załącznik 2

 

 

REGULAMIN DZIAŁANIA

 

Rady Pedagogicznej  Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych

im. prof. Emila Chroboczka

w Szubinie

 

 

Na podstawie ustawy z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 43, ust. 2 oraz statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka wprowadza się niniejszy regulamin.

§ 1

Rada Pedagogiczna zwana dalej również Radą działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe, które mają charakter opiniujaco- doradczy.

 

§ 3

 

Skład Rady Pedagogicznej:

 1. Dyrektor szkoły - przewodniczący,
 2. Nauczyciele pracujący w szkole,
 3. Wychowawcy internatu.

§ 4

 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej prowadzone są przez przewodniczącego lub osoby przez niego wskazane

 

§ 5

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej może zlecić członkom Rady lub innym pracownikom szkoły przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady.

 

§ 6

 

Posiedzenia Rady i jej komisji są protokołowane w celu odtworzenia ich przebiegu i zarejestrowania podjętych uchwał.

 

§ 7

 

Posiedzenia Rady są ważne o ile obecna jest co najmniej połowa członków Rady(quorum)

 

§ 8

 

W zebraniach Rady Pedagogicznej uczestniczą z głosem doradczym:

 1. Przedstawiciele Rady Rodziców - gdy wymaga tego tematyka obrad,
 2. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego - gdy wymaga tego tematyka obrad,
 3. Przedstawiciele Zakładów Pracy, w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe - gdy wymaga tego tematyka obrad,
 4. Zespół Kierowniczy Szkoły / przedstawiciele administracji i obsługi - gdy wymaga tego tematyka obrad,
 5. Przedstawiciele Związków Zawodowych - gdy wymaga tego tematyka obrad.

 

§ 9

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planu pracy szkoły,

2)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych p,

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5)      zatwierdzenie kryteriów oceny zachowania uczniów,

6)      opracowywanie i uchwalenie wewnątrzszkolnych zasad oceniania,

7)      opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego szkoły po zaciągnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

8)      ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez

          organ  sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły ( art.41 ust.1 pkt 6 ustawy systemie oświaty

          po nowelizacji).

 1. Rada pedagogiczna opiniuje:

1)       roczną organizację pracy szkoły - tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)      projekt planu finansowego - w szczególności propozycje dotyczące uzupełnienia pomocy dydaktycznych szkoły, poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)      propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5)      wprowadzanie zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć dotyczącym realizacji treści kształcenia danego przedmiotu (np. zwiększenia lub zmniejszenia tygodniowego wymiaru godzin - np. podczas okresowej nieobecności nauczyciela danego przedmiotu),

6)      zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,

7)      wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych (art.64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty)

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian i przedstawia go i uchwala, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
 2. Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 3. W przypadku niepowołania rady szkoły jej kompetencje przejmuje Rada Pedagogiczna.
 4. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego.

 

 • § 10

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

 1. realizacji uchwał Rady,
 2. tworzenia życzliwej atmosfery i zgodnego współżycia wszystkich członków Rady w celu podnoszenia poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły,
 3. oddziaływania na podstawę nauczyciela, pobudzanie go do pracy twórczej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 4. dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, zapoznawania Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,
 5. zwoływanie posiedzeń Rady,
 6. opracowanie porządku obrad Rady,
 7. prowadzenie obrad Rady,
 8. udzielanie lub odbieranie prawa głosu członkom Rady,
 9. przeprowadzanie głosowania w przypadku rozbieżności w opiniach poszczególnych członków Rady.

 

§ 11

 

Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał dyrektor zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący tj. Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią.

 

§ 12

 

Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

 1. czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej komisji, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu,
 2. realizowania uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,
 3. składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych mu zadań.
 4. należytego i rzetelnego przygotowania się do obrad,
 5. współtworzenia atmosfery życzliwości i koleżeństwa oraz zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady,
 6. przestrzegania postanowień prawa stanowiącego przez jednostki nadrzędne oraz prawa szkolnego  i wewnętrznych zarządzeń dyrektora,
 7. przestrzegania tajemnicy obrad Rady.

 

 

§ 13

 

 1. Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania i realizuje swoje uprawnienia (ustawa o systemie oświaty  art. 41 i 42) na posiedzeniach plenarnych i poprzez działania komisji i zespołów.
 2. Komisje i zespoły przygotowują na plenarne posiedzenia Rady projekty uchwał, opinii i wniosków.

 

 

§ 14

 

 1. Przewodniczącego Rady upoważnia się do występowania z wnioskami o powołanie zespołów komisji. W skład komisji, poza członkami Rady Pedagogicznej, mogą także wchodzić osoby spoza Rady, z głosem dydaktycznym - na zaproszenie przewodniczącego zespołu. Przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor szkoły na wniosek członków zespołu.

 

 1. W strukturze Rady Pedagogicznej działają zespoły:

1)      wychowawczy:

 1. pedagog - przewodniczący,
 2. wychowawcy klas z każdego poziomu klas technikum ( I - IV, )
 3. wychowawcy  z Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 4. Opiekun Samorządu Szkolnego,
 5. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (2 uczniów), 

2)      przedmiotowe:

 1. zespół przedmiotów ogólnokształcących,
 2.  zespół przedmiotów zawodowych.

 

 1. Przewodniczących zespołu powołuje dyrektor szkoły na wniosek członków zespołu. Cele i zadania zespołów przedmiotowych oraz zespołu wychowawczego zostały określone w statucie szkoły.

 

§ 15

 

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA DECYZJI I STANOWISK PRZEZ

RADĘ PEDAGOGICZNĄ

 

 1. Posiedzenie plenarne Rady zwoływane jest przez przewodniczącego co najmniej na 5 dni przed datą posiedzenia wraz z podaniem projektu porządku obrad.
 2. .O terminie, miejscu i porządku zebrania informuje przewodniczący z pięciodniowym wyprzedzeniem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie w trybie pilnym bez przestrzegania pięciodniowego terminu. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady musi być podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń.
 3. Planowane posiedzenie plenarne musi być odpowiednio przygotowane, to znaczy:

1)      projekty decyzji, stanowisk, opinii i wniosków wynikających z porządku obrad muszą być dostarczone członkom Rady w formie pisemnej lub ogłoszenia na tablicy ogłoszeń na 3 dni przed posiedzeniem plenarnym. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do zadań Przewodniczącego Rady,

2)      każdy członek Rady przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.

 1. Pracą komisji i zespołów kierują ich przewodniczący.
 2. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady, mają jedynie głos doradczy.
 3. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
 4. Rada wyraża opinię, uzgodnioną w drodze głosowania. Tryb głosowania jest taki sam , jak przy podejmowaniu uchwał.

 

 

 

§ 16

 

RAMOWY PLAN POSIEDZEŃ PLENARNYCH RADY

 

 1. Przyjmuje się następujące stałe terminy plenarnych posiedzeń Rady Pedagogicznej w ciągu roku szkolnego:

1)      Ostatni tydzień sierpnia (przed rozpoczęciem roku szkolnego). Tematyka obrad dotyczy:

 • arkusza organizacyjnego.
 • planu pracy dydaktyczno - wychowawczej

2)      W połowie I semestru - tematyka szkoleniowa.

3)      Ostatni tydzień pierwszego semestru (po zakończeniu I semestru). Tematyka obrad dotyczy:

 • zatwierdzenia wyników klasyfikowania.
 • ogólnych wniosków dyrektora szkoły z prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

4)      W I tygodniu II semestru. Tematyka obrad dotyczy:

 • sprawozdania z pracy szkoły w I semestrze i analizy sprawozdania.

5)      Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego. Tematyka obrad dotyczy:

 • zatwierdzenia wyników klasyfikowania i promowania.

6)       Po zakończeniu roku szkolnego (po zakończeniu zajęć szkolnych). Tematyka obrad dotyczy:

 • uogólnione wnioski dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego i sprawozdania z pracy szkoły,
 •  analiza sprawozdań,
 •  wnioski na następny rok szkolny.
 1. Plenarne posiedzenia Rady mogą być zwoływane także w innych terminach na wniosek: organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, jednej trzeciej Rady Pedagogicznej (zgłoszony pisemnie, z podpisami członków) oraz z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
 2. Inicjatywa Rady Pedagogicznej w sprawie zwołania jej posiedzenia winna być sformułowana na piśmie i zawierać wykaz członków wnioskujących.
 3. Rada Pedagogiczna może być zwołana na wniosek przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady.
 4. Dopuszcza się możliwość zwoływania nadzwyczajnych obrad Rady Pedagogicznej. Decyzje w tej sprawie podejmuje przewodniczący Rady.
 5. Obecność na posiedzeniu plenarnym jest poświadczona własnoręcznym podpisem na liście obecności.

§ 17

 

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD PLENARNYCH. PROTOKOŁOWANIE OBRAD

 

 1. Przyjmuje się następujący ramowy porządek obrad plenarnych:

1)      Ustalenie liczby członków rady obecnych na posiedzeniu poprzez podpisanie listy obecności, powitanie zaproszonych gości Rady. Ustalenie, czy na sali znajduje się wymagane dla prawomocności uchwał quorum,

2)      Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,

3)      Ewentualny wybór komisji lub zespołów pomocniczych (np. komisja skrutacyjna, komisja wniosków itp.),

4)      Realizacja porządku obrad:

a)      omówienie projektów decyzji, stanowisk, opinii,

b)      dyskusja i rekomendacje stosownych organów,

c)      ustosunkowanie się do pytań,

d)     podjęcie uchwały przez głosowanie,

5)      Wnioski różne, wolne głosy,

6)      Uporządkowanie wniosków i głosów (komisja wnioskowa lub przewodniczący obrad),

7)      Podsumowanie obrad.

 1. Zebrania plenarne są protokołowane w protokolarzu Rady Pedagogicznej. Obrady protokołuje jeden z nauczycieli. Protokół z posiedzenia Rady powinien być w terminie 7 dni od daty zebrania wpisany do księgi protokołów i przedstawiony przewodniczącemu Rady do podpisania. Protokoły posiedzeń Rady dostępne są dla członków Rady dwa tygodnie od daty posiedzenia. Do terminu następnego zebrania Rady każdy z członków ma prawo zapoznania się z protokołem i wniesienia poprawek do swojej wypowiedzi oraz zgłoszenia uwag do treści protokołu. Na następnym posiedzeniu Rady protokół jest zatwierdzany. Protokolarz Rady Pedagogicznej wraz z jej podstawowymi dokumentami przechowuje się w kancelarii szkoły. Protokolarz nie może być wynoszony poza budynek placówki.
 2. Protokoły Rady zawierają:

- tytuł, datę i rodzaj zebrania,

- stwierdzenie stanu obecności,

- zatwierdzony porządek obrad,

- przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,

- przebieg obrad przedstawiony w punktach zgodny z numeracją porządku obrad,

- podjęte uchwały oraz sposób ich podejmowania,

- podpisy przewodniczącego i protokolanta,

- załączniki(lista obecności, pisemne wypowiedzi, materiały, wyniki klasyfikacji, sprawozdania z prac poszczególnych organów szkoły)

 1. Protokół z działalności Rady może być udostępniony tylko na terenie szkoły:

1)      przewodniczącemu,

2)      członkom RP.,

3)      upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych,

4)      organom nadzorującym szkołę.

 1. Rada ma prawo na wniosek przewodniczącego lub członka zawiesić swoje obrady, jeżeli uzna je za nieprzygotowane, przeprowadzone niezgodnie z przepisami lub nieetyczne. Wniosek w tej sprawie podlega przegłosowaniu w sposób jawny.
 2. Ilość wystąpień każdego członka Rady podczas posiedzenia jest nieograniczona.
 3. Przewodniczący ma prawo odebrać występującemu głos, jeżeli nie porusza problemów związanych z omawianym zagadnieniem, nie formułuje w tym zakresie wniosków, propozycji i rozwiązań.
 4. W przypadku wniosków wykluczających się wzajemnie lub ze sobą sprzecznych w danej sprawie o przyjęciu ich decyduje głosowanie jawne przy zwykłej większości głosów.
 5. Zebrania Rady organizuje się w czasie pozalekcyjnch

 

 

§18

 

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

 

1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym.

1)      Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym - w sprawach:

a)      organizacji pracy w szkole ze szczególnym zwróceniem uwagi na higienę pracy umysłowej ucznia,

b)      szkolnych regulaminów wewnętrznych,

c)      wniosków komisji stałych i doraźnych,

d)     wniosków w sprawie kar i nagród dla uczniów,

e)      w sprawach opiekuńczo - wychowawczych młodzieży,

f)       wniosków dotyczących klasyfikacji i promocji uczniów,

g)        rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

h)      eksperymentów pedagogicznych,

i)        merytorycznego samokształcenia i doskonalenia nauczycieli,

j)         tematyki pedagogizacji rodziców

2)      tajnym - w sprawach:

a)      zgłoszonego wotum nieufności,

b)      przyznawania nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych form uznania,

c)      opiniowania kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.

 1. Głosowania tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana na posiedzeniu. Skład komisji proponują członkowie Rady. Skład komisji podlega przegłosowaniu przez Radę w sposób jawny.
  1. Wyniki głosowania wpisywane są do protokołu, a kartki z głosowania przechowywane są przez przewodniczącego przez okres jednego roku.
  2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady podając do protokołu liczbę głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
  3. Uchwałę uważa się za przegłosowaną pozytywnie, jeżeli wynik głosowania wyniesie 50% i 1 głos obecnych na posiedzeniu plenarnym.
  4. Przed rozpoczęciem obrad plenarnych komisja wniosków zobowiązana jest odczytać wnioski z poprzedniego posiedzenia.

§ 19

 

Przedstawicieli Rady Pedagogicznej do prac w różnych organach, zespołach i komisjach zewnętrznych, zgodnie z przepisami szczegółowymi, wybiera zebranie plenarne Rady w głosowaniu jawnym, spośród zgłoszonych kandydatów. Wybrane zostają osoby, które uzyskują największą liczbę głosów.

 

§ 20

 

Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do tajemnicy posiedzenia Rady Pedagogicznej.

§ 21

 

Zmiana treści regulaminu należy do kompetencji Rady i odbywa się na wniosek poparty zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.