STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ

PONAGIMNAZJALNYCH

im. prof. Emila Chroboczka

w Szubinie


 

 

 

 

 

Tekst ujednolicony na mocy uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2015r.

obowiązujący od 1 września 2015r.


 

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty – Ustawa z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.818, Nr 180,poz. 1280, Nr 181, poz.1292, z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr56, poz.458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz.991, z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206, z 2012r. poz. 941, 979, z 2013r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014r. poz.7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877, z 2015r. poz.357).


 

Spis treści:

Zawartość

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. PAGEREF _Toc433576231 \h 4

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY.. PAGEREF _Toc433576232 \h 6

ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY.. PAGEREF _Toc433576233 \h 7

ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA SZKOŁY.. PAGEREF _Toc433576234 \h 15

ROZDZIAŁ V UCZNIOWIE SZKOŁY.. PAGEREF _Toc433576235 \h 24

ROZDZIAŁ VI WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA (załącznik nr 12 do statutu ZSP) PAGEREF _Toc433576236 \h 30

ROZDZIAŁ VII NAUCZYCIELE I PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI PAGEREF _Toc433576237 \h 30

ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE. PAGEREF _Toc433576238 \h 36

 

 

Załączniki

NR  1   ZAKRES OBOWIĄZKÓW I KOMPETENCJI KIEROWNIKA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I KIEROWNIKA INTERNATU

NR  2   REGULAMIN RADY  PEDAGOGICZNEJ

NR  3   REGULAMIN RADY   RODZICÓW

NR  4   REGULAMIN SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  

NR  5   REGULAMIN  PRAKTYK ZAWODOWYCH   DLA

  UCZNIÓW TECHNIKÓW

NR  6   REGULAMIN PRAKTYCZNEJ  NAUKI ZAWODU DLA  UCZNIÓW ZSZ

NR  7   REGULAMIN BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

NR  8   SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

NR  9   PROGRAM  WYCHOWAWCZY  SZKOŁY

NR  10   REGULAMIN INTERNATU

NR 11 WYMAGANIA DOTYCZĄCE STROJU SZKOLNEGO

NR 12 WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY  OCENIANIA

NR 13 REGULAMIN WYCIECZEK

NR 14 STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

NR 15 PROGRAM   EDUKACJI  WOJSKOWEJ

 


 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.       Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, dalej określany jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych lub szkoła.

2.       Siedzibą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych jest  Szubin, ulica Kochanowskiego 1 .

3.       Szkoła posiada własne imię, sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§2

1.       Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Nakielski.

2.       Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty.

§3

W skład Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych  wchodzą następujące szkoły:

1.     4-letnie TECHNIKUM kształcące w zawodzie:

-       technik ekonomista na podbudowie szkoły gimnazjalnej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

-       technik agrobiznesu na podbudowie szkoły gimnazjalnej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

-       technik ochrony środowiska na podbudowie szkoły gimnazjalnej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

-       technik spedytor na podbudowie szkoły gimnazjalnej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

-       technik logistyk z edukacją wojskową na podbudowie szkoły gimnazjalnej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

2.     3-letnia ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA dla absolwentów gimnazjów, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje po zdaniu egzaminu,. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w klasach o profilach:

a.    sprzedawca,

b.   wielozawodowym

3.     3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie 8-klasowej Szkoły podstawowej oraz szkoły gimnazjalnej. (Statut – załącznik nr 14).

§4

1.     W zależności od potrzeb w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych mogą być powoływane inne szkoły, a istniejące likwidowane. Wnioski w tych sprawach przedstawia Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, a powołanie i likwidacja następuje przez organ prowadzący. Ten sam tryb obowiązuje przy zmianie nazw szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

§5

  1. Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ma odrębny statut, który nie jest sprzeczny ze statutem zespołu
  2. Dyrektor Zespołu Szkół jest dyrektorem wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu. Szkoły posiadają wspólną administracją i obsługę.
  3. Organy szkoły są wyłaniane i działają wspólnie dla Zespołu Szkół.
  4. Nazwa każdej ze szkół wymienionych w §3 składa się z nazwy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie oraz nazwy szkoły.
  5. Nazwa szkoły jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

§6

  1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Zespołu Szkół są:

1)     obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2)     dodatkowe zajęcia edukacyjne;

3)     zajęcia dydaktyczno- wychowawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi;

4)     nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne;

5)     w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – praktyczna nauka zawodu;

  1. 2.Uczniowie klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej (ZSZ) teoretyczną wiedzę zawodową zdobywają na kursach organizowanych przez Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, a wiedzę ogólną w szkole.
  2. Wiedzę i umiejętności praktyczne uczniowie ZSZ zdobywają w czasie nauki zawodu w zakładach pracy szkolących uczniów, gdzie są zatrudnieni jako pracownicy młodociani.

§7

1.     Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła prowadzi internat.

2.     Internat działa zgodnie z regulaminem internatu /zał. nr10 do statutu ZSP/.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§8

1.     Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2.     Szkoła realizuje podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego wg rozporządzeń MEN,

3.     Szkolny zestaw programów i podręczników jest zgodny z wykazem MEN

4.     Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze; dąży do stworzenia jednolitego systemu wychowawczego, wspomagając wychowawczą rolę rodziny.

5.     Szkoła zapewnia uczniom poszanowanie godności osobistej i kształtuje właściwe relacje międzyludzkie.

6.     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w realizacji zadań kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Dziecka, Deklaracji Praw Dziecka

7.     Celem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie jest kształcenie i wychowanie przygotowujące do dalszej nauki, życia i pracy we współczesnym świecie.

8.     Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.

9.     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości, tolerancji i wolności.

10.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych zapewnia ciągłość kształcenia absolwentom gimnazjów i absolwentom 8- klasowej szkoły podstawowej (liceum dla dorosłych).

11.  Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami osieroconymi, pozbawionymi całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także uczniami pozostającymi w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - w miarę możliwości szkoły.

12.  Zespół Szkół Ponadgimnzjalnych współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

§9

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przekazuje uczniom ogólną wiedzę o człowieku i społeczeństwie, o problemach społecznych i ekonomicznych kraju i świata, o kulturze, środowisku przyrodniczym i jego ochronie, nauce, technice i pracy.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych zapewnia uczniom:

1)        rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań

2)       kształcenie umiejętności kierowania się w życiu uniwersalnymi zasadami etycznymi i moralnymi,

3)       przygotowanie do życia w społeczeństwie informatycznym,

4)       dostęp do pracowni internetowych wyposażonych w programy blokujące treści, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów,

5)        nabycie umiejętności komunikowania w języku angielskim i niemieckim,

6)       nabycie technik uczenia się przydatnych w procesie kształcenia permanentnego,

7)       przygotowanie do wejścia na nowoczesny rynek pracy,

8)       bezpieczne i zgodne z zasadami higieny umysłowej warunki nauki,

9)         współuczestnictwo rodziców w życiu szkoły,

10)       pomoc materialną uczniom w systemach stypendialnych,

11)       opiekę podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, a także w Internacie

12)      pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

§10

1.Nauka religii lub etyki jest realizowana na podstawie odrębnych przepisów.

2.Ocena z religii jest wliczana do średniej ocen klasyfikacyjnej.

ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY

§11

1.     Organami szkoły są:

1)   dyrektor szkoły

2)   rada pedagogiczna

3)   rada rodziców

4)   samorząd uczniowski

2. Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem

§12

DYREKTOR SZKOŁY

1. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych kieruje jego bieżącą działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników, powołuje i odwołuje wicedyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej, tworzy stanowiska kierownicze niezbędne dla właściwego funkcjonowania szkoły oraz ustala zakres obowiązków dla tych osób.

3. Dyrektor odpowiedzialny jest za:

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowawców,

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych.

4. Dyrektor, w zakresie dydaktyczno - pedagogicznym:

1)     sprawuje nadzór pedagogiczny,

2)     zapewnia właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy oraz odpowiada za poziom i wyniki nauczania i wychowania,

3)     sprawuje nadzór nad przebiegiem rekrutacji szkoły

4)     może zezwolić uczniowi za zgodą lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej, na indywidualny tok nauki wyznaczając nauczyciela-opiekuna. Odmowa następuje w drodze decyzji,

5)     zobowiązany jest do organizowania dla pracowników szkoły różnych form szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznawania ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami,

6)     ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania,

7)     przestrzega ustaleń zawartych w zarządzeniu MEN w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminu dojrzałości,

8)     opracowuje dokumentację programowo – organizacyjną szkoły,

9)     odpowiedzialny jest za prawidłową organizację i przebieg pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

10)sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

11)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

12)   zarządza powierzonym mu majątkiem szkoły, właściwie go zabezpiecza i utrzymuje w należytym stanie,

13)zobowiązany jest do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez szkołę na i poza jej terenem,

14)pełni funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej, realizuje jej uchwały podjęte w ramach ich kompetencji oraz polecenia służbowe organu nadzorującego

15)zatrudnia i zwalnia pracowników,

16)wymierza kary porządkowe oraz przyznaje nagrody, typuje do wyróżnień, odznaczeń,

17)zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka obcego, praktycznej nauki zawodu w oparciu o odrębne przepisy

18)dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania , po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną

19)ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:

a)     zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

b)     materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

20)podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów obowiązujących w danym roku szkolnym.

21)organizuje zajęcia dodatkowe określone art.64 ust.1 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty

5. Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów jeśli:

-       jego postawa jest sprzeczna z normami określonymi w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

-       pozostaje bez zajęć praktycznych przez okres dłuższy niż 6 tygodni(w przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej)

6. Dyrektor decyduje w sprawach:

1)     zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)     przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,

3)     powierzania funkcji kierowniczych nauczycielom szkoły, którzy działają w zakresie określonych przez niego kompetencji,

4)     występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

7. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

8. Dyrektor odpowiada za majątek szkoły, jego prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie.

9. Dyrektor obciąża odpowiedzialnością materialną nauczycieli i innych pracowników szkoły

za powierzone mienie.

10. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

§12a

Inne stanowiska kierownicze

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie tworzy się następujące stanowiska kierownicze, działające w zakresie spraw określonych przez dyrektora Zespołu Szkół:

            1) uchylony

            2) kierownika internatu

            3) kierownika szkolenia praktycznego

2. Do każdego utworzonego stanowiska dyrektor szkoły sporządza zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. O zakresie obowiązków uprawnień i odpowiedzialności dyrektor szkoły informuje Radę Pedagogiczną. (załącznik nr 1 określa obowiązki dla w/w/ stanowisk)

3. Obsada stanowisk należy do kompetencji dyrektora szkoły.

 

§13

RADA PEDAGOGICZNA

1.     Radę pedagogiczną tworzą nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania, oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.

2.     W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

3.     Uchwały podejmuje rada przez głosowanie na posiedzeniu plenarnym.

4.      Zebrania plenarne rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, pod koniec każdego semestru w związku z zatwierdzeniem klasyfikacji, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w ciągu semestru w miarę bieżących potrzeb.

5.     Zebrania są organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady, co najmniej 1/3 członków rady lub na wniosek organu prowadzącego szkołę i sprawującego nadzór pedagogiczny.

6.     Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wypływające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.

7.     Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności /zał. nr 2 do statutu ZSP /.

8.     Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2)     zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

3)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)     podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,

5)     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły, (art.41ust.1 pkt 6 ustawy o systemie oświaty po nowelizacji).

9.     Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) organizację wewnętrznego doskonalenia nauczycieli,

5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6) arkusz organizacyjny szkoły,

7) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we  wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,

8) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych ( art.64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty).

10.  Rada Pedagogiczna opracowuje projekt statutu szkoły oraz ewentualne zmiany w jego

      treści w formie uchwały.

11.  Rada Pedagogiczna uchwala program wychowawczy szkoły,

12.  Rada Pedagogiczna uchwala program profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

13.  Rada Pedagogiczna zasięga opinii wyżej wymienionych organów w sprawie:

1)     statutu szkoły, programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki

2)     planu finansowego szkoły,

3)     projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4)     organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych

5)     jednolitego stroju szkolnego

14.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

15.  Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę w czasie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego szkołę jest ostateczne.

16.   Rada Pedagogiczna występuje z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego.

§14

RADA RODZICÓW

1.   W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Rada Rodziców wspiera działalność statutową Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

2.   Rada Rodziców jest organem wewnątrzszkolnym powołanym do współdziałania rodziców i uczniów w realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych i dydaktycznych szkoły.

3.   Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem

4.   Zadaniem Rady Rodziców jest:

1)     udzielanie bezpośredniej pomocy szkole w wykonywaniu stojących przed nią zadań wychowawczych i opiekuńczych,

2)     zmieniony

2a) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)     Programu Wychowawczego Szkoły obejmujące wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)     Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

3)     opiniowanie współpracy ze stowarzyszeniami na terenie szkoły,

4)      organizowanie pomocy wychowawczo - opiekuńczej, zdrowotnej, materialnej dla sierot, półsierot, uczniów z najbiedniejszych rodzin,

5)     opiniowanie jednolitego stroju szkolnego,

4)   udzielanie pomocy materialnej w zakresie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe i sprzęt szkolny: w miarę możliwości organizowanie pomocy w pracach remontowo - konserwacyjnych i zaopatrzeniowych,

6)     współuczestnictwo w organizacji wycieczek i innych imprez szkolnych dla młodzieży,

7)     zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, a w szczególności w zakresie:

a)     znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w szkole i klasie,

b)     uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

c)     znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

d)     uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e)     wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

8)      opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,

9)     wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

5.   W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców oraz innych źródeł.

6.   Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin o którym mowa w ust. 3.

7.   Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

8.   Organizację działania ogółu rodziców i Rady Rodziców określa regulamin/zał. nr2 do statutu ZSP /.

§15

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1.   W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie działa Samorząd Uczniowski. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu .

2.   Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym /zał. nr 4 do statutu ZSP /.

1)     Celem samorządu jest:

a)      uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz sprzyjanie rozwijaniu się partnerskich stosunków między uczniem, a nauczycielem w realizacji celów wychowawczych,

b)      rozwijanie demokratycznych form działania i współżycia między uczniami poprzez wzajemne wspieranie się w różnych sytuacjach,

c)      rozwijanie takich form działania, które kształcą aktywność społeczną, samoocenę, samokontrolę i samodyscyplinę uczniów oraz dopomagają w rzetelnym zdobywaniu zawodu .

2)     Do zadań samorządu należy:

a)      przedstawianie władzom szkolnym potrzeb i postulatów społeczności uczniowskiej oraz reprezentowanie interesów uczniów,

b)      dbanie o sprzęt szkolny, organizowanie uczniów do działań na rzecz szkoły i środowiska,

c)      inspirowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

d)      rozstrzyganie konfliktów na drodze uczeń - uczeń oraz uczeń – nauczyciel; w przypadku zaistnienia sytuacji trudnych, zgłaszanie ich dyrektorowi,

e)      zwracanie uwagi na trudności uczniów w nauce i organizowanie różnych form pomocy,

f)       dbanie o całokształt swej działalności.

3)     Uprawnienia samorządu:

a)      informowanie dyrekcji i Rady Pedagogicznej o potrzebach i zainteresowaniach uczniów,

b)      branie udziału w formułowaniu zarządzeń dotyczących życia społeczności szkolnej,

c)      wydawanie gazetki szkolnej, organizowanie apeli, różnych imprez szkolnych,

d)      informowanie uczniów o swej działalności,

e)      udział z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,

f)       opiniowanie i zgłaszanie uczniów do wyróżnień jak i również kar (z możliwością poręczenia za ucznia,

g)      powoływanie wybranego nauczyciela na opiekuna samorządu (za jego zgodą),

h)      dysponowanie w porozumieniu z opiekunem środkami finansowymi samorządu,

i)       współudział przy tworzeniu i pracy kół zainteresowań, imprez sportowo - turystyczno - rekreacyjnych, prac społecznie - użytecznych, życia kulturalnego uczniów,

j)       wydawanie opinii o pracy nauczyciela, potrzebnej do jego oceny,

k)      przedstawianie dyrektorowi szkoły opinii w sprawie skreślenia z listy uczniów,

l)       opiniowanie jednolitego stroju szkolnego.

3.   Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1)     prawo do zapoznania się ze szkolnymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania,

2)     prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

3)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

4)     prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

5)     prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

§16

Zasady współdziałania organów szkoły

1.               Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w              granicach swoich kompetencji         określonych w statucie i regulaminach.

2.     Dla zapewnienia warunków osiągnięcia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach współpracy rodzice mają prawo do:

1)     Kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2)     Porad pedagoga szkolnego,

3)     Dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4)     Występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5)     Wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi szkoły oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.

6)     Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole, co realizowane będzie poprzez:

a)      uczestnictwo przewodniczącego RR w radzie pedagogicznej poświęconej omawianiu rocznego planu pracy szkoły,

b)      zapoznanie rodziców, przez dyrektora z planem pracy szkoły, w czasie pierwszego spotkania, a odnośnie planu pracy poszczególnych klas - przez wychowawców tych klas,

7)     Znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

8)     Uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów, przyczyn trudności w nauce poprzez:

a)      wspólne zebrania wszystkich rodziców i nauczycieli, na których omawiane będą sprawy dotyczące wychowania i kształcenia /przynajmniej 2 x w ciągu roku/

b)      uczestnictwo w zebraniach klasowych /częstotliwość zebrań ustala z rodzicami wychowawca klasy na początku roku szkolnego/

c)      natychmiastowe informowanie rodziców /pisemne lub osobiście przez wychowawcę/ w sprawach nie cierpiących zwłoki

d)      poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na zasadach zawartych w WZO

Wychowawcy klas zobowiązani są do przypominania rodzicom ww. przepisów, a w klasach maturalnych oraz klasach III ZSZ (kończących szkołę) do szczegółowego omówienia regulaminów egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

9) Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia             swych dzieci poprzez:

a)     porady udzielane indywidualnie przez wychowawcę klasy,

b)     szkolenia pedagogiczne rodziców dokonywane na ogólnych zebraniach lub organizowane przez wychowawców poszczególnych klas. Szkolenia mogą

c)     przeprowadzać osoby kompetentne w danej dziedzinie, zaproszone przez dyrekcję szkoły (np. lekarz, psycholog, prawnik itp.) lub w obrębie danego oddziału, wychowawca klasy,

d)     kierowanie rodziców do instytucji, które mogą udzielić fachowej pomocy specjalistycznej w zakresie wychowania np. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Sądu Rodzinnego itp.,

e)     zapoznanie rodziców z możliwościami dalszego kształcenia - prezentacja uczelni lub szkół pomaturalnych, w których młodzież może kontynuować naukę z jednoczesnym określeniem predyspozycji i stopnia przygotowania ucznia do podjęcia nauki w danym typie szkoły lub uczelni,

3.     Częstotliwość stałych spotkań z rodzicami przedstawia się następująco:

1)     ogólne zebranie rodziców i nauczycieli - wrzesień/ październik, styczeń

2)     spotkanie rodziców klas maturalnych z wychowawcami odnośnie studniówki - październik, grudzień,

3)     spotkanie rodziców klas maturalnych i kończących w danym roku ZSZ w sprawie omówienia regulaminu egzaminu dojrzałości i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie- kwiecień,

4)     spotkania rodziców pozostałych klas - listopad, styczeń, kwiecień

5)     w zależności od potrzeb w/w. terminy mogą ulec zmianie.

4.     Podstawą właściwie rozumianej współpracy jest prawo nauczyciela - wychowawcy do wymagania:

1)      obecności rodziców na spotkaniach informacyjnych o wynikach w nauce i zachowaniu ucznia,

2)     pomocy rodziców w rozwiązywaniu problemów klasy, zarówno natury wychowawczej, jak i finansowo - organizacyjnej,

3)     właściwego reagowania na nadzwyczajne wezwania nauczyciela wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.

5.     Sprawy sporne między uczniami, rodzicami a nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły przy udziale zainteresowanych stron lub w przypadku nierozstrzygnięcia sporu - przy udziale przedstawicieli wszystkich organów szkoły.

6.     Organy szkoły rozpatrują wnioski i skargi kierowane do poszczególnych organów w granicach swoich kompetencji określonych ustawą, statutem szkoły i szczegółowymi regulaminami działalności

7.     Nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy administracji i obsługi szkoły zobowiązani są do zachowania drogi służbowej w przypadku sytuacji konfliktowych w szkole według poniższego schematu:

1)     składający skargę kieruje ją do organu szkoły zgodnie z jego kompetencjami,

2)     w przypadku niezałatwienia skargi w określonym terminie przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę,

3)     niezachowanie drogi służbowej stanowi naruszenie postanowień statutu szkoły i norm współżycia w szkole.

§17

1.     Sytuacje konfliktowe między uczniem a nauczycielem powinny być wyjaśniane i rozwiązywane w pierwszej kolejności, przy udziale wychowawcy.

2.     Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą się odwoływać do pomocy innych organów szkoły (Rady Pedagogicznej, Dyrektora, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego).

3.     W przypadku nierozwiązania konfliktu na terenie szkoły, zainteresowane strony mogą odwołać się do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy lub Rzecznika Praw Ucznia.

4.     Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Szkoły.

5.     Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.

6.     Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole – strony sporu.

7.     swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku .

8.     W wyżej wymieniony sposób powinny być również rozwiązywane sytuacje konfliktowe między zespołem klasowym a nauczycielem lub rodzicami a nauczycielem.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§18

1.     Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły ponadgimnazjalnej opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, oraz planu finansowego szkoły - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz jest opiniowany przez Radę Pedagogiczną

2.     W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin przedmiotów i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, liczbę godzin zajęć nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Starostwo Powiatowe oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3.     Arkusz organizacji, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu Starostwu Powiatowemu w Nakle nad Notecią, który zatwierdza go do dnia 30 maja danego roku.

4.     Dyrektor może za zgodą władz oświatowych zorganizować klasę o innym profilu lub umożliwić prowadzenie działalności innowacyjnej bądź eksperymentów na warunkach określonych w przepisach MEN.

§19

1.      Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych - obowiązkowych, nadobowiązkowych, w tym wynikających z potrzeby wprowadzania eksperymentów i innowacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.     Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział .

3.     Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy.

§20

1.      Każdy oddział złożony jest z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.     Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia i nauczyciela.

3.     Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym oraz zajęcia praktyczne z podziałem na grupy .

4.     Od roku szkolnego 2011/2012 w zawodzie technik ekonomista nauczanie przedmiotów zawodowych przebiega zgodnie z modułowym programem nauczania

5.     341[02]/T/SP/MENiS/2004.05.05

6.     W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, u pracodawców, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą, a daną jednostką.

7.     W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  tygodniowy rozkład zajęć zmienia się w zależności od semestru /półrocza/

8.     Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

9.     Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy śródlekcyjne trwają 5 i 10 minut, duża 25 minut.

10.  W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może skrócić czas godziny lekcyjnej do 30 minut

11.  Godzina pracy wychowawczej w internacie wynosi 60 minut. Godzina pracy w bibliotece szkolnej – 60 minut.

12.  Dyrektor dokonuje podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

13.  Oddział można dzielić na grupy:

1)      podczas zajęć z języków obcych, z przedmiotów informatycznych oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych

2)     podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z przedmiotów informatycznych ,na zajęciach z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, oraz podczas prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów,

3)     w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego

4)     zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów (możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych lub w wyjątkowych przypadkach międzyklasowych)

14.  Niektóre zajęcia obowiązkowe np. zajęcia fakultatywne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych , międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

15.  Od roku szkolnego 2014/2015 w zawodzie technik logistyk z edukacją wojskową będzie

16.  realizowana innowacja pedagogiczna – edukacja wojskowa (program załącznik nr 15) .

§21

1.     Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne / nauczycielskie/ na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2.     Szkoła kieruje uczniów średnich szkół zawodowych / technikum / na praktyki zawodowe do zakładów pracy, zakładów prywatnych, instytucji zgodnie z programem nauczania, na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a podmiotem gospodarczym oraz na podstawie regulaminu praktyk zawodowych uczniów średnich szkół zawodowych / załącznik nr 5 do statutu ZSP /

3.     Zasady praktycznej nauki zawodu uczniów pracowników młodocianych pobierających naukę w Zasadniczej Szkoły Zawodowej statut Zespołu Szkół określa na podstawie regulaminu praktycznej nauki zawodu, z uwzględnieniem odrębnych przepisów /załącznik nr 6 do statutu ZSP /.

§22

1.     Szkoła w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza przedmioty nadobowiązkowe.

2.     Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mogą być organizowane zajęcia wyrównawcze, korekcyjne i rewalidacyjne.

3.     Uczniom z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku szkoła udziela opieki i pomocy dostosowanej indywidualnie do każdego z nich.

4.     W szkole mogą być prowadzone dla młodzieży zajęcia nadobowiązkowe finansowane ze środków pozabudżetowych.

§23

Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych i finansowych szkoły.

§24

Opiekę medyczną nad uczniami sprawuje pielęgniarka szkolna. Zakres obowiązków pielęgniarki oraz zakres opieki medycznej określają odrębne przepisy.

§25

1.     Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

a)     pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

b)     internatu szkoły,

c)     biblioteki,

d)     zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

e)     gabinetu pielęgniarki,

f)      pracowni komputerowych,

g)     pomieszczeń administracyjno - gospodarczych

h)     szatni,

§26

1.     W Zespole Szkół funkcjonuje biblioteka, służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców

2.     Z biblioteki korzystać mogą: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

§27

1.     Szkoła posiada salę gimnastyczną. Zasady korzystania z sali gimnastycznej określa regulamin.

2.     Wykorzystanie sali do innych celów winno być wcześniej uzgodnione z dyrekcją szkoły i nauczycielami w- f.

§28

INTERNAT

1.     Dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzi internat.

2.     Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny wspomagając i uzupełniając rolę szkoły i przejmując część funkcji opiekuńczo – wychowawczych od rodziny.

3.     Prawa i obowiązki wychowanków internatu oraz szczegółowe zasady działalności internatu określa regulamin internatu opracowany w oparciu o Statut Szkoły i nie jest z nim sprzeczny / załącznik nr 10 do statutu ZSP/.

4.     Internat zapewnia wychowankom całodzienne całkowicie odpłatne wyżywienie oraz częściowo odpłatne zakwaterowanie - w zależności od sytuacji finansowej szkoły.

5.     Społeczność internatu podzielona jest na grupy wychowawcze, w których liczba wychowanków wynosi do 35.

6.     Zajęcia wychowawcze z jedną grupą wychowawczą trwają 49 godzin tygodniowo.

7.     Internat zapewnia opiekę wychowawczą, w ciągu 8 godzin nocnych, sprawowaną przez wychowawców internatu w ramach przeznaczonych godzin etatowych.

8.     Za całokształt działalności internatu zgodnie z określanymi kompetencjami odpowiada kierownik, który podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.

§29

BIBLIOTEKA SZKOLNA

1.   Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów. Współdziała z nauczycielami w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu pracy nauczycieli i popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2.  Z biblioteki szkolnej korzystają uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów i inni pracownicy szkoły i absolwenci.

 

3.   Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3) korzystanie z dostępu do Internetu w Centrum Multimedialnym,

4.   Biblioteka jest czynna codziennie w czasie trwania zajęć dydaktycznych. Czas pracy

biblioteki jest corocznie dostosowywany do tygodniowego planu zajęć - tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas  zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5.   Szczegółowe zasady korzystania z księgozbioru biblioteki i jej zadania określa regulamin /zał. nr 7 do statutu ZSP/

6.   Zadania biblioteki:

1)     gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,

2)     obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej

3)     zaspokajanie zgłaszanych przez uczniów i nauczycieli potrzeb czytelniczych i informacyjnych

4)     współuczestniczenie w realizacji ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna”,

5)     przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej,

6)     pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole,

7)     wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

8)     wspieranie działalności opiekuńczo – wychowawczej szkoły,

7.   Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) praca pedagogiczna

a.      udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki,

b.     prowadzenie działalności informacyjnej,

c.      udzielanie porad w doborze odpowiedniej literatury,

d.     prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa np. wystawki, konkursy, rozmowy z czytelnikami o książkach,

e.      popularyzowanie nowości czytelniczych z zakresu literatury pięknej i fachowej,

f.      udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi,

g.     przysposabianie i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów (zgodnie z programem ”Edukacji czytelniczej i medialnej” – w formie zajęć grupowych oraz przez pracę indywidualną z uczniem).

2) prace organizacyjno – techniczne

a.      gromadzenie zbiorów,

b.     ewidencja i opracowanie zbiorów (klasyfikacja, katalogowanie, opracowywanie techniczne, konserwacja),

c.      selekcja zbiorów,

d.     prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki,

e.      prowadzenie prac związanych z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy, statystyka czytelnictwa),

f.      troska o organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego,

g.     prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, teczki tematyczne),

3) inne obowiązki:

a.      branie odpowiedzialności za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki,

b.      współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami oraz rodzicami np. w zakresie egzekwowania postanowień regulaminów biblioteki, wypożyczalnia książek, pozyskiwania środków finansowych na zakup książek,

c.      współpraca z innymi bibliotekami w zakresie wymiany informacji bibliograficznych, doświadczeń, wypożyczeń międzybibliotecznych, przy organizowaniu imprez czytelniczych.

8.   Nauczyciel bibliotekarz na posiedzeniach Rady Pedagogicznej przedstawia informacje o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach.

9.   Wydatki biblioteki obejmują zakup i konserwację zbiorów. Wydatki są pokrywane z budżetu szkoły. Mogą też być uzupełniane dotacjami Rady Rodziców lub innych ofiarodawców.

§30

OPIEKA NAD UCZNIAMI

1.     Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych, praktycznych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych wynikają z ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonej jego opiece młodzieży w czasie trwania wyżej wymienionych zajęć.

2.     Nauczyciel każdego przedmiotu, a w szczególności realizujący zajęcia lekcyjne w klasopracowni, zapoznaje młodzież ze szczegółowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowymi instrukcjami wykonywania poszczególnych operacji w trakcie realizowania zadań.

3.     Opiekę nad młodzieżą podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek pełni kierownik wycieczki i wyznaczeni opiekunowie, którzy zapewniają bezpieczeństwo wszystkim jej uczestnikom oraz sprawują ciągły nadzór nad powierzoną ich opiece młodzieżą, zgodnie z obowiązującymi przepisami /załącznik nr 13 do statutu ZSP/

4.     W celu zapewnienia opieki, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny młodzieży dyrektor szkoły wyznacza nauczycieli dyżurujących w przerwach międzylekcyjnych

5.     Nauczyciele pełnią dyżury według opracowanego planu dyżurów w ciągu całego roku szkolnego i w czasie ich trwania na wszystkich przerwach przebywają wśród młodzieży. Ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo młodzieży w trakcie przerw międzylekcyjnych.

6.     Od momentu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych do ich zakończenia zgodnie z planem lekcyjnym uczniowi nie wolno opuszczać terenu szkoły i jej obejścia. W czasie braku zajęć z powodu np. nagłej choroby nauczyciela lub innej nieprzewidzianej okoliczności , uczniowie powinni, w tym czasie, udać się do czytelni szkolnej.

7.     Nauczyciele dyżurujący kształtują postawy higienicznego spędzania czasu i egzekwują przestrzeganie przepisów bhp oraz regulaminu uczniowskiego.

8.     Nauczyciele dyżurujący egzekwują zasadę opuszczania sal lekcyjnych przez uczniów w czasie trwania przerw międzylekcyjnych.

9.     Wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów edukacyjnych we współpracy z pedagogiem szkolnym sprawują indywidualną opiekę nad:

1)      uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole przez organizowanie wyjazdów adaptacyjnych z programem integracyjnym, organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych, kształtowanie pozytywnej motywacji uczenia się,

2)     uczniami sprawiającymi trudności w realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego przez rozpoznawanie warunków życia i nauki oraz sposobów spędzania czasu wolnego,

3)     uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku i słuchu przez ścisłą współpracę z lekarzem, pielęgniarką szkolną, poradnią psychologiczno - pedagogiczną,

4)     uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna.

§31

KOORDYNATOR DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA

1.     W szkole działa koordynator do spraw bezpieczeństwa

2.     Zadaniem koordynatora jest:

1)     zbieranie i ewidencjonowanie zgłoszeń od nauczycieli, rodziców, uczniów, pracowników szkoły lub innych osób, informujących o zagrożeniach lub sytuacjach niebezpiecznych dla ucznia,

2)     opracowanie zadań służących poprawie bezpieczeństwa,

3)     w razie konieczności współpraca z osobami lub instytucjami służącymi pomocą młodzieży w celu zminimalizowania lub zlikwidowania problemu,

4)     sporządzanie sprawozdań z powyższych działań.

§32

PEDAGOG SZKOLNY

1       Pedagog szkolny realizuje indywidualną opiekę nad uczniami przez:

1)   tworzenie zespołów socjoterapeutycznych dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego,

2)    udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych,

3)   organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholowych, zdemoralizowanych, z rodzin wielodzietnych, mających szczególnie trudne warunki materialne.

2.     Pedagog organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia poprzez:

1)     współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy

2)     współpracę z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

3)     kontakty z uczelniami  wyższymi w naszym regionie

4)     preorientację zawodową w toku zajęć dydaktycznych

3.     Pedagog organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

4.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

1)   diagnozowaniu środowiska ucznia,

2)    udzielaniu uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,

3)   rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich zaspakajania,

4)   przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,

5)   udzielaniu porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły,

6)   koordynowaniu prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców,

7)   wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie,

8)   udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

9)   dokonywaniu okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole,

10)       systematycznym prowadzeniu dokumentacji swojej działalności,

11)       współpracy w realizacji zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą,

12)       podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

13)       pomocy wychowawcom klas w prowadzeniu godzin wychowawczych,

14)       prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą mającą zaburzenia zachowania, problemy z      nadpobudliwością i zachowaniem oraz inne zaburzenia emocjonalne,

15)       działaniu na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

16)       wnioskowaniu o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych,

17)       kontrolowaniu realizacji obowiązku szkolnego i nauki ,

18)       w uzasadnionych przypadkach (w porozumieniu z dyrektorem) występowanie z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowaniu szkoły przed tym sądem a także współpracy z kuratorem sądowym.

5       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana jest w szczególności w       formie:

a.      porad dla uczniów,

b.     porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

c.      zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla uczniów.

§33

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

1.     Dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne w postaci:

1)     zajęć sportowych (SKS)

2)     przedmiotowych kół zainteresowań

3)     zespołu teatralnego

4)      klubów zainteresowań (np. Europejskiego)

5)     innych form organizacyjnych w miarę potrzeb i możliwości szkoły

2.       Zajęcia dodatkowe odbywają się według programu i rocznego harmonogramu ustalonego przez prowadzącego zajęcia i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły

3.       Zajęcia dodatkowe muszą być prowadzone przez nauczyciela lub inną osobę np. instruktora posiadającego kompetencje do ich prowadzenia.

4.       Podczas odbywania zajęć opiekuńczych prowadzący zobowiązany jest do przestrzegania zasad bhp tak samo jak podczas zajęć dydaktycznych.

5.       Udział w zajęciach pozalekcyjnych jest możliwy po przedłożeniu prowadzącemu pisemnej zgody rodziców / prawnych opiekunów ucznia /

§34

POMOC SOCJALNA

1.     Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, którym z przyczyn losowych rozwojowych lub rodzinnych potrzebna jest pomoc i wsparcie mogą je otrzymywać poprzez:

1)     stypendia socjalne w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych organizowanych przez MEN i UE

2)     jednorazowe zapomogi losowe finansowane przez Radę Rodziców

§34a

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

1.       Pomocą psychologiczno – pedagogiczną może być objęty każdy uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2.       Korzystanie z pomocy oferowane przez szkołę jest dobrowolne.

3.       Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

a)     z niepełnosprawności;

b)     z niedostosowania społecznego;

c)     z zagrożenia  niedostosowaniem społecznym;

d)     ze szczególnych uzdolnień;

e)     ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ;

f)      z zaburzeniami komunikacji językowej;

g)     z choroby przewlekłej;

h)     z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

i)      z niepowodzeń edukacyjnych;

j)      z zaniedbań związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

k)     z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4.     Udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej następuje na podstawie opinii lub orzeczeń właściwych poradni psychologiczno-pedagogicznych, na wniosek rodzica/opiekuna niepełnoletniego ucznia lub na wniosek ucznia pełnoletniego.

5.     Udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej innej niż wynikającej z opinii lub orzeczeń właściwych poradni psychologiczno-pedagogicznych mogą wnioskować do dyrektora szkoły: rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia, uczeń pełnoletni, nauczyciel uczący ucznia, wychowawca, pedagog szkolny.

6.     Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły .

7.     Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, zwanego dalej „zespołem”.

8.     Zespół tworzy dyrektor szkoły:

a)     dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej- niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;

b)     dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Zespół spotyka się w miarę potrzeb.

9.     Na wniosek dyrektora szkoły w spotkaniach zespołu może uczestniczyć przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Osobami, które również mogą uczestniczyć  w spotkaniach zespołu są: rodzice ucznia, oraz na ich wniosek inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

10.  Jeżeli zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozpatruje sprawę ucznia pełnoletniego, w celu omówienia proponowanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczeń może uczestniczyć  w posiedzeniu zespołu.

11.  Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych w posiedzeniu zespołu.

12.  Koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej powołuje dyrektor.

13.  O zatwierdzeniu danej formy pomocy decyduje dyrektor szkoły i niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia albo ucznia pełnoletniego.

ROZDZIAŁ V
UCZNIOWIE SZKOŁY

§35

Zasady rekrutacji uczniów.

(uchylony)

1.     Ogólne zasady rekrutacji co roku określa Kurator Oświaty.

2.     Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym.

3.     Rekrutacja do szkoły prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powoływana corocznie przez Dyrektora Szkoły.

4.     Na czele Komisji stoi nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.

5.     Kandydaci do poszczególnych szkół w Zespole są absolwentami 3 letniego gimnazjum i muszą spełniać wymagane kryteria zdrowotne i wiekowe ( uczniowie pracownicy młodociani nie mogą rozpocząć nauki po ukończeniem 18 roku życia).

6.     Kandydaci do klas pierwszych ZSZ składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

1)     podanie,

2)     zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, lub kopię poświadczoną przez dyrektora gimnazjum,

3)     świadectwo ukończenia gimnazjum lub kopię potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum,

4)     zaświadczenia o osiągnięciach w konkursach, olimpiadach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

5)     zaświadczenia o osiągnięciach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym,

6)     2 fotografie,

7)     kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają posiadane orzeczenia kwalifikacyjne Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

8)     zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy,

9)     zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przyjęcie ucznia na praktykę zawodową na cały okres szkolenia .

7.       Praktyczna nauka zawodu uczniów ZSZ ( pracowników młodocianych ) jest

organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

8.     Treść umowy nie może być sprzeczna z przepisami kodeksu pracy dotyczącymi zatrudniania młodocianych. Umowa powinna określać:

1)     rodzaj przygotowania zawodowego;

2)     czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;

3)     sposób dokształcania teoretycznego;

4)     wysokość wynagrodzenia;

9.     Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w przypadku:

1)     niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;

2)     ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy;

3)     reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuację przygotowania zawodowego;

4)     stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe;

5)     stwierdzenia kradzieży przez młodocianego

10.  Zatrudnianie młodocianego odbywającego naukę zawodu jest dopuszczalne tylko przy pracach objętych programem praktycznej nauki zawodu.

11.  Pracodawca zatrudniający młodocianego w celu nauki zawodu jest obowiązany:

1)     realizować podstawy programowe kształcenia zawodowego, ustalone dla zasadniczej szkoły zawodowej, zamieszczone w dokumentacji programowej dla danego zawodu

2)     zapewnić osoby szkolące młodocianych, spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

12.  Szkoła sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją programu praktycznej nauki zawodu.

13.  W terminie do 30 września uczeń klasy pierwszej ZSZ obowiązany jest dostarczyć do sekretariatu szkoły kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartą z zakładem pracy.

§37

Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie

mają prawo do:

1)     zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej,

2)     zapoznania się z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania  /WZO/ ,programem wychowawczym i programem profilaktycznym,

3)     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

4)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,

5)     opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

6)     swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

7)     informacji,

8)     wypowiedzi,

9)     ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,

10)sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,

11)powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, zgodnie z WZO,

12) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

13) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii,

11)uzyskania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przypadku trudności w nauce, na zasadach określonych w regulaminie szkoły,

12)korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki, na zasadach określonych w regulaminie szkoły,

13)korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

14)korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,

15)uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły,

16)wpływu na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających na terenie szkoły,

17)prawo odwołana się od oceny z zachowania w sytuacjach i na zasadach w szkolnym systemie oceniania,

18) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami (w tygodniu poprzedzającym konkurs, olimpiadę itp. na szczeblu wyższym niż etap szkolny, uczeń jest zwolniony z jakiejkolwiek formy sprawdzania wiedzy i umiejętności, w celu lepszego przygotowania do konkursów i godnego reprezentowania szkoły ),

19)korzystania z pomocy materialnej i form opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

20)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej przeprowadzonej na bieżąco cząstkowej semestralnej i rocznej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,

21) powiadomienia przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie pisemnych sprawdzianów wiadomości wymagających powtórzenia większego zakresu materiału programowego,

22) w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden tego typu sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.

Ograniczenie to nie dotyczy kartkówek obejmujących sprawdzenie wiadomości z ostatnich 2-3 lekcji, a czas tej formy sprawdzenia wiadomości nie przekracza 1/3 lekcji.

      W przypadku dezorganizacji procesu kontroli postępów w nauce spowodowanej przez uczniów, nauczyciel ma prawo nie podawania terminu sprawdzianu.

23)uzyskania pomocy nauczyciela i kolegów w przypadku trudności w nauce oraz powtórnego (w uzgodnionym terminie), sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności,

24)   odwołania się od semestralnej i rocznej oceny wiadomości i umiejętności,

      Szczegółowe zasady i tryb odwołania się w sprawie klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów określa wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania,

25)uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji wyłącznie z bieżącego materiału, jednak zgłoszenie takiego nieprzygotowania nie zwalnia ucznia od aktywności na lekcji. Zgłoszenie nieprzygotowania przez ucznia powinno nastąpić w klasie przed momentem organizacyjnym lekcji. Uczeń ma prawo zgłosić dwukrotnie nieprzygotowanie do lekcji w semestrze tylko wtedy, gdy dany przedmiot jest wykładany więcej niż raz w tygodniu. W przeciwnym wypadku uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie w semestrze. Zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej i pisemnej /tzw. kartkówki/ obejmującej materiał z trzech ostatnich lekcji,

26) jeżeli uczeń wraca do szkoły po dłuższym okresie zwolnienia chorobowego, ma prawo do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i swoich kolegów, gdyż zaległości w nauce powstały z przyczyn od niego niezależnych,

27)  uczeń ma prawo do dwutygodniowego okresu adaptacyjnego w klasach pierwszych (w tym czasie nie stawia się ocen niedostatecznych),

28)uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje dyrektor szkoły na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. UczniowieZespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły i regulaminach szkolnych dotyczących:

1)     systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

2)     dbania o dobre imię szkoły,

3)     wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę i rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności,

4)     systematycznego i rzetelnego przygotowania się do zajęć szkolnych,

5)     godnego i kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji oraz przestrzegania zasad kultury poprzez:

a)     dbałość o kulturę słowa w szkole i poza nią,

b)     staranie się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,

c)     przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,

d)     szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,

e)     zachowanie tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub zagrażało życiu lub zdrowiu,

f)      naprawienie wyrządzonej przez siebie szkody,

g)     odnoszenie się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz ich rodziców,

6)     dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, w związku z czym uczeń nie pali tytoniu nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających; jest czysty i schludny,

7)     postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły, współtworzenia jej autorytetu,

8)     dbania o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd oraz zachowanie ładu i porządku na terenie szkoły,

9)     usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych od powrotu ucznia do szkoły z podaniem i wyjaśnieniem jej przyczyny,

10)uczniowie – młodociani pracownicy winni przedłożyć zwolnienie w szkole wychowawcy i opiekunowi na zajęciach praktycznych

11) stroju szkolnego / zał. nr 11 do statutuZSP/

12)używania telefonów komórkowych.

§38

Nagrody i kary

1.           Wobec uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie mogą być stosowane nagrody i kary.

1)       Uczeń nagradzany jest za:

a)        rzetelną naukę i zaangażowanie w pracach na rzecz klasy i szkoły,

b)       wzorową postawę,

c)        wybitne osiągnięcia,

d)       dzielność i odwagę,

e)       wolontariat.

2) Z wnioskiem o nagrodę dla ucznia występują:

a)   wychowawca klasy,

b)  nauczyciel,

c) samorząd klasy,

d)  samorząd uczniowski,

e) organizacje i instytucje pozaszkolne oraz osoby prywatne.

3) Przyznanie nagrody rzeczowej akceptuje Rada Pedagogiczna.

4) Przyjmuje się następujące formy nagradzania:

a)   ustna pochwała wychowawcy klasy lub nauczyciela wobec klasy,

b)    ustna pochwała Dyrektora Szkoły udzielona publicznie wobec społeczności szkolnej lub jej przedstawicieli,

c)    list pochwalny do rodziców,

d)    dyplom uznania dla ucznia,

e)    nagrody rzeczowe,

f)     prezentowanie najlepszych uczniów w galerii na tablicy, na korytarzu,

g)   prezentowanie najlepszych uczniów na stronie internetowej szkoły

5) Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują stypendia, nagrody i wyróżnienia przyznawane przez władze oświatowe oraz instytucje i organizacje według odrębnych zasad

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890). W sytuacji gdy więcej niż jedna osoba spełnia warunki określone Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów do stypendium typuje się ucznia, który bierze udział w olimpiadach lub konkursach na szczeblu krajowym, wojewódzkim lub powiatowym reprezentuje szkołę w zawodach sportowych osiągając wyróżniające go wyniki, inicjuje działania na rzecz klasy, szkoły lub środowiska. W sytuacji, gdy więcej niż jedna osoba spełniać będzie założone kryteria w jednakowym stopniu, należy uwzględnić oceny semestralne uzyskane w poprzednich latach nauki, a w przypadku uczniów klas I – wynik egzaminu gimnazjalnego.

7) Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia i regulaminu szkolnego w zależności od skali wykroczenia uczeń jest karany:

 

 

a)  upomnieniem wychowawcy klasy lub nauczyciela, z wpisem zeszytu wychowawczego klasy,

b)     upomnieniem lub naganą pisemna dyrektora Zespołu Szkół,

c)     przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole,

d)     zrekompensowanie strat poniesionych przez środowisko szkolne,

e)     przeniesieniem do innej szkoły,

f)     skreśleniem z listy uczniów.

8) Kary nie muszą być stosowane wg wymienionego porządku

9) Uczeń używający na zajęciach lekcyjnych komórki deponuje ją na polecenie

nauczyciela w sekretariacie szkoły. Jeżeli nadal będzie używał komórki w czasie

zajęć po aparat po zajęciach szkolnych do sekretariatu szkoły muszą zgłosić się

rodzice. Uczeń przed oddaniem aparatu zabezpiecza go przed możliwością

użytkowania ( wyłączenie, zablokowanie)

10) Uczeń opuszczający samowolnie teren szkolny jest odnotowywany przez swojego

wychowawcę, jeżeli jego zachowanie nie ulegnie poprawie zostaje przydzielone

 mu przez wychowawcę zadanie do wykonania na rzecz szkoły. Jego realizacja nie

może zająć więcej niż 1 godzinę lekcyjną

11) Uczniowie niestosownie ubrani będą kierowani przez nauczyciela do sekretariatu

aby ubrać ochronny (karny) fartuch, który zobowiązani są nosić do końca dnia.

12) Z wnioskiem o ukaranie ucznia występują:

a)    wychowawca klasy,

b)    nauczyciel,

c)    samorząd klasy

d)    samorząd uczniowski,

e)    organizacje i instytucje pozaszkolne oraz osoby prywatne

13) O udzieleniu upomnienia i nagany decyduje odpowiednio wychowawca klasy, nauczyciel lub dyrektor szkoły. Pozostałe formy kar zatwierdza Rada Pedagogiczna, która także może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

14) Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów jeśli jego postawa jest sprzeczna z normami określonymi w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów gdy stosowane wcześniej środki zaradcze i nakładane kary nie odniosły skutku, w szczególności jeżeli:

a)     nagminnie wagaruje

b)     pije alkohol na terenie szkoły i w czasie organizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych

c)     sfałszował dokumentację szkolną

d)     jego działania zagrażają zdrowiu i życiu innych ludzi, zarówno na terenie szkoły jak i w środowisku

15) Od uchwały rady pedagogicznej o skreśleniu uczeń ma prawo odwołania w terminie 5 dni do dyrektora szkoły. W przypadku podtrzymania decyzji o skreśleniu przez dyrektora uczeń może odwołać się w ciągu 14 dni do Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty.

16) Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby / nie dłużej niż pół roku/ jeżeli wykroczenie zostało popełnione przez ucznia po raz pierwszy, wykroczenie nie spowodowało zagrożenia dla życia i zdrowia innych, a uczeń uzyskał poręczenie samorządu klasowego, samorządu szkolnego, samorządu uczniowskiego lub przedstawicieli Rady Pedagogicznej. Brak zastrzeżeń wobec zachowania ucznia w okresie zawieszenia powoduje uchylenie kary.

17) Wymierzona kara nie może uwłaczać godności osobistej ucznia.

2.     Szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców lub opiekunów ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

ROZDZIAŁ VI
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
 (załącznik nr 12 do statutu ZSP)

ROZDZIAŁ VII
NAUCZYCIELE I PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

§39

1.   Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2.   Nauczyciel posiada status funkcjonariusza publicznego.

3.   Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§40

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania, utrzymania obiektów szkolnych i ich otoczenia w ładzie i czystości

NAUCZYCIELE

§41

1.   Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia

2.   Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3.   Określa się następujący zakres zadań nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie:

1)     Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, przerw międzylekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych uroczystości i imprez szkolnych, wycieczek itp.

2)     Podczas wymienionych zajęć nauczyciel przebywa cały czas z powierzoną mu młodzieżą, zwraca uwagę na ewentualne zagrożenia oraz uświadamia je młodzieży. W razie stwierdzenia zagrożenia wynikającego z usterek technicznych, nauczyciel informuje o tym fakcie dyrekcję Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie:

3)     Nauczyciel organizuje proces dydaktyczny poprzez systematyczne i rzetelne planowanie zajęć w oparciu o zatwierdzone programy nauczania, zgodnie z zasadami dydaktyki i metodyki oraz tygodniowym planem zajęć,

4)     Nauczyciel przygotowuje rozkłady materiału do każdego przedmiotu i każdego oddziału, opracowuje przedmiotowy (nauczycielski) system oceniania,

5)     Nauczyciel dba o powierzone mu pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny,

6)     Na bazie dostępnych środków materialnych szkoły nauczyciel systematycznie gromadzi pomoce naukowe w zakresie przedmiotów, których uczy,

7)     Nauczyciel przyczynia się do rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań poprzez:

a)     indywidualizację nauczania i wychowania,

b)     stworzenie uczniom możliwości uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i tematycznych,

c)     wskazywanie możliwości korzystania z dodatkowych materiałów wzbogacających wiedzę ucznia,

d)     wskazywanie  możliwości uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,

8)     Nauczyciel bezstronnie i obiektywnie ocenia wiedzę, umiejętności i zachowanie uczniów oraz sprawiedliwie wszystkich traktuje,

9)     Nauczyciel udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie uczniów i korzystając z różnorodnych form takich jak:

a)     indywidualizacja procesu nauczania,

b)     organizowanie pomocy ze strony kolegów z klasy lub szkoły,

c)     wskazywanie odpowiednich materiałów umożliwiających

przezwyciężenie niepowodzeń,

10)Nauczyciel doskonali własne umiejętności dydaktyczne i pogłębia swą wiedzę merytoryczną poprzez pracę samokształceniową, w zespołach przedmiotowych i udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a także poprzez:

a)     systematyczne korzystanie z czasopism pedagogicznych, metodycznych i literatury specjalistycznej,

b)     uczestnictwo w konferencjach przedmiotowo - metodycznych,

c)     kontakt z właściwym ośrodkiem metodycznym,

d)     udział w organizowanych przez władze oświatowe formach doskonalenia zawodowego,

e)     udział w dostępnych formach studiów,

11)   Nauczyciel jest członkiem Rady Pedagogicznej, aktywnie uczestniczy we wszystkich jej posiedzeniach oraz realizuje jej postępowania i uchwały,

12)Obowiązkowy tygodniowy wymiar pracy każdego nauczyciela wynika z organizacji szkoły, a czas pracy określa tygodniowy plan zajęć,

13)Oprócz prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w obowiązującym tygodniowym wymiarze, nauczyciel zobowiązany jest do:

a)     prac związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego mu wynagrodzenia zasadniczego,

b)     prowadzenia innych dydaktyczno - wychowawczych zajęć dydaktycznych odpłatnie,

14) Nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie ferii szkolnych następujących czynności:

a)     przeprowadzania egzaminów,

b)     prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem do nowego roku szkolnego,

Czynności te nie mogą zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni zgodnie z art.

64 Karty Nauczyciela.

15) Nauczyciel podlega postanowieniom Karty Nauczyciela w zakresie praw i obowiązków nie wymienionych w Statucie Szkoły.

        16) Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karty Nauczyciela z późniejszymi zmianami, stanowi o awansie zawodowym nauczycieli.

      W świetle art. 9 a KN ustala się następujące stopnie awansu zawodowego

      nauczycieli:

a)     nauczyciel stażysta

b)     nauczyciel kontraktowy

c)     nauczyciel mianowany

d)     nauczyciel dyplomowany

Artykuły od 9 b do 9 i KN oraz Rozporządzenie MENiS z 1 sierpnia 2004r. z poz. zmianami w sprawie uzyskiwania stopni awansu  zawodowego przez nauczycieli szczegółowo określają wymagania, kwalifikacje, zasady nadawania i procedurę odwoławczą w zakresie uzyskiwania poszczególnych stopni awansu zawodowego.

§42

1.   Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:

1)     ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego,

2)     uchylony

3)     integrowanie treści międzyprzedmiotowych,

4)     analiza postępów i osiągnięć ucznia z danego oddziału.

2.   Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

3.   Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.

4.    Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu, który diagnozuje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia, organizuje spotkania i lekcje otwarte, analizuje pracę zespołu, przedstawia sprawozdanie z działalności zespołu oraz wnioski do dalszej pracy.

5.    Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)     współpracę nauczycieli w uzgadnianiu sposobów nauczania, korelowania treści przedmiotów pokrewnych oraz wyboru i analizy dopuszczonych do użytku programów nauczania i podręczników pod kątem przydatności, celowości i zgodności z podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego,

2)     opracowanie wymagań edukacyjnych i szczegółowych kryteriów oceniania, które nie mogą być sprzeczne z Zarządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania,

3)     badanie wyników nauczania zgodnie z ustaleniami dyrekcji,

4)     organizowanie wzajemnej pomocy oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli (dyrektor przydziela na początku roku szkolnego nauczycieli opiekunów dla nauczycieli rozpoczynających pracę),

5)     współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych oraz ich wyposażeniu,

6)     opiniowanie nowatorskich i eksperymentalnych rozwiązań dydaktycznych.

6.    W szkole działa Zespół Wychowawczy, w skład którego wchodzą wychowawcy oddziałów i pedagog. Zadania zespołu obejmują:

1.     uzgodnienie tematyki godzin wychowawczych z uwzględnieniem szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego,

2.      rozpoznanie problemów wychowawczych,

3.      omówienie organizacji imprez szkolnych,

4.      przekazywanie przykładów dobrej praktyki wychowawczej.

7.     W ZSP funkcjonują  zespoły

a)     zespół wychowawczy,

b)     zespoły oddziałowe,

c)     zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

 oraz w zależności od potrzeb w ZSP mogą funkcjonować inne zespoły, np.:

a)   zespół ds. ewaluacji statutu ,

b)  zespół ds. ewaluacji Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania,

c)   zespół ds. ewaluacji Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki,

d)  zespół ds. promocji szkoły.

e)   zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej

8. Zespół Wychowawczy , który tworzą wychowawcy klas , ma na celu koordynację działań związanych z problemami wynikającymi z psychofizycznego rozwoju uczniów.

9. Zespół

10. Zespół do spraw ewakuacji wewnętrznej gromadzi dane dotyczące tematu ewaluacji w danym roku szkolnym

11. Zespół do spraw ewaluacji statutu monitoruje rozporządzenia dotyczące dokumentu i opracowuje zmiany

12. Zespól do spraw ewaluacji WZO monitoruje realizację zapisu tego dokumentu, gromadzi wyniki badań i opracowuje zmian oraz koordynuje działania dotyczące stosowania przedmiotowych zasad oceniania.

13. Zespół do spraw ewaluacji PWS i SPP analizuje sytuację wychowawczą szkoły i proponuje nowe obszary działań wychowawczych oraz koordynuje działania szkoły mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom.

14. Zespół do spraw promocji podejmuje działania informujące społeczność lokalną o misji oraz wizji rozwoju szkoły, przedstawia ofertę edukacyjną oraz bieżące wydarzenia szkolne.

15.Do zadań zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)     ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

2)     określenie zalecanych form, sposobów ich realizacji.

§43

1.     Wychowawca klasy, zwany dalej wychowawcą sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami.

2.     Zadaniem wychowawcy jest ustalanie i organizowanie procesu wychowania w zespole poprzez:

1)     Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, procesów jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie w nowych warunkach ekonomicznych,

2)     Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)     Podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów a także między wychowankami a społecznością szkoły.

3.   Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:

1)     otacza indywidualną opieką każdego ucznia,

2)     ustala i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)     różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integruje zespół uczniowski,

b)     ustala treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3)     utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, z klasową radą rodziców, w celu:

a)     poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,

b)     informowania ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania oraz zasadach oceniania, klasyfikacji i promowania,

c)     współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach,

d)     włączania ich w programowe i organizacyjne sprawy klasy i szkoły,

4)     współdziała ze specjalistami w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla wszystkich swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,

5)     wychowawca zobowiązany jest do współpracy z przedstawicielem szkolnej służby zdrowia, w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia wychowanków oraz zaleconych formach terapii.

4.     Wychowawca spełnia wyżej wymienione zadania poprzez:

1)     prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia /dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne, korespondencja z rodzicami i instytucjami, zeszyt (teczka) wychowawcy, rozliczanie różnych finansowych spraw klasy/,

2)     zorganizowanie samorządu klasowego i powołanie klasowej rady rodziców,

3)     inspirowanie i czuwanie nad prawidłową realizacją podjętych zadań przez samorząd szkolny i klasowy,

4)     analizowanie postępów uczniów w nauce, organizowanie pomocy uczniom słabym i opiekę nad uczniami uzdolnionymi,

5)     dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły oraz badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć szkolnych,

6)     ustalanie z uczniami z uwzględnieniem opinii innych nauczycieli oceny z zachowania,

7)     czuwanie nad terminowym dostarczaniem przez uczniów okresowych i rocznych ocen z zajęć praktycznych i z zachowania na zajęciach praktycznych

8)     w klasach programowo najwyższych udzielanie uczniom informacji o możliwości dalszej nauki lub pracy,

9)     przyzwyczajanie uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie klasy, wyrabiając w nich poczucie współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klasy oraz innych pomieszczeń i terenu szkoły,

10)udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych,

11)wnioskowanie z samorządem klasowym w zakresie pomocy materialnej i rzeczowej dla swoich wychowanków,

5.     Wychowawca organizuje w ciągu roku szkolnego spotkania z rodzicami, podczas których rodzice mogą skonsultować się z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie.

6.     Obowiązkiem wychowawcy i nauczycieli uczących w danej klasie jest udzielanie informacji o bieżących wynikach w nauce i zachowaniu podczas indywidualnych spotkań z rodzicami.

7.     Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrekcji szkoły oraz właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

8. Początkujący wychowawca może:

1)     zwrócić się o poradę i wskazówki do doświadczonego wychowawcy,

2)     obserwować i współuczestniczyć w zajęciach wychowawczych, organizowanych przez doświadczonych wychowawców,

3)     brać udział w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Kuratorium Oświaty i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny,

4)     korzystać z literatury fachowej.

§44

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w fazie czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.

§45

Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania, w szczególności:

1)     gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki, dokonując ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego,

2)     gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne (slajdy, taśmy wideo, płyty, taśmy magnetofonowe),

3)     udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych,

4)     rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane nauką i z indywidualnymi zainteresowaniami,

5)     udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych,

6)     udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej,

7)     przeprowadza analizy stanu czytelnictwa,

8)     opracowuje roczne plany pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów samokształceniowych,

9)     systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem,

10)dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią dokumentację,

11)współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły,

12)prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej.

§46

PPACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

1.   Pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół i internatu zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy dyrektor Zespołu Szkół.

2.   Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w fazie czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.

3.   Zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich zakres odpowiedzialności ustala dyrektor Zespołu Szkół.

4.   Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych oblicza się na podstawie stawek zaszeregowania, zgodnych z taryfikatorem zatwierdzonym przez MEN dla placówek oświatowych.

5.   Wynagrodzenie to może być powiększone o premię uznaniową wyznaczoną taryfikatorem MEN.

6.   Decyzję o przyznaniu premii uznaniowej podejmuje dyrektor szkoły zgodnie z zasadami premiowania

7.   Pracownik może uzyskać premię indywidualną do 20% wynagrodzenia

8.   zasadniczego za stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań oraz pod warunkiem:

a)        posiadania funduszu premiowego,

b)       terminowego i jakościowego wykonywania zadań służbowych ustalonych zakresem czynności, planem pracy oraz innych zadań określonych dla pracowników obsługi szkół,

c)       prawidłowego wykorzystania surowców i materiałów (dotyczy to personelu kuchennego w zakresie prawidłowego wykorzystania środków czyszczących, opału itp.),

d)       bezawaryjnej pracy urządzeń i sprzętu (dotyczy: w szczególności urządzeń i sprzętu kuchennego, elektrycznego jak: froterki, odkurzacze, itp.),

e)       podnoszenia wydajności pracy

f)        przestrzegania zasad bhp i ppoż.,

g)       przestrzegania dyscypliny pracy.

1)              Za szczególne osiągnięcia w pracy pracownik może otrzymać premię do 30% wynagrodzenia zasadniczego.

2)              Ustala się miesięczny czasokres wypłaty premii (za miesiąc przepracowany).

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§47

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie jest jednostką budżetową, finansowaną przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§48

1.     Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład z nazwą Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.

3.     Tablice na frontonie budynku szkoły zawierają: u góry nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, a poniżej nazwy szkól wchodzących w skład Zespołu.

4.     Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie używa się pieczęci o brzmieniu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie .

§49

Ceremoniał szkolny stanowi, że uroczystości związane z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego, uroczystości wewnątrzszkolne wynikające z kalendarza szkolnego oraz uroczystości z okazji świąt państwowych odbywają się z udziałem pocztu sztandarowego i przy dźwiękach hymnu państwowego. Skład osobowy pocztu sztandarowego stanowią wyróżniający się w nauce uczniowie.

§50

Do uczniów szkoły liceum dla dorosłych nie stosuje się przepisów niniejszego statutu dotyczących:

1.       zasad współdziałania szkoły z rodzicami słuchaczy.

2.       opieki wychowawczej nad uczniami we współpracy z rodzicami.

3.       zasad informowania rodziców o skreśleniu z listy słuchaczy.

§51

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną w składnicy na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

§52

W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrek inny wyznaczony nauczyciel.

§53

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów i nauczycieli.

§54

Nowelizacji Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych może dokonać Rada Pedagogiczna z powodu:

1)      nowelizacji prawa oświatowego,

2)      zarządzenia organu kontrolnego,

3)     wniosku jednego z organów szkoły wraz z uzasadnieniem.

§55

Po trzech nowelizacjach Statutu w formie uchwał dyrektor szkoły publikuje go w formie tekstu ujednoliconego.

2.      Publikacja tekstu ujednoliconego Statutu ZSP nie wymaga procedury zatwierdzania przez Kuratora Oświaty

§56

Statut szkoły jest jawny dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników.

1.     Statut znajduje się do wglądu w sekretariacie szkoły, jest publikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły i centrum multimedialnym biblioteki

§57

Integralną częścią Statutu jest WZO , PWS oraz SPP