ZAŁĄCZNIK NR 9

PROGRAM  WYCHOWAWCZY

 

 

Cele główne

Zadania szczegółowe

Sposoby i środki realizacji

ODPOWIEDZIALNI

Kryterium sukcesu

I. Wspieranie ucznia w integrowaniu się z zespołem i przygotowanie do pełnienia ról społecznych.

Edukacja humanitarna.

1.Umiejętność skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacja własnych poglądów i słuchanie poglądów innych.

 

1. Zajęcia integracyjne na godzinach wychowawczych

2. Sztuka posługiwania się językiem polskim (cykl lekcji z języka polskiego).

3. Rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się oraz prowadzenie zajęć poświęconych autoprezentacji, zainteresowań i pasji.

 

pedagog, wychowawcy klas

nauczyciele

j. polskiego

 

wychowawcy

1. Autoprezentacja, świadomość własnej wartości, asertywność.

2. Odpowiedzialność za siebie i innych.

3. Umiejętność skutecznego porozumiewania się.

4. Dbałość o piękną polszczyznę.

2. Umiejętność pracy zespołowej i współdziałanie w grupie.

1. Organizowanie imprez klasowych – zaangażowanie całego zespołu klasowego

wychowawcy klas, opiekun samorządu

1. Znajomość i respektowanie pojęć: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność.

 

3. Stosowanie się do obowiązujących praw, obowiązków i norm współżycia w szkole i w społeczeństwie.

1. Zapoznanie na lekcjach wychowawczych ze Statutem Szkoły i jego załącznikami.

2. Poznanie praw i obowiązków ucznia i obywatela.

3. Przygotowanie ucznia do uczestnictwa w życiu społecznym.

 

wychowawcy, nauczyciele WOS i historii

1. Znajomość i respektowanie norm i obowiązków współżycia w szkole i w społeczeństwie.

 

4. Umiejętność rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji.

1. Praca indywidualna z uczniem prowadzona przez pedagoga, nauczycieli i wychowawców.

2. Na czym polegają mediacje?

- interwencje, konsultacje, porady psychologiczno-

- pedagogiczne, trening umiejętności interdyscyplinarnych

 

pedagog szkolny, wychowawcy klas, dyrektor

1. Nabycie umiejętności skutecznego porozumiewania się, budowania więzi, współdziałania w zespole, mediacji w sytuacjach wymagających rozwiązania konfliktów.

5.Kształtowanie poczucia własnej wartości i godności, szacunku dla siebie i innych.

1. Reagowanie na niewłaściwe zachowanie i postawy uczniów wobec innych.

2. Udział w akcjach charytatywnych.

3.Praca na rzecz Wolontariatu

4. Nazywanie uczuć i emocji poznanych bohaterów literackich, rozwijanie zdolności empatycznych poprzez identyfikację z bohaterem literackim.

 

samorząd uczniowski, wychowawcy klas, nauczyciele języka polskiego, pedagog

1. Zwiększenie liczby osób chcących nieść pomoc potrzebującym.

II. Przygotowanie ucznia do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu środowiska lokalnego. Edukacja regionalna.

1. Rozbudzanie zainteresowań przeszłością i dniem dzisiejszym swojej rodziny, miasta, narodu.

 

 

 

1. Godziny wychowawcze – pamiątki rodzinne, wydawnictwa popularnonaukowe dotyczące regionu.

 

 

 

wychowawcy klas

1. Umiejętność korzystania z informacji i materiałów dotyczących dorobku kultury.

2. Przygotowanie do roli obywatela – kształtowanie postaw prospołecznych, patriotyzm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wizyty w Urzędzie Miejskim – spotkanie z władzami miasta.

3. Wybory do samorządu uczniowskiego.

wychowawcy klas

1. Uczestniczenie w życiu środowiska lokalnego i tworzeniu dziedzictwa kulturowego.

2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych środowiska, umiejętność współpracy i dokonywania trafnego wyboru, odpowiedzialność.

 

4. Tradycje, zwyczaje, obrzędy rodzinne, ogólnonarodowe i kultywowane w regionie.

1. Spotkania w Muzeum Ziemi Szubińskiej .

2. Organizacja imprez z okazji świąt religijnych, historycznych i związanych z tradycjami ludowymi.

 

wychowawcy klas, nauczyciele

j. polskiego, geografii, historii

1. Rozwijanie wrażliwości na piękno oraz kształtowanie umiejętności organizacyjnych, samorządności i aktywności.

 

5. Wzorce osobowe działaczy i społeczników ze Szubina i okolic – twórcy ludowi, rzemieślnicy, społecznicy, walczący o wolność i niepodległość.

1. Spotkania z ciekawymi ludźmi.

2. Sylwetki znanych społeczników, działaczy i twórców kultury na podstawie przekazów i literatury regionalnej.

3. Odwiedzanie miejsc pamięci regionalnej.

 

wychowawcy, nauczyciele WOS i historii

1. Poczucie przynależności do społeczności lokalnej.

6. Szacunek dla symboli narodowych i szkolnych.

1. Udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych związanych ze świętami państwowymi.

 

opiekun samorządu uczniowskiego, wychowawcy klas, nauczyciele historii, WOS i j. polskiego.

 

1. Znajomość hymnu i znaczenia symboli narodowych.

2. Właściwa postawa podczas uroczystości patriotycznych.

2.Szacunek dla ceremoniału i sztandaru.

 

III. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i warunków rozwijających zainteresowanie się ucznia własnym zdrowiem i rozwojem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dostarczanie informacji o substancjach uzależniających oraz o zagrożeniach związanych z używkami.

1. Konkursy, akcje szkolne i środowiskowe promujące postawy prozdrowotne uczniów wobec uzależnień.

2. Happeningi i konkursy na plakat, antyreklamę, realizowanie zadań akcji ogólnopolskich.

3. Cykliczne spotkania z przedstawicielami policji na temat konsekwencji prawnych związanych z przestępczością wśród nieletnich.

 

4. Współpraca z instytucjami wspierającymi leczenie uzależnień.

5. Monitorowanie miejsc określanych przez uczniów jako „niebezpieczne”.

6. Rozpoznawanie zagrożeń – prowadzenie badań ankietowych dotyczących uzależnień wśród młodzieży ponadgimnazjalnej.

7. Udział uczniów w warsztatach i spektaklach profilaktycznych zaproponowanych przez instytucje i stowarzyszenia.

 

wychowawcy klas, nauczyciele biologii i WOS-u, pedagog szkolny, pielęgniarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor, pedagog szkolny i zespół wychowawczy

 

 

dyrektor szkoły, pedagog szkolny

1. Świadomość zagrożeń substancjami uzależniającymi (papierosy, alkohol, narkotyki).

 

2. Wskazanie uczniom możliwości unikania zagrożeń oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

1. Realizacja elementów programów profilaktycznych „Spójrz inaczej”, ew. innych autorskich zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną.

2. Udział w kołach zainteresowań, zespołach wyrównawczych, konsultacjach przedmiotowych.

3. Organizowanie i propagowanie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli imprez szkolnych: rajdów rowerowych, ognisk integracyjnych, wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do kina, na spektakle teatralne, do muzeum, rozgrywek sportowych na terenie szkoły.

4. Udział uczniów w międzyszkolnych zawodach sportowych.

5. Propagowanie wśród uczniów czytelnictwa.

6. Rozmowy profilaktyczne – zapobieganie uzależnieniom, omówienie aspektów prawnych związanych z uzależnieniem.

7. Wskazanie rodzicom telefonów i adresów instytucji służących fachową pomocą.

 

 

wychowawcy, nauczyciele, realizatorzy

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, opiekun SU

 

dyrektor, wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, SU, Rada Rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele biblioteki

 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog szkolny

1. Znajomość sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ma świadomość mocnych i słabych stron oraz swoich wad i zalet.

3. Znajomość zasad prawidłowego żywienia i higieny.

1. Edukacja poświęcona promocji zdrowia poprzez redagowanie gazetki szkolnej.

2. Dyskusje po projekcji filmów o problematyce zdrowotnej.

3. Prowadzenie obserwacji uczniów, rozmowy profilaktyczne dotyczące zdrowia.

4. Organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną i lekarzem na temat zdrowego stylu życia oraz zmian fizycznych i psychicznych okresu dojrzewania.

5. Zapoznanie rodziców podczas zebrań ogólnych z problemami zdrowotnymi uczniów.

6. „Bezpieczna szkoła„– realizacja programu we współpracy z Komendą Policji.

7. Prowadzenie monitoringu szkoły.

8. Ustalenie dyżurów nauczycieli na korytarzach.

nauczyciel biologii, pielęgniarka

 

 

 

wychowawcy, pielęgniarka, pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

dyrektor szkoły, wychowawcy

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

dyrektor szkoły

 

 

1. Dbałość o własne zdrowie, przestrzeganie zasad higieny, prowadzenie zdrowego stylu życia, umiejętne organizowanie czasu wolnego.

4. Znajomość zasad bezpiecznego postępowania w drodze do szkoły i ze szkoły.

1. „Żyjmy bezpiecznie” – zasady ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drodze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

1. Przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

IV. Edukacja ekologiczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Proekologiczna postawa ucznia wobec środowiska naturalnego.

1. Opisywanie, dostrzeganie i wyjaśnianie związków między naturalnymi składnikami środowiska człowieka i jego działalnością.

2. Krytyczna analiza relacji między działalnością człowieka a stanem środowiska.

3. Organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu („Sprzątanie Świata”, konkursy, prelekcje).

4. Podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu.

nauczyciele

biologii, chemii, przedmiotów zawodowych z ochrony środowiska, geografii, wychowawcy klas, pielęgniarka

1. Analizowanie relacji między działalnością człowieka a stanem środowiska.

2. Udział w akcjach służących poprawie stanu środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

V. Działalność opiekuńczo-wychowawcza.

  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

 

 

 

1. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w diagnozowaniu niepowodzeń szkolnych.

  1. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej.

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, PPP

 

 

 

1. Znajomość wyników badań i zaleceń określonych przez PPP.

2. Określenie zakresu współpracy rodzic-nauczyciel w planowaniu pracy wyrównawczej.

 

 

2. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizowanie przez szkołę różnych form pomocy uczniom mającym trudności w nauce poprzez: zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne(wg potrzeb), konsultacje przedmiotowe, zajęcia terapeutyczne organizowane przez różne instytucje pedagogiczne(wg potrzeb)

 

 

nauczyciele, rodzice, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uczeń ma świadomość, że trudności w nauce można pokonać przy pomocy innych osób.

2. Zmniejszenie drugoroczności oraz podniesienie średniej ocen.

3. Zredukowanie zachowań przemocowych wśród młodzieży.

 

 

 

3. Wspieranie rodziców i nauczycieli związane z trudnościami wychowawczymi uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

1. Udzielanie porad wychowawczych i pedagogicznych rodzicom i nauczycielom.

2. Organizowanie i prowadzenie pedagogizacji rodziców, rad szkoleniowych dla nauczycieli wynikających z aktualnych potrzeb. 

3. Organizowanie pomocy wychowawcom i rodzicom poprzez instytucje wspierające szkołę w procesie wychowawczym (MOPS, CPR, Sąd Rodzinny, Komisariat Policji, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, GKRPA).

 

pedagog

 

 

 

wychowawcy, pedagog

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog

 

 

 

 

 

 

dyrektor, pedagog, wychowawcy

 

1. Doskonalenie umiejętności interdyscyplinarnych: rodzic, nauczyciel, uczeń.

4. Planowanie i organizowanie czasu wolnego, pomaganie uczniom w realizacji i rozwijaniu ich uzdolnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich pasji i zainteresowań związanych z realizowanym tematem (referaty, projekty).

2. Stwarzanie warunków do różnorodnej aktywności uczniów poprzez organizowanie i działalność kół zainteresowań (przedmiotowych, sportowych, artystycznych i rekreacyjnych).

3. Prowadzenie wywiadów środowiskowych w celu rozpoznawania warunków pracy i wypoczynku.

 

 

wychowawcy, pedagog

 

 

 

 

dyrektor, pedagog, wychowawcy

 

 

nauczyciele

 

 

wychowawcy, pedagog, kierownik praktycznej nauki zawodu

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Udział w życiu kulturalnym szkoły.

2. Rozwijanie swoich uzdolnień i pasji.

 

 

 

 

5. Pomoc materialna uczniom z rodzin o niskim statusie materialnym.

1. Prowadzenie wywiadów środowiskowych w celu rozpoznawania warunków bytowych i materialnych uczniów.

2. Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczo-opiekuńczą szkoły : MOPS, CPR,PPP, GKRPA.

3. Organizowanie i przeprowadzanie akcji charytatywnych, zbiórka odzieży, zabawek, książek, gier, materiałów papierniczych.

4. Działalność szkolnego koła Caritas i Wolontariatu

 

wychowawcy klas,

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor, pedagog szkolny

wychowawcy, nauczyciele, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Udzielanie pomocy uczniom na miarę możliwości szkoły i organizacji wspomagających.