ZAŁĄCZNIK NR 8

 

 

 

 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie

Ad.1. Wprowadzenie

Działania profilaktyczne prowadzone w szkole obejmują przede wszystkim ochronę młodzieży przed różnymi zagrożeniami poprzez akcje wychowawczo – profilaktyczne oraz wczesne reagowanie w sytuacjach rozpoznawania prób podejmowania ryzykownych zachowań, które niosą zagrożenie negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki, jak i dla jej otoczenia społecznego. Do najczęstszych zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież możemy zaliczyć: palenie tytoniu, używanie alkoholu, próbowanie i zażywanie środków psychoaktywnych, zachowania agresywne i przestępcze oraz wczesną aktywność seksualną. Przyczyną występowania ww. zachowań może być niewydolność wychowawcza i ekonomiczna rodzin, rozpad tradycyjnych więzi emocjonalnych, słaba odporność psychiczna młodzieży i dorosłych – w takich wypadkach działania pomocowe należy skierować do całej rodziny. W związku z powyższym, założeniem szkolnego programu profilaktyki jest wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę na temat zdrowego rozwoju, stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły i monitorowanie skuteczności podjętych działań.

Program profilaktyczny ZSP w Szubinie kieruje się potrzebami rozwojowymi uczniów. Jest to proces wspierania oraz przeciwdziałania czynnikom zagrażającym uczniom. Działania te odnoszą się do profilaktyki pierwszego i drugiego stopnia.

Szkolny program profilaktyki obejmuje profilaktykę pierwszorzędową skoordynowaną z działaniami wychowawczymi, której adresatem jest całe środowisko szkolne oraz profilaktykę drugorzędową skierowaną do uczniów o najwyższym stopniu ryzyka dysfunkcyjności, pomagając im w jego redukcji. Powiązany jest ze statutem i program wychowawczym szkoły. Oparty został również o przepisy prawne i obejmuje całą społeczność szkolną tzn. uczniów, nauczycieli i rodziców. Jego realizacja spoczywa na pedagogu i psychologu szkolnym, wszystkich nauczycielach i wychowawcach, przy współpracy z rodzicami oraz specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jak i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

Ad.2. Podstawy prawne działań profilaktycznych podejmowanych w szkole.

1. Konstytucja RP - Art. 72.;

2. Konwencja o Prawach Dziecka – Art. 3, 19, 33.;

3. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

4. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015;

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 51, poz. 458);

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 z 19 czerwca 2001r.; poz. 624);

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (§ 2, ust. 1, pkt.1);

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226);

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoła i placówkach (Dz. U. Nr 13, poz.109);

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 1986 r. w sprawie odrębnych form działalności profilaktyczno-wychowawczej dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami (Dz. U. Nr 19, poz. 100);

11. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia1994 r.( Dz. U. 1994 Nr 111 poz. 535);

12. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 230);

13. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002r nr 11, poz.109),

14. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. (Dz. U. 2005 nr 179, poz. 1485);

15. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz. U. 1996, Nr 10, poz. 55 z późniejszymi zm.).

16. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 )

Ad. 3. Założenia programu

Szkolny program profilaktyki ZSP w Szubinie opiera się na rozumieniu profilaktyki jako procesu zmierzającego do:

  • wspierania pełnego rozwoju uczniów w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego,
  • wspomagania uczniów w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
  • ograniczania i likwidowania czynników zaburzających ten rozwój i zdrowe życie.

Budując i modyfikując program opieraliśmy się na:

  • systemowym modelu profilaktyki zakładającym, iż niewłaściwe zachowania ucznia są wypadkową zależności zachodzących w środowisku szkolnym i domowym, a do osiągnięcia pożądanych efektów konieczna jest współpraca pomiędzy nauczycielami, dyrekcją szkoły, uczniami i rodzicami,
  • modelu edukacji humanistycznej, którego celem jest rozwój osobowości ucznia,
  • modelu edukacji społecznej, według którego niezbędne jest kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się presji społecznej,
  • modelu alternatywnych form, celem którego jest kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego w sposób konstruktywny,
  • modelu promocji zdrowia obejmującym programy propagujące zdrowy styl życia bez nikotyny, alkoholu i narkotyków.

Działania przewidziane w programie dokonywać się będą na poziomie profilaktyki pierwszorzędowej mającej na celu promocję zdrowia i zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcjonalnymi oraz na poziomie profilaktyki drugorzędowej, której celem jest ujawnianie uczniów zagrożonych uzależnieniem i pomaganie im w zapobieganiu rozwojowi zaburzenia.

Ad. 4. Zakres działań i cele programu.

Program profilaktyczny ZSP w Szubinie będzie realizowany w zakresie:

- promocji zdrowia,

- profilaktyki raka,

- doskonalenia umiejętności interpersonalnych,

- profilaktyki uzależnień,

- przeciwdziałania wagarowaniu,

- profilaktyki walki ze stresem.

Głównymi celami programu profilaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie są:

- stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły,

- udzielanie uczniom klas I wsparcia psychicznego ułatwiając mu adaptację w nowym środowisku.

- zapobieganie, poprzez działalność profilaktyczną, takim uzależnieniom jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, lekomania, uzależnienie od Internetu,  komputera,

- promocja zdrowego stylu życia,

- kształtowanie właściwego zachowania uczniów na terenie szkoły jak i poza nią,

- utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój,

- zapobieganie i stopniowe eliminowanie aktów przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej,

- nauka skutecznego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,

- kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych.

- uwrażliwienie wychowawców, nauczycieli, rodziców i uczniów na stany zmęczenia, apatii, wskazywanie sposobów radzenia sobie ze stresem,

- wzmacnianie poczucia własnej wartości,

- kształtowanie u młodzieży postaw asertywności

- wspieranie uczniów znajdujących się w sytuacji rozłąki migracyjnej

Treści programu będą realizowane w trakcie:

- konsultacji indywidualnych z uczniami,

- godzin wychowawczych,

- zajęć z pedagogiem

- zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub przez specjalistów z innych placówek wsparcia dziecka i rodziny,

- zajęć pozalekcyjnych – kółek zainteresowań, SKS-ów, zajęć wyrównawczych,

- prelekcji informacyjno – edukacyjnych dotyczących uzależnień,

- szkolnych konkursów, olimpiad

- wycieczek, biwaków szkolnych,

- zajęć Przygotowania Do Życia w Rodzinie,

- wykładu/warsztatu specjalisty,

- oraz poprzez gazetkę ścienną.

Metody pracy:

- pogadanka,

- dyskusja,

- burza mózgów,

- wykład

Ad. 5.Oczekiwania młodzieży

Diagnoza środowiska uczniowskiego wykazała, że młodzież szkolna zmaga się z wieloma problemami wieku dorastania oraz wynikające z uczestnictwa w komercyjnym, konsumpcyjnym świecie. Młodzież za największe problemy, z którymi się boryka wskazała: presję i stres. Nieumiejętność poradzenia sobie z nimi i rodzące się z tego potrzeby mogą wygenerować inne kłopoty takie jak: problemy rodzinne, kłopoty z odżywianiem, poczucie odrzucenia, sięgnięcie po używki itp.

Dlatego oczekują, że na zajęciach będą podejmowane takie tematy i że będzie to miało wpływ na poprawienie jakości ich relacji z rówieśnikami oraz na lepsze zrozumienie siebie i świata. W opisach młodzieży widać jakie potrzeby się pojawiają w ich życiu: potrzeba zrozumienia, sukcesu, samoakceptacji, konstruktywnych wzorców w szkole, domu i mediach, potrzeba radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz potrzeba odpoczynku.

Ad. 6 Oczekiwania nauczycieli

Wielu nauczycieli oczekuje, że zajęcia profilaktyczne będą pomocne w pracy wychowawczej z młodzieżą. Pomogą w nawiązaniu z uczniami bliższego, opartego na zaufaniu kontaktu. Widzą potrzebę uczestniczenia z młodzieżą w dorastaniu, uczeniu się przez nich nowych umiejętności.

Ad.7. Oczekiwania rodziców

Rodzice głównie oczekują wsparcia w swoich działaniach wychowawczych, chcieliby aby szkoła zapewniła ich dzieciom wiedzę niezbędną do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i unikania zagrożeń. Ważne dla nich jest stworzenie warunków zapewniających ich dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

Ad.8. Plan realizacji działań profilaktycznych

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

CEL

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

Uczeń zna wpływ substancji uzależniających na organizm

Dostarczyć uczniom i ich rodzicom wiedzę o specyfice substancji uzależniających: narkotyków, alkoholu, papierosów, ich działaniu na organizm i psychikę młodych ludzi.

Zgromadzenie materiałów dydaktycznych na temat profilaktyki uzależnień (książki, broszury, ulotki, poradniki, kasety i płyty). Rozprowadzenie ankiet badających problematykę uzależnień.

Cały okres realizacji

Uczeń zna konsekwencje społeczne, zdrowotne i psychologiczne sięgania po środki psychoaktywne, m.in. tzw. „dopalacze”.

Informować o zagrożeniach towarzyszących środkom psychoaktywnym, konsekwencjach zażywania, chorobach będących następstwem nadużywania środków uzależniających, jak również o mechanizmach i fazach powstawania uzależnienia.

Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczych na tematy związane z zagrożeniami, lekcje profilaktyczne prowadzone przez pedagoga szkolnego

Uczeń rozumie pojęcie uzależnienie, zna mechanizmy uzależnień, zdaje sobie sprawę, iż uzależnienie powoduje szkody zdrowotne, emocjonalne, edukacyjne.

jw.

Udział młodzieży w konkursach o charakterze profilaktycznym organizowanych przez szkołę oraz instytucje współpracujące ze szkołą, np. Komenda Powiatowa Policji, PCK itp.

Uczeń wie, do kogo może się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia

jw.

Organizowanie dla uczniów prelekcji, pogadanek np. z przedstawicielami KPP w Nakle, czy terapeutą uzależnień., dotyczących profilaktyki w/w zagadnień. Opracowanie przez chętnych nauczycieli i udostępnienie innym wychowawcom scenariuszy ciekawych zajęć z dziedziny profilaktyki. Zorganizowanie akcji antyuzależnieniowej pod hasłem: „Rzuć palenie razem z nami” np. w formie konkursu plakatowego. Przeprowadzenie pedagogizacji rodziców, uwrażliwienie ich na zachowania dzieci oraz sytuacje wymagające interwencji: zorganizowanie spotkań ze specjalistami z danej dziedziny, przygotowanie i udostępnienie poradników dla rodziców, dotyczących konkretnych zagrożeń, udzielanie rodzicom pomocy w dotarciu do odpowiednich instytucji i osób zajmujących się terapią młodzieży uzależnionej.

Uczeń potrafi rozróżnić zagrożenia wynikające z uzależnienia od: komputerów, gier komputerowych i Internetu.

Uczyć dystansu do nowych trendów pojawiających się w życiu codziennym.

Wykorzystywanie filmów edukacyjno –profilaktycznych; pogadanki w trakcie lekcji wychowawczych na w/w temat.

jw

NAUKA ASERTYWNOŚCI

CEL

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

Wykorzystywanie filmów edukacyjno –profilaktycznych; pogadanki w trakcie lekcji wychowawczych na w/w temat.

Upowszechniać wśród uczniów wiedzę na temat zachowań asertywnych

Przeprowadzanie lekcji wychowawczych na temat zachowań asertywnych, radzenia sobie z presją ze strony grupy; umiejętności odmawiania

Cały okres realizacji

 

Uczeń potrafi wyrażać swe uczucia, konsekwentnie dążyć do wyznaczonych sobie celów. Uczeń potrafi określić istotę stresu i objawy sytuacji stresowej

Rozwijać umiejętności mogące zmniejszyć ryzyko uzależnień, budować poczucie własnej wartości, wewnętrznej kontroli, wyrażania uczuć, podejmowania decyzji, radzenia sobie ze stresem

Przeprowadzanie lekcji wychowawczych na powyższe tematy w formie pogadanek, wykładów, dyskusji. Aktualizacja gabloty informacyjno-tematycznej.

Uczeń zna różne sposoby spędzania czasu poza szkołą

Ukazywać alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież.

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych w zależności od potrzeb uczniów. Organizacja wycieczek turystyczno- krajoznawczych, biwaków integracyjnych, wyjść do teatru, na seanse filmowe itp.

 

PRZECIWDZIAŁANIE ZACHOWANIOM AGRESYWNYM, PRZEMOCY ORAZ

INNE DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

CEL

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

Uczeń potrafi określić, czym jest agresja, jakie są jej źródła i rodzaje.

Zwiększyć świadomość problemu: mechanizmy i konsekwencje zachowań agresywnych

Dostarczanie uczniom wiedzy na n/t agresji, jej rodzajów, przyczyn i skutków w ramach GDDW.

Cały okres realizacji

Uczeń zna przyczyny i skutki zachowań agresywnych

Uświadamiać uczniom, że przejawem agresji i stresu są również wulgaryzmy

jw.

Uczeń zna zasady „savoir vivre” i potrafi zastosować w życiu określone normy postępowania

Uczyć zasad savoir-vivre. Zwrócić uwagę, na fakt, iż dobre maniery w istotny sposób wpływają na wzajemne kontakty międzyludzkie

Przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat zasad dobrego zachowania. Stosowanie na co dzień zasad dobrego wychowania. Rozmowy z pedagogiem.

 

5. Nauczyciel doskonali umiejętność rozpoznawania zachowań agresywnych, umie na nie reagować.

Zapobiegać zjawisku przemocy i agresji w szkole

Zachęcanie nauczycieli do udziału w szkoleniach, warsztatach i innych formach doskonalenia dostępnych w naszym regionie. Zdiagnozowanie miejsc i sytuacji występowania przemocy i agresji w szkole poprzez: ankiety, rozmowy indywidualne, obserwacje zachowań, wykorzystanie monitoringu.

6.Uczeń wie, że agresji można przeciwdziałać i rozładować ją we właściwy sposób.

Dostarczać uczniom niezbędnych informacji n/t radzenia sobie z zagrożeniami i przygotować do odpowiedniego zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Tworzyć właściwy klimat współpracy w redukowaniu przemocy w szkole. Ułatwiać aklimatyzację uczniów klas pierwszych. Kształtować umiejętności sprzyjające tolerancji wobec innych i ćwiczyć zachowania tolerancyjne w sytuacjach konfliktowych. Rozwijać i podtrzymywać prawidłowe i satysfakcjonujące kontakty osobowe w szkole.

Przeprowadzenie wśród młodzieży ankiety dotyczącej bezpieczeństwa w szkole. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych n/t właściwych postaw w sytuacji zagrożeń oraz ćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresu i frustracji.

Rodzic współpracuje ze szkołą w przeciwdziałaniu agresji.

Przeprowadzić pedagogizację rodziców, uświadamiając im zagrożenia wynikające z nasilającej się wśród młodzieży agresji. Przedstawić skutki prawne czynów karalnych nieletnich

Przeprowadzenie szkoleń dla rodziców poświęconych agresji wśród młodzieży. Spotkanie rodziców z przedstawicielem KPP

Uczeń zna skutki prawne przestępczych czynów.

Uświadamiać uczniom skutki prawne czynów przestępczych (agresja słowna i fizyczna- wyzwiska, bójki, zaczepki, wyłudzenia, kradzieże, rozboje).

Zorganizowanie dla młodzieży spotkań z przedstawicielami KPP i kuratorami

Współpraca ze środowiskiem lokalnym, np. policją, kuratorami sadowymi i innymi instytucjami mogącymi pomóc w rozwiązywaniu problemów dotyczących przemocy

Nawiązać współpracę z instytucjami, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa.

Opracowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach, dostosowanych do specyfiki placówki. Pomoc nauczycielom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami czy instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów młodzieży

PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH

I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

CEL

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

Uczeń wie, czym są zasady racjonalnego odżywiania się i zdrowy styl życia. dyspozycji wychowawcy.

Wdrażać uczniów do zachować sprzyjających zdrowiu, w szczególności utrwalać nawyki racjonalnego odżywiania się oraz wzorce zdrowego stylu życia.  

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat racjonalnego odżywiania się i zdrowego stylu życia – wykład i pogadanka z udziałem pielęgniarki. Zajmowanie się tematyką racjonalnego odżywiania na lekcji biologii, w-f.  

Cały okres realizacji

Uczeń zna zagrożenia, jakie niosą ze sobą anoreksja i bulimia.  

Dostarczać wiedzę dotyczącą przyczyn i skutków zaburzeń łaknienia typu bulimia i anoreksja.

Podejmowanie tematyki na lekcjach biologii i godzinie do dyspozycji wychowawcy.

Uczeń zna wpływ obecnego stylu życia na swoje przyszłe zdrowie

Ukazywać znaczenie obecnego stylu życia na zdrowie przyszłego potomstwa i przebieg okresu starości.

Podejmowanie tematyki na lekcjach biologii i godzinie do dyspozycji wychowawcy

 

Uczeń docenia rolę rekreacji ruchowej dla prawidłowego rozwoju organizmu.   

Promować dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny, kondycję i rekreację ruchową.  Pobudzać zainteresowanie sprawami zdrowia.  

Organizowanie wycieczek,  rajdów, biwaków, udział uczniów w różnego rodzaju zawodach sportowych, organizowanych  akcjach profilaktycznych

Uczeń umie zapobiegać negatywnym skutkom stresu i redukować napięcie emocjonalne.

Pogłębiać wiedzę na temat stresu, rozwijać umiejętność redukowania stresu doraźnego i długofalowego. Wskazywać, jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać jego negatywnym skutkom. Wskazać, jak radzić sobie ze stresem w sytuacji egzaminacyjnej

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z wychowawcą klasy dotyczących rodzajów stresu i sposobów radzenia sobie z nim.  Podejmowanie tematyki na lekcji biologii, w- f . Wdrażanie programu edukacyjnego: „Stres pod kontrolą”

Uczeń potrafi dokonać podstawowej samokontroli swego stanu zdrowia i rozpoznać najczęściej występujące symptomy choroby nowotworowej.  

Dostarczać wiedzę o czynnikach sprzyjających powstaniu raka i najczęściej występujących objawach raka piersi.  

Zaopatrzenie uczniów w materiały edukacyjne, ulotki. Zorganizowanie spotkania z lekarzem – ginekologiem.  

Uczeń potrafi uświadomić sobie skutki wynikające z podjęcia wczesnej inicjacji seksualnej.  

Analiza motywów podejmowania wczesnego współżycia seksualnego, uświadomić konsekwencje wczesnej inicjacji seksualnej –  „niechciana” ciąża,  choroby weneryczne,  AIDS, itd.

Przeprowadzenie pogadanki pt. „Dlaczego warto poczekać? – problem inicjacji seksualnej”.  (godzina do dyspozycji wychowawcy, wychowanie do życia w rodzinie, biologia)

PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO

CEL

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

 

Uczeń zna podstawowe rozporządzenia normujące pracę szkoły oraz regulamin klasyfikacji i oceniania.  

Zapoznać uczniów ze Statutem Szkoły,  Programem Wychowawczym Szkoły,  Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Punktowym Systemem Oceniania Zachowania Ucznia.  

Podejmowanie tematyki na godzinie do dyspozycji wychowawcy.

Cały okres realizacji,  zgodnie z potrzebą

 

 

Uczeń pomaga kolegom i koleżankom mającym  trudności w nauce bądź zaległości spowodowane nieobecnością..  

Wspomagać ucznia mającego trudności w nauce.  

Organizowanie w obrębie klasy pomocy koleżeńskiej. Pomoc uczniowi dokonana przez nauczyciela. Pochwała postępów ucznia

Uczeń chętnie pogłębia wiedzę,  rozwija zainteresowania, podejmuje pozalekcyjne formy aktywności.  

Wspomagać ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości i dążenia do wyznaczonych sobie celów

Zachęcanie uczniów do udziału w zawodach, konkursach,  olimpiadach (szkolnych pozaszkolnych). Przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat: „Sztuka motywacji”. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli w ramach tzw. „19-tej godziny”.  Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych

Uczeń potrafi właściwie wykorzystać swą aktywność, ma poczucie więzi ze szkołą. ..  

Ukazywać różne sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież.  Zaangażować ucznia w sprawy szkoły.  

Zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, kółkach zainteresowań, w przedsięwzięciach szkolnych  (akcjach, imprezach).  

Dostarczenie uczniom propozycji alternatywnych form spędzania czasu wolnego,  np. praca w wolontariacie.  

Ukazać korzyści płynące z pracy jako wolontariusz.  Rozpowszechniać zasady altruizmu i życzliwości,  poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.  

Przeprowadzenie w klasach pogadanek na temat wolontariatu.  Akcje charytatywne, np.:   organizowanie zbiórek rzeczowych dla uczniów szkoły, udział w „Szlachetnej Paczce” Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, akcjach PCK i „Krainy Uśmiechu”

Nauczyciel zna przyczyny wagarów i potrafi zachęcić do udziału w zajęciach. .  

Opracować sposoby motywowania uczniów do uczestnictwa w zajęciach,  zaniechania wagarów

Pogadanki na temat negatywnych skutków wagarowania na godzinie do dyspozycji wychowawcy,  indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami, bieżąca kontrola frekwencji uczniów. Wysyłanie stosownych pism informujących o absencji ucznia do pracodawców, Urzędów Miejskich oraz Komendy Powiatowej Policji.

Uczeń świadomie realizuje swą potrzebę identyfikacji z grupą, nie czerpie negatywnych wzorców.  

Kształtować właściwy stosunek do działalności różnych subkultur młodzieżowych

Podejmowanie tematyki subkultur na lekcjach wychowawczych, wiedzy o kulturze i wiedzy o społeczeństwie. Ukazywanie negatywnych przejawów działalności niektórych subkultur – np. szalikowców. Podkreślanie roli zespołu klasowego, który może realizować potrzebę przynależności młodego człowieka do grupy. Propagowanie działalności subkultur rozwijających aktywność twórczą uczniów.

Uczeń pogłębia więzi rodzinne,  kultywuje tradycje, traktuje rodzinę jako ważny punkt odniesienia.

Ukazywać znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka

Podejmowanie zagadnienia na lekcjach wychowawczych, języka polskiego i religii

Uczeń dokonuje świadomych wyborów życiowych, zna zasady społecznego funkcjonowania .  

Przygotować młodzież do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych

Realizacja zagadnień na lekcji wychowawczej, wiedzy o społeczeństwie, religii

Uczeń z rodziny migracyjnej nie czuje się  „pozostawiony sam sobie”.  

Przeprowadzić diagnozę rodzinną i szkolną sytuacji dziecka w rodzinie migracyjnej poprzez analizę jego zachowania. Ustalenie diagramu stosunków panujących w rodzinie.  

Ankiety dla wychowawców,  określające zachowanie ucznia i jego rodziców w sytuacji rozłąki migracyjnej. Ankiety dla ucznia,  określające sytuację dziecka z rodziny migracyjnej. Rozmowy indywidualne z uczniami.

Uczeń zna swoje mocne i słabe strony,  możliwości i potrzeby rynku pracy i potrafi z tych informacji uczynić użytek dalszego  przy wyborze kierunku kształcenia.  

Budzić refleksje na temat własnej przyszłości i udzielać pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia

Podejmowanie tematyki na lekcji wychowawczej. Zorganizowanie spotkania z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem Urzędu Pracy,  przedstawicielami wyższych uczelni.   Pogadanki na temat wyboru drogi kształcenia i sposobów poruszania się na rynku pracy. Prowadzenie przez pedagoga szkolnego zajęć dla maturzystów z doradztwa zawodowego; testy kompetencji;  

Do realizacji niniejszego programu niezbędna jest ścisła współpraca wychowawców z innymi nauczycielami, z rodziną ucznia i odpowiednimi specjalistami. Nauczyciel wychowawca realizuje wybrane treści na godzinie do dyspozycji wychowawcy zgodnie z potrzebą.  Wszyscy realizujący Szkolny Program Profilaktyczny powinni zmierzać do współdziałania i osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Ad.9. Monitorowanie i ewaluacja programu profilaktycznego:

ü  obserwacja zachowań uczniów,

ü  analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów,

ü  dyskusja grupowa w zespole wychowawczym nauczycieli,

ü  sondaże i ankiety wśród rodziców i uczniów,

ü  rozmowy z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły,

ü  analiza dokumentów ( programy wychowawcze klas, konspekty lekcji, dzienniki lekcyjne i dziennik pedagoga)   

Instytucje wspierające nauczycieli oraz rodziców

1. Komenda Powiatowa Policji w Nakle n/ Notecią

Nakło n/ Notecią ul. Pocztowa 11 telefon: 523393205

 Dariusz Koniec telefon: 606396875

2. Komenda Policji w Szubinie

ul. Kcyńska 34, telefon: 523911600

3. Sąd Rejonowy

kuratorzy, sędzia rodzinny

Szubin, Plac Wolności 4  tel.: 384-26-38

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

pracownicy socjalni

Szubin ul. Kcyńska 34,  tel:  52 37 15 901

Renata Michalak tel. 52 37 15 901 wew. 21

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

psycholodzy

Nakło n / Notecią ,ul.  Generała Henryka Dąbrowskiego, telefon:52 386 51 51

6. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Szubin ul. Kochanowskiego 1, telefon : 523848971

7. Powiatowy Urząd Pracy

Generała Henryka Dąbrowskiego, Nakło nad Notecią, telefon:52 386 76 10

8. Centrum Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: „Rodzina bez przemocy”,

Pl. Kolegiacki 116 tel. o61 852 22 42 / 0601 809 625

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Generała Henryka Dąbrowskiego, Nakło nad Notecią telefon:52 386 08 04

10. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka
 Bydgoszcz  ul. dr Izabeli Romanowskiej 2  telefon: (52) 374 30 00

11. Punkt konsultacyjny dla młodzieży

Szubin ul. Kcyńska 34, telefon: 727526714

12. Młodzieżowy telefon zaufania telefon: 3489660

13. Niebieska linia pogotowie dla ofiar przemocy telefon: 800460021

14. Telefon zaufania HIV/AIDS, tel.: 801 888 448 / 22 692 82 26

15. Poradnia Zdrowia Psychicznego

Bydgoszcz ul. Sułkowskiego, telefon:3721881 , ul. Kurpińskiego 19, telefon: 3414830

16. Poradnia profilaktyki i terapii uzależnień Stowarzyszenia „ Monar’’

Bydgoszcz ul. Swarzewska 2a, telefon: 3849660