Regulamin Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie

 


§1 Postanowienia ogólne.

1.     Internat jest placówką dla uczniów odbywających naukę poza miejscem zamieszkania, przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, w uzasadnionych przypadkach mogą z niego korzystać uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie lub innych szkół.


2.     Internat wynajmuje również pokoje mieszkalne na odrębnych zasadach płatniczych
3.     Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor szkoły.
4.     Internatem kieruje kierownik internatu.

 

 

 


§2 Zadania internatu.

1.     Internat zapewnia uczniom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem zamieszkania.
2.     Stwarza wychowankom optymalne warunki bytowe służące osiągnięciu pożądanych efektów dydaktyczno - wychowawczych, a w szczególności:
a)     całodzienne odpłatne wyżywienie i zakwaterowanie,
b)     zapewnienie właściwych warunków sanitarno - higienicznych,
c)     zapewnienie optymalnych warunków do nauki, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
d)     stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie kulturalnej rozrywki,
e)     wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowych, gospodarczych i samoobsługowych,
f)      kształtowanie kultury osobistej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad moralnych,
g)     wyrabianie zaradności życiowej, rozwijanie do samodzielności i samorządności.
 

 

 


§3 Organizacja życia i pracy w internacie.

1.     Internat jest czynny w ciągu całego roku szkolnego, od niedzieli godz. 19.00 do piątku godz. 16oo każdego tygodnia.
2.     Wychowankowie internatu stanowią grupę wychowawczą.
3.     Opiekę nad grupą wychowawcza sprawują wychowawcy, którzy współdziałają z młodzieżą w realizacji zadań wychowawczych. 
4.     Wychowankowie internatu wybierają spośród siebie zarząd samorządu internatu. Zarząd samorządu internatu wybierany jest w powszechnych, tajnych wyborach.Do zadań zarządu samorządu internatu należy:
a)     inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania i pracy dydaktyczno – wychowawczej w internacie,
b)     dokonywanie podziału zadań między mieszkańców internatu
c)     koordynowanie oraz kontrola i ocena pracy wykonywanej przez mieszkańców internatu
d)     regulowanie wewnętrznego życia internatu i rozstrzygania sporów,
e)     organizowanie życia kulturalnego internatu w porozumieniu z wychowawcami,
f)      napiętnowanie wszystkich przejawów naruszenia przez mieszkańców internatu norm współżycia społecznego
g)     udzielanie poręczeń za wychowanków)      reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu.
5.     Wszyscy wychowankowie tworzą samorząd internatu, którego pracą kieruje zarząd samorządu internatu .
6.     Do zadań samorządu internatu należy:
a)     współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo - wychowawczej oraz gospodarczej internatu,
b)     koordynowanie samorządnej działalności wychowanków,
c)     czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków, rozstrzyganie sporów,
d)     współdecydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji internatu, przeznaczonych na cele kulturalno - oświatowe,
e)     występowanie z wnioskiem o nagrody i wyróżnienia dla wychowanków za działalność społeczną na rzecz internatu,
f)      zgłaszanie postulatów i wniosków do kierownika internatu w zakresie całokształtu działalności opiekuńczo - wychowawczej.
7.     Rada wychowawców:
a)     Wychowawcy internatu tworzą zespół nauczycieli wychowawców internatu, który stanowi integralną część Rady Pedagogicznej szkoły.
b)     W skład Rady Wychowawców wchodzą: kierownik internatu i wychowawcy internatu.
c)     Przewodniczącym Rady Wychowawców jest kierownik internatu.
d)     Zebrania Rady Wychowawców są organizowane w miarę potrzeb.
e)     Zebrania Rady Wychowawców są protokołowane.

 

 


§4 Wychowankowie.

1.     O przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy.
2.     Podanie o przyjęcie do internatu składa rodzic ucznia lub uczeń do kierownika internatu lub do sekretariatu szkoły.
3.     Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje kierownik internatu.
4.     Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu, przysługuje prawo odwołania się do dyrektora szkoły. 
5.     Wychowanek ma prawo do:
a)      odpłatnego codziennego wyżywienia i zakwaterowania,
b)      opieki zdrowotnej,
c)      korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień,
d)      wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach kulturalnych organizowanych w internacie i poza internatem za zgodą wychowawcy,
e)      korzystanie z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie,
f)       przyjmowania osób odwiedzających go na terenie internatu - za zgodą wychowawcy,
g)      poszanowania dyskrecji uczuć i przyjaźni oraz tajemnicy korespondencji. 
6.     Obowiązki wychowanka:
a)      regularnie uiszczać opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie,
b)      przestrzegać przepisów p. poż. i BHP w internacie,
c)      przestrzegać rozkładu dnia w internacie,
d)      wykorzystywać jak najefektywniej czas i warunki do nauki,
e)      utrzymywać czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych, rekreacyjnych oraz otoczenia internatu,
f)       dbać o higienę i zdrowie,
g)      dbać o wspólne dobro, ponosić odpowiedzialność materialną (on lub jego rodzice) za powierzone mienie dokonywać drobnych napraw (pod kontrolą wychowawcy), wykonywać prace służące poprawie estetyki i warunków życia w internacie,
h)      przestrzegać wszystkich zasad współżycia społecznego oraz wszystkich zasad regulujących całokształt życia w internacie,
i)       współdziałać w realizacji zadań podejmowanych przez samorząd internatu   opuszczać internat za zgoda wychowawcy Ponadto w internacie nie może mieć miejsca:·   picie alkoholu, palenie papierosów oraz używanie narkotyków przez wychowanków·  stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec koleżanek i kolegów·          używanie wulgaryzmów na terenie internatu·    wprowadzanie do internatu osób postronnych bez zgody wychowawcy. 
7.     Nagrody :za wyróżniającą się postawę, przykładne zachowanie i dobre wyniki w nauce wychowanek może otrzymać następujące nagrody:
a)      pochwała indywidualna od wychowawcy,
b)      pochwała wychowawcy udzielona wobec grupy,
c)      pochwała na Radzie Pedagogicznej. 
8.     Kary za naruszenie zasad współżycia w internacie i nie wywiązywanie się z obowiązków wychowanek może otrzymać następujące kary:
a)     indywidualne upomnienie od wychowawcy,
b)     rozmowa ostrzegawcza z Kierownikiem internatu,
c)     powiadomienie rodziców, 
d)     obniżenie oceny ze sprawowania,
e)     usunięci e z Internatu z powiadomieniem rodziców lub opiekunów
Decyzje o obniżeniu oceny ze sprawowania, podejmuje Rada Pedagogiczna szkoły. Decyzję o usunięciu z internatu podejmuje Rada Wychowawców Internatu. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie. 

 

 


§5 Rozkład dnia.

1.     Rozkład dnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
2.     Szczegółowy rozkład dnia zamieszczony jest w dzienniku zajęć wychowawczych oraz na tablicy ogłoszeń .
3.     Nauka własna odbywa się w stałym czasie określonym rozkładem dnia.
4.     Rozkład dnia w dniu nauki w szkole:
700     -   745          pobudka, wietrzenie sal i pościeli, toaleta poranna, porządkowanie sypialń, wykonywanie dyżurów,  śniadanie,
745     -   755           wyjście do szkoły,
800     -   1430         lekcje w szkole, zajęcia praktyczne,
1430   -   1530         obiad,
1530   -   1615          czas wolny niezorganizowany,
1615   -   1630         przygotowania do nauki własnej,
1630   -   1715         nauka własna,
1715   -   1730         przerwa w nauce, relaks,
1730   -   1900         ciąg dalszy nauki własnej,
1900  -    1930          kolacja,
1930   -   2100         czas wolny zorganizowany,
2100   -   2200         toaleta wieczorna i wykonywanie dyżurów porządkowych, przygotowanie do snu,
2200   -   700           cisza nocna.

 

 


§6 Inne informacje o internacie.

W internacie znajdują się:
1)     pokoje mieszkalne dla uczniów 2 - 3 osobowe,
2)     pokoje dla innych osób
3)     biblioteka szkolna,
4)     sale lekcyjne,
5)     sklepik uczniowski,
6)     klub,
7)     stołówka z zapleczem kuchennym,


1. stołówka przeznaczona jest do spożywania posiłków przez mieszkańców internatu oraz inne osoby,            
2. stołówka pełni funkcję świetlicy dla uczniów naszej szkoły w czasie przerw oraz w czasie zajęć lekcyjnych, które się nie odbywają z powodu np nieobecności nauczyciela.                                                                

Zasady korzystania ze stołówki:

1)     uczniowie przebywają w stołówce bez wierzchniej odzieży,
2)     uczniowie zajmują miejsca przy stolikach,
3)     korzystający z posiłków lub ciepłych napojów zobowiązani są do odniesienia naczyń na miejsce do tego wyznaczone,
4)     korzystający ze stołówki zobowiązani są do przestrzegania porządku oraz kulturalnego zachowania,
5)     w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów znajdujących się w stołówce odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia
6)     nadzór nad uczniami przebywającymi w stołówce w czasie przerwy 20 minutowej pełni nauczyciel dyżurujący
7)     nadzór nad uczniami przebywającymi w stołówce w godzinach popołudniowych pełni wychowawca internatu
8)     wykorzystanie stołówki do innych celów winno być uzgodnione wcześniej z dyrekcją szkoły i kierownikiem internatu.

 

 


§7 Dokumentacja pracy internatu:


1.     Regulamin wewnętrzny internatu jako załącznik do statutu szkoły.
2.     Roczny plan pracy opiekuńczo - wychowawczej internatu.
3.     Miesięczny plan pracy wychowawczej.
4.     Dziennik zajęć wychowawczych
5.     Książka ewidencyjna wychowanków i innych mieszkańców internatu.
6.     Książka wyjść i wyjazdów z internatu.
7.     Książka protokołów nauczycieli wychowawców internatu.