§4 Wychowankowie.

1.     O przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy.
2.     Podanie o przyjęcie do internatu składa rodzic ucznia lub uczeń do kierownika internatu lub do sekretariatu szkoły.
3.     Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje kierownik internatu.
4.     Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu, przysługuje prawo odwołania się do dyrektora szkoły. 
5.     Wychowanek ma prawo do:
a)      odpłatnego codziennego wyżywienia i zakwaterowania,
b)      opieki zdrowotnej,
c)      korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień,
d)      wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach kulturalnych organizowanych w internacie i poza internatem za zgodą wychowawcy,
e)      korzystanie z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie,
f)       przyjmowania osób odwiedzających go na terenie internatu - za zgodą wychowawcy,
g)      poszanowania dyskrecji uczuć i przyjaźni oraz tajemnicy korespondencji. 
6.     Obowiązki wychowanka:
a)      regularnie uiszczać opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie,
b)      przestrzegać przepisów p. poż. i BHP w internacie,
c)      przestrzegać rozkładu dnia w internacie,
d)      wykorzystywać jak najefektywniej czas i warunki do nauki,
e)      utrzymywać czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych, rekreacyjnych oraz otoczenia internatu,
f)       dbać o higienę i zdrowie,
g)      dbać o wspólne dobro, ponosić odpowiedzialność materialną (on lub jego rodzice) za powierzone mienie dokonywać drobnych napraw (pod kontrolą wychowawcy), wykonywać prace służące poprawie estetyki i warunków życia w internacie,
h)      przestrzegać wszystkich zasad współżycia społecznego oraz wszystkich zasad regulujących całokształt życia w internacie,
i)       współdziałać w realizacji zadań podejmowanych przez samorząd internatu   opuszczać internat za zgoda wychowawcy Ponadto w internacie nie może mieć miejsca:·   picie alkoholu, palenie papierosów oraz używanie narkotyków przez wychowanków·  stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec koleżanek i kolegów·          używanie wulgaryzmów na terenie internatu·    wprowadzanie do internatu osób postronnych bez zgody wychowawcy. 
7.     Nagrody :za wyróżniającą się postawę, przykładne zachowanie i dobre wyniki w nauce wychowanek może otrzymać następujące nagrody:
a)      pochwała indywidualna od wychowawcy,
b)      pochwała wychowawcy udzielona wobec grupy,
c)      pochwała na Radzie Pedagogicznej. 
8.     Kary za naruszenie zasad współżycia w internacie i nie wywiązywanie się z obowiązków wychowanek może otrzymać następujące kary:
a)     indywidualne upomnienie od wychowawcy,
b)     rozmowa ostrzegawcza z Kierownikiem internatu,
c)     powiadomienie rodziców, 
d)     obniżenie oceny ze sprawowania,
e)     usunięci e z Internatu z powiadomieniem rodziców lub opiekunów
Decyzje o obniżeniu oceny ze sprawowania, podejmuje Rada Pedagogiczna szkoły. Decyzję o usunięciu z internatu podejmuje Rada Wychowawców Internatu. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie.