Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wykaz podręczników:
Zawód:
SPRZEDAWCA (klasa profilowana)Okres nauki: 3 lata
Podbudowa: gimnazjum. Uczniowie w zawodzie sprzedawca odbywają kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnych i zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, natomiast zajęcia praktyczne realizują we współpracujących ze szkołą placówkach handlowych. Uczniowie podpisują z  zakładem pracy umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, uzyskując status ucznia pracownika młodocianego.

Przedmioty zawodowe:

  • Towar jako      przedmiot handlu,
  • Organizacja i      techniki sprzedaży,
  • Obsługa klientów,
  • Przedsiębiorca w      handlu,
  • Język obcy w      działalności handlowej,
  • zajęcia praktyczne :w      I i II klasie - 2 dni w tygodniu, w III klasie 3 dni.

Egzamin zawodowy:
elementem kończącym cykl nauczania w zawodzie sprzedawca jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskany po zdaniu egzaminu zawodowego.

Zatrudnienie:
wszystkie placówki handlowe. Zdobyte w szkole umiejętności umożliwiają również podjęcie własnej działalności gospodarczej.

gify kucharzZasadnicza Szkoła Zawodowa-klasy wielozawodowe

Okres nauki:
3 lata
Podbudowa:
gimnazjum. Uczniowie podpisują z wybranym zakładem pracy umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, uzyskując status ucznia pracownika młodocianego.

Przedmioty ogólne i zawodowe:
uczniowie klas wielozawodowych odbywają w szkole kształcenie tylko w zakresie przedmiotów ogólnych, natomiast kształcenie zawodowe (zgodnie z wybranym zawodem) realizują na kursach dokształcających, które odbywają się w upoważnionych ośrodkach dokształcania zawodowego ( 4 tygodnie w każdym roku nauki). Na dokształcanie zawodowe szkoła kieruje uczniów na podstawie harmonogramu kursów, opracowanego przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.

Egzamin zawodowy:
elementem kończącym cykl nauczania w danym zawodzie jest świadectwo czeladnicze, lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskany po zdaniu egzaminu zawodowego.

gify malarzZatrudnienie:
zgodne z wybraną specjalnością zakłady produkcyjne i usługowe w kraju i za granicą. Zdobyte w szkole umiejętności umożliwiają również podjęcie własnej działalności gospodarczej..

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w celu przyjęcia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

  • zaświadczenie z      zakładu pracy potwierdzające przyjęcie na praktyczną naukę zawodu,
  • orzeczenie lekarza      medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w      określonym zawodzie (skierowanie do lekarza medycyny pracy wydaje zakład      pracy)
  • oryginał świadectwa      ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub      kopię świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora gimnazjum      (najpóźniej w terminie dwóch dni od daty otrzymania).

 

gify znaki drogowe

Wykaz zawodów nauczanych w Zasadniczej Szkole Zawodowej
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie
Klasy wielozawodowe

L.p.

Czas trwania
  nauki (w latach)

Nazwa zawodu

1

3

Sprzedawca

2

3

Fotograf

3

3

Kucharz

4

3

Fryzjer

5

3

Rolnik

6

3

Ogrodnik

7

3

Monter konstrukcji budowlanych

8

3

Zdun

9

3

Murarz - tynkarz

10

3

Mechanik pojazdów samochodowych

11

3

Blacharz samochodowy

12

3

Elektromechanik pojazdów samochodowych

13

3

Piekarz

14

3

Cukiernik

15

3

 Wędliniarz

16

3

Stolarz

17

3

Kominiarz

18

3

Krawiec

19

3

Elektryk

20

3

Elektromechanik

21

3

Monter - elektronik

22

3

Ślusarz

23

3

Operator obrabiarek skrawających

24

3

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

25

3

Monter   konstrukcji budowlanych

26

3

Tapicer

27

3

Dekarz

28

3

Introligator

29

3

Pracownik   pomocniczy obsługi hotelowej

30

3

Operator   maszyn leśnych