INFORMACJA O NIEWYŁONIENIU WYKONAWCY NA REMONT ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

IM. PROF. EMILA CHROBOCZKA W SZUBINIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na remont zaplecza sali gimnastycznej nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

                                                   

Komisja przeanalizowała 3 oferty:

  1. Zakład Budowlany  SECONDARY HOUSE-BUILDING SCHOOL Leszek Rutkowski Szubin z ceną brutto 98 215,50 zł
  2. TST Szymon Tomaszewski Dąbrówka z ceną brutto 86 756,89 zł
  3. ”RADINSTALBUD KAZIMIERZ RADECKI” Renata Piskulska Kcynia z ceną brutto    97 700,07zł

         

Na realizację zamówienia Zamawiający  przeznaczył kwotę 90 000 zł ( wartość brutto).

Oferty numer  1 i  numer 3 przewyższały kwotę którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferta numer 2 została odrzucona, ponieważ w załączniku nr 3 wykonawca wskazał jako osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wykonawcę kosztorysu inwestorskiego, który znał kwotę zamówienia .Kwota oferty jest bardzo zbliżona do szacunkowej wartości zamówienia, którą ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego    ( wartość kosztorysowa 90 044,66zł brutto)  W związku z tym na podstawie art. 89.1.3. ustawy o zamówieniach publicznych komisja podjęła domniemanie, że złożenie oferty może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji( tj. art. 3 ust 1 ) , co skutkuje jej odrzuceniem.

W związku z powyższym nie wyłoniono wykonawcy remontu zaplecza sali gimnastycznej ZSP w Szubinie.

Niniejsze postępowanie ofertowe zostaje unieważnione. W celu wyłonienia wykonawcy w najbliższym czasie będzie wszczęte ponowne postępowanie ofertowe. Zamawiający ogłosi je na swojej stronie internetowej.