ZAŁĄCZNIK NR 15

 

PROGRAM ZAJĘĆ
Z EDUKACJI WOJSKOWEJ
W ZAKRESIE PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO

W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ

Opracowania dokonano na podstawie materiału autorstwa płk. Stefana Woźniaka „Program zajęć z przysposobienia wojskowego w Szkole Ponadpodstawowej”. 

 

mjr rez. mgr Jarosław Odrobiński

………………………………………

 

Szubin2014r.

ZSP im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.

 

Przedłożony rozszerzony program Edukacji Wojskowej zawiera podstawy programowe,  może być wdrożony do szkolnego zestawu nauczania. Akceptuję pozytywnie.

 

……………………………………………………………………

 

                                                                                                                               Szubindnia25.08.2014r.                        


Struktura przedmiotowa edukacji wojskowej

Technikum

Dział szkolenia

Liczba godzin zajęć edukacyjnych (L) oraz ćwiczeń (Ć) na obozach­

Ogólny

Szczegółowy

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Razem

L

Ć

L

Ć

L

Ć

L  i  Ć

PODSTAWY WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO
I WOJSKOWEGO

Regulaminy SZ RP

8

--

5

--

2

--

15

SZKOLENIE BOJOWE

Taktyka

7

10­

6

8­

5

10­

46

Ogniowe

12

22­

10

14­

8

12­

78

Rozpoznanie i armie obce

1

--

1

--

2

--

4

Łączność

2

4­

2

4­

2

4­

18

Powszechna obrona przeciwlotnicza

1

2­

1

2­

1

2­

9

Inżynieryjno-saperskie

1

2­

1

2­

1

4­

11

Ratownictwo

2

--

3

--

6

2­

13

Ochrona i obrona obiektów

1

--

2

4­

--

2­

9

METODYKA SZKOLENIA

--

--

7

14­

4

10­

35

SZKOLENIE
UZUPEŁNIAJĄCE

 

 

(ścieżka  między – przedmiotowa)

Kształcenie obywatelskie

3

--

3

--

4

--

10

Obrona przeciwchemiczna

2

2­

2

2­

2

2­

12

Terenoznawstwo

4

8­

4

2­

9

2­

29

Wychowanie fizyczne

4

--

3

--

4

2­

13

Sanitarne

5

4­

3

4­

6

4­

26

Ochrona środowiska

1

--

1

--

--

--

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

1

--

1

--

--

--

2

Profilaktyka pożarowa

1

2­

1

--

--

--

3

Godziny dyspozycyjne

4

4­

4

4­

4

4­

24

Ogółem
zajęć edukacyjnych

180  godzin

 60

--

60

--

60

--

360

Obozy - zajęcia poligonowe­

Obóz letni (5. dniowy)

--

60­

--

60­

--

--

120­

Obóz zimowy (5. dniowy)

--

60­

--

60­

--

--

120­

Obóz letni (5. dniowy, zakończeniowy) v

--

--

--

--

--

60­

60­

                       

v Obóz letni – egzamin według oddzielnego planu

­ Liczba godzin /ćwiczeń na poligonie, strzelnicy. Szkolenie poligonowe ma za zadanie realizować tematykę szkoleniową, której w sposób efektywny nie można zrealizować
w miejscowości (garnizonie) lub jednostce wojskowej, z którą podpisano porozumienie
o współpracy oraz sprawdzić praktyczne umiejętności uczniów, uzupełnić je i doskonalić.


 

CELE SZKOLENIOWE W KLASIE I

 

 1. Przygotować uczniów do służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
 2. Zapoznać ich z podstawowymi prawami i obowiązkami żołnierza.
 3. Nauczyć:

a)     podstawowych zasad bojowego zachowania się na polu walki;

b)    prowadzenia ognia z broni strzeleckiej /sportowej na celność;

c)     udzielenia pierwszej pomocy medycznej na polu walki
w ramach samopomocy i pomocy wzajemnej.

 1. Zapoznać uczniów z zasadami pełnienia służby wewnętrznej
  w pododdziale.
 2. Podnieść sprawność fizyczną ucznia do poziomu umożliwiającego prawidłowe wykonywanie zadań związanych ze specyfiką służby wojskowej.


STRUKTURA PRZEDMIOTOWA KSZTAŁCENIA W KLASIE I

 

Dział szkolenia

Liczba godzin

Ogólny

Szczegółowy

L

Ć­

PODSTAWY WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO
I WOJSKOWEGO

Regulaminy SZ RP

8

--

SZKOLENIE BOJOWE

Taktyka

7

10­

Ogniowe

12

22­

Powszechna obrona przeciwlotnicza

1

2­

Rozpoznanie i armie obce

1

--

Łączność

2

4­

Inżynieryjno-saperskie

1

2­

Ratownictwo

2

--

Ochrona i obrona obiektów

1

--

SZKOLENIE
UZUPEŁNIAJĄCE

 

 

(ścieżka  międzyprzedmiotowa)

Kształcenie obywatelskie

3

--

Obrona przeciwchemiczna

2

2­

Terenoznawstwo

4

8­

Wychowanie fizyczne

4

--

Sanitarne

5

4­

Ochrona środowiska

1

--

Bezpieczeństwo i higiena pracy

1

--

Profilaktyka pożarowa

1

2­

Godziny dyspozycyjne

4

4­

Ogółem zajęć edukacyjnych

60

--

Obozy - zajęcia poligonowe  ­

Obóz letni 5 dniowy (5 dni szkolenia)

--

60­

         

v Ćwiczenia realizowane w ramach zajęć edukacyjnych na placu szkolnym

­ Liczba godzin / ćwiczeń na poligonie. Szkolenie poligonowe ma za zadanie realizować tematykę szkoleniową, której w sposób efektywny nie można zrealizować
w miejscowości (garnizonie) lub jednostce wojskowej opiekującej się szkołą oraz sprawdzić praktyczne umiejętności uczniów, uzupełnić je i doskonalić.


TEMATYKA SZKOLENIA W I KLASIE

PODSTAWY WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO I WOJSKOWEGO

REGULAMINY SZ RP

 

Tematy

L

Ćv

Zasady zależności żołnierzy. Prawa i obowiązki żołnierza, obywatela.

1

--

Zasady żołnierskiego zachowania się

1

--

Służba wewnętrzna w pododdziale

1

--

Organizacja służby wartowniczej w jednostce wojskowej

1

--

Zasady i tryb udzielania wyróżnień i wymierzania kar dyscyplinarnych

1

--

Musztra indywidualna – ćwiczenia praktyczne

3

--

Ogółem godzin

8

8

--

       

v Ćwiczenia realizowane w ramach zajęć edukacyjnych na placu szkolnym

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z regulaminów

1. Uczeń powinien znać:

a) zasady i konsekwencje wydawania i wykonywania rozkazów;

b) zasady:

-       wzajemnego zwracania się żołnierzy;

-       wyróżniania i karania żołnierzy;

-       przedstawienia się i składania meldunków;

-       przestrzegania drogi służbowej;

-       pełnienia służby wartowniczej.

 

2. Uczeń powinien umieć:

-       przyjmować postawę zasadniczą i swobodną;

-       maszerować, wykonywać zwroty i zatrzymywać się;

-       oddawać honory w różnych sytuacjach.

SZKOLENIE BOJOWE

TAKTYKA

 

Tematy

L

Ć

Ogólne zasady prowadzenia działań taktycznych przez pododdziały

7

--

Alarm w pododdziale

--

2­

Działanie żołnierza na taktycznym torze przeszkód

--

4­

Działanie żołnierza na polu walki w dzień i w nocy

--

4­

Ogółem godzin

17

7

10­

       

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z taktyki

1. Uczeń powinien znać ogólne zasady prowadzenia działań taktycznych przez drużynę.

2. Uczeń powinien umieć:

a) wykonać czynności wynikające z jego zadań alarmowych;

b) pokonać:

-       teren różnymi sposobami (w zależności od jego pokrycia
i ukształtowania oraz od sposobu ogniowego oddziaływania przeciwnika);

-       zapory inżynieryjne oraz naturalne przeszkody terenowe;

c) prowadzić obserwację przedpola, wykrywać cele i meldować o nich dowódcy;

d) celnie strzelać do tarczy sportowej z różnych odległości oraz rzucać granatami ręcznymi;

e) podjąć działanie na sygnał alarmu lotniczego i o skażeniach.

 

OGNIOWE

 

Tematy

L

Ć

Budowa, przeznaczenie i właściwości bojowe broni strzeleckiej, amunicji
i granatów ręcznych

2

--

Rozkładanie, składanie czyszczenie i konserwacja broni strzeleckiej

1

 

Zasady strzelania z broni strzeleckiej

3

--

Ćwiczenia przygotowawcze i strzelanie na celność do tarczy sportowej
z broni strzeleckiej (sportowej)

6v

--

Ćwiczenia w obserwacji i wskazywaniu celów

--

4­

Ćwiczenia w wykonywaniu łącznych czynności do strzelania z broni strzeleckiej

--

8­

Ćwiczenia przygotowawcze i strzelanie na celność do tarczy sportowej
z broni strzeleckiej

--

6­

Uzbrajanie i użycie granatów ręcznych na polu walki

--

4­

Ogółem godzin

34

12

22­

       

v Ćwiczenie realizowane w ramach zajęć edukacyjnych na strzelnicy szkolnej sportowej bądź na placu szkolenia ogniowego (strzelnicy JW)

 

Wymagany zakres wiedzy ze szkolenia ogniowego

 1. 1.      Uczeń powinien znać:

a)         ogólną budowę, przeznaczenie oraz podstawowe parametry taktyczno - techniczne broni strzeleckiej i granatów ręcznych;

b)        zasady:

-          bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z bronią, amunicją i granatami;

-          strzelania z broni strzeleckiej.

 1. 2.      Uczeń powinien umieć:

a)      utrzymywać w czystości i sprawności posiadaną broń strzelecką;

b)      częściowo rozkładać i składać broń strzelecką;

c)      uzbrajać i rzucać ćwiczebnymi granatami ręcznymi;

d)     zgrywać przyrządy celownicze broni strzeleckiej i celować;

e)      wykonywać czynności do strzelania z broni strzeleckiej i prowadzić ogień
z różnych postaw;

f)       strzelać na celność z broni strzeleckiej do tarczy sportowej.

 

ROZPOZNANIE I ARMIE OBCE

 

Tematy

L

Ć

Zasady prowadzenia rozpoznania przeciwnika

 

--

Sposoby prowadzenia rozpoznania obiektu

 

--

Ogółem godzin

1

1

--

       

 

Wymagany zakres wiedzy z rozpoznania i armii obcych

Wszyscy uczniowie powinni znać zasady prowadzenia rozpoznania.

Wszyscy uczniowie powinni umieć prowadzić rozpoznanie obiektu.

 

ŁĄCZNOŚĆ

 

Tematy

L

Ć

Budowa i przeznaczenie polowego aparatu telefonicznego

 

--

Budowa polowej linii telefonicznej

 

--

Prowadzenie rozmów telefonicznych, przekazywanie meldunków, sygnałów
i komend przez telefon

--

4­

Ogółem godzin

6

2

4­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z łączności

 1. 1.      Każdy uczeń powinien znać zasady prowadzenia rozmów telefonicznych.
 2. 2.      Każdy uczeń powinien umieć:

a)      prowadzić rozmowy telefoniczne;

b)      przekazywać meldunki, sygnały i komendy przez telefon;

przestrzegać zasad korespondencji.

 

POWSZECHNA OBRONA PRZECIWLOTNICZA

 

Tematy

L

Ć

Zasady zachowania się żołnierza na sygnał alarmu lotniczego

1

--

Działanie żołnierza na sygnał alarmu lotniczego w MSD
i w działaniach taktycznych

--

2­

Ogółem godzin

3

1

4­

       

 

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z powszechnej obrony przeciwlotniczej

 1. 1.      Uczeń powinien znać:

a)      sygnały alarmu lotniczego i ich odwołanie;

b)      zasady zachowania się w czasie przebywania w schronie lub innym ukryciu;

c)      zasady:

- powszechnej obrony przeciwlotniczej;

- działania w pomieszczeniach zamkniętych podczas zawalenia się ściany lub stropu, wystąpienia pożaru lub innych czynników katastroficznych po uderzeniach środków napadu powietrznego.

 1. 2.      Uczeń powinien umieć:

a)      przekazać sygnał alarmu lotniczego;

b)      zachować się na sygnał alarmu lotniczego.

 

INŻYNIERYJNO-SAPERSKIE

 

Tematy

L

Ć

Rodzaje, przeznaczenie i zasady użycia środków minowania.

 

--

Materiały wybuchowe i środki zapalające

 

--

Wybór miejsca i wykonanie okopu do prowadzenia ognia z postawy leżącej

--

2­

Ogółem godzin

3

1

2­

       

 

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności ze szkolenia inżynieryjno – saperskiego

Uczeń powinien umieć:

a)      wykorzystać ukształtowanie i pokrycie terenu przy wykonywaniu stanowiska strzeleckiego;

b)      wykonać okop do strzelania z broni strzeleckiej w postawie leżącej.

 

RATOWNICTWO

 

Tematy

L

Ć

Podstawowe rodzaje nadzwyczajnych zagrożeń środowiska

-

--

Zagrożenia regionu klęskami żywiołowymi i nadzwyczajnymi zagrożeniami

-

--

Rozpoznanie stanów zagrożenia środowiska i zdrowia

-

--

Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym i opieka nad chorymi
i poszkodowanymi

-

--

Ogółem godzin

2

2

--

       

 

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z ratownictwa

Uczeń powinien umieć:

a)      postępować w przypadkach zagrożenia środowiska i klęsk żywiołowych;

b)      składać meldunek sytuacyjny dotyczący rejonu zagrożenia i klęski żywiołowej;

c)      udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia;

d)     posługiwać się apteczką pierwszej pomocy i środkami podręcznymi.

 

 

OCHRONA I OBRONA OBIEKTÓW

 

Tematy

L

Ć

Ogólne zasady ochrony i obrony obiektów

 

--

Organizacja i prowadzenie ochrony i obrony obiektów

 

--

Ogółem godzin

1

1

--

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z ochrony i obrony obiektów

 1. 1.      Każdy uczeń powinien znać procedury użycia broni w służbie wartowniczej.
 2. 2.      Każdy uczeń powinien umieć:

a)      prowadzić obserwację i patrolowanie podejść do obiektu (posterunku);

b)      zatrzymywać i kontrolować osoby wchodzące, pojazdy wjeżdżające oraz opuszczające obiekt;

c)      postępować z osobami zatrzymanymi.
                            SZKOLENIE  UZUPEŁNIAJĄCE

                                 (ścieżka  międzyprzedmiotowa)

 

KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE

 

Tematy

L

Ć

Prawa i obowiązki żołnierza i obywatela

 

--

Siły Zbrojne RP, ich struktura i zadania

 

--

Jednostka wojskowa sprawująca opiekę nad klasą

 

--

Symbole narodowe i wojskowe

 

--

Alkoholizm, narkomania i inne patologie społeczne

 

--

Przezwyciężanie stresu w życiu codziennym i działaniach taktycznych

 

--

Ogółem godzin

3

3

--

       

 

Wymagany zakres wiedzy z kształcenia obywatelskiego

Uczeń powinien znać:

a)      podstawowe prawa i obowiązki żołnierza;

b)      znaczenie symboli narodowych i wojskowych;

c)      podstawowe wiadomości o Siłach Zbrojnych RP i służbie wojskowej żołnierzy;

d)     historię i tradycje bojowe jednostki wojskowej sprawującej opiekę oraz pomoc dydaktyczną i logistyczną nad daną klasą.

 

 

OBRONA PRZECIWCHEMICZNA

 

Tematy

L

Ć

Charakterystyka broni masowego rażenia i zasady ochrony przed jej działaniem.

 

--

Toksyczne środki przemysłowe

 

--

Posługiwanie się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami

--

1­

Sprawdzanie szczelności masek filtracyjnych w atmosferze skażonej

 

1­

Ogółem godzin

4

2

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z obrony przeciwchemicznej

Uczeń powinien umieć:

a)      posługiwać się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami;

b)      działać na sygnał alarmu o skażeniach w MSD i w działaniach taktycznych.

 


 

TERENOZNAWSTWO

 

Tematy

L

Ć

Charakterystyka poszczególnych rodzajów terenu

1

--

Najprostsze pomiary w terenie

1

--

Mapy topograficzne i ich przeznaczenie

1

--

Marsz według azymutu

1

2­

Orientowanie się w terenie według mapy

--

2­

Marsz według mapy

--

2­

Orientowanie się w terenie bez mapy oraz ocena odległości

--

2­

Ogółem godzin

12

4

8­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z terenoznawstwa

 

Uczeń powinien umieć określać:

a)      strony świata według cech charakterystycznych przedmiotów terenowych, kompasu i zegarka;

b)      odległość za pomocą lornetki, podręcznych przedmiotów oraz szczególnych cech przedmiotów terenowych.

 

 


WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Tematy

L

Ć

Teoria wychowania fizycznego

 

--

Atletyka terenowa

 

--

Gimnastyka i ćwiczenia siłowe

 

--

Pływanie

 

--

Ogółem godzin

4

4

--

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z wychowania fizycznego

1. Uczeń powinien nabyć nawyk codziennych ćwiczeń fizycznych.

2. Uczeń powinien posiąść:

a)      ogólną sprawność fizyczną umożliwiającą prawidłowe wykonywanie zadań związanych ze specyfiką służby wojskowej;

b)      umiejętność podejmowania wzmożonego wysiłku fizycznego związanego
z trudami służby.

 

 

SANITARNE

 

Tematy

L

Ć

Ogólne wiadomości o urazach

1

--

Zranienia i krwotoki

 

--

Złamania i zwichnięcia

 

--

Sztuczne oddychanie i pośredni masaż serca

 

--

Wychowanie zdrowotne

 

--

Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym na polu walki

2

2­

Wykorzystanie indywidualnego wyposażenia sanitarnego żołnierzy na polu walki

2

2­

Ogółem godzin

9

5

4­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności ze szkolenia sanitarnego

Uczeń powinien umieć:

a)      posługiwać się indywidualnym wyposażeniem sanitarnym;

b)      wyciągać i wynosić rannych z pola walki;

c)      wykonać sztuczne oddychanie i pośredni masaż serca;

d)     udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (utonięcie, uduszenie, porażenie prądem i piorunem, omdlenie, utrata przytomności, udar cieplny, zatrucie tlenkiem węgla, zamarznięcie, oparzenie, odmrożenie, zatrucie alkoholem);

e)      opatrywać rany;

f)       tamować krwotoki;

g)      unieruchamiać złamania i zwichnięcia.

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Tematy

L

Ć

Przyczyny i skutki degradacji środowiska naturalnego

1

--

Ogółem godzin

1

1

--

       

 

 

Wymagany zakres wiedzy z ochrony środowiska

Uczeń powinien znać zasady zapobiegania skażeniu gruntu, wody i powietrza
w działalności wojskowej (użytkowanie mps, zanieczyszczanie powietrza gazami spalinowymi, eksploatacja i obsługiwanie akumulatorów itp.).

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

Tematy

L

Ć

Ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole i na poligonie

1

--

Ogółem godzin

1

1

--

       

 


 

Wymagany zakres wiedzy z BHP

Uczeń powinien znać zasady bezpiecznego zachowania się w czasie nauki i szkolenia oraz
w życiu codziennym.

 

PROFILAKTYKA POŻAROWA

 

Tematy

L

Ć

Posługiwanie się sprzętem gaśniczym będącym na wyposażeniu szkoły (jednostki wojskowej)

1

2­

Ogółem godzin

3

1

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z profilaktyki pożarowej

Uczeń powinien znać:

a)      sygnały alarmu pożarowego i ich odwołanie;

b)      zasady prowadzenia profilaktyki pożarowej w szkole;

c)      rodzaje i przeznaczenie środków gaśniczych oraz zasady posługiwania się nimi.

Uczeń powinien umieć:

a)      działać na wypadek zauważenia pożaru lub po ogłoszeniu alarmu pożarowego;

b)      posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym będącym na wyposażeniu szkoły (jednostki wojskowej).

 


 

CELE SZKOLENIOWE W KLASIE II

 

Wszystkich uczniów nauczyć:

 1. Czynności wykonywanych przez poszczególnych żołnierzy drużyny przed walką, w czasie jej prowadzenia oraz po jej zakończeniu.
 2. Zasad bojowego zachowania się na polu walki.
 3. Prowadzenia celnego ognia z broni strzeleckiej.
 4. Zasad pełnienia służby wartowniczej na posterunku.
 5. Ochrony i obrony obiektów.
 6. Dowodzenia drużyną w podstawowych działaniach taktycznych;
 7. Występowania w roli instruktora.

Wszyscy uczniowie powinni posiadać:

 

 1. Sprawność fizyczną zapewniającą swobodne władanie ciałem i bronią na polu walki.
 2. Wysoką odporność psychofizyczną.

 


STRUKTURA PRZEDMIOTOWA KSZTAŁCENIA W KLASIE II

 

Dział szkolenia

Liczba godzin

Ogólny

Szczegółowy

L

Ć­

PODSTAWY WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO I WOJSKOWEGO

Regulaminy SZ RP

5

--

SZKOLENIE BOJOWE

Taktyka

6

8­

Ogniowe

10

14­

Rozpoznanie

1

--

Łączność

2

4­

Powszechna obrona przeciwlotnicza

1

2­

Inżynieryjno-saperskie

1

2­

Ratownictwo

3

--

Ochrona i obrona obiektów

2

4­

METODYKA SZKOLENIA

7

14­

SZKOLENIE
UZUPEŁNIAJĄCE

 

 

(ścieżka  międzyprzedmiotowa)

Kształcenie obywatelskie

3

--

Obrona przeciwchemiczna

2

2­

Terenoznawstwo

4

2­

Wychowanie fizyczne

3

--

Sanitarne

3

4­

Ochrona środowiska

1

--

Bezpieczeństwo i higiena pracy

1

--

Profilaktyka pożarowa

1

--

Godziny dyspozycyjne

4

4­

Ogółem zajęć edukacyjnych

60

--

Obozy - zajęcia poligonowe  ­

Obóz letni 5 dniowy (5 dni szkolenia)

--

60­

         

v Ćwiczenia realizowane w ramach zajęć edukacyjnych na placu szkolnym, szkolnej strzelnicy sportowej

 

TEMATYKA SZKOLENIA W II KLASIE

PODSTAWY WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO I WOJSKOWEGO

REGULAMINY SZ RP

 

Tematy

L

Ćv

Postępowanie służbowe

 

--

Służba wewnętrzna w jednostce wojskowej

 

--

Prawa i obowiązki osób pełniących służbę wartowniczą

 

--

Musztra indywidualna

v

--

Musztra zespołowa

v

--

Ogółem godzin

5

5

--

       

v Ćwiczenia realizowane w ramach zajęć edukacyjnych na placu szkolnym

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z regulaminów

 1. 1.      Uczeń powinien znać:

a)      organizację służby wewnętrznej w jednostce wojskowej;

b)      prawa i obowiązki wartownika.

 1. 2.      Uczeń powinien umieć:

a)      wykonywać:

- chwyty bronią etatową;

- czynności w szyku;

b)      pełnić służbę wartowniczą na posterunku.

 

SZKOLENIE BOJOWE

TAKTYKA

 

Tematy

L

Ć

Podstawowe rodzaje i zasady prowadzenia działań taktycznych

5

--

Organizacja, uzbrojenie i wyposażenie oraz zasady działania drużyny armii państw sąsiednich

1

--

Działanie żołnierza w obronie w dzień i w nocy

--

 

Działanie żołnierza w natarciu

--

 

Działanie żołnierza na czujce i podsłuchu

--

 

Zachowanie się żołnierza w działaniach ochronno-obronnych

--

 

Działanie żołnierza w działaniach przeciwdywersyjnych

--

 

Ogółem godzin

14

6

8­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności ze szkolenia taktycznego

 1. 1.      Wszyscy uczniowie powinni znać:

a)      ogólną organizację, zasadnicze uzbrojenie i możliwości bojowe pododdziałów (do szczebla plutonu);

b)      ogólne zasady prowadzenia działań taktycznych przez pododdziały.

 1. 2.      Wszyscy uczniowie powinni umieć:

a)      podejmować decyzje do działania w określonych sytuacjach taktycznych;

b)      wykonać szkic działania drużyny;

c)      przygotować dane do strzelania w warunkach ograniczonej widoczności;

d)     postawić zadania bojowe funkcyjnym w drużynie do wykonania określonych działań taktycznych;

e)      przekazywać i odczytywać sygnały dowodzenia;

f)       rysować i odczytywać podstawowe znaki taktyczne;

g)      pokonywać teren różnymi sposobami z etatową bronią ręczną.

 

OGNIOWE

 

Tematy

L

Ć

Budowa broni ręcznej i amunicji

2

--

Podstawowe wiadomości z teorii strzału

2

--

Zasady strzelania z broni ręcznej

2

--

Ćwiczenia przygotowawcze i strzelanie na celność do tarczy sportowej
z broni strzeleckiej (sportowej)

4v

--

Ćwiczenia przygotowawcze do strzelania

--

 

Strzelania szkolne z broni ręcznej

--

 

Ogółem godzin

24

10

14­

       

v Ćwiczenia realizowane w ramach zajęć edukacyjnych na szkolnej strzelnicy sportowej bądź na placu szkolenia ogniowego (strzelnicy JW)

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności ze szkolenia ogniowego

 1. 1.      Wszyscy uczniowie powinni znać:

a)      ogólną budowę, przeznaczenie oraz podstawowe parametry taktyczno - techniczne broni strzeleckiej;

b)      zasady bezpieczeństwa obchodzenia się z bronią i amunicją;

c)      zasady strzelania z broni strzeleckiej.

 1. 2.      Wszyscy uczniowie powinni umieć:

a)      utrzymać w czystości i sprawności posiadaną broń;

b)      częściowo rozkładać i składać broń strzelecką;

c)      wykonywać czynności do strzelania z broni strzeleckiej;

d)     strzelać na celność z broni strzeleckiej do tarczy sportowej;

e)      przygotować etatową broń do strzelania;

f)       korygować ogień w kierunku i donośności;

g)      prowadzić obserwację pola walki i wydawać komendy do strzelania.

 

ROZPOZNANIE I ARMIE OBCE

 

Tematy

L

Ć

Zasady prowadzenia rozpoznania przeciwnika

 

--

Sposoby prowadzenia rozpoznania obiektu

 

--

Ogółem godzin

1

1

--

       

 

Wymagany zakres wiedzy z rozpoznania i armii obcych

Wszyscy uczniowie powinni znać zasady prowadzenia rozpoznania.

Wszyscy uczniowie powinni umieć prowadzić rozpoznanie obiektu.

 

 

ŁĄCZNOŚĆ

 

Tematy

L

Ć

Budowa i przeznaczenie polowego aparatu telefonicznego

1

--

Budowa polowej linii telefonicznej

1

--

Prowadzenie rozmów telefonicznych, przekazywanie meldunków, sygnałów
i komend przez telefon

--

4­

Ogółem godzin

6

2

4­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z łączności

 1. Każdy uczeń powinien znać zasady prowadzenia rozmów telefonicznych.
 2. Każdy uczeń powinien umieć:

a)      prowadzić rozmowy telefoniczne;

b)      przekazywać meldunki, sygnały i komendy przez telefon;

c)      przestrzegać zasad korespondencji.

 

 

POWSZECHNA OBRONA PRZECIWLOTNICZA

 

Tematy

L

Ć

Zasady urządzenia i działania posterunku obserwacji przestrzeni powietrznej

 

--

Zasady prowadzenia rozpoznania przestrzeni powietrznej i alarmowania
o zagrożeniu z powietrza

 

--

Urządzenie i działanie posterunku obserwacji przestrzeni powietrznej
w rejonie działań bojowych

--

1­

Prowadzenie rozpoznania przestrzeni powietrznej i alarmowanie
o zagrożeniu z powietrza

--

1­

Ogółem godzin

1

1

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z powszechnej obrony przeciwlotniczej

 1. 1.      Każdy uczeń powinien znać sygnały o zagrożeniu napadem z powietrza.
 2. 2.      Każdy uczeń powinien umieć:

a)       przekazać sygnał o alarmie lotniczym;

b)      działać na sygnał o zagrożeniu napadem z powietrza w działaniach taktycznych;

c)       odróżniać sylwetki i znaki rozpoznawcze podstawowych samolotów i śmigłowców państw sąsiednich.

 

 

INŻYNIERYJNO-SAPERSKIE

 

Tematy

L

Ć

Ogólna budowa min własnych i państw sąsiednich

1

--

Wykonanie pojedynczego okopu do prowadzenia ognia z postawy leżącej

--

1­

Budowa, rozpoznanie i pokonywanie zapór inżynieryjnych

--

1­

Ogółem godzin

3

1

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności ze szkolenia inżynieryjno – saperskiego

 1. 1.      Każdy uczeń powinien znać;

a)      ogólną budowę min własnych i państw sąsiednich;

b)      zasady pokonywania pól minowych;

 1. 2.      Każdy uczeń powinien umieć:

a)      wykorzystać ukształtowanie i pokrycie terenu przy wyborze stanowiska ogniowego;

b)      wykonać okop do strzelania z broni osobistej w postawie leżącej.

 

RATOWNICTWO

 

Tematy

L

Ć

Charakterystyka możliwych do wystąpienia zagrożeń, katastrof
i klęsk żywiołowych na terytorium RP w czasie zagrożenia i wojny

 

--

Ogólne zasady organizacji i prowadzenia akcji ratunkowych

 

--

Struktura organizacyjna, zadania i sposoby działania sił obrony cywilnej

 

--

Alarmowanie i wzywanie pomocy w różnych stanach zagrożeniach życia
i zdrowia, w czasie pokoju i wojny

 

--

Sposoby ewakuacji poszkodowanych

 

--

Ratownictwo w wypadkach komunikacyjnych

 

--

Ogółem godzin

3

3

--

       

Wymagany zakres wiedzy z ratownictwa

Każdy uczeń powinien znać:

a)      ogólną charakterystykę zagrożeń, katastrof i klęsk żywiołowych w czasie wojny;

b)      zasady działania w składzie grupy ratunkowej;

c)      zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej porażonym w strefie zniszczeń.

 

OCHRONA I OBRONA OBIEKTÓW

 

Tematy

L

Ć

Ogólne zasady ochrony i obrony obiektów

2

--

Organizacja i prowadzenie ochrony i obrony obiektów

 

4­

Ogółem godzin

6

2

4­

       

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z ochrony i obrony obiektów

 1. Każdy uczeń powinien znać procedury użycia broni w służbie wartowniczej.
 2. Każdy uczeń powinien umieć:

a)      prowadzić obserwację i patrolowanie podejść do obiektu (posterunku);

b)      zatrzymywać i kontrolować osoby wchodzące, pojazdy wjeżdżające oraz opuszczające obiekt;

c)      postępować z osobami zatrzymanymi.

 

METODYKA SZKOLENIA

METODYKA SZKOLENIA

 

Tematy

L

Ć

Ogólne zasady metodyki szkolenia

2

--

Zakres odpowiedzialności szkoleniowej i wychowawczej dowódcy

1

--

Rola i znaczenie dowódcy drużyny w organizacji życia programowego pododdziału

2

--

Sposoby i metody przygotowania się do prowadzenia zajęć

1

--

Podstawowe zasady i formy pracy z trudnymi żołnierzami. Sposoby kształtowania dyscypliny

1

--

Formy i metody szkolenia

--

 

Organizacja zajęć i sposoby ich prowadzenia

--

 

Zasady szkolenia indywidualnego i grupowego

--

 

Przygotowanie, organizacja i zabezpieczenie szkolenia na punkcie nauczania

--

 

Podstawowe przedsięwzięcia dowódcy drużyny w walce

--

 

Organizacja pracy i dowodzenia drużyną podczas przygotowywania obrony

--

 

Organizacja pracy i dowodzenia drużyną w natarciu

--

 

Ogółem godzin

21

7

14­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z metodyki szkolenia

 1. 1.      Każdy uczeń powinien znać:

a)      zasady dowodzenia drużyną;

b)      zasady metodyki szkolenia;

c)      zadania dowódcy drużyny w zakresie szkolenia i wychowania podwładnych.

 1. 2.      Każdy uczeń powinien umieć:

a)      określić potrzeby pomocy (naukowych) szkoleniowych do zajęć;

b)      przygotować kartę pracy do prowadzenia zajęć;

c)      umiejętnie stosować formy szkolenia;

d)     zgrywać żołnierzy do działania w składzie drużyny;

e)      wykonywać zadania z drużyną w składzie plutonu;

f)       dowodzić drużyną.

 


                                SZKOLENIE  UZUPEŁNIAJĄCE

                                     (ścieżka  międzyprzedmiotowa)

 

KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE

 

Tematy

L

Ć

Wojska Lądowe – tradycja i współczesność

 

--

Bezpieczeństwo narodowe Polski i jej potencjalne zagrożenia

 

 

Sojusz Północnoatlantycki – rola i zadania

 

--

Podstawowe źródła, zasady i normy prawa wojennego

 

--

Cele wojskowe według zasad prawa wojennego

 

--

Podstawowe kategorie osób podlegających ochronie zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych

 

--

Tematyka dotycząca bieżących wydarzeń w kraju i za granicą

 

--

Ogółem godzin

3

3

--

       

 

 

Wymagany zakres wiedzy z kształcenia obywatelskiego

Uczeń powinien znać:

a)      położenie geopolityczne Polski i jej potencjalne zagrożenia;

b)      rolę i zadania Sojuszu Północnoatlantyckiego;

c)      zasady i normy zachowania się w walce zgodnie z prawem wojennym;

d)     specyfikę prowadzenia działań bojowych przez żołnierzy we współczesnych konfliktach zbrojnych;

e)      sposoby przezwyciężania stresu w życiu codziennym i w działaniach taktycznych.

 

 

OBRONA PRZECIWCHEMICZNA

 

Tematy

L

Ć

Zasady ochrony przed środkami zapalającymi

1

--

Przyrządy rozpoznania i wykrywania skażeń

1

--

Posługiwanie się przyrządami rozpoznania i wykrywania skażeń

--

2­

Ogółem godzin

4

2

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z obrony przeciwchemicznej

Każdy uczeń powinien umieć:

a)      chronić się przed środkami zapalającymi;

b)      gasić napalm;

c)      posługiwać się przyrządami rozpoznania skażeń.

 


 

TERENOZNAWSTWO

 

Tematy

L

Ć

Zasady posługiwania się mapą (w skali 1:50 000)

1

--

Marsz według azymutu.

2

--

Marsz według mapy.

1

--

Orientowanie się w terenie bez mapy oraz ocena odległości

--

2­

Ogółem godzin

6

4

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z terenoznawstwa

 

Uczeń powinien umieć określać:

a)      strony świata według cech charakterystycznych przedmiotów terenowych, kompasu i zegarka;

b)      odległość za pomocą lornetki, podręcznych przedmiotów oraz szczególnych cech przedmiotów terenowych.

 

 


WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Tematy

L

Ć

Teoria wychowania fizycznego

 

--

Atletyka terenowa

 

--

Gimnastyka i ćwiczenia siłowe

 

--

Pływanie

 

--

Ogółem godzin

3

3

--

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z wychowania fizycznego

Każdy uczeń powinien umieć:

a)      pokonać różnego rodzaju przeszkody terenowe;

b)      wykonać:

-       testy sprawnościowe i ćwiczenia fizyczne będące miernikiem wyszkolenia;

-       długotrwały marsz z bronią i wyposażeniem w czasie ustalonym normami szkoleniowymi.

 

SANITARNE

 

Tematy

L

Ć

Zasady udzielania pierwszej pomocy porażonym bronią masowego rażenia

2

--

Zasady postępowania w stanach zagrożenia życia

1

--

Wyszukiwanie, wydobywanie i wynoszenie rannych z pola walki

--

4­

Ogółem godzin

7

3

4­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności ze szkolenia sanitarnego

Każdy uczeń powinien umieć:

a)      udzielać pomocy rannym i porażonym bronią masowego rażenia;

b)      ewakuować rannych;

c)      wykonywać częściowe zabiegi sanitarne i specjalne.

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Tematy

L

Ć

Ochrona środowiska naturalnego podczas nauki oraz szkolenia na poligonach, placach ćwiczeń i w koszarach

1

--

Ogółem godzin

1

1

--

       

 

 

Wymagany zakres wiedzy z ochrony środowiska

Każdy uczeń powinien znać:

a)      zasady ochrony środowiska naturalnego;

b)      zasady postępowania z odpadami materiałów pędnych i smarów oraz zużytymi częściami sprzętu i uzbrojenia.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

Tematy

L

Ć

Ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące na placach ćwiczeń taktycznych, w parku sprzętu technicznego oraz w obiektach koszarowych

1

--

Ogółem godzin

1

1

--

       

 

 

Wymagany zakres wiedzy z BHP

Uczeń powinien znać zasady bezpiecznego zachowania się w czasie nauki i szkolenia oraz
w życiu codziennym.

 

PROFILAKTYKA POŻAROWA

 

Tematy

L

Ć

Działanie w wypadku alarmu pożarowego w szkole i pododdziale

1

--

Ogółem godzin

1

1

--

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z profilaktyki pożarowej

Uczeń powinien znać:

a)      sygnały ogłaszania alarmu pożarowego i sygnały jego odwoływania;

b)      rodzaje i przeznaczenie środków gaśniczych oraz zasady posługiwania się nimi.

Uczeń powinien umieć:

a)      działać na wypadek zauważenia pożaru lub po ogłoszeniu alarmu pożarowego;

b)      posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym będącym na wyposażeniu szkoły (jednostki wojskowej).


 

ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PO OKRESIE SZKOLENIA W II KLASIE

 

            Na zakończenie okresu szkolenia każdy uczeń powinien opanować:

 1. Wiedzę metodyczną, merytoryczną i umiejętności praktyczne, niezbędne dowódcy drużyny do dowodzenia i prowadzenia szkolenia na punkcie nauczania.
 2. Posługiwanie się etatowym uzbrojeniem i sprzętem wojskowym drużyny oraz zasadnicze elementy jego technicznej eksploatacji.
 3. Obsługiwanie etatowych środków łączności i prowadzenie przez nie wymiany informacji.
 4. Posługiwanie się etatowymi przyrządami rozpoznania skażeń chemicznych
  i promieniotwórczych, prowadzenie zabiegów sanitarnych, dezaktywacji
  i odkażania.
 5. Strzelanie z broni strzeleckiej drużyny.
 6. Wysoką sprawność fizyczną i odporność psychofizyczną.

 

 

CELE SZKOLENIOWE W KLASIE III

 

Wszystkich uczniów doskonalić w zakresie:

 1. Prowadzenia celnego ognia z broni strzeleckiej drużyny.
 2. Dowodzenia drużyną w działaniach taktycznych.
 3. Występowania w roli instruktora.
 4. Utrzymania wysokiej sprawności fizycznej i odporności psychofizycznej.

Wszystkich uczniów nauczyć:

 1. Prowadzenia wszystkich form działań bojowych w każdych warunkach terenowych i atmosferycznych.
 2. Wykonywania przedsięwzięć zabezpieczenia bojowego i logistycznego.
 3. Obsługiwania uzbrojenia w zakresie zapewniającym jego sprawność.
 4. Prowadzenia rozpoznania terenu.


STRUKTURA PRZEDMIOTOWA KSZTAŁCENIA W KLASIE III

 

Dział szkolenia

Liczba godzin

Ogólny

Szczegółowy

L

Ć­

SZKOLENIE BOJOWE

Regulaminy SZ RP

2

--

Taktyka

5

10­

Ogniowe

8

12­

Rozpoznanie

2

--

Łączność

2

4­

Powszechna obrona przeciwlotnicza

1

2­

Inżynieryjno-saperskie

1

4­

Ratownictwo

6

2­

Ochrona i obrona obiektów

--

2­

METODYKA SZKOLENIA

4

10­

SZKOLENIE
UZUPEŁNIAJĄCE

 

 

(W przyszłości ścieżka
 międzyprzedmiotowa)

Kształcenie obywatelskie

4

--

Obrona przeciwchemiczna

2

2­

Terenoznawstwo

9

2­

Wychowanie fizyczne

4

2­

Sanitarne

6

4­

Ochrona środowiska

--

--

Profilaktyka pożarowa

--

--

Godziny dyspozycyjne

4

4­

Ogółem zajęć edukacyjnych

60

--

Obozy - zajęcia poligonowe  ­

Obóz letni – egzamin 5 dniowy (5 dni szkolenia) wg oddzielnego planu. Kończący szkolenie z p-w.

--

60­

         

v Ćwiczenia realizowane w ramach zajęć edukacyjnych na placu szkolnym lub
w jednostce wojskowej, z którą podpisano porozumienie o współpracy.

 


TEMATYKA SZKOLENIA W III KLASIE

 

       PODSTAWY WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO I WOJSKOWEGO

REGULAMINY SZ RP

 

Tematy

L

Ćv

Postępowanie służbowe

 

--

Służba wewnętrzna w jednostce wojskowej

 

--

Prawa i obowiązki osób pełniących służbę wartowniczą

 

--

Musztra indywidualna

v

--

Musztra zespołowa

v

--

Ogółem godzin

2

2

--

       

v Ćwiczenia realizowane w ramach zajęć edukacyjnych na placu szkolnym

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z regulaminów

 1. 1.    Uczeń powinien znać:

a)      zasady dowodzenia drużyna;

 1. 2.    Uczeń powinien umieć:

a)      wykonywać:

- zbiórki;

- dowodzić drużyną;

b)      występować w roli dowódcy drużyny.

 

SZKOLENIE BOJOWE

TAKTYKA

 

Tematy

L

Ć

Zasady organizacji i prowadzenia działań zaczepnych i obronnych przez drużynę

4

--

Zasady organizacji i prowadzenia działań przeciwdesantowych, przeciwdywersyjnych i nieregularnych

1

 

Działanie żołnierza w obronie miejscowości

--

 

Działanie żołnierza w walce o opanowanie budynku

--

 

Bytowanie żołnierza w czasie przenikania i w działaniach nieregularnych

--

 

Działanie żołnierza w obronie przeszkody wodnej (rzeki, kanału)

--

 

Działanie żołnierza w terenie lesistym, lesisto - jeziornym (górzystym)

--

 

Organizacja i prowadzenie ubezpieczonego marszu pieszego

--

 

Ogółem godzin

15

5

10­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności ze szkolenia taktycznego

Wszyscy uczniowie powinni umieć:

a)      wykonać:

-       w rejonie wyjściowym (ześrodkowania) podstawowe czynności wchodzące
w zakres przygotowania osobistego uzbrojenia i wyposażenia do walki;

-       w rejonie wyjściowym (ześrodkowania) podstawowe czynności wchodzące
w zakres przedsięwzięć zabezpieczenia bojowego;

-       czynności w czasie przygotowania i prowadzenia natarcia;

b)      wykonywać czynności w czasie:

-       działania jako drużyna patrolowa i na placówce w różnych warunkach terenowych i bojowych;

-       przygotowania i prowadzenia obrony;

c)         przetrwać kilka dni w osamotnieniu w trudnych warunkach terenowych
i atmosferycznych;

d)        dowodzić drużyną w czasie prowadzenia działań taktycznych;

e)         zorganizować:

-       zabezpieczenie bojowe i logistyczne;

-       współdziałanie w walce;

-       system ognia;

f)         kierować:

-       przygotowaniem osobistego uzbrojenia i wyposażenia do walki;

-       ogniem.

 

 

OGNIOWE

 

Tematy

L

Ć

Przyrządy obserwacyjno - celownicze

2

--

Budowa i oznakowanie granatów

4

--

Zasady prowadzenia obserwacji i wskazywania celów

2

--

Ćwiczenia przygotowawcze do strzelania i rzutu granatem

--

 

Strzelania z broni etatowej będącej na wyposażeniu drużyny

--

 

Rzucanie granatami ręcznymi

--

 

Ćwiczenia w kierowaniu ogniem drużyny

--

 

Ogółem godzin

20

8

12­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności ze szkolenia ogniowego

 1. 1.      Wszyscy uczniowie powinni znać:

a)      ogólną budowę, przeznaczenie oraz podstawowe parametry taktyczno - techniczne granatów ręcznych;

b)      zasady bezpieczeństwa i obchodzenia się z granatami ręcznymi.

 1. 2.      Wszyscy uczniowie powinni umieć:

a)      uzbrajać i rzucać ćwiczebnymi granatami ręcznymi;

b)      strzelać na celność z broni strzeleckiej do tarczy sportowej stałej, ukazującej
się i ruchomej;

c)      usuwać drobne niesprawności w broni etatowej drużyny;

d)     uzbrajać i rzucać bojowymi granatami ręcznymi;

e)      organizować i kierować wykonywaniem zadań bojowych przez drużynę;

f)       organizować system ognia drużyny.

 

ROZPOZNANIE I ARMIE OBCE

 

Tematy

L

Ć

Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie i zasady działania plutonu armii państw sąsiednich

 

--

Zasady przekazywania danych do wojsk własnych

 

--

Drużyna na wypadzie w celu zdobycia wiadomości

 

--

Ogółem godzin

2

2

--

       

 

 

Wymagany zakres wiedzy z rozpoznania i armii obcych

Wszyscy uczniowie powinni znać:

a)      organizację, wyposażenie i uzbrojenie plutonu armii państw sąsiednich;

b)      ogólne zasady działania plutonu wojsk sąsiadów;

c)      zasady prowadzenia rozpoznania.

 

 

 

ŁĄCZNOŚĆ

 

Tematy

L

Ć

Radiostacja przenośna małej mocy

1

--

Zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia korespondencji radiowej

1

2­

Prowadzenia korespondencji radiowej, przekazywanie sygnałów i komend

 

2­

Ogółem godzin

6

2

4­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z łączności

 1. Każdy uczeń powinien znać zasady nawiązywania łączności przez radiostacje małej mocy.
 2. 2.      Każdy uczeń powinien umieć:

a)      przekazywać meldunki, sygnały i komendy przez radiostację małej mocy;

b)      przestrzegać zasad korespondencji.

 

POWSZECHNA OBRONA PRZECIWLOTNICZA

 

Tematy

L

Ć

Rola, zadania i obowiązki żołnierza i dowódcy drużyny podczas organizowania powszechnej OPL

 

--

Zasady zwalczania nisko lecących środków napadu powietrznego z broni strzeleckiej

 

 

Zwalczanie nisko lecących środków napadu powietrznego z broni strzeleckiej

 

2­

Ogółem godzin

3

1

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z powszechnej obrony przeciwlotniczej

Każdy uczeń powinien umieć:

a)       zwalczać nisko lecące cele powietrzne z broni strzeleckiej;

b)      kierować działaniem drużyny na sygnał o zagrożeniu napadem z powietrza.

 

 

INŻYNIERYJNO-SAPERSKIE

 

Tematy

L

Ć

Zasady rozpoznawania i pokonywania przeszkód wodnych

 

--

Zasady minowania i wysadzania obiektów o konstrukcji stalowej, murowanej i drewnianej

 

 

Sporządzanie zapalnika lontowego i ładunku wybuchowego

 

2­

Minowanie i wysadzanie obiektów o konstrukcji stalowej, murowanej
i drewnianej

 

2­

Ogółem godzin

5

1

4­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności ze szkolenia inżynieryjno – saperskiego

 1. 1.      Każdy uczeń powinien znać;

a)      zasady pokonywania przeszkód wodnych;

b)      ogólne zasady prac minerskich.

 1. 2.      Każdy uczeń powinien umieć:

a)      wykonać zapalnik lontowy;

b)      sporządzić ładunek wybuchowy.

 

RATOWNICTWO

 

Tematy

L

Ć

Zasady współdziałania sił ratowniczych wojska z siłami straży pożarnej
w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof

4

--

Wyszukiwanie, wydobywanie, wynoszenie i udzielanie pierwszej pomocy zasypanym w schronach oraz znajdującym się w rejonach porażenia

1

1

Zabezpieczanie budynków grożących zawaleniem

1

1

Ogółem godzin

8

6

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z ratownictwa

Każdy uczeń powinien umieć:

a)      działać w składzie grupy ratunkowej;

b)      udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej porażonym w strefie zniszczeń;

c)      zabezpieczyć rejon dotknięty klęską żywiołową lub katastrofą przed penetracją osób postronnych.

 

OCHRONA I OBRONA OBIEKTÓW

 

Tematy

L

Ć

Ogólne zasady ochrony i obrony obiektów

--

1­

Organizacja i prowadzenie ochrony i obrony obiektów

--

1­

Ogółem godzin

2

--

1­

       

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z ochrony i obrony obiektów

 1. Każdy uczeń powinien znać procedury użycia broni w służbie wartowniczej.
 2. Każdy uczeń powinien umieć:

a)      prowadzić obserwację i patrolowanie podejść do obiektu (posterunku);

b)      zatrzymywać i kontrolować osoby wchodzące, pojazdy wjeżdżające oraz opuszczające obiekt;

c)      postępować z osobami zatrzymanymi.

 

                                    METODYKA SZKOLENIA

 

METODYKA SZKOLENIA

 

Tematy

L

Ć

Ogólne zasady metodyki szkolenia

 

--

Zakres odpowiedzialności szkoleniowej i wychowawczej dowódcy

 

--

Rola i znaczenie dowódcy drużyny w organizacji życia programowego pododdziału

 

--

Sposoby i metody przygotowania się do prowadzenia zajęć

 

--

Podstawowe zasady i formy pracy z trudnymi żołnierzami. Sposoby kształtowania dyscypliny

 

--

Formy i metody szkolenia

--

 

Organizacja zajęć i sposoby ich prowadzenia

--

 

Zasady szkolenia indywidualnego i grupowego

--

 

Przygotowanie, organizacja i zabezpieczenie szkolenia na punkcie nauczania

--

 

Podstawowe przedsięwzięcia dowódcy drużyny w walce

--

 

Organizacja pracy i dowodzenia drużyną podczas przygotowywania obrony

--

 

Organizacja pracy i dowodzenia drużyną w natarciu

--

 

Ogółem godzin

14

4

10­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z metodyki szkolenia

 1. Każdy uczeń powinien znać:

a)      zasady dowodzenia drużyną;

b)      zasady metodyki szkolenia;

c)      zadania dowódcy drużyny w zakresie szkolenia i wychowania podwładnych.

 1. Każdy uczeń powinien umieć:

a)      określić potrzeby pomocy (naukowych) szkoleniowych do zajęć;

b)      przygotować kartę pracy do prowadzenia zajęć;

c)      umiejętnie stosować formy szkolenia;

d)     zgrywać żołnierzy do działania w składzie drużyny;

e)      wykonywać zadania z drużyną w składzie plutonu;

f)       dowodzić drużyną.

 

                                                   SZKOLENIE  UZUPEŁNIAJĄCE

                          (ścieżka  międzyprzedmiotowa)

KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE

 

Tematy

L

Ć

Podstawowe kategorie obiektów podlegających ochronie zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych

 

--

Traktowanie ofiar wojny

 

--

Specyfika prowadzenia działań bojowych przez żołnierzy we współczesnych konfliktach zbrojnych

 

--

Tematyka dotycząca bieżących wydarzeń w kraju i za granicą

 

--

Ogółem godzin

4

4

--

       

 

Wymagany zakres wiedzy z kształcenia obywatelskiego

Uczeń powinien znać:

a)      położenie geopolityczne Polski i jej potencjalne zagrożenia;

b)      zasady i normy zachowania się w walce zgodnie z prawem wojennym;

c)      specyfikę prowadzenia działań bojowych przez żołnierzy we współczesnych konfliktach zbrojnych;

d)     sposoby przezwyciężania stresu w życiu codziennym i w działaniach taktycznych.

 

 

OBRONA PRZECIWCHEMICZNA

 

Tematy

L

Ć

Zasady ochrony przed środkami zapalającymi

 

--

Przyrządy rozpoznania i wykrywania skażeń

 

--

Ogółem godzin

4

2

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z obrony przeciwchemicznej

Każdy uczeń powinien znać:

a)      zasady posługiwania się ręcznymi granatami i świecami dymnymi.

b)      kierowania stawianiem zasłony dymnej przed drużynę za pomocą ręcznych granatów dymnych.

 

TERENOZNAWSTWO

 

Tematy

L

Ć

Marsz według azymutu.

3

--

Marsz według mapy.

3

2­

Orientowanie się w terenie bez mapy oraz ocena odległości

3

--

Ogółem godzin

11

9

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z terenoznawstwa

 

Uczeń powinien umieć określać:

a)      strony świata według cech charakterystycznych przedmiotów terenowych, kompasu i zegarka;

b)      odległość za pomocą lornetki, podręcznych przedmiotów oraz szczególnych cech przedmiotów terenowych.

 

 


WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Tematy

L

Ć

Teoria wychowania fizycznego

 

--

Atletyka terenowa

--

2­

Gimnastyka i ćwiczenia siłowe

 

--

Pływanie

 

--

Ogółem godzin

6

4

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z wychowania fizycznego

Każdy uczeń powinien umieć:

a)      pokonać różnego rodzaju przeszkody terenowe;

b)      wykonać:

-       testy sprawnościowe i ćwiczenia fizyczne będące miernikiem wyszkolenia;

-       długotrwały marsz z bronią i wyposażeniem w czasie ustalonym normami szkoleniowymi.

 

SANITARNE

 

Tematy

L

Ć

Zasady postępowania w stanach zagrożenia życia

1

--

Postępowanie w stanach zagrożenia życia

1

--

Wyszukiwanie, wydobywanie i wynoszenie rannych z pola walki

4

4­

Ogółem godzin

10

6

4­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności ze szkolenia sanitarnego

Każdy uczeń powinien umieć:

a)      ewakuować rannych;

b)      udzielać pomocy rannym i porażonym.

 

 


ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PO OKRESIE SZKOLENIA W III KLASIE

Po zakończeniu okresu szkolenia w III klasie przeprowadza się praktyczny egzamin,
w ramach pobytu na obozie letnim (5. dniowym), określający stopień wyszkolenia uczniów stosownie do zakresu umiejętności.

 

            Na zakończenie okresu szkolenia każdy uczeń powinien opanować:

 1. Wiedzę metodyczną, merytoryczną i umiejętności praktyczne, niezbędne dowódcy drużyny do dowodzenia i prowadzenia szkolenia na punkcie nauczania.
 2. 2.      Posługiwanie się etatowym uzbrojeniem i sprzętem wojskowym drużyny oraz zasadnicze elementy jego technicznej eksploatacji.
 3. Zasady przygotowania uzbrojenia i sprzętu wojskowego do prowadzenia walki, wykorzystania jego walorów taktyczno-technicznych oraz odtwarzanie jego zdolności bojowej.
 4. Sprawne działanie indywidualne na polu walki w warunkach ekstremalnych.
 5. Obsługiwanie etatowych środków łączności i prowadzenie przez nie wymiany informacji.
 6. Posługiwanie się etatowymi przyrządami rozpoznania skażeń chemicznych
  i promieniotwórczych, prowadzenie zabiegów sanitarnych, dezaktywacji
  i odkażania.
 7. Zakładanie i unieszkodliwianie pojedynczych min oraz pokonywanie zapór
  i przeszkód inżynieryjnych (praktyczne ich wykonywanie).
 8. Wykorzystywanie materiału wybuchowego do prowadzenia rozbudowy fortyfikacyjnej stanowiska obronnego drużyny oraz niszczenie różnych konstrukcji.
 9. Prowadzenie celnego ognia z broni strzeleckiej drużyny (również w ramach zamienności funkcji).
 10. Określoną programem sprawność fizyczną.

 

 

ZAŁĄCZNIK 15A 

 

REGULAMINKLASY WOJSKOWEJ”W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM. PROF. EMILA CHROBOCZKA W SZUBINIE W KLASACH TECHNIKUM
Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄEDUKACJA WOJSKOWA

Prawa i obowiązki, które posiadają uczniowie zostały zawarte w Statucie Szkoły oraz Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Poniższy regulamin jest uzupełnieniem dotyczącym
praw i obowiązków uczniów w klasach Technikum z innowacją pedagogiczną
„Edukacja wojskowa”

                                                 I.                  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin mundurowy określa wygląd zewnętrzny uczniów klas Technikum
  z innowacją pedagogiczną „Edukacja wojskowa”.
 2. Mundur jest zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do danej szkoły, klasy
  o wyżej wymienionym profilu.
 3. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur tak, aby zachował on elegancki i schludny wygląd zewnętrzny.
 4. Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 5. Przy noszeniu umundurowania obowiązują następujące zasady:
  1. Umundurowanie zakupują rodzice ucznia na własny koszt, istnieje możliwość dofinansowania przez szkołę;
  2. Uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie: zajęć szkolnych (tj. Dzień Mundurowy);
  3. Na podstawie decyzji Dyrektora szkoły uczniowie zobowiązani są do reprezentowania szkoły i klasy podczas uroczystości szkolnych, państwowych, kościelnych, na które zostaje zaproszona szkoła;
  4. W zależności od warunków atmosferycznych, wychowawca decyduje o doborze umundurowania. W upalne dni uczniowie nie są zobowiązani do noszenia bluzy;
  5. Wolno używać tylko te przedmioty mundurowe, które zostały zatwierdzone przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie;
  6. Mundur powinien być dopasowany do sylwetki;
  7. Mundur ma być czysty i wyprasowany.
  8. Uczniowie klas mundurowych są zobowiązani do reprezentowania szkoły podczas wyżej wymienionych uroczystości. O formie uczestnictwa decyduje Dyrektor Szkoły.
  9. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, Statutu Szkoły, Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły ma prawo ukarać ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły.
  10. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu, Statutu Szkoły lub notorycznego opuszczania zajęć lekcyjnych i szkoleniowych, uczeń klasy wojskowej może zostać ukarany zawieszeniem w prawach członka klasy wojskowej i usunięciem z grupy objętej szkoleniem.

                              II.  WYGLĄD ZEWNĘTRZNY UCZNIÓW W UMUNDUROWANIU SZKOLNYM

 1. określają Przepisy Ubiorcze stanowiące załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.

                             III.              WYMOGI W STOSUNKU DO UCZNIÓW KLASY MUNDUROWEJ

 1. Uczeń ma prawo:
 2. Rozwijania swoich zainteresowań pod kierunkiem nauczyciela;
 3. Do pełnego korzystania z lekcji, które stanowią główną formę nauczania
  i wychowania;
 4. Do poszanowania swojej godności osobistej, swojej własności i zdrowia;
 5. Wypowiadania się zgodnie ze swoimi przekonaniami.

 

 1. Uczeń ma obowiązek:
 2. Dbać o dobre imię szkoły;
 3. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i porządku w czasie lekcji;
 4. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w szkole regulaminami;
 5. Ma obowiązek chodzić ubrany schludnie i estetycznie;
 6. Punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne, a w przypadku zastępstw powinien przebywać w wyznaczonych miejscach;
 7. Zachowywać się zgodnie z normami etyki i przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności;
 8. Szanować poglądy innych ludzi, ich godność i wolność.

 

 1. Uczniowie klas objętych szkoleniem bezwzględnie muszą się podporządkować przepisom BHP dotyczącym pobytu na terenie strzelnicy, przemarszach poza teren szkoły, lub transportu na zajęciach poza teren szkoły.
 2. W czasie zajęć poza terenem szkoły, uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminów oraz podporządkowania się poleceniom kadry szkoleniowej.
 3. Zabrania się wykorzystywania wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w trakcie szkolenia praktycznego i teoretycznego mogących naruszyć bezpieczeństwo szkoły, które mogłoby zagrażać życiu bądź zdrowiu osób drugich.
 4. Uczeń zobowiązany jest do udziału w zajęciach z przysposobienia wojskowego
  i zaliczenia wszystkich jego działów. Nie zaliczenie części teoretycznej albo zajęć poligonowych wiąże się z obniżeniem oceny rocznej o jeden stopień z przedmiotu przysposobienie wojskowe.

 IV.              OZNAKI KLASOWE ORAZ ZASADY ICH NOSZENIA I  ZASADY AWANSOWANIA

 1. Znakiem ucznia klasy wojskowej jest naszywka wykonana wg wzoru zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły zawierająca nazwę szkoły, noszona na lewym rękawie bluzy.
 2. Kadeci noszą oznaki stopni jako znak  „|” pomarańczowego koloru, w ilości odpowiadającej danemu stopniowi na pagonie.
 3. Stopnie:
 4. kadeta otrzymuje uczeń po złożeniu uroczystego ślubowania;
 5. starszego kadeta otrzymuje uczeń po ukończeniu klasy pierwszej i zaliczeniu obozu szkoleniowego - „|”;
 6. kaprala kadeta otrzymuje uczeń po ukończeniu klasy pierwszej, zaliczeniu obozu szkoleniowego, cechujący się właściwą, wzorową postawą, dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce, wysoką frekwencja oraz godnym reprezentowaniem szkoły (odstęp między paskami 2 mm) - „||”;
 7. kaprala kadeta, otrzymuje uczeń po ukończeniu klasy drugiej i zaliczeniu obozu szkoleniowego (odstęp między paskami 2 mm) - „||”;

 

 1. starszego kaprala kadeta otrzymuje uczeń po ukończeniu klasy drugiej i zaliczeniu obozu szkoleniowego, który cechuje się właściwą wzorową postawą, dobrymi
  i bardzo dobrymi wynikami w nauce, wysoką frekwencja oraz godnym reprezentowaniem szkoły (odstęp między paskami 2 mm) - „|||”;

 

 1. starszego kaprala kadeta otrzymuje uczeń po ukończeniu klasy trzeciej i zaliczeniu obozu szkoleniowego (odstęp między paskami 2 mm) - „|||”;

 

 1. kadeta prymusa, otrzymuje uczeń po ukończeniu klasy trzeciej, uzyskaniu wzorowej oceny zachowania i średniej ocen co najmniej 4,75 oraz udziału w innym pozaszkolnym przedsięwzięciu – zawodach szczebla wojewódzkiego i centralnego (odstęp między paskami 2 mm)- „||||”.
 2. awansu nie otrzymuje uczeń, z nagannym zachowaniem.

                                                  V.                 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy sporne odnośnie noszenia munduru rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Pedagogiczną

uchwały nr ………………………………………………… z dnia 29 sierpnia 2014r. i obowiązuje od roku szkolnego 2014/2015.