Aneks do regulaminu internatu z dnia 2008-10-01 

Dotyczy postępowania w przypadku zniszczenia sprzętu internackiego. W przypadku braku sprawcy zniszczenia sprzętu bądź mienia internatu, odpowiedzialność finansową za stratę ponoszą wszyscy mieszkańcy internatu.

 

Aneks do regulaminu internatu z dnia 2008-04-15

  1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zostają o tym bezzwłocznie poinformowani rodzice, których prosimy o przyjazd i zabranie ucznia z internatu. Zaistniałą sytuację należy odnotować w dzienniku.
  2. Uczeń decyzją Rady Wychowawców zostaje warunkowo w internacie i ustala się dla niego karę regulaminową.
  3. W przypadku ponownego spożywania alkoholu lub przyjścia do internatu w stanie po spożyciu alkoholu – postępowanie jest analogiczne jak w pkt 1. Decyzją Rady Wychowawców uczeń zostaje usunięty z internatu. O tym fakcie informuje się dyrekcję szkoły.

Aneks do regulaminu internatu z dnia 2001-09-20

  1. Dotyczy złamania zakazu palenia papierosów przez wychowanków na terenie internatu. Dla sprawcy przewinienia ustala się:

dodatkowy dyżur porządkowy w łazience ( pierwszy raz),- tydzień dyżuru w dyżurce (drugi  raz),- mycie korytarza (trzeci raz),- powiadomienie Rady Pedagogicznej zgodnie ze statutem (czwarty raz).