ZAŁĄCZNIK NR 12

 

WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY  OCENIANIA

ZESPOŁU  SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH

IM.  PROF. .EMILA  CHROBOCZKA  W  SZUBINIE-

 

I  PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Wewnątrzszkolne  zasady  oceniania, zwany dalej WZO, został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, rozdział 3a (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm. ) oraz Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.357)

§ 2

1. W szkole funkcjonują WZO, stanowiący integralną część statutu szkoły.

2. System reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

3. Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów dokonuje się zgodnie z obowiązującymi, odrębnymi przepisami, dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych art.16 ust.11, art.20zh ust.3 i 3a, art. 44k ust.2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b uso. zgodnie z art. 44l i 44zb uso.

4. Ocenianiu podlegają:

ü  osiągnięcia edukacyjne ucznia

ü  zachowanie ucznia.

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny.

6. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :

ü  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

ü  ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

ü  ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

ü  przeprowadzanie egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych;

ü  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w obowiązującym rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

ü  ustalenie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

ü  ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

8. Szczegółowe zasady oceniania regulują przedmiotowe zasady oceniania opracowane przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem WZO.

9. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :

ü  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

ü  udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, a także udzielenia wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

ü  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

ü  dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

ü  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

10.Nauczyciele przedmiotowi na wybranych zajęciach wprowadzają wybrane elementy oceniania kształtującego:

a) określenie celów lekcji,

b) ustalenie kryteriów oceniania, czyli tego, co będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy ucznia,

c)  stosowanie informacji zwrotnej.

11.Nauczyciele oceniają wszystkie formy wiedzy i umiejętności uczniów i są zobowiązani na życzenie rodzica, ucznia, dyrektora szkoły lub nadzoru pedagogicznego do udzielenia komentarza do oceny. Informacja zwrotna, w formie ustnej lub pisemnej, powinna wskazywać, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć. Informacje te mogą być też wynikiem oceny koleżeńskiej lub samooceny.

 

II.  ZASADY KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA

§ 3

1. Ustala się, że klasyfikację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego: śródroczną w ostatnich dwóch tygodniach I semestru i końcową w ostatnich dwóch tygodniach przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania danej klasy, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole.

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania danej klasy, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w obowiązującym rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej nieobecności nauczyciela) inni upoważnieni do tego przez dyrektora szkoły nauczyciele, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy lub inny upoważniony przez dyrektora nauczyciel uczący w tej klasie, po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Podstawą do wystawienia śródrocznej i rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem wychowania fizycznego, jest poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 4

1. Przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciele i wychowawca uwzględniają wiadomości i umiejętności (zachowanie) ucznia z poprzedniego okresu.

§ 5

1. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

a) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu;

b) w pozostałych przypadkach - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik szkolenia praktycznego.

§ 6

1. Nauczyciele przedmiotów, zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz wychowawcy klas ustalają oceny śródroczne i roczne w końcu każdego okresu w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

2. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają ustalone oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, która następnie podejmuje uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

§ 7

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. Nie zwalnia to jednak ucznia z obecności na lekcjach podczas tych zajęć, chyba że dyrektor postanowi inaczej. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona".

2. Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Nie zwalnia to jednak ucznia z obecności na lekcjach podczas tych zajęć, chyba że dyrektor postanowi inaczej. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".

§ 8

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71 b ust. 3 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w obowiązującym rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych polega przede wszystkim na dostosowaniu form i metod pracy, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii właściwej poradni pedagogiczno-psychologicznej lub specjalistycznej.

§ 9

1. W sytuacji, gdy w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez :

1) indywidualną pracę z uczniem,

2) pomoc koleżeńską

3) organizację zajęć dodatkowych.

§ 10

1. Udział w zajęciach "Wychowanie do życia w rodzinie" nie wpływa na promowanie i ukończenie szkoły.

2. Udział w religii oraz dodatkowych zajęciach edukacyjnych zostaje odnotowany w arkuszach ocen i na świadectwie. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalane są według skali przyjętej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen wlicza się także roczne! oceny uzyskane z tych zajęć.(§ 22.2.a rozp.)

4. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia z religii i zajęcia z etyki, do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ocena ustalona jako średnia ocen z rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę (§ 20 ust.3 i § 21 ust.3 rozporządzenia)

§ 11

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 12

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 21 pkt.2 oraz § 12 pkt.2. Uczeń, który nie spełnia tego warunku nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. Uczeń może powtarzać klasę raz w cyklu nauczania. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na powtórne powtarzanie klasy. Przypadek każdego ucznia rada pedagogiczna rozpatruje indywidualnie i wyraża zgodę w drodze głosowania. Zgodę na powtórne powtarzanie klasy otrzymuje uczeń, który w wyniku głosowania otrzymał większość głosów członków rady pedagogicznej obecnych na posiedzeniu rady.

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w klasie programowo najwyższej, oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem , § 11 pkt.1 uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem      § 21 pkt.2

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej/kończy szkołę z wyróżnieniem.

5. Uczeń promowany do klasy programowo wyższej otrzymuje świadectwo promocyjne, a uczeń kończący szkołę świadectwo ukończenia szkoły.

6. Uczeń kończący szkołę ma prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

§ 13

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia, na piśmie, wraz z uzasadnieniem, mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych ( art. 44n uso).

2. Dyrektor w ciągu 5 dni od wniesienia zastrzeżeń rozpatruje ich zasadność(art.44n ust.4 pkt 2 uso) .

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

4. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Terminy sprawdzianów, ich liczbę uzgadnia się z uczniem lub jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

7. Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych zapoznaje ucznia z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania ocen klasyfikacyjnych. Uczeń ma obowiązek, najpóźniej w dniu wniesienia zastrzeżeń, zgłosić się do nauczyciela po wymagania edukacyjne i potwierdzić ich otrzymanie podpisem.

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego, z których sprawdzian ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Przebieg sprawdzianu wiadomości i umiejętności jest następujący:

a) część pisemna nie może trwać dłużej niż 60 minut;

b) w części ustnej zdający losuje zestaw trzech pytań/zadań, a egzamin trwa nie dłużej niż 20 minut;

c) egzamin praktyczny trwa maksymalnie w czasie odpowiadającym tygodniowej liczbie godzin przeznaczonych na przedmiot.

10. Pytania/ zadania egzaminacyjne lub zadania praktyczne proponuje nauczyciel egzaminujący, a zatwierdza dyrektor szkoły lub przewodniczący komisji. Stopień trudności powinien odpowiadać wymaganiom i kryteriom ocen z danego przedmiotu. Zestaw pytań/zadań nauczyciel przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły lub przewodniczącemu komisji najpóźniej na jeden dzień przed datą sprawdzianu.

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

a) skład komisji

b) termin sprawdzianu;

c) zadania (pytania) sprawdzające;

d) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

e) wynik sprawdzianu;

f) uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12. Komisja może na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku lub pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela.

13. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 14

1. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej i nie ma możliwości powtarzania roku w szkole tego samego typu lub klasie o tym samym profilu ma prawo wyrazić chęć powtarzania klasy w szkole innego typu lub o innym profilu akceptując różnice programowe. Uczeń jest zobowiązany w związku z tym uzupełnić różnice programowe w czasie trwania I semestru kolejnego roku szkolnego. Dokładne terminy egzaminów uzupełniających ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów.

      Egzamin uzupełniający przeprowadza się na zasadach egzaminu klasyfikacyjnego.

 

III. ZASADY INFORMOWANIA RODZICÓW I UCZNIÓW

§ 15

1. Kontakt rodziców ze szkołą odbywa się:

1) na spotkaniach z wychowawcą klasy organizowanych przynajmniej 4 razy w roku szkolnym, zgodnie z terminarzem spotkań ustalanym corocznie przez radę pedagogiczną, podawanym rodzicom (prawnym opiekunom) na pierwszym spotkaniu. Wychowawca może za pośrednictwem ucznia, telefonicznie lub pisemnie wezwać do szkoły rodzica, który był nieobecny na spotkaniu.

2) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielami, w czasie ogólnych spotkań z rodzicami lub w czasie przerw śródlekcyjnych,

3) poprzez wpisy do zeszytów lekcyjnych, dzienniczków uczniowskich,

4) listownie,

5) telefonicznie,

6) poprzez list gratulacyjny

7) e-mailem

8) sms

2. W ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów i jego rodziców o:

ü  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

ü   sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów,

ü   zasadach uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny rocznej klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych przez podanie tych informacji uczniom do zeszytu. Fakt podania informacji odnotowywany jest w dzienniku lekcyjnym.

3. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym informuje rodziców (prawnych opiekunów) o:

ü  terminie i formie podawania szczegółowych wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

ü  terminie i formie powiadamiania o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

ü  zasadach oceniania zachowania;

ü  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zachowania;

ü  terminach klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

Fakt podania informacji odnotowywany jest w dzienniku lekcyjnym.

4. Oceny semestralne i roczne, w tym oceny ze sprawowania, muszą być wystawione i wpisane do dziennika nie później niż siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej

5. Na zorganizowanych przez dyrekcję apelach szkolnych w sposób ogólny informuje się uczniów o wynikach nauczania, zachowaniu i frekwencji.

6. Informacje o wynikach i osiągnięciach ucznia, zachowaniu i frekwencji zapisywane są w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen zgodnie z określonymi przepisami w tym zakresie.

7. Rodzice (prawni opiekunowie mogą zwrócić się do wychowawcy z pisemną prośbą o usprawiedliwienie nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych

8. Prośba, o której mowa w pkt.7 powinna być przedstawiona najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od powrotu ucznia do szkoły

9. Decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności ucznia podejmuje wychowawca po uwzględnieniu przedstawionej przyczyny

10. Uczeń może być zwolniony z lekcji na podstawie pisemnej prośby rodziców (prawnych opiekunów) zawierającej powód zwolnienia.

11. Decyzję o zwolnieniu podejmuje wychowawca ( w czasie jego nieobecności wicedyrektor szkoły) po uwzględnieniu podanej przyczyny oraz wiarygodności przedstawionej prośby

12. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu godzin jego nieobecności nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.

§ 16

1. Wyniki oceniania bieżącego, śródrocznego oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne i osiągnięcia uczniów są podawane rodzicom na spotkaniach z wychowawcą klasy. Wychowawcy przygotowują dla rodziców pisemną informację zawierającą wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania, informację o frekwencji oraz ewentualne uwagi nauczycieli. Rodzice nieobecni na zebraniu są zobowiązani zasięgnąć informacji o osiągnięciach ucznia i przewidywanych ocenach u wychowawcy klasy.

2. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny. Oceny bieżące i klasyfikacyjne odnotowywane są w dokumentacji nauczania i są jawne zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców (prawnych opiekunów).

3. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach ucznia osobom nieuprawnionym.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów lub wychowawcę podczas spotkań z rodzicami. Pisemne prace ucznia przechowywane są przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów przez okres jednego roku szkolnego.

§ 17

1. Miesiąc przed wyznaczonym terminem ustalania ocen rocznych nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani poinformować ucznia (słuchacza) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych (w tym o ocenie niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu).

2. Najpóźniej na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować rodziców (prawnych opiekunów), pisemnie za potwierdzeniem, o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Rodzice nieobecni na zebraniu są zobowiązani zasięgnąć informacji o osiągnięciach ucznia i przewidywanych ocenach u wychowawcy klasy.

3. Oceny śródroczne i roczne w tym oceny ze sprawowania muszą być wystawione i wpisane do dziennika nie później niż siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

4. Przewidywana ocena klasyfikacyjna, o której mowa w §17 pkt1 nie jest ostateczna.

IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SKALA OCEN

§ 18

1. Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej obserwacji, sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności.

2. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę programową oraz wybrany przez nauczyciela program nauczania, z uwzględnieniem specyfiki szkoły oraz indywidualnie określonych przez nauczyciela celów dydaktycznych, zapisanych w planie wynikowym.

3. Nauczyciel stosuje dwa poziomy wymagań: podstawowe i ponadpodstawowe.

4. Formułując wymagania podstawowe, nauczyciel uwzględnia takie osiągnięcia uczniów, które są niezbędne dla dalszego zdobywania wiedzy i muszą zostać uzyskane przez wszystkich uczniów.

5. Formułując wymagania ponadpodstawowe, nauczyciel uwzględnia takie osiągnięcia uczniów, które są przydatne dla pogłębiania wiedzy przedmiotowej, sprzyjają rozbudzaniu przedmiotowych zainteresowań uczniów lub z nich wynikają, ale nie są niezbędne dla dalszego kształcenia.

6. Poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się w stopniach szkolnych, przy czym:

1) stopień celujący - oznacza samodzielne, oryginalne i twórcze rozwiązywanie złożonych problemów o wysokim stopniu trudności, wykorzystywanie wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych, wykonywanie dodatkowych zadań wykraczających poza obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego;

2) stopień bardzo dobry - oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności zawartych w podstawach programowych w pełnym zakresie, biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych, zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych;

3) stopień dobry - oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który umożliwia sprawne, samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych,

4) stopień dostateczny - oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności,

5) stopień dopuszczający - oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który pozwala na wykonanie łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela,

6) stopień niedostateczny - oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiających uczenie się w klasie programowo wyższej.

Wyjątek stanowią testy diagnostyczne, których wyniki mogą być określane w procentach lub punktach.

 

§ 19

1. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i roczne z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali :

1) celujący

2) bardzo dobry

3) dobry

4) dostateczny

5) dopuszczający

6) niedostateczny

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen piszemy w pełnym brzmieniu.

3. Oceny śródroczne i roczne określają ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres (rok szkolny) i nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni bieżących.

4. Oceny bieżące w dziennikach lekcyjnych piszemy cyframi arabskimi lub używamy skrótów:

1) celujący - 6 (cel)

2) bardzo dobry - 5 (bdb)

3) dobry - 4 (db)

4) dostateczny - 3 (dst)

5) dopuszczający - 2 (dop)

6) niedostateczny - 1 (ndst)

5. Oceny bieżące określają poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania. Dopuszcza się stosowanie plusów (+) i minusów (-) oraz równoległego zapisywania ilości punktów uzyskanych na teście lub pracy pisemnej przy ocenach bieżących.

§ 20

1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 21

1. W szkole prowadzi się kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania.

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z danego modułu uwzględnia oceny uzyskane przez ucznia ze wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych przynależnych do tego modułu.

3. Ocenianie w nauczaniu modułowym:

1)    zasady oceniania:

- każda jednostka modułowa kończy się oceną, jeżeli jednostka modułowa nie jest zakończona w danym roku szkolnym- wystawiana jest ocena końcowa ze zrealizowanej części jednostki,

2)    na świadectwach promocyjnych wpisywane są oceny z modułów zrealizowanych w danym roku szkolnym:

- jeżeli wszystkie jednostki modułowe wchodzące w skład modułu zostały zakończone wpisywana jest średnia ważona ze wszystkich jednostek modułowych wchodzących w skład modułu,

- jeżeli nie wszystkie jednostki modułowe wchodzące w skład modułu zostały zakończone  wpisywana jest średnia ważona ze wszystkich zakończonych jednostek modułowych oraz w przypadku jednostek niezakończonych, ze zrealizowanej części jednostki

- średnia ważona jest obliczana proporcjonalnie do liczby godzin przeznaczonych na realizację jednostki modułowej według następującego wzoru:

                                                            (o1*w1+o2*w2+…+on*wn) / (w1+w2+wn)

            gdzie:

o1- ocena z jednostki modułowej; w1- liczba godzin przeznaczonych na realizację jednostki modułowej; wynik należy zaokrąglić do liczby całkowitej; przy zaokrągleniu stosuje się następującą tabelkę:

2,00-2,49

dopuszczający

2,50-3,49

dostateczny

3,50-4,49

dobry

4,50-5,49

bardzo dobry

5,50-6,00

celujący

 

3)    na świadectwie końcowym wpisywane są oceny z modułów,

4)    nauczyciel uczący w systemie modułowym stosuje ogólne zasady zawarte w wewnątrzszkolnym ocenianiu,

5)    aby uczeń mógł być klasyfikowany pozytywnie z modułu, musi być sklasyfikowany pozytywnie ze wszystkich jednostek modułowych wchodzących w jego skład,\

6)    uczeń niesklasyfikowany z jednostki modułowej ( modułu) podlega procedurze egzaminów klasyfikacyjnych,

7)    uczeń, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednostki modułowej, podlega procedurze egzaminu poprawkowego w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, przy czym egzaminem poprawkowym objęte są niezliczone jednostki modułowe,

8)    uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z jednostki modułowej zakończonej w ciągu roku szkolnego, jest zobowiązany zaliczyć jednostkę modułową najpóźniej na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego,

9)    9)jeżeli dana jednostka jest prowadzona przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena z jednostki modułowej jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez każdego nauczyciela.

4. Szczegółowe warunki i sposób ustalenia śródrocznej i rocznej  oceny klasyfikacyjnej z danego modułu określa modułowy system oceniania.

 

V. OCENA ZACHOWANIA

§ 22

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

  1.  Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności:

a)    funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym

b)    respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych

  1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna
  2. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 100 punktów, który jest równowartością oceny  dobrej. W ciągu semestru może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.
  3. Zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza się w zeszycie uwag.
  4. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceny zachowania.
  5. Konkretnemu zachowaniu- pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.
  6. Punktowy system oceniania zachowania nie obejmuje oceny nagannej.

W szczególnych przypadkach ocenę naganną otrzyma uczeń, który:

a)    często postępuje niewłaściwie, jest obojętny na przejawy zła, agresywny, nie szanuje godności własnej i innych.

b)    systematycznie jest nieprzygotowany do lekcji. W stosunku do swoich możliwości osiąga wyniki zbyt niskie. Nie próbuje poprawić swoich wyników.

c)    posiada dużą liczbę opuszczonych godzin nieusprawiedliwionych ( powyżej 25h- technikum i powyżej 40h- szkoła zawodowa).

d)    Często powoduje zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa lub innych, lekceważy zagrożenie i nie zmienia postawy mimo zwracanych mu uwag.

e)    w większości przypadków, nie wykonuje powierzonych mu prac i nie dotrzymuje ustalonych terminów.

f)     nie jest zainteresowany udziałem w życiu szkoły, ani jej reprezentowaniem w środowisku.

g)    nie przestrzega norm prawnych i etycznych, nie szanuje godności własnej lub innych osób, jest agresywny.

h)    nie szanuje pracy własnej lub własności innych, niszczy mienie publiczne lub prywatne.

i)      pali papierosy, pije alkohol, lub przyjmuje narkotyki mimo podejmowanych kroków zaradczych. Swoją postawą zachęca do nałogów i uzależnień.

j)      stosuje różne formy przemocy w stosunku do innych osób, wdaje się w bójki, często powoduje kłótnie i konflikty między koleżankami i kolegami.

k)    działa w nieformalnych grupach ocenianych negatywnie przez szkołę pod względem wychowawczym.

l)      wszedł w konflikt z prawem.

m)  została udzielona mu nagana dyrektora.

 

Kryterium punktowe ocen zachowania

Zachowanie

Punkty

wzorowe

160 i więcej

bardzo dobre

120-159

dobre

80-119

poprawne

40-79

nieodpowiednie

1-39

naganne

0 i mniej

 

Waga pozytywnych zachowań

L.p.

Pożądane reakcje ucznia

Waga ( pkt)

A

Funkcjonowanie w środowisku szkolnym

 

1.

Udział w olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu woj.

50

2.

Zwycięstwo w konkursie rejonowym

30

3.

Udział w konkursie rejonowym

20

4.

Zwycięstwo w konkursie szkolnym

20

5.

Udział w konkursie szkolnym

10

6.

Pełnienie funkcji w szkole

20 ( raz w semestrze)

7.

Pełnienie funkcji w klasie

15 ( raz w semestrze)

8.

Udział w zawodach sportowych na szczeblu woj.

50

9.

Zwycięstwo w zawodach sportowych na szczeblu rejonowym

30

10.

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

20

11.

Udział w sportowych imprezach masowych( np. biegi uliczne, inauguracja roku sportowego)

10

12.

Systematyczny udział w szkolnych kołach zainteresowań

15 ( raz w semestrze)

13.

Rozwijanie zainteresowań ( np. udział w zajęciach teatralnych, tanecznych, sportowych) poza szkołą

10 ( raz w semestrze)

14.

Praca na rzecz szkoły ( np. udział w przedstawieniach, praca w bibliotece, wolontariat)

10

15.

Redagowanie gazetki szkolnej

10

16.

Praca na rzecz klasy ( przygotowanie gazetki, prowadzenie kroniki klasy)

5

17.

Pomoc kolegom w nauce

10

18.

Punktualność ( brak spóźnień)

10 ( raz w semestrze)

19.

Brak godzin nieusprawiedliwionych

10 ( raz w semestrze)

20.

100 % frekwencja ( brak nieobecności)

20 ( raz w semestrze)

21.

Inne pożądane zachowania

po 5

B

Respektowanie zasad współżycia oraz norm etycznych

 

1.

Wyjątkowa kultura osobista- dobre maniery

15

2.

Wywiązywanie się z podjętych zadań

10

3.

Przeciwstawianie się przejawom agresji

20

4.

Szacunek dla innych

10

 

Waga negatywnych zachowań

L.p.

Niepożądane reakcje ucznia

Waga( pkt)

A

Funkcjonowanie w środowisku szkolnym

 

1.

Spóźnianie się na lekcje ( nie dotyczy dojazdów)- 1 s w msc., powyżej za każde spóźnienie

 

1

2.

Przeszkadzanie na lekcjach

- chodzenie po klasie

- odpowiedzi bez podniesienia ręki

- rozmowy

 

10

5

10

3.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

10

4.

Niszczenie mienia szkolnego

20

5.

Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia

5 ( za każdą opuszczoną godzinę)

6.

Łamanie przepisów szkolnych( np. kłamstwa, ściąganie, odpisywanie prac domowych)

20

7.

Inne negatywne zachowania

po 10

B

Respektowanie zasad współżycia oraz norm etycznych

 

1.

Aroganckie zachowania w stosunku do starszych

15

2.

Zaczepianie słowne lub fizyczne innych( dokuczanie, skarżenie)

10

3.

Bójka

15

4.

Wulgarne słownictwo, przezywanie kolegów

10

5.

Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych

10

6.

Przejawy wandalizmu

20

7.

Kradzież

20

8.

Zaśmiecanie otoczenia

5

9.

Stosowanie używek ( alkohol, papierosy, narkotyki)

50

10.

Wyłudzanie pieniędzy

20

11.

Podrobienie podpisu, oceny, sfałszowanie usprawiedliwienia

50

 

§ 23

1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, jeśli jej wystawienie jest zgodne z określoną w WZO procedurą.

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia, na piśmie, wraz z uzasadnieniem, mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

3. Dyrektor w ciągu 5 dni od wniesienia zastrzeżeń rozpatruje ich zasadność.

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

5. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f) przedstawiciel rady rodziców

6. Posiedzenie komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania odbywa się najpóźniej do 10 lipca tego samego roku szkolnego, którego ocena dotyczy. W przypadku uczniów klas programowo najwyższych posiedzenie komisji odbywa się przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu maturalnego.

7. Wychowawca przedstawia sylwetkę ucznia oraz uzasadnienie ustalonej przez siebie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.

8. Członkowie komisji mają prawo uzupełnienia informacji podanej przez wychowawcę o stopniu respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) informacje podane przez wychowawcę,

d) informacje podane przez członków komisji

e) wynik głosowania,

f) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

11. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 24

1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

2.uchylony

3.uchylony

§ 25

1. Wprowadzane innowacje oceniania zachowania zatwierdza Rada Pedagogiczna po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

VI. SZKOLNY SYSTEM BADANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

§ 26

1. Dydaktyczne osiągnięcia uczniów mogą być sprawdzane i oceniane przez:

a) ustne odpowiedzi;

b) kartkówki obejmujące 1-3 jednostki lekcyjne przeprowadzane bez zapowiedzi;

c) prace klasowe lub sprawdziany obejmujące materiał szerszy niż trzy ostatnie lekcje, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem;

d) pracę klasową z całości materiału przeprowadzoną przed końcem semestru ( roku szkolnego);

e) referaty, prace domowe, sprawozdania z ćwiczeń;

f) projekty, zadania praktyczne;

g) aktywny udział na zajęciach lekcyjnych;

h) próbne egzaminy

i) testy diagnostyczne

j) udział w olimpiadach, turniejach i konkursach

k) inne formy, wskazane przez nauczycieli w przedmiotowych systemach oceniania.

 

§ 27

1. WZO jest nadrzędny w stosunku do przedmiotowych zasad oceniania.

2. Szczegółowe kryteria oceniania umiejętności przedmiotowych ustala nauczyciel danego przedmiotu.

 

§ 28

1. Wykaz klas i przedmiotów, wyznaczonych do ogólnoszkolnych badań osiągnięć uczniów, dyrektor jest zobowiązany umieścić w planie pracy szkoły lub nadzoru pedagogicznego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor ma prawo przeprowadzić badanie osiągnięć uczniów poza zatwierdzonym harmonogramem. Termin i forma badań muszą być podane uczniom i nauczycielom z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

3. O zestawie ogólnoszkolnych narzędzi oceniania osiągnięć uczniów decyduje dyrektor.

§ 29

1. Nauczyciele, z wyjątkiem tych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, zadań praktycznych, zobowiązani są przeprowadzić w ciągu semestru co najmniej dwie prace klasowe lub dwa sprawdziany z materiału szerszego niż trzy ostatnie lekcje z przedmiotu realizowanego w wymiarze minimum 2 godzin tygodniowo. W przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo, nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić co najmniej jeden sprawdzian lub pracę klasową.

2. W ciągu tygodnia w danej klasie mogą być przeprowadzone najwyżej trzy zapowiedziane sprawdziany lub prace klasowe, przy czym nie więcej niż jeden dziennie.

3. Każdy nauczyciel określa zakres materiału obowiązującego uczniów podczas zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy: odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu oraz innych form kontroli osiągnięć uczniów.

4. Nauczyciele mają obowiązek poinformowania uczniów o terminie i zakresie sprawdzianu lub pracy klasowej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem oraz wpisania do dziennika klasy informacji o terminie sprawdzianu. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu lub pracy klasowej termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie). O sprawdzianie z materiału programowego obejmującego ostatnie trzy lekcje nauczyciel nie musi informować.

5. Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom kryteria wymagane do otrzymania określonej oceny.

6. Prace pisemne należy po sprawdzeniu i ocenieniu udostępnić uczniom na lekcji, w terminie do dwóch tygodni od daty sprawdzianu. Termin udostępnienia prac może ulec przesunięciu ze względu na nieobecność nauczyciela, zmianę planu zajęć klasy lub okres ferii szkolnych.

7. Jeżeli uczeń jest nieobecny na zapowiedzianym sprawdzaniu wiadomości i umiejętności ( w formie pisemnej, ustnej lub ćwiczeń praktycznych i sprawnościowych), bez względu na jego przyczyny, nauczyciel może zobowiązać go w formie i terminie przez siebie określonym do poddania się takiemu sprawdzianowi, jednak wyłącznie w czasie zajęć szkolnych z danego przedmiotu nauczania w swojej klasie lub w czasie wolnym ucznia i nauczyciela i nie później niż w ciągu 2 tygodni.

8. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej i dopuszczającej z danej formy oceniania w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty jej wystawienia.

9. W przypadkach, kiedy opanowanie danej partii materiału, określonych umiejętności jest warunkiem koniecznym i nieodzownym do dalszego etapu w procesie nauczania, nauczyciel przedmiotu może zobowiązać ucznia do poddawania się sprawdzianom aż do uzyskania oceny pozytywnej.

10. Poprawiona ocena odnotowywana jest w dzienniku obok poprawianej, przy czym obydwie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

11. Każdy nauczyciel określa zasady, według których dopuszcza się możliwość nieprzygotowania ucznia do lekcji. Jako zasadę przyjmuje się, że uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć, wyjątkiem może być dłuższa choroba poświadczona przez rodzica lub lekarza, albo zdarzenie losowe uniemożliwiające przygotowanie się do lekcji. Nauczyciel danego przedmiotu informuje uczniów o zasadach zgłaszania nieprzygotowania, o liczbie dopuszczalnych nie przygotowań oraz o tym, jak nieprzygotowanie będzie wpływać na klasyfikacyjną ocenę śródroczną i roczną.

12. Wyniki oceniania powinny być na bieżąco wpisywane do dziennika klasy. Uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do dziennika w obecności następujących osób: dyrektora szkoły, wicedyrektora, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub nauczyciela prowadzącego zajęcia z danego przedmiotu. Stopnie w dziennikach wstawiane są w rubrykach oznaczonych w taki sposób, by umożliwiał precyzyjne określenie, jakiej formy kontroli dotyczy uzyskana przez ucznia ocena.

13. W okresie tygodnia przed klasyfikacją śródroczną i roczną nie przewiduje się żadnych form sprawdzianów obejmujących zakres szerszy niż trzy jednostki lekcyjne, chyba że na wniosek ucznia w związku z podwyższeniem klasyfikacyjnej oceny rocznej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

VII. WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH ORAZ ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA

§ 30

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować (na piśmie) do nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły.

2. Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) jeśli uczeń spełnia następujące warunki :

a) ma bardzo wysoką frekwencję (co najmniej 90%) na zajęciach szkolnych, w szczególności na zajęciach, z których wnioskuje o podwyższenie oceny,

b) wszystkie godziny opuszczone ma usprawiedliwione,

c) jest obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności,

d) brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach z tego przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy wnioskowania o ocenę najwyższą),

e) zaistniały inne ważne okoliczności, uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż przewidziana przez nauczyciela.

3. Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.

4. Wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

5. We wniosku uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.

6. Wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) rozpatruje nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń chce uzyskać roczną ocenę wyższą od przewidywanej, w ciągu trzech dni od dnia jego złożenia.

7. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do zaliczenia, z zakresu treści programowych określonych przez nauczyciela, nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Dokładny termin zaliczenia ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem lub jego rodzicami.

8. Podczas zaliczenia obowiązują ucznia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego.

9. Zaliczenie przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem zaliczenia z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego i innych przedmiotów, z których zaliczenie ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Zaliczenie z języka obcego ma formę pisemną i ustną.

10. Pisemne zaliczenie przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu. Ustaloną ocenę należy pisemnie uzasadnić.

11. Zaliczenie ustne z języka obcego oraz zaliczenie w formie zadań praktycznych przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu w obecności drugiego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

12. Z zaliczenia sporządza się protokół zawierający:

a) imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) przeprowadzającego zaliczenie,

b) termin zaliczenia,

c) zadania (ćwiczenia) zaliczeniowe,

d) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, w przypadku egzaminu przeprowadzanego ustnie lub o sposobie wykonania zadań (ćwiczeń), w przypadku zadań praktycznych.

e) wynik egzaminu,

f) uzyskaną ocenę.

13. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia.

14. Protokół przechowuje wychowawca klasy w teczce klasy.

15. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku zaliczenia nie może być niższa niż przewidywana.

§ 31

1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować (na piśmie) do wychowawcy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania.

2. Wychowawca klasy sporządza imienną listę uczniów ubiegających się o podwyższenie oceny zachowania i przedkłada ją w sekretariacie szkoły.

3. We wniosku uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.

4. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,

5. W przypadku uznania zasadności wniosku, prowadzi się postępowanie dotyczące podwyższania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

6. Postępowanie przeprowadza wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym i sporządza z tego postępowania protokół zawierający :

a) imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących postępowanie,

b) termin postępowania,

c) informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowaniach ucznia, jego osiągnięć, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,

d) wynik postępowania wraz z uzasadnieniem,

e) uzyskaną ocenę.

Protokół przechowuje wychowawca klasy w teczce klasy.

 

VIII. PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

§ 32

1. Uczniów do egzaminów klasyfikacyjnych wyznacza i dopuszcza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie i niniejszej części WZO.

2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4. Uczeń niesklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć wniosek do dyrektora o wyrażenie zgody na złożenie egzaminu klasyfikacyjnego najpóźniej na dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

5. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych, biorąc pod uwagę uzasadnienie zawarte w podaniu oraz opinię wychowawcy i nauczycieli o uczniu. Przypadek każdego ucznia rozpatrywany jest indywidualnie. Członkowie rady pedagogicznej wyrażają zgodę na egzamin w drodze głosowania. Zgodę na egzamin otrzymuje uczeń, który w wyniku głosowania uzyskał zwykłą większość głosów.

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

b) ubiegający się o przyjęcie do klasy programowo wyższej (jeśli występują różnice między szkołami w zakresie zajęć edukacyjnych w szkolnych planach nauczania),

c) spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w następującym terminie:

a) w przypadku klasyfikacji śródrocznej najpóźniej na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;

b) w przypadku klasyfikacji rocznej nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9. Dyrektor uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) terminy egzaminów klasyfikacyjnych oraz liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy jednego dnia. W ciągu jednego dnia uczeń może zdawać nie więcej niż trzy egzaminy.

10. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zadań praktycznych.

11. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zapoznają ucznia (w formie pisemnej) z wymaganiami edukacyjnymi, niezbędnymi do uzyskania ocen klasyfikacyjnych. Uczeń ma obowiązek, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych w semestrze/roku szkolnego, zgłosić się do nauczyciela po wymagania edukacyjne i potwierdzić ich otrzymanie podpisem.

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. W przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą egzamin przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący;

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

13. Przebieg egzaminu klasyfikacyjnego jest następujący:

a) część pisemna nie może trwać dłużej niż 60 minut;

b) w części ustnej zdający losuje zestaw 3 pytań/zadań, a egzamin trwa nie dłużej niż 20 minut;

c) egzamin praktyczny trwa maksymalnie w czasie odpowiadającym tygodniowej liczbie godzin przeznaczonych na przedmiot.

14. Pytania/ zadania egzaminacyjne lub zadania praktyczne proponuje nauczyciel egzaminujący, a zatwierdza dyrektor szkoły lub przewodniczący komisji. Stopień trudności powinien odpowiadać wymaganiom i kryteriom ocen z danego przedmiotu. Zestaw pytań/zadań nauczyciel przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły lub przewodniczącemu komisji najpóźniej na jeden dzień przed datą egzaminu klasyfikacyjnego.

15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

a) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin;

b) termin egzaminu;

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

d) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

e) wynik egzaminu;

f) uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego może przystąpić do niego w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. W przypadku klasyfikacji śródrocznej najpóźniej na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym, posiedzeniem rady pedagogicznej, a w przypadku klasyfikacji rocznej w ostatnim tygodniu roku szkolnego. Uczniowie klas programowo najwyższych zdają egzamin przed rozpoczęciem pisemnych egzaminów maturalnych.

18. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo „niesklasyfikowana".

20. Uczeń nieklasyfikowany w I semestrze nie może być promowany do klasy programowo wyższej bez zdania egzaminu klasyfikacyjnego za I semestr.

20. Uczeń niesklasyfikowany w wyniku klasyfikacji rocznej nie otrzymuje promocji /nie kończy szkoły.

21. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, jeśli jej ustalenie jest zgodne z określoną w WZO procedurą, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

X. PRZEPROWADZANIE EGZAMINU POPRAWKOWEGO

§ 33

1. Uczniów do egzaminów poprawkowych wyznacza i dopuszcza rada pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie i niniejszej części WZO.

2. Egzamin poprawkowy może składać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. Uczeń (rodzice lub prawni opiekunowie) ubiegający się o egzamin/egzaminy poprawkowe składa podanie do dyrektora szkoły najpóźniej w przeddzień klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.

4. Nauczyciele danych przedmiotów zapoznają ucznia (w formie pisemnej) z wymaganiami edukacyjnymi, niezbędnymi do uzyskania ocen klasyfikacyjnych. Uczeń ma obowiązek, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych w roku szkolnym, zgłosić się do nauczyciela po wymagania edukacyjne i potwierdzić ich otrzymanie podpisem.

5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej, wychowania fizycznego z zajęć praktycznych, i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia jako egzaminator;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. W przypadku braku nauczyciela tego samego przedmiotu do komisji można, w porozumieniu z jego dyrektorem, powołać nauczyciela zatrudnionego w innej szkole.

9. Przebieg sprawdzianu wiadomości i umiejętności jest następujący:

a) część pisemna nie może trwać dłużej niż 60 minut;

b) w części ustnej zdający losuje zestaw trzech pytań/zadań, a egzamin trwa nie dłużej niż 20 minut;

c) egzamin praktyczny trwa maksymalnie w czasie odpowiadającym tygodniowej liczbie godzin przeznaczonych na przedmiot.

10. Pytania/ zadania egzaminacyjne lub zadania praktyczne proponuje nauczyciel egzaminujący, a zatwierdza dyrektor szkoły lub przewodniczący komisji. Stopień trudności powinien odpowiadać wymaganiom i kryteriom ocen z danego przedmiotu. Zestaw pytań/zadań nauczyciel przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły lub przewodniczącemu komisji najpóźniej na jeden dzień przed datą egzaminu.

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

a) skład komisji

b) termin egzaminu;

c) zadania (pytania) egzaminacyjne;

d) informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

e) wynik sprawdzianu;

f) uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu poprawkowego podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku lub w przypadku negatywnego wyniku pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela lub uzyskaną w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego.

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. O przyczynie nieobecności uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są poinformować dyrektora szkoły w dniu egzaminu. Najpóźniej następnego dnia składają podanie wraz z uzasadnieniem o zmianę terminu egzaminu poprawkowego.

14. Przepisy § 33 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

15. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z wyjątkiem sytuacji wynikającej z §12 pkt.2.

XI. ZASADY MOTYWOWANIA UCZNIÓW DO NAUKI

§ 34

1. Uczniowie, którzy uzyskują najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego w danym typie szkoły oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania są typowani przez szkolny samorząd uczniowski i radę pedagogiczną do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

2. Uczniowie, którzy wyróżniają się osiągnięciami w olimpiadach i konkursach oraz uzyskują wysokie średnie ocen są typowani przez radę pedagogiczną do nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

3. Uczniowie, którzy spełniają warunki innych regulaminów nagród dla uczniów mających znaczące osiągnięcia w nauce są do nich typowani przez odpowiednie organy szkoły.

§ 35

1. Uczniowie, którzy uzyskują średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,75 i ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą, otrzymują świadectwo promocyjne z wyróżnieniem.

2. Uczniowie z klas programowo najwyższych, którzy uzyskują średnią ocen co najmniej 4,50 i ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą, otrzymują na zakończenie nauki, w miarę posiadanych środków przez szkołę, nagrody rzeczowe.

3. Uczniowie, którzy uzyskują średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,0 i ocenę zachowania co najmniej dobrą, otrzymują dyplomy.

3. Rodzice uczniów klas programowo najwyższych, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą otrzymują listy gratulacyjne przyznane przez radę pedagogiczną i wręczane przez dyrektora szkoły na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

§ 36

2. Uczniowie otrzymują pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły za wzorową postawę uczniowską, pracę na rzecz szkoły i środowiska.

XII.  EWALUACJA SZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

§ 37

1. W procesie ewaluacji szkolnego oceniania biorą udział:

a) uczniowie

b) rodzice

c) nauczyciele

2. Zmian w WZO dokonuje rada pedagogiczna.