6. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH

6.1. Postępowanie w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego

rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub zakłócaniaprzez  zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu, wniesienia lub korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, utrudniania pracy pozostałym zdającym lub naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez zdającego

6.1.1. Przewodniczący odpowiednio ZE lub ZNCP przerywa egzamin zdającego i unieważnia odpowiednią część jego egzaminu zawodowego w przypadku:

• stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego,

• wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej / miejscu przeprowadzanie egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego,

• zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub

części praktycznej egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę

pozostałym zdającym,

• wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej w części pisemnej egzaminu zawodowego z kalkulatora lub z innych materiałów i przyborów niewymienionych w informacji dyrektora Komisji Centralnej,

• wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej w części praktycznej z materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora Komisji Centralnej.

Informację o przerwaniu i unieważnieniu części pisemnej lub praktycznej

egzaminu zawodowego zamieszcza się w protokole.

6.1.2. Przewodniczący ZNCP może przerwać i unieważnić część praktyczną egzaminu zdającego w przypadku, gdy zdający naruszy przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób prowadzący do wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia osób znajdujących się w sali egzaminacyjnej / miejscu przeprowadzania egzaminu.

6.1.3. Przyjmuje się następujące postępowanie:

W części pisemnej egzaminu zawodowego:

• przewodniczący ZN, po konsultacji z pozostałymi członkami zespołu, zaprasza do sali egzaminacyjnej przewodniczącego ZE i powiadamia go o stwierdzeniu niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego lub zakłócania przebiegu egzaminu,

• przewodniczący ZE podejmuje decyzję o przerwaniu egzaminu

zdającego, unieważnia jego pracę i nakazuje zdającemu opuszczenie sali

egzaminacyjnej.

W części praktycznej egzaminu zawodowego decyzję o przerwaniu egzaminu podejmuje przewodniczący ZNCP, po konsultacji z pozostałymi członkami zespołu.

6.1.4. Zdający, któremu przerwano i unieważniono egzamin, może przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania.

6.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku kompletu

materiałów egzaminacyjnych lub usterek w materiałach egzaminacyjnych

W przypadku zgłoszenia przez zdającego braku stron lub innych usterek w arkuszu egzaminacyjnym części pisemnej egzaminu lub w arkuszu egzaminacyjnym części praktycznej przewodniczący ZN lub ZNCP informują o tym fakcie odpowiednio PZE lub KOE.

PZE lub KOE podejmuje decyzję o wymianie arkusza egzaminacyjnego lub innym sposobie usunięcia wady arkusza w porozumieniu z dyrektorem OKE.

Zdający, który zgłosił braki, podpisuje czytelnie w protokole przebiegu odpowiedniej części egzaminu zawodowego wymianę odpowiednio arkusza egzaminacyjnego lub karty odpowiedzi albo arkusza egzaminacyjnego lub karty oceny.

6.3. Postępowanie w przypadku zagrożenia przebiegu egzaminu

6.3.1. W przypadku wystąpienia zagrożenia przebiegu egzaminu w szkole/placówce, u pracodawcy lub w ośrodku egzaminacyjnym odpowiednio przewodniczący ZE albo kierownik ośrodka egzaminacyjnego w porozumieniu z przewodniczącymi odpowiednio ZN lub ZNCP podejmuje decyzję o zawieszeniu części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego i powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE oraz, w razie potrzeby, odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.).

6.3.2. W przypadku wystąpienia zagrożenia przebiegu egzaminu w sali egzaminacyjnej / miejscu przeprowadzania egzaminu decyzję o zawieszeniu części egzaminu zawodowego podejmuje odpowiednio przewodniczący ZN w porozumieniu z przewodniczącym ZE albo przewodniczący ZNCP w porozumieniu z KOE. Odpowiednio PZE lub KOE powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE oraz, w razie potrzeby, odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.).

6.3.3. Jeżeli zagrożenie zostało zażegnane przed rozpoczęciem egzaminu lub nie później niż pół godziny po planowanym czasie rozpoczęcia egzaminu, to egzamin może się odbyć, za zgodą dyrektora OKE, w tym samym dniu i w tym samym miejscu.

6.3.4. W czasie powstałej przerwy, w przypadku, o którym mowa w pkt.6.3.1. i 6.3.2., przewodniczący odpowiednio ZN lub ZNCP zobowiązany jest do zabezpieczenia arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi lub arkuszy egzaminacyjnych, kart oceny, kryteriów oceniania i materiałów do wykonania zadania egzaminacyjnego przed nieuprawnionym ujawnieniem.

6.3.5. W przypadku braku możliwości wznowienia (rozpoczęcia) lub kontynuowania odpowiedniej części egzaminu zawodowego w danej szkole/placówce, u pracodawcy lub w ośrodku egzaminacyjnym dyrektor OKE podejmuje decyzje o zmianie miejsca przeprowadzania egzaminu lub/i nowym terminie egzaminu (w przypadku części pisemnej – w porozumieniu z dyrektorem CKE). 

6.4. Postępowanie w przypadku zakłócenia egzaminu zawodowego

6.4.1. W przypadku rezygnacji zdającego ze zdawania egzaminu w dowolnej fazie części pisemnej lub praktycznej egzaminu, przewodniczący odpowiednio ZN lub ZNCP:

• odbiera od niego odpowiednie oświadczenie, zabezpiecza odpowiednio

stanowisko egzaminacyjne, arkusz egzaminacyjny, kartę odpowiedzi, kartkę z loginem i hasłem, kartę oceny i materiały do wykonania zadania

egzaminacyjnego; w przypadku rezygnacji zdającego ze zdawania części

pisemnej egzaminu przeprowadzanej w formie elektronicznej, przewodniczący ZN dodatkowo upewnia się, że egzamin dla zdającego został zakończony przez operatora egzaminu,

• zezwala zdającemu na opuszczenie pomieszczenia/miejsca egzaminowania oraz odnotowuje rezygnację na liście zdających przy nazwisku zdającego,

• załącza jego oświadczenie do protokołu odpowiednio części pisemnej lub

części praktycznej egzaminu zawodowego wraz z arkuszem egzaminacyjnym, kartą odpowiedzi, kartką z loginem i hasłem lub kartą oceny. Rezygnacja zadającego ze zdawania danej egzaminu jest równoważna z uzyskaniem 0 punktów z tej części egzaminu.

6.4.2. W przypadku zasłabnięcia lub choroby zdającego w trakcie egzaminu przewodniczący ZE/ZNCP zapewnia opiekę i pomoc medyczną zdającemu oraz podejmuje decyzję o kontynuowaniu lub przerwie w egzaminie. W zależności od diagnozy udzielających pomocy medycznej, przewodniczący ZE/ZNCP decyduje o dalszym przebiegu egzaminu poszkodowanego.

6.4.3. Jeżeli podczas egzaminu nastąpi awaria lub uszkodzenie maszyn, urządzeń, aparatury, przewodniczący ZNCP zawiesza egzamin zdającemu lub zdającym, zabezpiecza maszyny, urządzenia lub sprzęt zgodnie z odpowiednią instrukcją bezpieczeństwa pracy ogólną lub stanowiskową oraz powiadamia kierownika ośrodka egzaminacyjnego.

6.4.4. Jeżeli w ciągu 30 minut zostanie usunięta awaria lub uszkodzenie, o której mowa w pkt. 6.4.3., egzamin może być kontynuowany, jeśli będzie to możliwe ze względów technicznych. Podczas przerwy zdający przebywają w miejscu wskazanym przez przewodniczącego ZNCP.

6.4.5. W przypadku przerwy, o której mowa w pkt. 6.4.3. albo spowodowanej innymi ważnymi przyczynami niezależnymi od organizatora egzaminu, trwającej dłużej niż 30 minut przewodniczący odpowiednio ZN lub ZNCP powiadamia o niej odpowiednio PZE lub KOE, który kontaktuje się z dyrektorem OKE w celu ustalenia dalszego postępowania. Sporządza odpowiedni protokół z powstałego zdarzenia wraz z podjętymi decyzjami, powiadamiając o nich zdającego lub zdających.