Egzamin praktyczny – informacje dla przewodniczącego ZNEP

 1. Uczniowie muszą być na 30 minut przed początkiem egzaminu
 2. Dozwolone pomoce dla ekonomisty to: długopis, kalkulator, ołówek, gumka i linijka
 3. Uczeń wchodzi do sali prezentując dowód tożsamości i losuje miejsce (ustawiamy tam wizytówkę, aby sprawdzać PESEL)
 4. Po zajęciu miejsc pytamy czy są gotowi do egzaminu, czy dobrze się czują, czy muszą skorzystać z toalety
 5. Przypominamy o przerwaniu egzaminu gdy jest praca niesamodzielna, wniesiono niedozwolone urządzenia, materiały lub przybory oraz gdy zakłócany jest prawidłowy przebieg
 6. Przypominamy, że przystępując do drukowania należy to zgłosić podniesieniem ręki. Po zgodzie przewodniczącego wyrażonej skinieniem głowy można drukować sprawdziwszy na podglądzie wydruku czy dokument jest właściwy. Dokument zostanie podany przez członka komisji. Jeśli okaże się, że jest błędny należy go przekreślić i napisać brudnopis lub anulowano. Wszystkie prace i brudnopisy oddaje się komisji.
 7. Informujemy, że w razie awarii urządzeń zdający podnosi rękę i informuje, że awaria
 8. Jeśli ktoś zrezygnuje z egzaminu w trakcie podnosi rękę i składa pisemne oświadczenie o rezygnacji
 9. Informujemy, że na 30 minut przed końcem egzaminu przypomnimy o tym.
 10. Przy stanowisku jest karteczka zawierająca login i hasło do komputera
 11. Rozdajemy arkusze egzaminacyjne i prosimy aby sprawdzić kompletność.
 12. Jeśli jest OK zbieramy podpisy na liście uczestników i prosimy by zakodować i nakleić naklejki. Wpisują PESEL, datę urodzenia, symbol cyfrowy zawodu 331403 oraz nr kwalifikacji A.35 oraz nr zadania
 13. Prosimy aby zapoznać się z instrukcją dla zdającego
 14. Ogłaszamy 10 minut na zapoznanie się z materiałami i uruchomienie komputera i oprogramowania
 15. Po tym czasie zapisujemy na tablicy godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia
 16. W razie wymiany arkusza wpis w protokole potwierdzony podpisem zdającego
 17. Przypominamy, że zostało 30 minut
 18. Po zakończeniu etapu praktycznego przewodniczący ZNEP sprawdza kompletność i odbiera od każdego zdającego pracę egzaminacyjną i kartę oceny oraz potwierdza na pierwszej stronie karty pracy egzaminacyjnej czytelnym podpisem odbiór tych materiałów i  wykonanie określonych prac, a następnie pozwala na opuszczenie przez zdającego pomieszczenia/miejsca egzaminowania.
 19. W zeszycie odpowiedzi na pierwszej stronie ile jest stron zapisanych 3 z 10, ile wydrukował dokumentów i ile brudnopisu
 20. Na liście zdających zapisujemy nr zadania  ze strony tytułowej arkusza egz.
 21. Wypełniamy protokoły i zbieramy podpisy
 22. Pakujemy do kopert

Autor: Elżbieta Beczyńska