ZAŁĄCZNIK NR 10

 

             Regulamin

             Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie

              

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Internat jest placówką dla uczniów odbywających naukę poza miejscem zamieszkania, przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, w uzasadnionych przypadkach mogą z niego korzystać uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie lub innych szkół.
 2. Internat wynajmuje również pokoje mieszkalne na odrębnych zasadach płatniczych
 3. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor szkoły.
 4. Internatem kieruje kierownik internatu.

 

§ 2

             Zadania internatu

 1. Internat zapewnia uczniom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem zamieszkania.
 2. Stwarza wychowankom optymalne warunki bytowe służące osiągnięciu pożądanych efektów dydaktyczno - wychowawczych, a w szczególności:

a)       całodzienne odpłatne wyżywienie i zakwaterowanie,

b)       zapewnienie właściwych warunków sanitarno - higienicznych,

c)       zapewnienie optymalnych warunków do nauki, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

d)      stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie kulturalnej rozrywki,

e)       wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowych, gospodarczych i samoobsługowych,

f)        kształtowanie kultury osobistej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad moralnych,

g)       wyrabianie zaradności życiowej, rozwijanie do samodzielności i samorządności.

 

§ 3

             Organizacja życia i pracy w internacie

 1. Internat jest czynny w ciągu całego roku szkolnego, od poniedziałku godz. 600 do piątku godz. 16oo każdego tygodnia.
 2. Wychowankowie internatu stanowią grupę wychowawczą.
 3. Opiekę nad grupą wychowawcza sprawują wychowawcy, którzy współdziałają z młodzieżą w realizacji zadań wychowawczych.
 4. Wychowankowie internatu wybierają spośród siebie zarząd samorządu internatu. Zarząd samorządu internatu wybierany jest w powszechnych, tajnych wyborach.

Do zadań zarządu samorządu internatu należy:

a)       inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania i pracy dydaktyczno – wychowawczej w internacie,

b)       dokonywanie podziału zadań między mieszkańców internatu

c)       koordynowanie oraz kontrola i ocena pracy wykonywanej przez mieszkańców internatu

d)      regulowanie wewnętrznego życia internatu i rozstrzygania sporów,

e)       organizowanie życia kulturalnego internatu w porozumieniu z wychowawcami,

f)        napiętnowanie wszystkich przejawów naruszenia przez mieszkańców internatu norm współżycia społecznego

g)       udzielanie poręczeń za wychowanków

h)       reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu.

 1. Wszyscy wychowankowie tworzą samorząd internatu, którego pracą kieruje zarząd samorządu internatu .
 2. Do zadań samorządu internatu należy:

a)       współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo - wychowawczej oraz gospodarczej internatu,

b)       koordynowanie samorządnej działalności wychowanków,

c)       czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków, rozstrzyganie sporów,

d)      współdecydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji internatu, przeznaczonych na cele kulturalno - oświatowe,

e)       występowanie z wnioskiem o nagrody i wyróżnienia dla wychowanków za działalność społeczną na rzecz internatu,

f)        zgłaszanie postulatów i wniosków do kierownika internatu w zakresie całokształtu działalności opiekuńczo - wychowawczej.

 1. Rada wychowawców:

a)       Wychowawcy internatu tworzą zespół nauczycieli wychowawców internatu, który stanowi integralną część Rady Pedagogicznej szkoły.

b)       W skład Rady Wychowawców wchodzą: kierownik internatu i wychowawcy internatu.

c)       Przewodniczącym Rady Wychowawców jest kierownik internatu.

d)      Zebrania Rady Wychowawców są organizowane w miarę potrzeb.

e)       Zebrania Rady Wychowawców są protokołowane.

 

§ 4

             Wychowankowie

 1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy.
 2. Podanie o przyjęcie do internatu składa rodzic ucznia lub uczeń do kierownika internatu lub do sekretariatu szkoły.
 3. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje kierownik internatu.
 4. Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu, przysługuje prawo odwołania się do dyrektora szkoły.
 5. Wychowanek ma prawo do:

a)       odpłatnego codziennego wyżywienia i zakwaterowania,

b)       opieki zdrowotnej,

c)       korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień,

d)      wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach kulturalnych organizowanych w internacie i poza internatem za zgodą wychowawcy,

e)       korzystanie z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie,

f)        przyjmowania osób odwiedzających go na terenie internatu - za zgodą wychowawcy,

g)       poszanowania dyskrecji uczuć i przyjaźni oraz tajemnicy korespondencji.

 

 1. Obowiązki wychowanka:

a)       regularnie uiszczać opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie,

b)       przestrzegać przepisów p.poż. i BHP w internacie,

c)       przestrzegać rozkładu dnia w internacie,

d)      wykorzystywać jak najefektywniej czas i warunki do nauki,

e)       utrzymywać czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych, rekreacyjnych oraz otoczenia internatu,

f)        dbać o higienę i zdrowie,

g)       dbać o wspólne dobro, ponosić odpowiedzialność materialną (on lub jego rodzice) za powierzone mienie dokonywać drobnych napraw (pod kontrolą wychowawcy), wykonywać prace służące poprawie estetyki i warunków życia w internacie,

h)       przestrzegać wszystkich zasad współżycia społecznego oraz wszystkich zasad regulujących całokształt życia w internacie,

i)         współdziałać w realizacji zadań podejmowanych przez samorząd internatu

j)         opuszczać internat za zgodą wychowawcy

Ponadto w internacie nie może mieć miejsca:

 • picie alkoholu, palenie papierosów oraz używanie narkotyków przez wychowanków
 • stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec koleżanek i kolegów
 • używanie wulgaryzmów na terenie internatu
 • wprowadzanie do internatu osób postronnych bez zgody wychowawcy.
 1. Nagrody:

za wyróżniającą się postawę, przykładne zachowanie i dobre wyniki w nauce wychowanek może otrzymać następujące nagrody:

a)       pochwała indywidualna od wychowawcy,

b)       pochwała wychowawcy udzielona wobec grupy,

c)       pochwała na Radzie Pedagogicznej.

 1. Kary:

za naruszenie zasad współżycia w internacie i niewywiązywanie się z obowiązków wychowanek może otrzymać następujące kary:

a)       indywidualne upomnienie od wychowawcy,

b)       rozmowa ostrzegawcza z Kierownikiem internatu,

c)       powiadomienie rodziców,

d)      obniżenie oceny ze sprawowania,

e)       usunięci e z Internatu z powiadomieniem rodziców lub opiekunów

Decyzje o obniżeniu oceny ze sprawowania, podejmuje Rada Pedagogiczna szkoły. Decyzję o usunięciu z internatu podejmuje Rada Wychowawców Internatu. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie.

 

§ 5

             Rozkład dnia

 1. Rozkład dnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
 2. Szczegółowy rozkład dnia zamieszczony jest w dzienniku zajęć wychowawczych oraz na tablicy ogłoszeń .
 3. Nauka własna odbywa się w stałym czasie określonym rozkładem dnia.
 4. Rozkład dnia w dniu nauki w szkole:

 

7.00         -        7.45               pobudka, wietrzenie sal i pościeli, toaleta poranna,    porządkowanie sypialń, wykonywanie

                                              dyżurów, śniadanie,

7.45       -         7.55               wyjście do szkoły,

8.00       -         14.30               lekcje w szkole, zajęcia praktyczne,

14.30           -    15.30             obiad,

15.30           -    16.15             czas wolny niezorganizowany,

16.15           -    1630               przygotowania do nauki własnej,

16.30           -    17.15            nauka własna,

17.15           -    17.30             przerwa w nauce, relaks,

17.30           -    19.00             ciąg dalszy nauki własnej,

19.00          -    19.30             kolacja,

19.30           -    21.00             czas wolny zorganizowany,

21.00           -    2200               toaleta wieczorna i wykonywanie dyżurów porządkowych,             przygotowanie do snu,

22.00           -    700                 cisza nocna.

              

§ 6

             Inne informacje o internacie

             W internacie znajdują się:

1)       pokoje mieszkalne dla uczniów 2 - 3 osobowe,

2)       pokoje dla innych osób

3)       biblioteka szkolna,

4)       sale lekcyjne,

5)       sklepik uczniowski,

6)       klub,

7)       stołówka z zapleczem kuchennym,

 1. stołówka przeznaczona jest do spożywania posiłków przez mieszkańców internatu oraz inne osoby,
 2. stołówka pełni funkcję świetlicy dla uczniów naszej szkoły w czasie przerw oraz w czasie zajęć lekcyjnych, które się nie odbywają z powodu np. nieobecności nauczyciela

             Zasady korzystania ze stołówki:

1)       uczniowie przebywają w stołówce bez wierzchniej odzieży,

2)       uczniowie zajmują miejsca przy stolikach,

3)       korzystający z posiłków lub ciepłych napojów zobowiązani są do odniesienia naczyń na miejsce do tego wyznaczone,

4)       korzystający ze stołówki zobowiązani są do przestrzegania porządku oraz kulturalnego zachowania,

5)       w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów znajdujących się w stołówce odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia

6)       nadzór nad uczniami przebywającymi w stołówce w czasie przerwy 20 minutowej pełni nauczyciel dyżurujący

7)       nadzór nad uczniami przebywającymi w stołówce w godzinach popołudniowych pełni wychowawca internatu

8)       wykorzystanie stołówki do innych celów winno być uzgodnione wcześniej z dyrekcją szkoły i kierownikiem internatu.

 

§ 7

             Dokumentacja pracy internatu:

 1. Regulamin wewnętrzny internatu jako załącznik do statutu szkoły.
 2. Roczny plan pracy opiekuńczo - wychowawczej internatu.
 3. Miesięczny plan pracy wychowawczej.
 4. Dziennik zajęć wychowawczych
 5. Książka ewidencyjna wychowanków i innych mieszkańców internatu.
 6. Książka wyjść i wyjazdów z internatu.
 7. Książka protokołów nauczycieli wychowawców internatu.