INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA

 Dla Internatu Zespołu Ponadgimnazjalnych w Szubinie

I .Zachowanie porządku i ostrożności.

1. Obowiązkiem każdego mieszkańca internatu jest przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

2.Po wyjściu z rejonu zakwaterowania należy sprawdzić , czy nie zachodzą możliwości powstania pożaru, a spostrzeżone usterki  natychmiast usunąć.

II. Użytkowanie urządzeń ogrzewczych.

1.Przy użytkowaniu urządzeń ogrzewczych zabrania się:

-samowolnego instalowania urządzeń ogrzewczych

-gromadzenia śmieci na terenie internatu

-składowanie materiałów palnych i łatwopalnych

III. Użytkowanie  instalacji  urządzeń elektrycznych.

1.      Naprawianie i przerabianie urządzeń elektrycznych może być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe.

2.      Przy użytkowaniu urządzeń elektrycznych zabrania się :

-naprawianie bezpieczników we własnym zakresie

-użytkowanie maszynek i grzałek elektrycznych oraz czajników w sypialniach

-włączanie do sieci elektrycznej większej ilości urządzeń elektrycznych, których działanie może wywołać przeciążenie sieci  i zapalenie się przewodów

- owijanie punktów świetlnych papierem itp.

IV. Urządzenia gaśnicze i sprzęt pożarniczy.

  1.Kategorycznie zabrania się:

- używania urządzeń gaśniczych i sprzętu pożarniczego do celów nie związanych z akcją gaśniczo – ratunkową

- zastawiania sprzętu przeciwpożarowego w sposób utrudniający do niego dostęp

V. Zachowanie i postępowanie w czasie pożaru.

1. W przypadku zauważenia pożaru należy:

-natychmiast zawiadomić dyżurnego wychowawcę lub kierownika internatu

-zaalarmować straż pożarną  - numer telefonu  998

-przystąpić do zaalarmowania pożaru w całym budynku (głosem ) ,gaszenia go i udzielania pierwszej  pomocy poszkodowanym

-opuszczać rejon zakwaterowania zgodnie z planem ewakuacji

-bezwzględne przestrzegać nakazów i poleceń przełożonych, śnicą kierujących akcją  gaśniczą