Procedury postępowania nauczycieli w przypadku występowania zachowań problemowych młodzieży

 ZSP w Szubinie.

 

1. W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

 • odizolowania ucznia od reszty klasy, ale ze względu na bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie,
 • powiadamia niezwłocznie dyrektora szkoły, pedagoga i wychowawcę,
 • zawiadamia o fakcie rodziców/opiekunów, by niezwłocznie przybyli do szkoły,
 • w przypadku, gdy rodzice/opiekunowie odmówią przyjazdu po dziecko szkoła zawiadamia policję,
 • w przypadku powtarzania się takiej sytuacji pedagog wspólnie z rodzicami kieruje ucznia do poradni AA lub umawia na konsultacje do MONARU.

 2. W przypadku pobicia na terenie szkoły należy:

 • odizolować osoby biorące udział w bójce,
 • pedagog w obecności dyrektora rozmawia o zdarzeniu z winnymi i wyjaśnia okoliczności,
 • w przypadku przyznania się do winy i pogodzenia się uczniowie otrzymują naganę dyrektora, zawiadamia się rodziców i pracodawców,
 • jeżeli sytuacja się powtarza wzywa się policję, która zgłasza problem do sądu dla nieletnich.

3. W przypadku wagarowania uczniów należy:

 • wychowawca zgłasza problem do pedagoga,
 • pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem w celu wychwycenia powodu wagarowania, ustala z uczniem zasady prawidłowej postawy uczniowskiej, zgodnej ze Statutem Szkoły,
 • jeżeli uczeń nie przestrzega zasad, wagary się powtarzają pedagog zgłasza ten fakt dyrektorowi i zawiadamia rodziców pisemnie lub telefonicznie,
 • wysyła pismo do pracodawcy o lekceważącym stosunku do obowiązków szkolnych danego ucznia,
 • należy danego ucznia przez dłuższy czas monitorować.

4. W przypadku gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominające wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

 • nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych,
 • próbuje ustalić do kogo znaleziona substancja należy,
 • powiadamia dyrekcję szkoły i pedagoga,
 • szkoła wzywa policję,
 • po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

5. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 • nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia,
 • o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa,
 • w przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazaniu zawartości teczki, dyrektor wzywa policję,
 • jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji,

6. W przypadku stwierdzenia czynu karalnego:

 • powiadomienie pedagoga lub dyrektora szkoły,
 • ustalenia okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków,
 • przekazanie sprawcy dyrektorowi szkoły lub pedagogowi pod opiekę,
 • powiadamia rodziców/opiekunów ucznia,
 • gdy sprawa jest poważna (uszkodzenie ciała, rozbój) lub sprawca nie jest uczniem naszej szkoły powiadomienie policji,

7. W przypadku ofiary czynu karalnego:

 • jeżeli to konieczne przekazać ucznia pielęgniarce szkolnej w celu udzielenia pierwszej pomocy (jeżeli nie ma pielęgniarki przekazać ucznia do dyrektora),
 • w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń, pielęgniarka wzywa lekarza (gdy nie ma pielęgniarki lekarza wzywa dyrektor),
 • powiadomienie dyrektora lub pedagoga,
 • powiadomienie rodziców/opiekunów ucznia,
 • gdy sprawa jest poważna, należy wezwać policję w celu zabezpieczenia śladów, ustalenia okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.

8. W przypadku agresji słownej w stosunku do nauczyciela należy:

 • powiadomić dyrektora, wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego o zaistniałym fakcie agresji,
 • powiadomić rodziców/opiekunów ucznia – sprawcy o zachowaniu dziecka,
 • ustalić okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia,
 • przeprowadzić rozmowę uczeń – rodzic – nauczyciel – dyrektor celem przyczyny takiego zachowania, sposobu naprawienia relacji z nauczycielem, uświadomienia konieczności pracy nad zmianą zachowania się ucznia,
 • przeprosić nauczyciela przez ucznia i jego rodziców,
 • zastosowanie kary regulaminowej – nagana wychowawcy, ewentualnie nagana dyrektora,
 • zlecenie uczniowi prac dodatkowych np. opracowanie referatu „ kultura języka” oraz wygłoszenie go na forum klasy.

9. W przypadku agresji fizycznej w stosunku do nauczycieli należy:

 • w razie zaistnienia danej sytuacji na lekcji wysłać przewodniczącego klasy po pedagoga szkolnego w celu zapewnienia opieki nad klasą oraz udać się ze sprawcą agresji do dyrektora szkoły, w razie potrzeby w asyście przewodniczącego klasy,
 • poinformować o zaistniałej sytuacji wychowawcę, pedagoga szkolnego,
 • wezwać do szkoły rodziców/opiekunów ucznia – agresora ( natychmiastowe stawiennictwo),
 • jeśli doszło do uszkodzenia ciała nauczyciela należy:
 • udzielić pomocy medycznej i psychologicznej poszkodowanemu,
 • zabezpieczyć dowody przestępstwa i świadków zdarzenia,
 • powiadomić policję.
 • przeprowadzić rozmowę dyrektora, wychowawcy, pedagoga szkolnego, rodziców i ucznia dotyczącą dalszego pobytu ucznia w szkole (sugerowana zmiana szkoły, zobowiązanie ucznia do podjęcia terapii radzenia sobie z agresją albo postawienie wniosku na Radzie Pedagogicznej o skreślenie z listy uczniów),
 • przeproszenie nauczyciela przez ucznia i jego rodziców.