W czasie trwania egzaminu - część praktyczna - zdający:

• wykonują samodzielnie zadanie egzaminacyjne,

• przestrzegają przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

• zgłaszają przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki – zgodnie z treścią zadania – do oceny rezultat pośredni lub przebieg wykonania zadania; PZNCP ustala kolejność oceny,

• zgłaszają, przez podniesienie ręki, wcześniejsze zakończenie wykonania zadania lub rezygnację ze zdawania egzaminu,

• pozostawiają na stanowisku egzaminacyjnym arkusz egzaminacyjny oraz rezultaty wykonania zadania lub arkusz egzaminacyjny z rezultatami wykonania zadania w formie dokumentacji i kartę oceny następnie opuszczają salę  egzaminacyjną / miejsce przeprowadzania egzaminu po uzyskaniu zgody ZNCP, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przebiegu egzaminu, PZNCP przerywa egzamin danemu zdającemu i unieważnia jego część praktyczną egzaminu.

Jeżeli rezultaty wykonania zadania egzaminacyjnego są w formie wydruków komputerowych członkowie ZNCP potwierdzają w obecności zdającego liczbę odebranych wydruków i sprawdzają, czy każdy wydruk jest opisany numerem PESEL zdającego. 

PZNCP - Przewodniczacy Zespołu Nadzorujacego Część Praktyczna

ZNCP - Zespół Nadzorujacy Część Praktyczna

Symbol cyfrowy zawodu: 331403

Nazwa kwalifikacji:  A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Czas trwania egzaminu: 180 minut + 10 minut na zapoznanie ze stanowiskiem pracy (odbycie instruktażu stanowiskowego, sposób drukowania dokumentacji, sprawdzenie czy sa potrzebne do wykonania zadania programy komputerowe, zapoznanie się z treścia zadania).