REGULAMIN  REKRUTACJI

w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych

 im. prof. Emila Chroboczka

w  Szubinie

 

Zgodnie z  Zarządzeniem nr 9/2019 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,

 na rok szkolny 2019/2020 do:

 publicznych szkół podstawowych  dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i  na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko - pomorskim

u s t a l a m

następujące zasady  naboru na rok szkolny 2019/2020.

 

Kandydatów obowiązuje nabór elektroniczny

(link do rejestracji: https://naklonadnotecia.edu.com.pl )

 

Kształcenie  odbywa się w następujących typach szkół:

 • technikum – w zawodzie:  -  technik logistyk (klasa wojskowa)

                                               -  technik logistyk

                                               -  technik spedytor

                                               -  technik ekonomista

 • szkoła branżowa I stopnia– kształcenie w różnych zawodach –       klasa wielozawodowa.

                                           

 1. Kandydaci wprowadzają elektronicznie swoje dane do szkolnego systemu rekrutacji i składają w sekretariacie szkoły wydrukowane z systemu  i podpisane  podanie w terminie od dnia  13 maja 2019r  do dnia 17 czerwca 2019 r.
 2. Do podania kandydaci załączają wg terminów wskazanych poniżej:
  1. oryginał bądź kopię świadectwa ukończenia VIII klasy szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
  2. kandydaci – laureaci konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego lub powiatowego załączają dyplom laureata oraz stosowne zaświadczenie,
  3. jedną fotografie (z nazwiskiem i imieniem na odwrocie),
  4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wybranego zawodu (dot. kandydatów do szkoły branżowej I stopnia i technikum w zawodzie logistyk, spedytor i ekonomista)
  5. zaświadczenia od pracodawcy o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (dot.  kandydatów do szkoły branżowej I stopnia)
  6. podanie o internat (dla zainteresowanych)

Terminarz   rekrutacji

L.p.

 

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas  pierwszych pięcioletnich techników  i trzyletnich branżowych szkół I stopnia  dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 maja 2019r.

(poniedziałek)

do 17 czerwca 2019r. (poniedziałek)

do godz. 1500

od 16 lipca 2019 r.

(wtorek)od godz.1200

do 22 lipca 2019 r.

(poniedziałek) do godz.1500

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas  pierwszych pięcioletnich techników i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 21 czerwca 2019r  (piątek)

do 25 czerwca 2019r. (wtorek) do godz. 1500

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas  pierwszych pięcioletnich techników i branżowej szkoły I stopnia

 do 26 czerwca 2019r (środa)

 do 26 lipca 2019r. (piątek)

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 lipca 2019r. (czwartek)

do godz.1200

 12 sierpnia 2019r. (poniedziałek)

do godz. 1200

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do pięcioletniego technikum  i branżowej szkoły I stopnia, a  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 11 lipca 2019r. (czwartek) do

15 lipca 2019r (poniedziałek)

do godz.1500

od 12 sierpnia 2019r. (poniedziałek) do

14 sierpnia 2019r. (środa)do godz.1500

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16 lipca 2019r (wtorek) godz.1200

 

16 sierpnia 2019 r. (piątek) godz. 1200

7

Poinformowanie on-line kuratora oświaty przez dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc w klasach I pięcioletnich techników i trzyletniej branżowej szkole I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

Niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

 

Kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

O przyjęciu ucznia  decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

- wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach :

 • wynik przedstawiony w procentach mnożony przez 0,3 z:

- języka polskiego

- matematyki

- jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt.4 ustawy o systemie oświaty - GEOGRAFIA

 • wynik przedstawiony w procentach mnożony przez 0,2 z:

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym


- oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z  języka polskiego i trzech 

  wybranych przedmiotów, tj.:

 • dla zawodu technik logistyk  - matematyka, geografia, język obcy nowożytny
 • dla zawodu technik spedytor - matematyka, geografia, język obcy nowożytny
 • dla  kandydatów do szkoły branżowej I stopnia - matematyka, informatyka, język obcy nowożytny.

 

 

       Punktacja za zajęcia edukacyjne wskazane przez szkołę: 

 • stopień celujący -18 pkt.
 • stopień bardzo dobry – 17 pkt.
 • stopień dobry – 14 pkt.
 • stopień dostateczny – 8 pkt.
 • stopień dopuszczający – 2 pkt.

 

- ukończenie ósmej klasy szkoły podstawowej  z wyróżnieniem-  7 pkt.

 

- osiągnięcia  uzyskane w zawodach i konkursach określonych w §  6.1 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017r .

(patrz linkhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/610/1)

 

- działalność na rzecz środowiska – wolontariat -  (3   pkt)

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty stosuje się przeliczniki określone w § 8 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017r.

(patrz link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/610/1 )

 

 

Zasady  naboru wprowadzone zostały zarządzeniem  dyrektora

Nr 021.03.2019 z dnia  25 marca 2019r.