ZAŁĄCZNIK NR 6

 

Regulamin

 Praktycznej  nauki zawodu  dla  uczniów

 Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej

 

w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. prof. Emila Chroboczka 

w Szubinie

 

I Postanowienia ogólne

 

1. Celem praktycznej nauki zawodu uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół  jest opanowanie umiejętności i wiadomości zawodowych niezbędnych do złożenia egzaminu zawodowego oraz podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.

2. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół zobowiązany jest do złożenia wraz z innymi dokumentami, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w wybranym przez siebie zawodzie oraz zaświadczenia o uzyskaniu miejsca praktyki w zakładzie pracy szkolącym uczniów

3. Nadzór pedagogiczny nad realizacją programu nauczania zajęć praktycznych w zakładach pracy szkolących uczniów, pełni kierownik szkolenia praktycznego .

4. Kierownik szkolenia praktycznego zapoznaje uczniów klas pierwszych z podstawowymi przepisami prawa pracy, programem zajęć praktycznych, standardami egzaminacyjnymi oraz regulaminem praktycznej nauki zawodu.

5. Uczniowie odbywający zajęcia praktyczne powinni posiadać :

a. program praktycznej nauki zawodu

b. dzienniczek praktyk

 

II     Zasady  organizacji  miejsc   odbywania    zajęć  praktycznych

 

1. Zasadnicza  Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół kształci uczniów pracowników młodocianych w klasach wielozawodowych oraz sprzedawców w klasach specjalistycznych.

2. Praktyczna nauka zawodu uczniów, pracowników młodocianych organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nimi  umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego ( Dz.U. 2015 poz. 1183 z dnia 11.08.2015 r.)

 3. Stronami umowy o pracę w celu nauki zawodu są : młodociany, właściciel zakładu pracy i rodzic / prawny opiekun  ucznia /

 4. Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego jest dokumentem potwierdzającym realizację zajęć praktycznych przez ucznia i jednym z warunków przyjęcia do szkoły. Kopia umowy powinna być dostarczona do szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego przez zakład pracy lub ucznia. Kopię umowy przechowuje się w aktach osobowych ucznia w szkole .

 5. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego  sporządza się raz na cały okres nauki.

 6. Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych zawierają umowy za pośrednictwem właściwego, ze względu na lokalizację zakładu Cechu Rzemiosł Różnych.

7.  Szkoła udziela pomocy w zawarciu umów w celu przygotowania zawodowego  w przypadku gdy pracodawca ucznia nie należy do rzemiosła. 

 8. Szkoła uznaj  , kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne instruktorów praktycznej nauki zawodu wyszczególnione w umowach.

9 . Podmioty przyjmujące na praktyczną naukę zawodu uczniów lub uczniów pracowników młodocianych:

1) zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności:

  1. stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2. odzież , obuwie robocze i środki ochrony osobistej, zgodnie z  odrębnymi przepisami;
  3. pomieszczenia  do przechowywania  odzieży i obuwia roboczego
  4. dostęp do urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno – bytowych
  5. wyznaczają instruktorów praktycznej nauki zawodu posiadających wymagane na zasadzie odrębnych przepisów kwalifikacje;
  6. zapoznają młodocianych z organizacją pracy, regulaminem pracy, a w szczególności w zakresie  przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  7. sporządzają w razie wypadku podczas zajęć praktycznych, dokumentację powypadkową
  8. współpracują ze szkołą, powiadamiają szkołę o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy.

10. Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z winy ucznia, może być podstawą do skreślenia z listy uczniów ( na zasadach zawartych w statucie szkoły) .

 

III  Dokumentowanie  przebiegu praktycznej nauki zawodu

 

1. Uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu rzetelnie dokumentuje jej przebiegu , prowadząc na bieżąco dzienniczek praktycznej nauki zawodu.

2. Zapisy w dzienniczku powinny być zgodne z treściami zawartymi w programie zajęć praktycznych, który uczeń posiada lub powinien mieć do wglądu w zakładzie pracy. Dopuszcza się pewną elastyczność w realizacji programu zajęć praktycznych spowodowaną specyfiką zakładu pracy.

3 Zajęcia praktyczne w danym tygodniu powinny zakończyć się wystawieniem oceny przez instruktora w dzienniczku praktyk.

4. Zapisy w uczniowskim dzienniczku praktyk podlegają ocenie.

 

IV  Dokształcanie  uczniów  pracowników  młodocianych

w zakresie  teoretycznych  przedmiotów zawodowych

 

1. Nauczanie teoretycznych przedmiotów zawodowych w klasach wielozawodowych odbywa się odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie w wymiarze 34 godzin tygodniowo, na które uczniowie są kierowani przez szkołę do Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego  w Bydgoszczy.

 

2. Nauczanie teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywa się w formie kursów ( 4 tygodniowych turnusów)

3. W klasach sprzedawców przedmioty ogólne i zawodowe są realizowane w Zespole Szkół.

4. Koszty dokształcania uczniów na kursach realizowane są zgodnie z zapisem w umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego .

 

V  Dyscyplina  praktycznej nauki zawodu

 

1. Uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół podlega regulaminom szkolnym i zakładowym - jest jednocześnie uczniem szkoły i pracownikiem zakładu pracy.

2. Status prawny uczniów pracowników młodocianych zawarty jest w Dziale IX Kodeksu Pracy.

3. Ucznia podczas zajęć praktycznych obowiązuje bezwzględne przestrzeganie dyscypliny pracy i zasad BHP oraz wzorowa kultura osobista.

4. Samowolne opuszczanie dni pracy, miejsca pracy bądź spóźnianie się na zajęcia przez ucznia pracownika młodocianego jest niedopuszczalne.

5. Opuszczony bez usprawiedliwienia dzień zajęć praktycznych może spowodować sankcje dyscyplinarne w zakładzie pracy i w szkole.

6. Podstawową formą usprawiedliwienia nieobecności pracownika młodocianego na zajęciach praktycznych jest zwolnienie lekarskie.

7. Nadzór pedagogiczny nad realizacją programu praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy  sprawuje kierownik szkolenia praktycznego

8. Kontrole zajęć w zakresie nadzoru pedagogicznego są protokołowane a spostrzeżenia i uwagi pokontrolne omawiane z kierownictwem zakładu.

 

VI   Zasady   półrocznego   i   rocznego   zaliczenia   zajęć  praktycznych   

 

1. Ocenę okresową i roczną z zajęć praktycznych i zachowania ustala się dwa razy w roku.

2. Nie później niż na 3 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w danym okresie, wychowawca informuje uczniów swej klasy o obowiązku dostarczenia ocen z zajęć praktycznych i zachowania, wychowawca informuje ucznia o obowiązku pobrania z sekretariatu szkoły druku pt. „Zaświadczenie o ocenach z zajęć praktycznych„ oraz o obowiązku niezwłocznego przekazania druku instruktorowi praktycznej nauki zawodu z prośbą o wystawienie ocen .

3. Ocenę z zajęć praktycznych i zachowania  ustala instruktor praktycznej nauki zawodu.

4. Po wystawieniu ocen uczeń niezwłocznie (nie później niż na 7dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ) dostarcza zaświadczenie o ocenach do sekretariatu szkoły, wychowawcy lub kierownika szkolenia praktycznego .

5. Kierownik szkolenia praktycznego przeprowadza analizę wyników nauczania i zachowania w danym okresie na podstawie wystawionych ocen z zajęć praktycznych.