PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. PROF. EMILA CHROBOCZKA W SZUBINIE
NA LATA 2010-2015

Plan rozwoju szkoły opracowano na podstawie:

 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 z późn. zm.);
 2. Ustawy Karta Nauczycielaz dnia 26 stycznia 1982r.( Dz.U.06.97.674 z późn.zm);
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324);
 4. Wniosków i z ewaluacji i  nadzoru pedagogicznego;
 5.  Diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli;
 6. Analizy wyników egzaminów zewnętrznych;
 7. Wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Misja szkoły: Uczymy się w przyjaznej szkole, zaspakajającej nasze potrzeby edukacyjne i psychologiczne; w której w razie potrzeby znajdziemy wyciągniętą do nas pomocną dłoń

Wizja szkoły:

Wszystkie działania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. .Emila Chroboczka w Szubinie  zmierzają do tego, aby:

W obszarze kształcenia

 • uczniowie osiągali wyniki porównywalne z uczniami szkół  tego samego typu w powiecie, województwie na egzaminach maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • uczniowie mieli możliwości wyrównywania szans edukacyjnych oraz eliminowania deficytów i ograniczeń wpływających na ich start zawodowy lub kontynuację edukacji,
 • efektywnie posługiwali się technologią informatyczną i byli komunikatywni w językach obcych,
 • mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych na terenie szkoły finansowanych w ramach projektów zewnętrznych (np. EFS) i współorganizowanych przez wspierające szkoły instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorców,
 • mieli poczucie odpowiedzialności za pracę, naukę i samokształcenie,
 • kadra pedagogiczna ustawicznie doskonaliła swoje umiejętności

W obszarze wychowania i opieki

 • otoczyć wsparciem wszystkich uczniów potrzebujących pomocy,
 • przeciwdziałać przejawom  przemocy, uzależnienia od nikotyny, narkotyków i alkoholu,
 • integrować społeczność szkolną poprzez kultywowanie pamięci o patronie i tradycji szkoły, wspólne obchodzenie ważnych rocznic i świąt,
 • współpracować z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów, instruktorami praktycznej nauki zawodu, przedsiębiorcami lokalnego rynku pracy,
 • w miarę potrzeby i możliwości wspomagać rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • respektować zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej,
 • oceniać uczniów rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie,
 • organizować pomoc materialną dla uczniów, którzy tego potrzebują.

W obszarze  zarządzania i organizacji

 • współpracować z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustalać kierunki rozwoju,
 • dbać o właściwą organizację pracy szkoły,
 • zapewniać kadrze możliwość rozwoju przez formy doskonalenia zawodowego,
 • nawiązywać kontakty z różnymi szkołami i innymi placówkami w celu wzajemnej wymiany doświadczeń,
 • planować dalszy rozwój szkoły,
 • dostosowywać ofertę edukacyjną szkoły do potrzeb regionalnego rynku pracy i oczekiwań środowiska,
 • promować szkołę w środowisku,
 • współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę w ustalaniu programu nauczania zawodu, metod i technik nauczania zawodu, odbywania praktyk oraz działań mających na celu wyposażenie w umiejętności przydatne na lokalnym rynku pracy.