5.5. Przebieg części praktycznej egzaminu

Członkowie ZNCP, egzaminatorzy (jeżeli egzamin z zakresu danej kwalifikacji odbywa się z udziałem egzaminatora), i asystenci techniczni (jeżeli egzamin jest przeprowadzany z wykorzystaniem stanowisk komputerowych, maszyn i urządzeń i specjalistycznego sprzętu) zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego w dniu poprzedzającym termin egzaminu. KOE przeprowadza szkolenie dotyczące przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz w obecności asystenta technicznego zapoznaje członków ZNCP i egzaminatorów z ośrodkiem egzaminacyjnym, stanowiskami egzaminacyjnymi, wyposażeniem i innymi pomieszczeniami związanymi z przeprowadzeniem egzaminów.

 W dniu egzaminu

• na około 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu, kierownik ośrodka egzaminacyjnego lub przewodniczący ZNCP przypomina członkom zespołów,  egzaminatorom i asystentom technicznym zasady stosowania procedur przebiegu egzaminu w różnych sytuacjach,

• na 30 minut przed jego rozpoczęciem, KOE w obecności przedstawicieli zdających przekazuje przewodniczącym ZNCP w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w danej sali / miejscu przeprowadzania egzaminu / na zmianie: arkusze egzaminacyjne, materiały do wykonania zadania, karty oceny oraz kryteria oceniania dla egzaminatorów lub arkusze egzaminacyjne i karty oceny.

 Przewodniczący ZNCP:

• sprawdza liczbę arkuszy egzaminacyjnych, kart oceny i kryteriów oceniania lub arkuszy egzaminacyjnych i kart oceny przekazanych przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego oraz dokonuje ich rozdziału na zestawy egzaminacyjne dla zdających, dokumentację dla ZNCP oraz kryteria oceniania dla egzaminatorów, (jeżeli część praktyczna egzaminu odbywa się z udziałem egzaminatora)

- w przypadku stwierdzenia niezgodności w otrzymanych materiałach zgłasza nieprawidłowości KOE, który podejmuje działania, stosując procedury postępowania w sytuacjach szczególnych opisanych w rozdziale 6.

Obserwatorzy egzaminu powinni zgłosić swoją obecność w OE na 30 minut przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu. Są obowiązani okazać KOE dokument tożsamości i upoważnienie instytucji delegującej obserwatora. Obserwatorzy swoją obecność na egzaminie potwierdzają podpisem w protokole przebiegu części praktycznej egzaminu.

Zdający zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego w dniu egzaminu na 30 minut przed jego rozpoczęciem oraz:

• przebierają się w ubrania robocze jeżeli jest to wymagane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dla kwalifikacji, w której odbywa się egzamin,

• potwierdzają tożsamość i obecność na egzaminie, przystępują do losowania  stanowiska egzaminacyjnego i odbierają naklejki z numerem PESEL i identyfikatory z numerem wylosowanego stanowiska,

• przedstawiciele zdających są obecni w czasie wydawania przez KOE arkuszy  egzaminacyjnych, materiałów do wykonania zadania, kart oceny i kryteriów oceniania.

W sali egzaminacyjnej / miejscu przeprowadzania egzaminu przed egzaminem, PZNCP wraz z członkiem/członkami zespołu:

• sprawdza, czy zdający mają odpowiednie ubranie robocze (jeżeli jest ono wymagane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy),

• sprawdza tożsamość zdających (konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem),

• sprawdza, czy zdający posiadają wymagane dodatkowe dokumenty związane ze specyfiką kwalifikacji, wymienione w pisemnym zawiadomieniu o miejscu, terminach i czasie rozpoczęcia części praktycznej egzaminu,

• zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w części praktycznej oraz wyjaśnia sposób wypełniania i kodowania karty oceny,

• przeprowadza lub nadzoruje przeprowadzenie przez wskazaną przez siebie osobę  instruktażu dla zdających na stanowiskach komputerowych lub wyposażonych w maszyny, urządzenia i w specjalistyczny sprzęt, odbycie którego zdający potwierdzają podpisem na liście zdających.

Instruktaż obejmuje:

- omówienie warunków występujących w sali egzaminacyjnej / miejscu przeprowadzania egzaminu, które mogą wpłynąć na wykonanie zadania egzaminacyjnego,

- zwrócenie uwagi na te elementy stanowiska egzaminacyjnego, które mają wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy,

- określenie zagrożeń występujących przy wykonywaniu poszczególnych czynności na stanowisku i sposobów ochrony przed zagrożeniami,

- omówienie wyposażenia i przygotowanie stanowiska egzaminacyjnego do wykonania określonych zadań z uwzględnieniem specyfiki kwalifikacji,

- omówienie i ewentualne przeprowadzenie próbnego uruchomienia oraz obsługi maszyn i sprzętu,

• przypomina o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej / miejsca przeprowadzania egzaminu urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora Komisji Centralnej, oraz korzystania z nich w tej sali/miejscu,

• o godzinie wyznaczonej przez dyrektora OKE rozdaje arkusze egzaminacyjne i karty oceny zdającym oraz kryteria oceniania egzaminatorom, jeżeli część praktyczna egzaminu odbywa się z udziałem egzaminatora.

W czasie trwania egzaminu w sali egzaminacyjnej / miejscu przeprowadzania egzaminu mogą przebywać wyłącznie zdający, kierownik ośrodka egzaminacyjnego, ZNCP,  egzaminatorzy (jeżeli egzamin z zakresu danej kwalifikacji odbywa się z udziałem egzaminatora), asystenci techniczni (jeżeli zostali wyznaczeni przez KOE na dany egzamin) oraz obserwatorzy.

 Zdający po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego zapoznaje się z Instrukcją na pierwszej stronie arkusza, sprawdza jego kompletność. Ewentualne braki lub usterki zgłasza PZNCP i otrzymuje kompletny arkusz egzaminacyjny zgodnie z procedurą postępowania w sytuacjach szczególnych.

 Po stwierdzeniu, że arkusz egzaminacyjny jest kompletny, zdający umieszcza na pierwszej stronie arkusza numer PESEL i naklejkę z numerem PESEL i kodem ośrodka egzaminacyjnego, w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz na karcie oceny symbol cyfrowy zawodu, oznaczenie kwalifikacji, numer zadania, numer stanowiska , numer PESEL, w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i przekazuje ją PZNCP.

Zdający nie podpisują arkusza i karty oceny.

Komplet wypełnionych przez zdających kart oceny PZNCP przekazuje  egzaminatorowi/egzaminatorom (jeżeli egzamin z zakresu danej kwalifikacji odbywa się z udziałem egzaminatora).

Zdający w ciągu 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej, zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego, materiałami do wykonania zadania  oraz stanowiskiem, na którym będą wykonywać zadanie oraz z instrukcjami  bezpieczeństwa i obsługi maszyn, urządzeń i sprzętu wymaganymi podczas pracy na danym stanowisku i stanowiącymi wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego.

Przewodniczący ZNCP w widocznym miejscu dla zdających zapisuje czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.

Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania części praktycznej egzaminu jest określony w Informatorze o egzaminie dla poszczególnych kwalifikacji. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami …

Czas liczy się od momentu zapisania przez PZNCP godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.

 Zdający wykonują zadanie egzaminacyjne, stosując się do ogólnych i stanowiskowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie stwarzając zagrożeń dla życia i zdrowia.

 

 W czasie trwania egzaminu zdający:

• wykonują samodzielnie zadanie egzaminacyjne,

• przestrzegają przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

• zgłaszają przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki – zgodnie z treścią zadania – do oceny rezultat pośredni lub przebieg wykonania zadania; PZNCP ustala kolejność oceny,

• zgłaszają, przez podniesienie ręki, wcześniejsze zakończenie wykonania zadania lub rezygnację ze zdawania egzaminu,

• pozostawiają na stanowisku egzaminacyjnym arkusz egzaminacyjny oraz rezultaty wykonania zadania lub arkusz egzaminacyjny z rezultatami wykonania zadania w formie dokumentacji i kartę oceny następnie opuszczają salę  egzaminacyjną / miejsce przeprowadzania egzaminu po uzyskaniu zgody ZNCP, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przebiegu egzaminu, PZNCP przerywa egzamin danemu zdającemu i unieważnia jego część praktyczną egzaminu.

Jeżeli rezultaty wykonania zadania egzaminacyjnego są w formie wydruków komputerowych członkowie ZNCP potwierdzają w obecności zdającego liczbę odebranych wydruków i sprawdzają, czy każdy wydruk jest opisany numerem PESEL zdającego.

Podczas egzaminu członkowie ZNCP i egzaminatorzy nie powinni:

• udzielać zdającym żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani też dyskutować, czy komentować ich treści i zapisów,

• komentować przebiegu egzaminu,

• opuszczać sali egzaminacyjnej / miejsca przeprowadzania egzaminu w trakcie egzaminu,

• niszczyć lub wyrzucać niewykorzystanych materiałów, w tym arkuszy i kart z uszkodzeniami, brakami lub niewykorzystanych z powodu nieobecności zdających – materiały te należy niezwłocznie umieścić w kopercie, zakleić i zwrócić, w sposób określony przez dyrektora komisji okręgowej.

 W czasie trwania części praktycznej egzaminu, podczas której są wykorzystywane przez zdających komputery lub/i maszyny i urządzenia oraz specjalistyczny sprzęt, w ośrodku egzaminacyjnym powinien być obecny asystent techniczny, który zapewnia  prawidłowe ich funkcjonowanie. 

PZNCP zapewnia, by asystent w czasie wykonywania swych zadań nie kontaktował się indywidualnie ze zdającymi.

 

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu, w której rezultatem końcowym wykonania zadania egzaminacyjnego jest dokumentacja:

• przewodniczący ZNCP w obecności członków ZNCP, pakuje odebrane od zdających arkusze egzaminacyjne zdających z rezultatami wykonania zadania w formie dokumentacji i karty oceny do zwrotnej bezpiecznej koperty/kopert, zakleja kopertę/koperty w sali egzaminacyjnej.