Technikum 5-letnie 

 

TECHNIK LOGISTYK

Ogólna charakterystyka zawodu: Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie tak wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np.: oprogramowania komputerowego, transportu) by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem. To dzięki logistykom współpracujące przedsiębiorstwa tworzą kolejne ogniwa łańcucha wzdłuż którego sprawnie płyną surowce i materiały zamieniając się w produkty. Dobrze wykształceni logistycy są poszukiwani na rynku pracy, gdyż dzięki nim przedsiębiorstwa mogą dostarczać klientom produkty zgodnie z ich potrzebami, nie gromadząc nadmiernych zapasów i zmniejszając koszty działalności.

Perspektywy zawodowe:

Technik logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem. Specjaliści do spraw logistyki mogą podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych. Jako technik logistyk możesz pracować w działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki odpadami, recyklingu, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego.

Absolwent szkoły otrzymuje tytuł technika logistyki po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, może kontynuować naukę na każdych studiach wyższych po zdaniu matury.

Zadania zawodowe:

* Przygotowywanie procesu logistycznego.

* Przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne.

* Sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych w co najmniej dwóch językach obcych.

* Prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi.

* Analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych.

* Organizowanie pracy własnej na stanowisku logistycznym zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

* Organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu.

* Organizowanie logistyki miejskiej.

* Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej.

* Zarządzanie zespołami ludzi w działalności logistycznej.

* Zarządzanie zapasami i ustalanie planu dostaw w działalności logistycznej.

* Podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

* Ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań.

W toku nauki, w zawodzie technik logistyk uczeń zdobywa kompetencje z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

  •  SPL.01. - Obsługa magazynów
  • SPL.04.  - Organizacja transportu

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w celu przyjęcia do  technikum:

 

  • wydrukowany wniosek z naboru elektronicznego, podpisany przez kandydata do szkoły i rodzica bądź opiekuna prawnego 
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty lub kopię świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej
  • jedno zdjęcie podpisane imieniem i nazwiskiem