REGULAMIN  REKRUTACJI

w  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka

w  Szubinie

 

Zgodnie z  Zarządzeniem nr 58/2017 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
z dnia 11 kwietnia 2017r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych  dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej – trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i  na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko - pomorskim

u s t a l a m

następujące zasady  naboru na rok szkolny 2017/2018.

Kandydatów obowiązuje nabór elektroniczny

 kliknij link do rejestracji

 

Kształcenie  odbywa się w następujących typach szkół:

 • technikum – w zawodzie:  - technik logistyk (klasa wojskowa)
                                      - technik ekonomista
                                       - technik spedytor (klasa wojskowa)
 • szkoła branżowa I stopnia– kształcenie w różnych zawodach – klasa wielozawodowa.
 1. Kandydaci wprowadzają elektronicznie swoje dane do szkolnego systemu rekrutacji i składają w sekretariacie szkoły wydrukowane z systemu  i podpisane  podanie w terminie od 22 maja 2017r  do 19 czerwca 2017 r.
 2. Do podania kandydaci załączają wg terminów wskazanych poniżej:
  1. oryginał bądź kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  2. kandydaci – laureaci konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego lub powiatowego załączają dyplom laureata oraz stosowne zaświadczenie,
  3. dwie fotografie (z nazwiskiem i imieniem na odwrocie),
  4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wybranego zawodu (dot. kandydatów do szkoły branżowej I stopnia i technikum w zawodzie logistyk i spedytor)
  5. zaświadczenia od pracodawcy o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (dot.  kandydatów do szkoły branżowej I stopnia)
  6. podanie o internat (dla zainteresowanych).

Terminarz   rekrutacji

L.p.

 Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas  pierwszych czteroletnich techników i branżowej szkoły I stopnia wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 22 maja 2017 r.
(poniedziałek)
do 19 czerwca 2017r. (poniedziałek)
do godz. 15.00

Od 26 lipca 2017 r.
(środa) od godz. 12.00
do 28 lipca 2017 r.
(piątek) do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas  pierwszych czteroletnich techników i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Od 23 czerwca 2017 r . (piątek)
do 27 czerwca 2017 r. (wtorek) do godz. 15.00

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas  pierwszych czteroletnich techników i branżowej szkoły I stopnia

Do 29 czerwca 2017r (czwartek)

Do 3 sierpnia 2017r (czwartek)

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30 czerwca  2017 r (piątek) do godz.12.00

Do 18 sierpnia 2017 r. (piątek) do godz. 12.00

5

Wydanie przez technikum  (zawód logistyk i spedytor) skierowania na badanie lekarskie  z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, a w przypadku kandydatów z szkoły branżowej I stopnia - wydanie skierowania przez pracodawcę

Do 19 lipca 2017r (środa) do
godz. 15.00

 

Do 22 sierpnia 2017 r. (wtorek)

 

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do czteroletniego technikum  i branżowej szkoły I stopnia, a  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Do 24  lipca 2017r (poniedziałek) do godz. 15.00

 

Do 25 sierpnia 2017 r. (piątek)

do godz. 12.00

 

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Do 26 lipca 2017r (środa)  do godz. 12.00

Do 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)
do godz. 12.00

8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Niezwłocznie, nie później niż
26 lipca 2017r. (środa)
do godz. 15.00

Niezwłocznie nie później niż 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) do godz. 9.00

 

Kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

O przyjęciu ucznia  decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

- wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego
 • historii i wiedzy o społeczeństwie
 • matematyki
 • przedmiotów przyrodniczych
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

(wynik przedstawiony w procentach mnożony przez 0,2)

- oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z  języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, tj.:

 • dla zawodu technik logistyk  - matematyka, geografia, język obcy nowożytny
 • dla zawodu technik spedytor - matematyka, geografia, język obcy nowożytny
 • dla  zawodu technik ekonomista – matematyka, informatyka, język obcy nowożytny
 • dla  kandydatów do szkoły branżowej I stopnia - matematyka, informatyka, język obcy nowożytny.

       Punktacja za zajęcia edukacyjne wskazane przez szkołę:

 • stopień celujący -18
 • stopień bardzo dobry - 17
 • stopień dobry - 14
 • stopień dostateczny - 8
 • stopień dopuszczający - 2

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (7 pkt)
- osiągnięcia  uzyskane w zawodach i konkursach określonych w §  6 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r (patrz link:....)
- działalność na rzecz środowiska – wolontariat -  (3 pkt)

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego stosuje się przeliczniki określone w § 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r
(patrz link:....)

Zasady  naboru wprowadzone zostały zarządzeniem  dyrektora  Nr 021.5.2017  z dnia  14 kwietnia 2017r.