Aktualne wskaźniki stawki 

 

 

Wydawnictwo Ekonomik – Andrzej Komosa

Podstawowe wskaźniki i stawki                                                                                     Stan na: 1 września 2014

 1. Skala podatku dochodowego od osób fizycznych

Podstawa obliczenia podatku w zł

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18% podstawy obliczenia minus kwota 556,02 zł (miesięcznie od stycznia do listopada - 46,33 zł, w grudniu – 46,39)

85 528

 

14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad  85 528 zł

 1. Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy

Wyszczególnienie

Miesięcznie

Rocznie

Pracownik zatrudniony u jednego pracodawcy w tej samej miejscowości, w której znajduje się jego miejsce zamieszkania

111,25

1335,00

Pracownik uzyskuje dochody z więcej niż jednego stosunku pracy (np. pracuje jednocześnie u kilku pracodawców w tej samej miejscowości

*/

2002,05

Pracownik zatrudniony u jednego pracodawcy w innej miejscowości niż znajduje się jego miejsce zamieszkania

139,06

1668,72

Pracownik uzyskuje dochody z więcej niż jednego stosunku pracy, a miejsce pracy znajduje się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania pracownika

*/

2502,56

*/ W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ta pozycja kosztów określona została jedynie w skali roku. Ze względu jednak na fakt, że kwota roczna nie jest podzielna przez dwanaście płatnicy podatku samodzielnie przeliczają tę wielkość na poszczególne miesiące w ten sposób, że przez 11 miesięcy roku koszty określone są na tym samym poziomie, a w ostatnim miesiącu ustalane są jako różnica między limitem rocznym a sumą kosztów uwzględnionych przez 11 miesięcy.

Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich wynoszą

– gdy przychód wynosi do 42 764 zł (czyli 1/2 kwoty stanowiącej granicę przedziału skali podatkowej - wynoszą 50%;

– gdy przychód przekracza kwotę 42 764 zł - wynoszą 50% kwoty 42 764 zł i 20% od nadwyżki tej kwoty;

– faktycznie poniesione koszty związane z uzyskaniem kwoty przychodu, gdy podatnik może udokumentować poniesione koszty.

 1. Stawki podatków dochodowych i ryczałtu ewidencjonowanego

Wyszczególnienie

Podatek

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

19%

Liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych

19%

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

Działalność usługowa

8,5%

Działalność wytwórcza

5,5%

Działalność handlowa

3,0%

 1. Ubezpieczenia społeczne pracowników i zleceniobiorców

Rodzaj
ubezpieczenia

Obciążająca
pracodawcę

Obciążająca
pracownika

Razem

Emerytalne

9,76%

9,76%

19,52%

Rentowe (od 1 lutego 2012)

6,5%

1,5%

8%

Chorobowe

x

2,45%

2,45%

Wypadkowe - obciążą pracodawcę

 • gdy zatrudnienie nie przekracza 9 pracowników: 1,93%
  • gdy zatrudnienie wynosi 10 i więcej osób: od  0,67% do 3,86%

Razem od 1 kwietnia 2013

16,93% do 19,59%

13,71%

30,64% do 33,3%

 1. 5.    Podstawa naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców

Składka na:

Stopa

Podstawa naliczenia składek:

Kwota

 

ubezpieczenia społeczne w 2013 r.

 

 

 

2247,60 zł

(60% od 3746 zł)

 

emerytalne

19,52%

438,73

rentowe (od lutego 2012 r.)

8% (6,5+1,5%)

179,81

chorobowe

2,45%

55,07

wypadkowe

gdy ubezpieczonych jest nie więcej niż 9

gdy ubezpieczonych jest 10 i więcej

 

1,93%

0,67% - 3,86%

 

Fundusz Pracy

2,45%

 

55,07

ubezpieczenia zdrowotne naliczone

9%

3004,48 zł (75% od 4005,97)

270,40

ubezpieczenia zdrowotne odliczone od PDOF

7,75%

232,84

 

 1. 6.    Odsetki ustawowe i od zaległości podatkowych

Odsetki ustawowe od 15 grudnia 2008 r.

13% rocznie

Odsetki od zaległości podatkowych od 4 lipca 2013 r.

7,5% rocznie

 

 1. 7.    Stawki podatku od towarów i usług

Stawka

Do 31 grudnia 2010 r.

1.01.2011 - 31.12.2015

Od 1 stycznia 2016 r.

podstawowa

22%

23%

22%

obniżona

7%

5% i 8%

7%

preferencyjna

3%, 0%

5%

5%

 

 1. 8.    Inne wielkości

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2014 r. brutto:

1680,00

Mały podatnik VAT w 2014 r.   – wartość sprzedaży w 2013 r. nie więcej niż

5 068 000,00

Prawo do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego w 2014 r. -  gdy sprzedaż w 2013 r. nie przekroczyła 150 000 euro

633 450,00

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r.

                                                            gdy przychody netto w 2013 r. przekroczyły

 

5 059 560,00

Jednorazowy odpis amortyzacyjny dla podatników małych i rozpoczynających działalność (50 000 euro) 2014 r.

211 000,00

Zwolnienie przedmiotowe w VAT

150 000 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za ubiegły kwartał będące podstawą do obliczania jednostki obliczeniowej ogłaszane przez Prezesa GUS – za III kwartał 2013 r. (wykorzystywane przy ustalaniu wymagań związanych z przewożeniem utargów)

 

3651,72

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

Podstawa naliczenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2013 rok

2917,15

Odpis podstawowy na 1 pracownika w % podstawy naliczania (patrz wiersz wyżej)

37,5%

Odpis podstawowy na 1 byłego pracownika (emeryta, rencistę) w %

6,25%

Odpis podstawowy na 1 młodocianego pracownika (1, 2, 3 rok nauki) w %

5,6,7%

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości za 1 m2 wynosi:

- od budynków mieszkalnych lub ich części minimalnie

- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

0,74 zł

23,03 zł