§2 Zadania internatu.

1.     Internat zapewnia uczniom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem zamieszkania.
2.     Stwarza wychowankom optymalne warunki bytowe służące osiągnięciu pożądanych efektów dydaktyczno - wychowawczych, a w szczególności:
a)     całodzienne odpłatne wyżywienie i zakwaterowanie,
b)     zapewnienie właściwych warunków sanitarno - higienicznych,
c)     zapewnienie optymalnych warunków do nauki, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
d)     stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie kulturalnej rozrywki,
e)     wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowych, gospodarczych i samoobsługowych,
f)      kształtowanie kultury osobistej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad moralnych,
g)     wyrabianie zaradności życiowej, rozwijanie do samodzielności i samorządności.