REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (1 zdjęcie, a w przypadku Branżowej Szkoły I Stopnia - zaświadczenie o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu) .

w dniach od 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do 10 lipca 2020 r. (piątek) do godz. 15:00

– Logujemy się na: https://naklonadnotecia.edu.com.pl/kandydat
– Drukujemy wypełniony wniosek i dostarczamy go do szkoły. (możliwość wydrukowania wniosku w szkole)


2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

w dniach od 26 czerwca 2020r. (piątek) do 10 lipca 2020 r. (piątek) do godz. 15:00

 

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydatów wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandydują

w dniach od 31 lipca 2020r. (piątek) do 04 sierpnia 2020r. (wtorek) do godz. 15:00

 

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

do 4 sierpnia 2020 r. (wtorek)

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (między innymi za pomocą strony internetowej szkoły)

12 sierpnia 2020 r. (środa)

 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy również złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

w dniach od 13 sierpnia 2020r. (czwartek) do 18 sierpnia 2020r. (wtorek) do godz. 15.00

 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020r. (środa) do godz. 14:00

 

Uwaga: W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, rodzic kandydata informuje o tym fakcie dyrektora szkoły w terminie do dnia 18 sierpnia 2020r. do godz. 15:00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lekarskie składa się dyrektorowi, do której uczeń został przyjęty , nie później niż do dnia 25 września 2020r.


Nieprzedłożone do dnia 25 września 2020r. zaświadczenie 
będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole,
do której uczeń został przyjęty.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego.

 

Więcej informacji w zakładkach: Absolwenci szkoły podstawowej
oraz pod nr tel. 52/384-23-97 (sekretariat od pon. do pt. w godz. 7:00 do 15:00)

 

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.09.2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2019 poz. 1737),
3. Zarządzenie nr 2/2020 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22.01.2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko – pomorskim.
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
5. Szczegółowe zasady rekrutacji i przyznawania punktów znajdują się w rozporządzeniach MEN