ZAŁĄCZNIK NR 5

 

 

REGULAMIN PRAKTYK  ZAWODOWYCH

 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. prof. Emila Chroboczka

w Szubinie

 

i. postanowienia ogólne

 

 1. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów średnich szkół zawodowych w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy  i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 2. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emila Chroboczka w Szubinie praktyki zawodowe dotyczą następujących zawodów i specjalności;

§  technik logistyki ( czteroletni okres nauczania)

§  technik ekonomista (czteroletni okres nauczania)

§  technik ochrony środowiska (czteroletni okres nauczania)

§  technik spedytor (czteroletni okres nauczania)

§  inne jeżeli zostaną powołane

3.       Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu.

4.       Przygotowaniem szczegółowych treści programów praktyk zawodowych dla poszczególnych specjalności zajmują się nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych we współpracy z kierownikiem szkolenia praktycznego i komisją przedmiotów zawodowych działającą w szkole.

5.       Organizacja, kontrola i nadzór pedagogiczny nad realizacją praktyk zawodowych na terenie zakładów pracy, sklepów, punktów usługowych, banków, urzędów skarbowych, instytucji itp. należy do zadań kierownika szkolenia praktycznego.

 

6.      ii. przygotowanie miejsc i terminów praktyk

1.       Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w czasie ferii. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w czasie ferii odpowiedniemu skróceniu ulega czas zajęć dydaktycznych dla uczniów odbywających praktyki.

2.       Zgodnie z ramowym planem nauczania, zawartym w programie dla techników o 4 letnim cyklu nauczania w Zespole Szkół przyjmuje się zasadę organizowania jednolitych czterotygodniowych praktyk zawodowych w trzecim roku nauki.

3.       Podstawą odbywania praktyki zawodowej w danym zakładzie jest pisemna umowa między szkołą a zakładem pracy oraz pisemne (imienne) skierowanie do właściwego zakładu pracy - wystawione i wydane uczniowi przez szkołę przed rozpoczęciem praktyk.

4.       Przygotowanie umów między szkołą a zakładami pracy należy do zadań kierownika szkolenia praktycznego.

7.       5.Podstawą organizacji i realizacji praktyk uczniowskich w następnym roku szkolnym

8.       jest „ harmonogram praktyk” stanowiący załącznik do arkusza organizacyjnego

9.       szkoły, opracowywany przez kierownika szkolenia praktycznego ( w terminie do końca maja br. roku szkolnego ), podlegający zatwierdzeniu przezdyrektora szkoły. Następnie z treścią harmonogramu  praktyk zostają zapoznani  uczniowie i nauczyciele w terminie do 15 września danego roku szkolnego.

 

iii. odprawa na praktykę

1.   Uczniowie kierowani na praktykę powinni posiadać:

-  imienne skierowanie do właściwego zakładu pracy wystawione przez szkołę,

-  program praktyki;

-  dzienniczek praktyki ( teczkę dokumentacyjną).

2.   W początkowym okresie każdego roku szkolnego kierownik szkolenia praktycznego zapoznaje uczniów ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi programu praktyk oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych podczas tych zajęć.

 

iv. przepisy dyscyplinarne obowiązujące podczas praktyk zawodowych

1.       Podczas praktyki zawodowej uczeń ściśle przestrzega regulaminów szkolnych i zakładu pracy do którego został skierowany. Praktykant jest zobowiązany wykonywać polecenia przełożonych oraz godnie reprezentować szkołę zarówno w zakładzie pracy, w drodze do zakładu pracy i w drodze powrotnej do domu.

2.      Czas trwania praktyki zawodowej uczniów danej specjalności (zawodu) i dla danego poziomu edukacyjnego jest ściśle określony w harmonogramie praktyk i imiennym skierowaniu wystawionym przez szkołę danemu uczniowi.

3.       Miejsca odbywania praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół są ustalane przez szkołę. Praktyki realizowane są na podstawie pisemnej  umowy zawartej z zakładem pracy.

4.       Wszelkie wnioski, sugestie lub propozycje w sprawie wyboru miejsca praktyk wnoszone przez uczniów, rodziców lub nauczycieli mogą być składane i po rozpatrzeniu uwzględnione w planach szkoły nie później niż na 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

5.       Po zawarciu umowy z danym zakładem pracy miejsce praktyk nie podlega zmianie.

6.       Praktykanci pozostają na zajęciach  praktycznych nie dłużej niż:

§  6 godzin zegarowych dziennie (jeżeli praktykant nie ukończył jeszcze 16 roku życia)

§  8 godzin zegarowych dziennie ( po ukończeniu 16 lat życia )

 1. W miejscu praktyki obowiązuje ucznia wzorowa kultura osobista, takt i rozwaga w postępowaniu.
 2. Niedopuszczalne  jest spóźnianie się lub opuszczanie dni praktyk.
 3. Uczeń zobowiązany jest w czasie praktyk przebywać w zakładzie pracy .
 4. Każdy opuszczony bez usprawiedliwienia dzień praktyki spowoduje sankcje dyscyplinarne zgodne z regulaminem szkoły.
 5. Uczeń, który nie zaliczy praktyk z powodu usprawiedliwionej nieobecności (np. długotrwałej choroby), może realizować praktykę w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole, po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły i zakładu pracy w którym praktyka ma się odbyć.
 6. W czasie odbywania praktyk zawodowych prowadzony jest nadzór pedagogiczny w formie kontroli procesu szkolenia realizowany przez kierownika szkolenia praktycznego w zakresie:

-       dyscypliny pracy praktykantów;

-       zgodności prowadzenia zajęć z programem;

-       przestrzegania przepisów bhp i prawa pracy;

-       prowadzenia dokumentacji  przez ucznia i opiekuna praktyk w zakładzie;

 1.  Kontrole realizowane w ramach nadzoru pedagogicznego   są  protokołowane .

 

v. prowadzenie uczniowskiego dzienniczka praktyk

 1. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia dzienniczka praktyk( na bieżąco w zakładzie pracy ) i przedstawiania go w czasie kontroli w celu sprawdzenia zapisów pod względem merytorycznym oraz stanu kompletności w zakresie treści zapisów i odbytych ćwiczeń.
 2. W ostatnim dniu praktyki zawodowej dzienniczek należy złożyć u zakładowego opiekuna praktyk w celu wystawienia przez opiekuna opinii o pracy i sprawowaniu praktykanta oraz proponowanej oceny. Pod uzasadnieniem, zakładowy opiekun praktyk składa swój podpis i umieszcza imienną pieczątkę.

 

v. zaliczenie praktyki

1.      Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się:

-       ocena i opinia zakładowego opiekuna praktyk;

-       ocena poziomu aktywności i osobistego zaangażowania się ucznia w realizację celów zajęć praktycznych w tym także wykaz obecności na praktyce ;

-       ocena kompletności i sposobu prowadzenia dzienniczka praktyk oraz teczki dokumentacyjnej.

2.     Ocenę końcową praktyki zawodowej ustala kierownik szkolenia praktycznego biorąc pod uwagę powyższe składniki .

3.     Ocena końcowa z praktyki powinna być wystawiona nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

4.     Uczeń jest zobowiązany przedstawić osobiście kierownikowi szkolenia praktycznego pełną dokumentację odbytej praktyki celem weryfikacji i wystawienia oceny końcowej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ukończenia praktyki zawodowej.

5.     W uzasadnionym przypadku kierownik szkolenia praktycznego przed wystawieniem oceny końcowej z praktyki zawodowej,  sprawdza dodatkowo zasób umiejętności i wiadomości nabytych przez ucznia podczas praktyki metodą pisemną ( test, zestaw pytań, zestaw ćwiczeń – do wyboru ) .

6.     Zmiana oceny dokonanej na podstawie powyższego procesu weryfikacji wymaga pisemnego uzasadnienia oraz powiadomienia dyrektora szkoły i wychowawcy klasy.

7.     W przypadku braku propozycji oceny i opinii ze strony zakładowego opiekuna praktyk ocenę końcową samodzielnie wystawia kierownik praktyk zawodowych.

8.     Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk zawodowych otrzymuje ocenę niedostateczną.równoznaczną z brakiem zaliczenia praktyki zawodowej.

9.     Kierownik szkolenia praktycznego wpisuje ocenę z praktyki zawodowej do dziennika i arkusza ocen .

10.    Kierownik szkolenia praktycznego zobowiązany jest do przedstawienia powyższego regulaminu w każdej klasie technikum nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zaplanowanej praktyki zawodowej.