Załącznik 1

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I KOMPETENCJI KIEROWNIKA INTERNATU I KIEROWNIKA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

1.     (uchylony)

2.     (uchylony)

3.     Kształceniem praktycznym w Zespole Szkół kieruje kierownik szkolenia praktycznego      

Do jego zadań należy:

1)     typowanie zakładów, instytucji i gospodarstw rolnych (uspołecznionych i indywidualnych) przydatnych do odbywania kształcenia praktycznego uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,

2)     zawieranie umów uprawniających do realizacji praktyk zawodowych w wytypowanych podmiotach gospodarczych oraz okresowa kontrola wypełniania obowiązków zawartych w umowie,

3)     nadzór pedagogiczny w zakresie prawidłowości procesu kształcenia praktycznego w zakładach szkolących uczniów pracowników młodocianych Zasadniczej Szkoły Zawodowej ( regulamin – zał. Nr 5 – statutu ZSP ),

4)     obserwowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ,

5)     kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej kształcenia praktycznego prowadzonej przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, zakładowych opiekunów praktyk i uczniów (dzienniczki, programy, urlopy, szkolenia bhp. ubiory robocze, normy czasu pracy itp.),

6)     zaliczanie praktyk zawodowych uczniów (słuchaczy) średnich szkół zawodowych zgodnie z regulaminem praktyk ( zał. Nr 4 – statutu SZP ),

7)     współdziałanie z komisją przedmiotów zawodowych w zakresie korelacji między przedmiotami zawodowymi, a kształceniem praktycznym,

8)     opracowywanie harmonogramów i planów realizacji praktyk zawodowych oraz przedstawianie ich do akceptacji przez dyrektora szkoły,

9)     instruktaż, poradnictwo i pomoc w sprawach dydaktycznych, wychowawczych oraz prawnych w zakresie obejmującym całokształt zagadnień praktycznej nauki zawodu,

10) czuwanie nad właściwym przebiegiem egzaminów zawodowych (zgodnie z kompetencjami ustalonymi przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ),

11)współpraca z Okręgowym Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie:

a.      ustalania terminów kursów dokształcających dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej

b.     ustalania zapotrzebowania ilościowego w poszczególnych grupach zawodowych i w poziomach edukacyjnych

c.     dydaktycznym i wychowawczym.

12)opracowanie szczegółowych imiennych planów realizacji dokształcania teoretycznego uczniów klas wielozawodowych ZSZ i podanie do publicznej wiadomości w formie wywieszki w gablocie na korytarzu szkolnym,

13)organizowanie spotkań ( minimum raz w roku ) z instruktorami praktycznej nauki zawodu w celach informacyjno – szkoleniowych,

14)inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

4.     Pracę internatu organizuje kierownik internatu. Do zadań kierownika internatu należy:

1)   współudział w organizowaniu pracy wychowawczej i dydaktycznej,

2)     zapewnienie możliwie najlepszych warunków nauki i pracy w internacie oraz stała troska o wyniki nauczania i wychowania młodzieży,

3)     zapewnienie bezpieczeństwa i higieny,

4)     utrzymanie czystości pomieszczeń i urządzeń internatu, odpowiednie ich wyposażenie,

5)     zabezpieczenie mienia internatowego,

6)     dysponowanie powierzonym mieniem wg obowiązujących przepisów,

7)     nadzorowanie i organizacja pracy sprzątaczek i pozostałego personelu zatrudnionego w internacie,

8)     opracowanie planu pracy internatu i jego ewaluacja

9)     ustalanie planu dyżurów miesięcznych dla wychowawców przynajmniej na 5 dni przed początkiem miesiąca.

10) Prowadzenie dokumentacji internatu a w szczególności:

a.  dziennika wychowawcy,

b.  książki meldunkowej,

c.  książki wydanej pościeli i sprzętu uczniom,

d.   rozliczeń uczniów z powierzonego mienia przy opuszczaniu internatu,

e.  obciążanie  ucznia za umyślne zniszczenia mienia szkolnego,

11)  organizowanie życia kulturalnego w internacie,

12)  organizowanie opieki zdrowotnej nad uczniami