§3 Organizacja życia i pracy w internacie.

1.     Internat jest czynny w ciągu całego roku szkolnego, od niedzieli godz. 19.00 do piątku godz. 16oo każdego tygodnia.
2.     Wychowankowie internatu stanowią grupę wychowawczą.
3.     Opiekę nad grupą wychowawcza sprawują wychowawcy, którzy współdziałają z młodzieżą w realizacji zadań wychowawczych. 
4.     Wychowankowie internatu wybierają spośród siebie zarząd samorządu internatu. Zarząd samorządu internatu wybierany jest w powszechnych, tajnych wyborach.Do zadań zarządu samorządu internatu należy:
a)     inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania i pracy dydaktyczno – wychowawczej w internacie,
b)     dokonywanie podziału zadań między mieszkańców internatu
c)     koordynowanie oraz kontrola i ocena pracy wykonywanej przez mieszkańców internatu
d)     regulowanie wewnętrznego życia internatu i rozstrzygania sporów,
e)     organizowanie życia kulturalnego internatu w porozumieniu z wychowawcami,
f)      napiętnowanie wszystkich przejawów naruszenia przez mieszkańców internatu norm współżycia społecznego
g)     udzielanie poręczeń za wychowanków)      reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu.
5.     Wszyscy wychowankowie tworzą samorząd internatu, którego pracą kieruje zarząd samorządu internatu .
6.     Do zadań samorządu internatu należy:
a)     współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo - wychowawczej oraz gospodarczej internatu,
b)     koordynowanie samorządnej działalności wychowanków,
c)     czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków, rozstrzyganie sporów,
d)     współdecydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji internatu, przeznaczonych na cele kulturalno - oświatowe,
e)     występowanie z wnioskiem o nagrody i wyróżnienia dla wychowanków za działalność społeczną na rzecz internatu,
f)      zgłaszanie postulatów i wniosków do kierownika internatu w zakresie całokształtu działalności opiekuńczo - wychowawczej.
7.     Rada wychowawców:
a)     Wychowawcy internatu tworzą zespół nauczycieli wychowawców internatu, który stanowi integralną część Rady Pedagogicznej szkoły.
b)     W skład Rady Wychowawców wchodzą: kierownik internatu i wychowawcy internatu.
c)     Przewodniczącym Rady Wychowawców jest kierownik internatu.
d)     Zebrania Rady Wychowawców są organizowane w miarę potrzeb.
e)     Zebrania Rady Wychowawców są protokołowane.