gify malarz   Branżowa Szkoła I Stopnia

                                   klasy wielozawodowe

                  dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej

 

Okres nauki:
3 lata


Podbudowa:
 szkoła podstawowa

Uczniowie podpisują z wybranym zakładem pracy umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, uzyskując status pracownika młodocianego.

Przedmioty ogólne i zawodowe:
uczniowie klas wielozawodowych odbywają w szkole kształcenie tylko w zakresie przedmiotów ogólnych, natomiast kształcenie zawodowe (zgodnie z wybranym zawodem) realizują na kursach dokształcających, które odbywają się w upoważnionych ośrodkach dokształcania zawodowego ( 4 tygodnie w każdym roku nauki). Na dokształcanie zawodowe szkoła kieruje uczniów na podstawie harmonogramu kursów, opracowanego przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.

Egzamin zawodowy:
elementem kończącym cykl nauczania w danym zawodzie jest świadectwo czeladnicze, lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskany po zdaniu egzaminu zawodowego.

Zatrudnienie:
zgodne z wybraną specjalnością zakłady produkcyjne i usługowe w kraju i za granicą. Zdobyte w szkole umiejętności umożliwiają również podjęcie własnej działalności gospodarczej..

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w celu przyjęcia do  Branżowej Szkoły I Stopnia: 

  • wydrukowany wniosek z naboru elektronicznego, podpisany przez kandydata do szkoły i rodzica bądź opiekuna prawnego 
  • zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające przyjęcie na praktyczną naukę zawodu,
  • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie do lekarza medycyny pracy wydaje zakład pracy)
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub kopię świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej
  • jedno zdjęcie podpisane imieniem i nazwiskiem