REGULAMIN  REKRUTACJI

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

 im. prof. Emila Chroboczka w  Szubinie

 

Zgodnie z  Zarządzeniem nr 10/2019 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do:

klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum w województwie kujawsko - pomorskim

u s t a l a m

następujące zasady  naboru na rok szkolny 2019/2020.

 

Kandydatów obowiązuje nabór elektroniczny

(link do rejestracji: https://naklonadnotecia.edu.com.pl )

 

Kształcenie  odbywa się w następujących typach szkół:

 • technikum – w zawodzie:  -  technik logistyk

                                               -  technik logistyk (klasa wojskowa)

                                               -  technik spedytor

                                               -  technik ekonomista

 • szkoła branżowa I stopnia– kształcenie w różnych zawodach –     klasa wielozawodowa.

                                            

 1. Kandydaci wprowadzają elektronicznie swoje dane do szkolnego systemu rekrutacji i składają w sekretariacie szkoły wydrukowane z systemu  i podpisane  podanie w terminie od dnia  13 maja 2019r  do dnia 17 czerwca 2019 r.
 2. Do podania kandydaci załączają wg terminów wskazanych poniżej:
  1. oryginał bądź kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  2. kandydaci – laureaci konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego lub powiatowego załączają dyplom laureata oraz stosowne zaświadczenie,
  3. jedną fotografie (z nazwiskiem i imieniem na odwrocie),
  4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wybranego zawodu (dot. kandydatów do szkoły branżowej I stopnia i technikum w zawodzie logistyk, spedytor i ekonomista)
  5. zaświadczenia od pracodawcy o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (dot.  kandydatów do szkoły branżowej I stopnia)
  6. podanie o internat (dla zainteresowanych).

Terminarz   rekrutacji

  L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas  pierwszych dotychczasowych czteroletnich techników  i trzyletnich branżowych szkół  I stopnia  dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 od 13 maja 2019r.

(poniedziałek)

do 17 czerwca 2019r. (poniedziałek)

do godz. 1500

 od 16 lipca 2019 r.

(wtorek)od godz.1200

do 22 lipca 2019 r.

(poniedziałek) do godz.1500

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas  pierwszych dotychczasowego czteroletniego  technikum i trzyletniej  branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 od 21 czerwca 2019r . (piątek)

do 25 czerwca 2019r. (wtorek) do godz. 1500

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas  pierwszych dotychczasowego czteroletniego technikum  i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia 

 do 26 czerwca 2019r (środa)

 do 26 lipca 2019r. (piątek)

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 lipca 2019r. (czwartek)

godz.1200

12 sierpnia 2019r. (poniedziałek)

godz. 1200

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do dotychczasowego czteroletniego  technikum  i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, a  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

  od 11 lipca 2019r. (czwartek) do

15 lipca 2019r (poniedziałek)

do godz.1500

 

 od 12 sierpnia 2019r. (poniedziałek) do

14 sierpnia 2019r. (środa)do godz.1500

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 16 lipca 2019r (wtorek) godz.1200 

 16 sierpnia 2019 r. (piątek) godz. 1200

 7

 Poinformowanie on-line kuratora oświaty przez dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc w klasach I czteroletnich techników i trzyletniej branżowej szkole I stopnia dla absolwentów gimnazjum.

Niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 Niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

 

Kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

 4-letniego Technikum i 3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia

                                                         

O przyjęciu ucznia  decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

- wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z:

języka polskiego

historii i wiedzy o społeczeństwie

matematyki

przedmiotów przyrodniczych

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

(wynik przedstawiony w procentach mnożony przez 0,2)


- oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z  języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, tj.:

 • dla zawodu technik logistyk  - matematyka, geografia, język obcy nowożytny
 • dla zawodu technik ekonomista – matematyka, geografia, język obcy nowożytny 
 • dla zawodu technik spedytor - matematyka, geografia, język obcy nowożytny
 • dla  kandydatów do szkoły branżowej I stopnia - matematyka, informatyka, język obcy nowożytny.

 

       Punktacja za zajęcia edukacyjne wskazane przez szkołę:

 • stopień celujący -18 pkt.
 • stopień bardzo dobry – 17 pkt.
 • stopień dobry – 14 pkt.
 • stopień dostateczny – 8 pkt.
 • stopień dopuszczający – 2 pkt.

 

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem-  7 pkt.

 

- osiągnięcia  uzyskane w zawodach i konkursach określonych w §  6 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r

(patrz link:. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1)

 

- działalność na rzecz środowiska – wolontariat -  (3   pkt)

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego stosuje się przeliczniki określone w § 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r.

(patrz link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1

 

 

 

Zasady  naboru wprowadzone zostały zarządzeniem  dyrektora

Nr 021.03.2019 z dnia  25 marca 2019r.