ZAŁĄCZNIK NR 4

 

 

REGULAMIN DZIAŁANIA

 Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. prof. Emila Chroboczka

w Szubinie

 

Na podstawie art. 55Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami,§ 15 ust 2Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie wprowadza się regulamin działania Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział I

 Samorząd szkoły  jego cele i wewnętrzna struktura

1.    W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie działa samorząd uczniowski (zwany dalej samorządem).

2.   Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.   Celem samorządu jest:

1)     Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz sprzyjanie rozwijaniu się partnerskich stosunków między uczniem, a nauczycielem w realizacji celów wychowawczych.

2)     Rozwijanie demokratycznych form działania i współżycia między uczniami poprzez wzajemne wspieranie się w różnych sytuacjach.

3)     Rozwijanie takich form działania, które kształcą aktywność społeczną, samoocenę, samokontrolę i samodyscyplinę uczniów oraz dopomagają w rzetelnym zdobywaniu zawodu.

4.   Do zadań samorządu należy:

1)     Przedstawienie władzom szkolnym potrzeb i postulatów społeczności uczniowskiej oraz reprezentowanie interesów uczniów.

2)     Dbanie o sprzęt szkolny, organizowanie uczniów do działań na rzecz szkoły i środowiska.

3)     Inspirowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.

4)     Rozstrzyganie konfliktów na drodze uczeń- uczeń oraz uczeń - nauczyciel, jeżeli zaistnieją sytuacje trudne zgłaszać je dyrektorowi.

5)     Zwracanie uwagi na trudności uczniów w nauce i organizowanie różnych form pomocy.

6)     Dbanie o całokształt swej działalności.

5.   Uprawnienia samorządu:

1)     Informowanie dyrekcji i Rady Pedagogicznej o potrzebach i zainteresowaniach uczniów.

2)     Branie udziału w formułowaniu zarządzeń dotyczących życia społeczności szkolnej.

3)     Wydawanie gazetki szkolnej, organizowanie apeli, różnych imprez szkolnych.

4)     Informowanie uczniów o swej działalności.

5)     Udział z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych.

6)     Opiniowanie i zgłaszanie uczniów do wyróżnień jak i również kar (z możliwością poręczenia za ucznia).

7)     Powoływanie wybranego nauczyciela na opiekuna samorządu (za jego zgodą).

8)     Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem środkami finansowymi samorządu.

9)     Współorganizowanie imprez sportowo - turystyczno - rekreacyjnych, prac społecznie - użytecznych, życia kulturalnego uczniów.

10)Wydawanie opinii o pracy nauczyciela, potrzebnej do jego oceny.

6.   Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli do:

1)     samorządów klasowych,

2)      samorządu szkoły.

7.   Samorząd szkoły i samorządy klasowe tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego ( RSU ).

8.   Rada Samorządu Uczniowskiego koordynuje pracę samorządów.

9.   Władzą wykonawczą samorządu są trójki klasowe ( samorządy klasowe ) oraz sekcje.

10.O powołaniu sekcji oraz ilości członków decyduje ogólne zebranie samorządu.

11.Pracą RSU kieruje Zarząd Samorządu Szkoły.

12.W skład zarządu wchodzą:

1)     przewodniczący zarządu samorządu szkoły,

2)     z-ca przewodniczącego,

3)     skarbnik,

4)     członek samorządu / do spraw sportu szkolnego /,

5)     członek samorządu / do spraw kulturalno - oświatowych i imprez o charakterze rekreacyjno - sportowym /,

6)     kronikarz (kronikarze) szkoły, 

Rozdział II 

Zasady wybierania organów samorządu uczniowskiego

1.   Organy samorządów wybierane są przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim.

2.   Wybory Samorządów Klasowych odbywają się co roku, we wrześniu, na początku roku szkolnego.

3.   Samorząd klasy liczy co najmniej trzy osoby tj.

1)przewodniczący,

2)skarbnik,

3)sekretarz,

Wybierany jest w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłaszanych przez uczniów danej klasy.

4.   Tworzy się możliwość poszerzenia składu samorządu klasy o osoby zajmujące się prowadzeniem kroniki klasy, gazetki klasowej lub pełniące inne funkcje, wynikające z potrzeb klasy.

5.   Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego szkoły odbywają się co dwa lata w marcu.

6.   Jeżeli skład Samorządu Uczniowskiego zmniejszy się o co najmniej 50% przeprowadza się wybory uzupełniające w czasie trwania kadencji zarządu.

7.   Wybory do Samorządu Uczniowskiego przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w składzie 5 - 7 osób.

8.   Kandydatów do Szkolnej Komisji Wyborczej zgłaszają samorządy klasowe spośród uczniów, nie kandydujących do władz samorządu szkoły.

9.   Przyjmuje się, że liczba osób kandydujących do władz samorządu szkoły musi być większa niż liczba funkcji przewidzianych do objęcia w zarządzie samorządu szkoły.

10.    Wybory poprzedza trwająca 2 - 3 tygodnie kampania wyborcza prowadzona na terenie szkoły i internatu (jeżeli kandydaci są jego mieszkańcami).

11.    Kandydaci mogą prezentować swoje programy i zamierzenia w formie gazetek, plakatów, za pośrednictwem radiowęzła szkolnego, ulotek itp.

12.    Materiały wyborcze poszczególnych kandydatów nie mogą być zdejmowane, usuwane, niszczone przez konkurentów lub grupy i pojedynczych wyborców do momentu przeprowadzania wyborów.

13.    Prawo wzięcia udziału w wyborach mają wszyscy uczniowie obecni na zajęciach szkolnych w dniu wyborów.

14.    Głosowanie jest tajne.

15.    Głosujący otrzymuje kartę do głosowania, na której nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

16.    Oddając głos głosujący skreśla na karcie do głosowania tyle nazwisk, ile zgłoszono ponad ustaloną liczbę członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania wszystkie nazwiska kandydatów są skreślone.

17.    Po zakończeniu głosowania Szkolna Komisja Wyborcza przejmuje obowiązki Komisji Skrutacyjnej i ustala wyniki wyborów.

Z dokonanych czynności komisja sporządza protokół, w którym podaje do publicznej wiadomości społeczności szkolnej wyniki głosowania

18.    Uczeń (uczennica) który w głosowaniu uzyskał największą (i ponad 50% ogółu oddanych ważnych głosów) liczbę głosów zostaje wybrany przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego.

19.     Do zarządu Samorządu Uczniowskiego zostają wybrani uczniowie w ustalonej liczbie, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów.

20.    W ciągu tygodnia od przeprowadzenia wyborów nowy zarząd zbiera się na pierwszym posiedzeniu, na którym przydziela funkcje i obowiązki poszczególnych członkom zarządu - w sposób jawny lub poprzez głosowanie tajne.

21.    Według tych samych zasad wybierany jest spośród nauczycieli opiekun samorządu szkolnego. Kandydatów na opiekuna samorządu zgłaszają uczniowie, samorządy klas, samorząd szkoły.

22.    Samorząd może powołać sąd koleżeński rozstrzygający konflikty między uczniami i opracować regulamin kar i nagród.

23.     Samorząd szkolny współpracuje z wszystkimi organizacjami działającymi na terenie szkoły.

 

Rozdział III

Uprawnienia samorządu

1.   Przedstawiciele samorządu mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej, na których omawiane są sprawy uczniów.

2.   Samorząd ma prawo przedstawienia radzie pedagogicznej, dyrektorowi i radzie rodziców wniosków i opinii dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)     prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów we nauce i zachowaniu,

3)     prawo do organizacji życia szkolnego zachowującego propozycje między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)     prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Na podobnych zasadach samorząd organizuje działalność rozrywkową w szkole.

3.   Samorząd ma prawo wydawania gazetki szkolnej, jeśli pozwalają na to możliwości poligraficzne szkoły. Samorząd powołuje zespół redakcyjny.

4.   W tworzeniu gazetki szkolnej mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie.

5.   Część kosztów związanych z wydawaniem gazety samorząd pokrywa z własnych środków.

6.   Samorząd ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.

7.   Samorząd organizuje przyjęcie uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej - tzw. „otrzęsiny”.

8.   Samorząd szkoły uczestniczy w opracowaniu wewnątrzszkolnych zasad oceniania (WZO) poprzez zgłaszanie uwag, propozycji i wniosków.

9.   Obowiązki dyrekcji wobec samorządu:

1)     Udzielenie pomocy w realizacji planu pracy samorządu.

2)     Zapewnienie warunków finansowych i organizacyjnych do działalności samorządu.

3)     Zapoznanie samorządu z tymi działami planu pracy szkoły, które zależą od inicjatywy i aktywności samorządu.

4)     Wysłuchiwanie opinii uczniów w sprawach ważnych dla społeczności uczniów.

5)     Czuwanie nad tym. aby działalność samorządu była zgodna z zadaniami wychowawczymi szkoły.

6)     Zatwierdzenie opiekuna samorządu.

7)     Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę samorządu, która jest niezgodna ze statutem szkoły.

10.Do obowiązków opiekuna samorządu należy:

1)     pomoc w realizacji zadań samorządu,

2)     zapewnienie z upoważnienia dyrektora warunków do samorządnej działalności samorządu,

3)     czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu,

4)     informowanie uczniów o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczniów,

5)     udział w ocenie pracy samorządu przez dyrektora i radę pedagogiczną,

6)     czuwanie nad współpracą samorządu z nauczycielami.

11.Zebrania i narady wynikające z działalności RSU odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, w czasie wolnym od zajęć.

12.RSU. prowadzi dokumentację swojej działalności:

-       plan pracy na dany rok szkolny

-       protokoły zebrań

-       dokumentację wyborczą

-       dokumentację wydatków finansowych

 

Rozdział IV

  Zasady opracowania opinii o pracy nauczyciela.

1.   Dyrektor szkoły może zwrócić się do samorządu uczniowskiego o wystawienie opinii o pracy nauczyciela.

2.   Opinię opracowaną na piśmie przedstawia samorząd klasy, w której nauczyciel uczy danego przedmiotu.

3.   Opinię przedstawiają te klasy i ich uczniowie, w których dany nauczyciel uczy najdłużej tj. co najmniej dwa lat i jest dobrze znany uczniom.

4.   Jeżeli nauczyciel uczy przedmiotów w wielu klasach dyrektor szkoły może zwrócić się o opinię do jednej lub więcej klas.

5.   Dyrektor może zwrócić się o opinię o nauczycielu również do klasy, której jest on wychowawcą.

6.   Opinię opracowuje samorząd klasy, a następnie przedstawia ją do akceptacji wszystkim uczniom danej klasy.

7.   Ostateczną uzgodnioną z klasą opinię samorząd po jej podpisaniu przekazuje dyrektorowi szkoły.

8.   Przedmiotem opinii o nauczycielu są między innymi:

1)     sposób prowadzenia zajęć,

2)     obiektywizm w ocenianiu,

3)     sprawiedliwe i równe traktowanie uczniów,

4)     zrozumienie dla trudnych sytuacji w jakich może znaleźć się uczeń,

5)     umiejętność zachęcania do pracy,

6)     otwartość na problemy klasy,

7)     kultura osobista,

8)     samodyscyplina, obowiązkowość i punktualność itp.

 

Rozdział V 

Obowiązki samorządu

W trosce o przestrzeganie przepisów i regulaminu szkoły, o zachowanie porządku i dyscypliny uczniów samorząd:

1.   Dba o poszanowanie przez uczniów majątku i mienia szkoły, jej wyposażenia i urządzeń.

2.   Obejmuje oddziaływaniem wychowawczym uczniów, którzy:

1)     wykazują brak dyscypliny w uczęszczaniu na zajęcia lekcyjne,

2)     naruszają zasady dobrego zachowania,

3)     palą papierosy i spożywają alkohol,

4)     nie przestrzegają regulaminów,

5)     ubierają się niechlujnie, nieestetycznie itp.

3.   W porozumieniu z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów organizuje pomoc koleżeńską dla uczniów mających trudności z przyswajaniem i opanowaniem treści programowych oraz osiągającym mierne wyniki w nauce.

4.   Organizuje według potrzeb dyżury porządkowe / np. W szatni, toaletach, na korytarzach / dla zapewnienia ładu i porządku na terenie szkoły i wokół szkoły.

5.   Podejmuje działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

6.   Inicjuje i organizuje lub współorganizuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły imprezy i uroczystości szkolne, np. z okazji:

1)     Dnia Edukacji Narodowej,

2)     Dnia wiosny,

3)     Dnia sportu,

4)     Rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

 

Rozdział VI

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy samorządu uczniowskiego.

1.   Samorząd szkoły posiada własne fundusze, z których finansuje własne wydatki związane z jego statutową działalnością.

2.   Funduszem samorządu klasowego jest 30% kwoty zgromadzonej przez poszczególne klasy w ramach składek na Komitet Rodziców w ciągu roku szkolnego.

3.   Środki te mogą być wydatkowane na:

1)     zakupy pomocy naukowych na potrzeby klas,

2)     dofinansowanie wycieczek, biwaków, wyjazdów do teatru, kina itp.,

3)     na inne uzasadnione potrzeby związane z funkcjonowaniem klasy.

4.   Wydatki są realizowane w uzgodnieniu z wychowawcą klasy.

5.   Wydatki są dokumentowane rachunkami, opisywane i realizowane przez wychowawcę klasy z księgowością Komitetu Rodziców.

6.   Środki pieniężne klasy nie wydane w danym roku szkolnym są kumulowane i mogą być realizowane w kolejnym roku szkolnym.

7.   Źródłami dochodów samorządu szkoły są:

1)     wpływy ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne,

2)     wpływy ze sprzedaży gazetki szkolnej lub innych materiałów wydawanych przez samorząd szkoły,

3)     oprocentowanie środków finansowych gromadzonych na książeczce oszczędnościowej,

4)     dobrowolne wpłaty.

8.   Fundusze samorządu przeznaczane są na:

1)     zakupy sprzętu do radiowęzła szkolnego,

2)     zakup nagród rzeczowych dla uczniów i aktywnych członków samorządu,

3)     pokrycie kosztów imprez i uroczystości szkolnych,

4)     pomoc uczniom w szczególnych sytuacjach życiowych,

5)     częściowe pokrycie kosztów wydawania gazetki szkolnej (część pokrywa szkoła),

9.   Środki pieniężne samorządu szkoły gromadzone są na książeczce oszczędnościowej.

10.    Ze względów prawnych środkami pieniężnymi samorządu dysponuje opiekun samorządu.

11.    Samorząd za pośrednictwem skarbnika prowadzi rejestr przychodów i wydatków środków finansowych.

12.    Wydatki dokumentowane są rachunkami, opisanymi przez opiekuna samorządu i przechowywane przez skarbnika.

13.    Raz w miesiącu dokonuje się kontroli stanu środków pieniężnych.

14.    Kontroli dokonuje komisja w składzie:

1)     przewodniczący samorządu,

2)     skarbnik samorządu,

3)     opiekun samorządu.

 

 

Rozdział VII

Sposób dokumentowania działalności organów samorządu.

1.   Samorządy klas i samorząd szkoły dokumentuje swoją działalność w formie:

1)     protokołów z zebrań i obrad,

2)     publikacji sprawozdań w gablocie samorządu szkoły lub w gazetce szkolnej (jeśli jest wydawana przez samorząd),

3)     protokołów pokontrolnych lub notatek w rejestrze finansowym samorządu szkolnego.

2.   Samorządy klas, jeżeli uważają to za celowe, mogą prowadzić kronikę z życia klasy.

3.   Samorząd uczniowski szkoły prowadzi:

1)     kronikę szkoły w formie księgi fotograficznej i wideoteki

4.   Samorząd szkoły może wydawać gazetkę szkolną.

5.   Bieżące informacje dla uczniów samorząd ogłasza w prowadzonej przez siebie gablocie.

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe.

1.   Zarząd Samorządu uczniowskiego w celu sprawnego rozwiązywania problemów i realizowania zadań może powoływać zespoły i sekcje, których charakter i liczba członków oraz sposób funkcjonowania zostaną określone przez ogólne zebranie S. U.

2.   Zarząd Samorządu szkoły jako jedyna reprezentacja ogółu uczniów może kontaktować się z dyrekcją szkoły bezpośrednio lub za pośrednictwem opiekuna samorządu w każdej sprawie dotyczącej:

1)     programu nauczania,

2)     konfliktów,

3)     dyscypliny,

4)     inicjatyw samorządu,

5)     nierespektowania ustawowych i statutowych uprawnień samorządu przez inne organy szkoły.

3.   Zarząd S. U. Może kontaktować się w powyższych sprawach z innymi organami kolegialnymi działającymi w szkole.