolnym szkoła we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół ZSP realizowała projekt "Od kołodzieja do operatora drona ", którego celem było wskazanie tradycji szkolnictwa zawodowego na terenie Krajny i Pałuk oraz przegląd struktury zatrudnienia na przestrzeni wieków.

W szkole zespół przedmiotów zawodowych dokonał wyboru w ramach zawodu technik logistyk przedmiotu, z którego wiedza mogłaby być zdobywana w rzeczywistych warunkach.

Aby system dualnego kształcenia zawodowego funkcjonował w technikum niezbędna jest współpraca na linii - przedsiębiorstwa z branży transportowo – magazynowo – spedycyjnej – szkoła. Wówczas uczniowie mają szansę na weryfikację zdobytej w szkole wiedzy w warunkach realnych i osiągniecie sukcesu edukacyjnego – zdobycie tytułu technika logistyka.
Podsumowaniem wystąpienia była projekcja filmu promocyjnego szkoły oraz zaroszeniem na drzwi otwarte, 14 marca 2017 roku w godz. 10,00-14,00.

Spotkanie zakończyło się ustaleniem wspólnego frontu działania, aby poszerzyć ofertę kształcenia szkoły o zawody, na które zapotrzebowanie zgłaszali obecni pracodawcy.