REGULAMIN  REKRUTACJI

w Zespole Szkół 

 im. prof. Emila Chroboczka

w  Szubinie

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

- Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.08.2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2019 poz. 1737),

 

u s t a l a m

następujące zasady  naboru na rok szkolny 2021/2022.

 

Kandydatów obowiązuje nabór elektroniczny

(link do rejestracji: https://naklonadnotecia.edu.com.pl/kandydat )

 

Kształcenie  odbywa się w następujących typach szkół:

 • technikum – w zawodzie:  -  technik logistyk (Oddział Przygotowania Wojskowego)

                                               -  technik logistyk

                                               -  technik ekonomista

 • branżowa szkoła I stopnia– kształcenie w różnych zawodach –       klasa wielozawodowa 

                                                                                                -       klasa sprzedawców

                                           

 1. Kandydaci wprowadzają elektronicznie swoje dane do szkolnego systemu rekrutacji i składają w sekretariacie szkoły wydrukowane z w/w systemu  i podpisane  podanie w terminie dla OPW  od dnia  17 maja 2021  do dnia 31 maja 2021r.  i dla pozostałych od dnia  17 maja 2021  do dnia 21 czerwca 2021r. 
 2. Do podania kandydaci załączają wg terminów wskazanych poniżej:
  1. oryginał bądź kopię świadectwa ukończenia VIII klasy szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  2. kandydaci – laureaci konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego lub powiatowego załączają dyplom laureata oraz stosowne zaświadczenie,
  3. jedną fotografie (z nazwiskiem i imieniem na odwrocie),
  4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wybranego zawodu (dot. kandydatów do szkoły branżowej I stopnia i technikum w zawodzie logistyk)
  5. zaświadczenia od pracodawcy o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (dot.  kandydatów do szkoły branżowej I stopnia)
  6. podanie o internat (dla zainteresowanych)

Terminarz   rekrutacji

 

 

L. p.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej.

Razem z wnioskiem składamy 1 zdjęcie legitymacyjne.

Logowanie na https://naklonadnotecia.edu.com.pl/kandydat

od

17 maja 2021 roku

do

31 maja 2021r.

do godz. 15:00

od

03 sierpnie 2021roku

do

05 sierpnia 2021roku

do godz. 15:00

 

 

2.

Złożenie wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) o przyjęcie do technikum, branżowej szkoły I stopnia - szkoły ponadpodstawowej, z wyłączeniem oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej.

Razem z wnioskiem składamy 1 zdjęcie legitymacyjne.

 

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania.

Logowanie na https://naklonadnotecia.edu.com.pl/kandydat

od

17 maja 2021 roku

do

21 czerwca 2021r.

do godz. 15:00

 

 

17maja 2021r. – 26 lipca 2021r.

od

03 sierpnie 2021r.

do

05 sierpnia 2021r

do godz. 15:00

 

 

03 sierpnia 2021r. -

13 sierpnia 2021r.

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zamiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od

25 czerwca 2021 roku

do

14 lipca 2021roku

do godz. 15:00

 

 

------

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności – w przypadku Oddziału przygotowania wojskowego

do 14 maja 2021 roku

------

5.

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej– termin określa Dyrektor

od

01 czerwca 2021 roku

do

14 czerwca 2021 roku

-------------------------------

II termin *

do 08 lipca 2021 roku

od

06 sierpnia 2021roku

do

10 sierpnia 2021roku

6.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I termin:

do 17 czerwca 2021roku

II termin:

do 09 lipca 2021roku

do

13 sierpnia 2021 roku

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do

21 lipca 2021 roku

do

13 sierpnia 2021 roku

8.

Podanie do publicznej informacji listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 roku

16 sierpnia 2021 roku

9.

W przypadku kandydata zakwalifikowanego złożenie potwierdzenia woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – złożenie zaświadczenia/ orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. **

od

23 lipca 2021 roku

do

30 lipca 2021 roku

od

17 sierpnia 2021 roku

do

20 sierpnia 2021 roku

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

02 sierpnia 2021 roku

23 sierpnia 2021 roku

11.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

02 sierpnia 2021 roku

23 sierpnia 2021 roku

 

* Dyrektor szkoły wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności fizycznych w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników.

** W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia / orzeczenia lekarskiego, rodzic lub opiekun prawny informuje o tym fakcie Dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 roku do godz. 15:00. Należy wówczas wskazać przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, jednak nie później niż do dnia 24 września 2021 roku.

Nieprzedłożenie do dnia 24 września 2021roku w/w zaświadczenia/orzeczenia

będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek można wypełnić i wydrukować w sekretariacie szkoły.

 

Telefon do sekretariatu szkoły - 52 384 23 97,