REGULAMIN  REKRUTACJI

Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka

w  Szubinie

 

Zgodnie z  Zarządzeniem nr 42/2018 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty 
z dnia 04 marca 2018r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie określania terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do:

 publicznych szkół podstawowych  dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy  I publicznej szkoły ponadpodstawowej – trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i  na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko - pomorskim

u s t a l a m

następujące zasady  naboru na rok szkolny 2018/2019.

  

Kandydatów obowiązuje nabór elektroniczny

 

 link do rejestracji: https://naklonadnotecia.edu.com.pl

 

 

 

Kształcenie  odbywa się w następujących typach szkół:

  • ·        technikum – w zawodzie:  -  technik logistyk (klasa wojskowa) 

                                                        - technik spedytor

  • ·        szkoła branżowa I stopnia– kształcenie w różnych zawodach –  klasa wielozawodowa.

 

1.   Kandydaci wprowadzają elektronicznie swoje dane do szkolnego systemu rekrutacji i składają w sekretariacie szkoły wydrukowane z systemu  i podpisane  podanie w terminie      od 17 maja 2018r  do 18 czerwca 2018 r.

2.   Do podania kandydaci załączają wg terminów wskazanych poniżej:

1.   oryginał bądź kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

2.   kandydaci – laureaci konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego lub powiatowego załączają dyplom laureata oraz stosowne zaświadczenie,

3.   dwie fotografie (z nazwiskiem i imieniem na odwrocie),

4.   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wybranego zawodu (dot. kandydatów do szkoły branżowej I stopnia i technikum w zawodzie logistyk i spedytor)

5.   zaświadczenia od pracodawcy o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (dot.  kandydatów do szkoły branżowej I stopnia)

6.   podanie o internat (dla zainteresowanych).

  

Terminarz   rekrutacji

L.p

 

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas  pierwszych czteroletnich techników i branżowej szkoły I stopnia wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 17 maja 2018 r.

(czwartek)

do 18 czerwca 2018r. (poniedziałek)

do godz. 1500

Od 20 lipca 2018 r.

(piątek)od godz.1200

do 23 lipca 2018 r.

(poniedziałek)do godz.1500

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas  pierwszych czteroletnich techników i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Od 22 czerwca 2018r . (piątek)

do 26 czerwca 2018r. (wtorek) do godz. 1200

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas  pierwszych czteroletnich techników i branżowej szkoły I stopnia

Do 27 czerwca 2018r (środa)

Do 24 lipca 2018r. (wtorek)

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

06 lipca 2018r (piątek)

godz.1200

06 sierpnia 2018r. (poniedziałek)

godz. 1200

5

Wydanie przez technikum lub branżową szkołę I stopnia skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. W przypadku kandydatów ze szkoły branżowej I stopnia - wydanie skierowania przez pracodawcę.

Do 09 lipca 2018r (poniedziałek)do godz.1500

 

Do 07 sierpnia 2018r. (wtorek) do godz.1200

 

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do czteroletniego technikum  i branżowej szkoły I stopnia, a  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Do 13 lipca 2018r (piątek)

do godz.1000

Do 13 sierpnia 2018r. (poniedziałek)do godz.1500

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13 lipca 2018r (piątek) do godz. 1400

 

Do 14 sierpnia 2018 r. (wtorek) do godz. 1200

8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Niezwłocznie, nie później niż

13 lipca 2018r.(piątek)

do godz. 1500

Niezwłocznie nie później niż 14 sierpnia 2018r. (wtorek) do godz. 1300

 

Kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

O przyjęciu ucznia  decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

- wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z:

języka polskiego

historii i wiedzy o społeczeństwie

matematyki

przedmiotów przyrodniczych

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

(wynik przedstawiony w procentach mnożony przez 0,2)


- oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z  języka polskiego i trzech 

  wybranych przedmiotów, tj.:

  • ·        dla zawodu technik logistyk  - matematyka, geografia, język obcy nowożytny
  • ·        dla zawodu technik spedytor - matematyka, geografia, język obcy nowożytny
  • ·        dla  kandydatów do szkoły branżowej I stopnia - matematyka, informatyka, język obcy nowożytny.

        Punktacja za zajęcia edukacyjne wskazane przez szkołę:

  • ·        stopień celujący -18 pkt.
  • ·        stopień bardzo dobry – 17 pkt.
  • ·        stopień dobry – 14 pkt.
  • ·        stopień dostateczny – 8 pkt.
  • ·        stopień dopuszczający – 2 pkt.

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem-  7 pkt.

 

- osiągnięcia  uzyskane w zawodach i konkursach określonych w §  6 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r

(patrz link:. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1)

 

- działalność na rzecz środowiska – wolontariat -  (3   pkt)

 

  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego stosuje się przeliczniki określone w § 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r.

(patrz link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1

 

Zasady  naboru wprowadzone zostały zarządzeniem  dyrektora

Nr 021.08.2018 z dnia  30 kwietnia 2018r.