§6 Inne informacje o internacie.

W internacie znajdują się:
1)     pokoje mieszkalne dla uczniów 2 - 3 osobowe,
2)     pokoje dla innych osób
3)     biblioteka szkolna,
4)     sale lekcyjne,
5)     sklepik uczniowski,
6)     klub,
7)     stołówka z zapleczem kuchennym,


1. stołówka przeznaczona jest do spożywania posiłków przez mieszkańców internatu oraz inne osoby,            
2. stołówka pełni funkcję świetlicy dla uczniów naszej szkoły w czasie przerw oraz w czasie zajęć lekcyjnych, które się nie odbywają z powodu np nieobecności nauczyciela.                                                                

Zasady korzystania ze stołówki:

1)     uczniowie przebywają w stołówce bez wierzchniej odzieży,
2)     uczniowie zajmują miejsca przy stolikach,
3)     korzystający z posiłków lub ciepłych napojów zobowiązani są do odniesienia naczyń na miejsce do tego wyznaczone,
4)     korzystający ze stołówki zobowiązani są do przestrzegania porządku oraz kulturalnego zachowania,
5)     w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów znajdujących się w stołówce odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia
6)     nadzór nad uczniami przebywającymi w stołówce w czasie przerwy 20 minutowej pełni nauczyciel dyżurujący
7)     nadzór nad uczniami przebywającymi w stołówce w godzinach popołudniowych pełni wychowawca internatu
8)     wykorzystanie stołówki do innych celów winno być uzgodnione wcześniej z dyrekcją szkoły i kierownikiem internatu.