zał 3

ZAŁĄCZNIK NR 3

REGULAMIN DZIAŁANIA

Rady   Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. prof. Emila Chroboczka 

w Szubinie

 

Na podstawie artykułu 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz  § 14 ust. 3 Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka  wprowadza się uchwałą Rady Rodziców z dnia 28.09.2007 niniejszy regulamin.

 

Rozdział I

 Nazwa reprezentacji rodziców

 

§ 1

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie reprezentantem rodzicielskiego organu szkoły jest Rada Rodziców”.

 

Rozdział II

 Cele  i  Zadania RADY   Rodziców

 

§ 2

 

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
 2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest:

1)      pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

2)      gromadzenia funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

3)      zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez:

a)      zapoznanie zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasy,

b)      udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka i jego postępów lub trudności i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci,

c)      udostępnienie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

d)     wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,

4)       określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców .

5)      uchwalenie regulaminu działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu,

6)      występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Zespołu do:

a) Dyrektora Zespołu,

b) Rady Pedagogicznej,

7)      wspieranie działalności szkoły ,

8)      organizowanie posiedzeń Rady Rodziców:

a) z rodzicami uczniów,

b) z dyrektorem szkoły,

9)      opiniowanie opracowanych przez radę pedagogiczną kryteriów oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwoławczy,

10)  współdziałanie z pedagogiem szkolnym w organizowaniu pomocy pedagogicznej i finansowej uczniom,

11)  przedstawiciel Rady Rodziców, na wniosek ucznia, może uczestniczyć bez prawa głosu w egzaminie sprawdzającym,

12)  dwóch przedstawicieli Rady Rodziców, wytypowanych przez Radę Rodziców spośród swoich członków, wchodzi w skład komisji przeprowadzającej konkurs na dyrektora Zespołu,

13)  może finansować organizowane przez Zespół zajęcia pozalekcyjne,

14)  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)      Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)      Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

15)  opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.

16)  wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty)

 

ROZDZIAŁ III

 

 ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW  I   RADY   RODZICÓW

 

§ 3

 

 1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne Rady Rodziców .
 2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
 3. Zebranie rodziców wybiera z pośród siebie w głosowaniu tajnym klasową radę rodziców, składającą się z 3 osób, aby można było wybrać przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. Wybierają także ( spośród trójki) jednego przedstawiciela stanowiącego reprezentanta klasy w Radzie Rodziców
 4. Wszyscy reprezentanci klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców Szkoły.
 5. Plenarne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym przewodniczącego Rady Rodziców.
 6. Rada Rodziców składa się z tylu członków, ile oddziałów liczy zespół szkół, wybierają one spośród siebie w głosowaniu tajny  przewodniczącego, sekretarza i skarbnika na pierwszym posiedzeniu.
 7. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób. Co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.
 8. Rada Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) do wykonywania określonych zadań.

 

§ 4

 

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lat, od dnia wyboru we wrześniu do 30 września ostatniego roku kadencji.

 

§ 5

 

Członkowie Klasowych Rad Rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji rad, zostają zastąpieni przez członków Klasowych Rad Rodziców z klas nowo zorganizowanych.

 

ROZDZIAŁ IV

 

 TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW 

 

§ 6

 

 1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
 2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
 3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców Szkoły.
 4. Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały.
 5. Za protokolarz Rady  Rodziców i jego właściwe prowadzenie odpowiada sekretarz Rady Rodziców .

 

ROZDZIAŁ V

 

 WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW

 

§ 7

 

 1. Wybory do Klasowej Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu.
 3. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
 4. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% plus jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
 5. Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
 6. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.
 7. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:

1)      wybór przewodniczącego , sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, takich jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków, komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji są jawne,

2)      sprawozdanie  ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,

3)      sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie ( lub nieudzielenie ) absolutorium ustępującemu organowi,

4)      informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,

5)      ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,

6)      plenarna dyskusja programowa,

7)      uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji,

8)      wybory nowych organów Rady Rodziców:

a)      ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,

b)      przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą,

c)      głosowanie,

d)     ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego komisji wyborczej,

 1. Wolne głosy i wnioski.

 

§ 8

 

Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w § 7, z tym że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie komisji rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium, lecz jedynie wnioski pokontrolne.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW   I  JEJ ORGANÓW

 

§ 9

 

 1. Plenarne zebranie ogółu rodziców szkoły zwoływane jest przez Radę Rodziców, co najmniej raz w czasie kadencji.
 2. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
 3. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek Klasowych Rad Rodziców z co najmniej 6 klas, na wniosek Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej złożony do prezydium Rady Rodziców .

 

 

§ 10

 

 1. Rada Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 razy w roku. Na posiedzenie prezydium zaprasza się dyrektora szkoły.
 2. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który odpowiada sekretarz prezydium.

 

§ 11

 

1. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców.

2. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady  rodziców Klasy, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 30 osób.

3. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawione: plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

 

§ 12

 

Formy i częstotliwość działania innych struktur utworzonych w ramach Rady Rodziców: komisje problemowe, zespoły robocze wynikają z potrzeb związanych z realizacją zadań, jakich się te zespoły podjęły.

 

§ 13

 

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, Klasowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy.

 

ROZDZIAŁ VII

 

 ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY  RODZICÓW

 

§ 14

 

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

 1. Ze składek rodziców,
 2. Z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróciła się Rada,
 3. Z dodatkowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,
 4. Z działalności gospodarczej,
 5. Z darowizn lub z innych źródeł.

 

§ 15

 

 1. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców klasy. Propozycję wysokości składki dla całej szkoły przedstawia Rada Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców. obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Rada Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składek lub zwolnienie jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca
 2. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko przez jedno dziecko.

 

§ 16

 

 1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny”, zatwierdzanego każdorazowo przez Radę Rodziców.
 2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z „Ramowym preliminarzem wydatków Rady Rodziców”.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

 OBSŁUGA RACHUNKOWO-KSIĘGOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  RADĘ RODZICÓW

 

 § 17

 

 1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem zatrudnia się fachową siłę księgową.
 2.  Płace księgowej ustala i umowę zlecenie zawiera Rada Rodziców. Rada opracowuje także zakres czynności i odpowiedzialności księgowej.
 3. Do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowej Rada wyznacza skarbnika Rady.
 4. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
 5. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 

 

ROZDZIAŁ IX

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 18

 

 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców zaprasza na swoje plenarne dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.
 2. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej określonych w § 2, pkt. 3 niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podlegających jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną Rada Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy, zgodnie z procedurą rozstrzygania sporów między organami szkoły, ustaloną w statucie szkoły.

 

 § 19

 

Członkowie Klasowych Rad Rodziców, Rada Rodziców i członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać. Odwołania dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdz. IV tego regulaminu.

 

§ 20

 

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadpodgimnazjalnych im prof. Emila Chroboczka w Szubinie a także pieczątką do operacji finansowych, taką jak poprzednia, ale z dodatkiem w postaci numeru konta bankowego.