ZAŁĄCZNIK NR 13

 

 

 

REGULAMIN WYCIECZEK

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Podstawę opracowania regulaminu stanowią przepisy prawne zawarte w:

1. Rozporządzeniu MENiS z dn. 8 listopada 2001 r. „W sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.” (Dz. U. Nr 135), z późniejszymi zmianami.

2. Rozporządzeniu MEN z dn. 17 sierpnia 1992 r. „W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.” (Dz. U. Nr 65), z późniejszymi zmianami.

3. Rozporządzeniu PRM z dn. 26 marca 1999 r. „W sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.” (Dz. U. 99.31.301), z późniejszymi zmianami.

4. Ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. „O usługach turystycznych.” (Dz. U. 97.133.884), z późniejszymi zmianami.

5. Ustawie z dn. 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym.”  (Dz. U. 97.98.602), z późniejszymi zmianami.

 

CELE DZIAŁALNOŚCI

TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZYCH SZKOŁY

Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki służyć powinna w

szczególności:

1. Poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków

kultury i historii.

2. Poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i

kulturowego.

3. Wspomaganiu rodziny i szkoły w procesie wychowania.

4. Upowszechnianiu wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego

oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.

5. Podnoszeniu kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej.

6. Upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku.

7. Przeciwdziałaniu patologii społecznej.

 

PLAN WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

  1. Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych i powinny wynikać z rocznych planów pracy szkoły, wychowawców, kół zainteresowań i rozkładów nauczania w przypadku wycieczek przedmiotowych.

 

FORMY DZIAŁALNOŚCI

TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZYCH

 

1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

a) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych;

b) wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;

c) imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, zloty, rajdy, rejsy;

2. Uczestnicy wycieczek i imprez, o których mowa w p. 1 c muszą posiadać uprawnienia do posługiwania się sprzętem specjalistycznym, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.

3. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

4. Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach,

o których mowa w p. 1.

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI

TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZYCH:

wycieczek szkolnych, imprez turystyczno – krajoznawczych oraz innych form

 

1. Organizacja i program powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

2. Wszyscy uczestnicy zostają zapoznani z programem, harmonogramem i

regulaminem wycieczki (zapis w dzienniku).

3. Nie organizuje się wycieczek w czasie trwania egzaminów maturalnych.

4. Nie organizuje się wycieczek dla uczniów klas IV w II semestrze.

5. W tym samym terminie mogą odbyć się maksymalnie dwie wycieczki, a termin wycieczki jest ostatecznie uzgadniany z wicedyrektorem najpóźniej na 2 tygodnie przed wycieczką.

6. W wycieczkach przedmiotowych uczestniczą wszyscy uczniowie danej klasy, inne formy odbywają się przy udziale minimum 80 % uczniów danej klasy. Uczniowie nie uczestniczący w wycieczce pozostają pod opieką rodziców.

7. Dopuszcza się udział w wycieczce uczniów z innych klas.

8. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie:

a) w stosunku, do których są przeciwwskazania lekarskie,

b) zostali zawieszeni w prawach ucznia.

 

DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI

TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZYCH:

wycieczek szkolnych, imprez turystyczno – krajoznawczych

oraz innych form

1. Program wycieczki, listę uczestników oraz imię, nazwisko kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na dwa dni przed jej realizacją.

2. Należy bardzo dokładnie opracować program wycieczki – trasa, zwiedzane obiekty, przystanki, noclegi.

3. Dokumenty należy przygotować w dwóch egzemplarzach: jeden komplet dokumentów zostaje w szkole.

4. Zgoda na piśmie na udział w wycieczce uczniów wyrażona przez rodziców.

5. W pokoju nauczycielskim należy umieścić informację o planowanej wycieczce ( klasa, termin, opiekunowie).

 

UBEZPIECZENIE

 

1. Uczestnicy wycieczek i imprez turystycznych objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem. Numer polisy ubezpieczeniowej wpisuje na druk listy uczestników wycieczki sekretarz szkoły.

2. Uczestnicy wycieczek i imprez turystycznych mogą być objęci dodatkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Uczestnicy wyjazdu zagranicznego muszą być objęci ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

 

OPIEKA W CZASIE WYCIECZEK I IMPREZ

Zasady opieki i bezpieczeństwa młodzieży uczestniczącej w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych:

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grupy.

2. Liczba uczniów przypadająca na jednego opiekuna:

a) wycieczka w obrębie tej samej miejscowości, co szkoła:

1 opiekun / 30 – 33 uczniów,

b) wycieczka środkami lokomocji w tej samej miejscowości, co szkoła:

1 opiekun / 15 – 17 uczniów,

c) wycieczka poza miejscowość, w której jest szkoła:

1 opiekun / 15 – 17 uczniów,

d) impreza turystyczno – krajoznawcza (biwak): 1 opiekun / 10 uczniów,

e) wycieczka zagraniczna: 1 opiekun / 10 uczniów.

3. Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać uczniom żadnych lekarstw, można stosować jedynie środki opatrunkowe. Do ucznia z objawami chorobowymi należy wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe). Kierownik musi domagać się wystawienia przez lekarza po interwencji karty wizyty opatrzonej pieczątką zakładu opieki zdrowotnej i lekarza.

4. Kierownik wycieczki ustala jedno miejsce wyjazdu i przyjazdu uczniów z wycieczki. Nie wolno wysadzać uczniów po drodze przejazdu autokaru.

5. W czasie wycieczki uczestnicy nie mogą pozostawać bez nadzoru opiekunów. Na wycieczce uczniowie nie powinni mieć tzw. czasu wolnego.

6. Opiekun wycieczki ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

7. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową lub prawo jazdy. Długość dziennych odcinków trasy nie powinna przekraczać 50 km . Należy wybierać ścieżki rowerowe bądź drogi o małym natężeniu ruchu.

8. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

9. W czasie gwałtownego załamania warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać.

10. Nie wolno uczestnikom wycieczki zezwalać na kąpiel, pływanie na łodziach, kajakach jeżeli nie zostało to uwzględnione w programie wycieczki i bez udziału ratownika.

11. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego

uczestnika każdej wycieczki.

12. Na wszystkich wycieczkach należy przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach. Kolumna uczniów może poruszać się tylko prawą stroną jezdni.

13. Kierowca ma obowiązek przedstawić kierownikowi wycieczki kartę przeglądu technicznego autokaru. Jeden kierowca może prowadzić pojazd maksymalnie 8 godzin na dobę z przerwami na odpoczynek (trasa – około 500 km).

14. Pojazd przewożący zorganizowaną grupę młodzieży do lat osiemnastu musi być oznaczony z tyłu i z przodu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z

symbolem dzieci barwy czarnej.

KIEROWNIK WYCIECZKI I JEGO OBOWIĄZKI

1. Kierownikiem wycieczki szkolnej powinien być nauczyciel. W wyjątkowych wypadkach w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, osoba

pełnoletnia, która:

a) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

b) jest instruktorem harcerskim,

c) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej bądź pilota wycieczek.

2. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej musi być osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

3. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:

a) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

b) zapoznanie uczestników z regulaminem wycieczki, zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

c) przygotowanie dokumentacji wycieczki i przedstawienie jej dyrektorowi do zatwierdzenia,

d) zapewnienie warunków pełnej realizacji programu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

e) określenie zadań dla opiekunów w czasie realizacji programu,

f) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

g) organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,

h) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,

i) podział zadań wśród uczestników,

j) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu,

k) zawiadomienie rodziców o nieodpowiednim zachowaniu uczestników wycieczki (np. palenie papierosów, picie alkoholu, posiadanie, używanie narkotyków, niszczenie mienia itp.) i obowiązku natychmiastowego odbioru ucznia przez rodziców z wycieczki lub powiadomienie policji.

OPIEKUN I JEGO OBOWIĄZKI

1. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem inna pełnoletnia osoba.

2. Do obowiązków opiekuna należy:

a) sprawowanie opieki nad powierzoną mu młodzieżą i dbanie o jej bezpieczeństwo,

b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,

c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

d) nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom,

e) wykonywanie innych zadań zlecanych przez kierownika .

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

1. Uczniowie zobowiązani są dostarczyć kierownikowi wycieczki pisemną zgodę rodziców na udział w wycieczce.

2. Uczeń ma obowiązek poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach oraz zażywanych lekach.

3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.

4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.

5. Uczeń bierze udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie wycieczki.

6. Uczniowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy. W trakcie trwania wycieczki uczniowie przebywają cały czas pod nadzorem opiekunów.

7. W czasie postoju autokaru na parkingu uczeń ściśle przestrzega poleceń kierownika wycieczki i opiekunów.

8. Podczas zwiedzania muzeów, zamków, rezerwatów itp. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.

9. W miejscu zakwaterowania należy stosować się do regulaminu placówki.

10. W trakcie trwania wycieczki uczeń dba o otaczające go mienie oraz własność uczestników wyjazdu.

11. Uczeń ma obowiązek poinformować kierownika wycieczki o wszelkich wypadkach, wyrządzonych szkodach lub innych problemach dotyczących wycieczki.

WYCIECZKI I IMPREZY ZAGRANICZNE

1. Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne.

2. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez zagranicznych wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2, zawiera w szczególności:

a) nazwę kraju,

b) czas pobytu,

c) program pobytu,

d) imię i nazwisko kierownika lub/i opiekunów,

e) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

4. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej powinna być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

USŁUGI TURYSTYCZNE

Przy organizacji wycieczki szkoła może skorzystać z oferty biura podróży. W stosownej umowie należy określić:

1. Cenę imprezy turystycznej.

2. Miejsce pobytu i trasy imprezy.

3. Rodzaj, klasę, kategorie lub charakterystykę środka transportu.

4. Położenie, rodzaj i kategorie obiektu zakwaterowania według przepisów kraju pobytu.

5. Ilość i rodzaj posiłków.

6. Program zwiedzania i atrakcji turystycznych.

7. Kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej oraz termin zapłaty całej ceny.

8. Termin powiadomienia klienta o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej.

9. Konsekwencje nie wywiązania się z umowy.

FINANSOWANIE WYCIECZEK

1. Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków pozabudżetowych, w szczególności:

a) z odpłatności uczniów biorących w niej udział,

b) ze środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne.

2. Kierownicy i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów

przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w pkt. 1.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Na odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor szkoły.

2. Z regulaminem wycieczek zapoznają uczniów i rodziców wychowawcy klas przed pierwszą wycieczką.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo.

 

 

 

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) z harmonogramem i preliminarzem

                                              

                         

 Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) .....................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                

 Trasa wycieczki (imprezy) .........................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                       

Termin ............................... ilość dni................... klasa/grupa ....................................................

                                                                       

 Liczba uczestników ................................

                                                                       

 Kierownik (imię i nazwisko) .....................................................................................................

                                                                       

 Liczba opiekunów: ..................................

                                                                        

 Środek lokomocji ........................................................................................................................

                                                 

Nr telefonu kontaktowego podczas wycieczki.............................................................................

 

                     

OŚWIADCZENIE

                                                                       

 Zobowiązuję  się   do   przestrzegania   przepisów   dotyczących  zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.      

             

 

                                                         

 Opiekunowie wycieczki (imprezy)                                           Kierownik wycieczki (imprezy)

(imiona i nazwiska oraz podpisy)

1........................................................................                         ...................................................

2.......................................................................                                              /podpis/

3.......................................................................

4.......................................................................             

       

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

               

Data i godz. wyjazdu

Ilość km.

Miejscowość

Program

Adres punktu noclegowego

i żywieniowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                              PRELIMINARZ WYCIECZKI (IMPREZY)

 

Dochody

  1. Wpłaty uczestników: liczba osób……….x koszt wycieczki…………. = …………. zł
  2. Inne wpłaty…………………………………………………………………………….

      Razem dochody: ………………………………...................

Wydatki

  1. Koszt wynajmu autokaru:…………………………………………………………….
  2. Koszt noclegu:…………………………………………………………………………
  3. Koszt wyżywienia:…………………………………………………………………….
  4. Bilety wstępu:            do teatru:…………………………….

                                         do kina:………………………………

                                         do muzeum:………………………….

                                         inne:………………………………….

  1. Inne wydatki (jakie):…………………………….............................................................

...........................................................................................................................................

      Razem wydatki:.................................. Koszt na jednego uczestnika...........................

 

                                                                                   .............................................................

                                                                                        /podpis kierownika wycieczki/

                                                                             

  Adnotacje organu prowadzącego                                        

lub sprawującego nadzór pedagogiczny                                Zatwierdzam                                                                                                         

 

   ..........................................

                                                                                 /pieczęć i podpis dyrektora szkoły/

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

 

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Adres

Nr telefonu rodz.

Opiekun na wycieczce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             ..............................................

                                                                                              /podpis kierownika wycieczki/

 

 

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE /IMPREZIE/

 

..................................................

   /imię i nazwisko rodzica / opiekuna/

 

..............................................................................................................................

  /adres/

...............................................

 /telefon/

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki ...............................................................................

w wycieczce do ..................................................................................................................

która odbędzie się w dniu / dniach.....................................................................................

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w wycieczce.

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki.............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

..................................................                                   .........................................................

                  /data/                                                                                         /podpis rodziców / opiekunów

 

ROZLICZENIE WYCIECZKI / IMPREZY

 

Wycieczka (impreza) szkolna do …………………………………………………………

zorganizowana w dniu....…………...................…przez……………….............................

I. Dochody

1.   Wpłaty uczestników: liczba osób……….x koszt wycieczki…………. = …………. zł

2.    Inne wpłaty…………………………………………………………………………….

      Razem dochody: ………………………………

II. Wydatki

1.   Koszt wynajmu autobusu:…………………………………………………………….

2.   Koszt noclegu:…………………………………………………………………………

3.   Koszt wyżywienia:…………………………………………………………………….

4.   Bilety wstępu:            do teatru:…………………………….

                                         do kina:………………………………

                                         do muzeum:………………………….

                                         inne:………………………………….

5.    Inne wydatki (jakie):……………………………..........................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

      Razem wydatki:……………………………………….

 

Koszt wycieczki (imprezy) na jednego uczestnika: …………………

Pozostała kwota w wysokości ……………………zł

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

              (określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe, itp.)

 

Uczestnicy wycieczki    (np. samorząd klasowy)                                        Kierownik wycieczki

1. ……………………………………..                      

2. ………………………………………                                                    ..................................

3………………………………………..                                                                /podpis/

 

Uwagi o przebiegu wycieczki (np. przebieg realizacji harmonogramu, problemy wychowawcze itp.)......................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

Rozliczenie przyjął:

 

……………………………………..

(data i podpis dyrektora szkoły)