REGULAMIN  REKRUTACJI

Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka

w  Szubinie

 

Zgodnie z  Zarządzeniem nr 42/2018 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty 
z dnia 04 marca 2018r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie określania terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do:

 publicznych szkół podstawowych  dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy  I publicznej szkoły ponadpodstawowej – trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i  na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko - pomorskim

u s t a l a m

następujące zasady  naboru na rok szkolny 2018/2019.

  

Kandydatów obowiązuje nabór elektroniczny

 

 link do rejestracji: https://naklonadnotecia.edu.com.pl

 

 

 

Kształcenie  odbywa się w następujących typach szkół:

 • ·        technikum – w zawodzie:  -  technik logistyk (klasa wojskowa) 

                                                        - technik spedytor

 • ·        szkoła branżowa I stopnia– kształcenie w różnych zawodach –  klasa wielozawodowa.

 

1.   Kandydaci wprowadzają elektronicznie swoje dane do szkolnego systemu rekrutacji i składają w sekretariacie szkoły wydrukowane z systemu  i podpisane  podanie w terminie      od 17 maja 2018r  do 18 czerwca 2018 r.

2.   Do podania kandydaci załączają wg terminów wskazanych poniżej:

1.   oryginał bądź kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

2.   kandydaci – laureaci konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego lub powiatowego załączają dyplom laureata oraz stosowne zaświadczenie,

3.   dwie fotografie (z nazwiskiem i imieniem na odwrocie),

4.   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wybranego zawodu (dot. kandydatów do szkoły branżowej I stopnia i technikum w zawodzie logistyk i spedytor)

5.   zaświadczenia od pracodawcy o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (dot.  kandydatów do szkoły branżowej I stopnia)

6.   podanie o internat (dla zainteresowanych).

  

Terminarz   rekrutacji

L.p

 

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas  pierwszych czteroletnich techników i branżowej szkoły I stopnia wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 17 maja 2018 r.

(czwartek)

do 18 czerwca 2018r. (poniedziałek)

do godz. 1500

Od 20 lipca 2018 r.

(piątek)od godz.1200

do 23 lipca 2018 r.

(poniedziałek)do godz.1500

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas  pierwszych czteroletnich techników i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Od 22 czerwca 2018r . (piątek)

do 26 czerwca 2018r. (wtorek) do godz. 1200

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas  pierwszych czteroletnich techników i branżowej szkoły I stopnia

Do 27 czerwca 2018r (środa)

Do 24 lipca 2018r. (wtorek)

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

06 lipca 2018r (piątek)

godz.1200

06 sierpnia 2018r. (poniedziałek)

godz. 1200

5

Wydanie przez technikum lub branżową szkołę I stopnia skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. W przypadku kandydatów ze szkoły branżowej I stopnia - wydanie skierowania przez pracodawcę.

Do 09 lipca 2018r (poniedziałek)do godz.1500

 

Do 07 sierpnia 2018r. (wtorek) do godz.1200

 

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do czteroletniego technikum  i branżowej szkoły I stopnia, a  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Do 13 lipca 2018r (piątek)

do godz.1000

Do 13 sierpnia 2018r. (poniedziałek)do godz.1500

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13 lipca 2018r (piątek) do godz. 1400

 

Do 14 sierpnia 2018 r. (wtorek) do godz. 1200

8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Niezwłocznie, nie później niż

13 lipca 2018r.(piątek)

do godz. 1500

Niezwłocznie nie później niż 14 sierpnia 2018r. (wtorek) do godz. 1300

 

Kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

O przyjęciu ucznia  decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

- wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z:

języka polskiego

historii i wiedzy o społeczeństwie

matematyki

przedmiotów przyrodniczych

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

(wynik przedstawiony w procentach mnożony przez 0,2)


- oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z  języka polskiego i trzech 

  wybranych przedmiotów, tj.:

 • ·        dla zawodu technik logistyk  - matematyka, geografia, język obcy nowożytny
 • ·        dla zawodu technik spedytor - matematyka, geografia, język obcy nowożytny
 • ·        dla  kandydatów do szkoły branżowej I stopnia - matematyka, informatyka, język obcy nowożytny.

        Punktacja za zajęcia edukacyjne wskazane przez szkołę:

 • ·        stopień celujący -18 pkt.
 • ·        stopień bardzo dobry – 17 pkt.
 • ·        stopień dobry – 14 pkt.
 • ·        stopień dostateczny – 8 pkt.
 • ·        stopień dopuszczający – 2 pkt.

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem-  7 pkt.

 

- osiągnięcia  uzyskane w zawodach i konkursach określonych w §  6 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r

(patrz link:. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1)

 

- działalność na rzecz środowiska – wolontariat -  (3   pkt)

 

  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego stosuje się przeliczniki określone w § 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r.

(patrz link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1

 

Zasady  naboru wprowadzone zostały zarządzeniem  dyrektora

Nr 021.08.2018 z dnia  30 kwietnia 2018r.

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku występowania zachowań problemowych młodzieży

 ZSP w Szubinie.

 

1. W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

 • odizolowania ucznia od reszty klasy, ale ze względu na bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie,
 • powiadamia niezwłocznie dyrektora szkoły, pedagoga i wychowawcę,
 • zawiadamia o fakcie rodziców/opiekunów, by niezwłocznie przybyli do szkoły,
 • w przypadku, gdy rodzice/opiekunowie odmówią przyjazdu po dziecko szkoła zawiadamia policję,
 • w przypadku powtarzania się takiej sytuacji pedagog wspólnie z rodzicami kieruje ucznia do poradni AA lub umawia na konsultacje do MONARU.

 2. W przypadku pobicia na terenie szkoły należy:

 • odizolować osoby biorące udział w bójce,
 • pedagog w obecności dyrektora rozmawia o zdarzeniu z winnymi i wyjaśnia okoliczności,
 • w przypadku przyznania się do winy i pogodzenia się uczniowie otrzymują naganę dyrektora, zawiadamia się rodziców i pracodawców,
 • jeżeli sytuacja się powtarza wzywa się policję, która zgłasza problem do sądu dla nieletnich.

3. W przypadku wagarowania uczniów należy:

 • wychowawca zgłasza problem do pedagoga,
 • pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem w celu wychwycenia powodu wagarowania, ustala z uczniem zasady prawidłowej postawy uczniowskiej, zgodnej ze Statutem Szkoły,
 • jeżeli uczeń nie przestrzega zasad, wagary się powtarzają pedagog zgłasza ten fakt dyrektorowi i zawiadamia rodziców pisemnie lub telefonicznie,
 • wysyła pismo do pracodawcy o lekceważącym stosunku do obowiązków szkolnych danego ucznia,
 • należy danego ucznia przez dłuższy czas monitorować.

4. W przypadku gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominające wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

 • nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych,
 • próbuje ustalić do kogo znaleziona substancja należy,
 • powiadamia dyrekcję szkoły i pedagoga,
 • szkoła wzywa policję,
 • po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

5. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 • nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia,
 • o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa,
 • w przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazaniu zawartości teczki, dyrektor wzywa policję,
 • jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji,

6. W przypadku stwierdzenia czynu karalnego:

 • powiadomienie pedagoga lub dyrektora szkoły,
 • ustalenia okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków,
 • przekazanie sprawcy dyrektorowi szkoły lub pedagogowi pod opiekę,
 • powiadamia rodziców/opiekunów ucznia,
 • gdy sprawa jest poważna (uszkodzenie ciała, rozbój) lub sprawca nie jest uczniem naszej szkoły powiadomienie policji,

7. W przypadku ofiary czynu karalnego:

 • jeżeli to konieczne przekazać ucznia pielęgniarce szkolnej w celu udzielenia pierwszej pomocy (jeżeli nie ma pielęgniarki przekazać ucznia do dyrektora),
 • w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń, pielęgniarka wzywa lekarza (gdy nie ma pielęgniarki lekarza wzywa dyrektor),
 • powiadomienie dyrektora lub pedagoga,
 • powiadomienie rodziców/opiekunów ucznia,
 • gdy sprawa jest poważna, należy wezwać policję w celu zabezpieczenia śladów, ustalenia okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.

8. W przypadku agresji słownej w stosunku do nauczyciela należy:

 • powiadomić dyrektora, wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego o zaistniałym fakcie agresji,
 • powiadomić rodziców/opiekunów ucznia – sprawcy o zachowaniu dziecka,
 • ustalić okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia,
 • przeprowadzić rozmowę uczeń – rodzic – nauczyciel – dyrektor celem przyczyny takiego zachowania, sposobu naprawienia relacji z nauczycielem, uświadomienia konieczności pracy nad zmianą zachowania się ucznia,
 • przeprosić nauczyciela przez ucznia i jego rodziców,
 • zastosowanie kary regulaminowej – nagana wychowawcy, ewentualnie nagana dyrektora,
 • zlecenie uczniowi prac dodatkowych np. opracowanie referatu „ kultura języka” oraz wygłoszenie go na forum klasy.

9. W przypadku agresji fizycznej w stosunku do nauczycieli należy:

 • w razie zaistnienia danej sytuacji na lekcji wysłać przewodniczącego klasy po pedagoga szkolnego w celu zapewnienia opieki nad klasą oraz udać się ze sprawcą agresji do dyrektora szkoły, w razie potrzeby w asyście przewodniczącego klasy,
 • poinformować o zaistniałej sytuacji wychowawcę, pedagoga szkolnego,
 • wezwać do szkoły rodziców/opiekunów ucznia – agresora ( natychmiastowe stawiennictwo),
 • jeśli doszło do uszkodzenia ciała nauczyciela należy:
 • udzielić pomocy medycznej i psychologicznej poszkodowanemu,
 • zabezpieczyć dowody przestępstwa i świadków zdarzenia,
 • powiadomić policję.
 • przeprowadzić rozmowę dyrektora, wychowawcy, pedagoga szkolnego, rodziców i ucznia dotyczącą dalszego pobytu ucznia w szkole (sugerowana zmiana szkoły, zobowiązanie ucznia do podjęcia terapii radzenia sobie z agresją albo postawienie wniosku na Radzie Pedagogicznej o skreślenie z listy uczniów),
 • przeproszenie nauczyciela przez ucznia i jego rodziców.

 STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ

PONAGIMNAZJALNYCH

im. prof. Emila Chroboczka

w Szubinie


 

 

 

 

 

Tekst ujednolicony na mocy uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2015r.

obowiązujący od 1 września 2015r.


 

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty – Ustawa z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.818, Nr 180,poz. 1280, Nr 181, poz.1292, z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr56, poz.458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz.991, z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206, z 2012r. poz. 941, 979, z 2013r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014r. poz.7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877, z 2015r. poz.357).


 

Spis treści:

Zawartość

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. PAGEREF _Toc433576231 \h 4

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY.. PAGEREF _Toc433576232 \h 6

ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY.. PAGEREF _Toc433576233 \h 7

ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA SZKOŁY.. PAGEREF _Toc433576234 \h 15

ROZDZIAŁ V UCZNIOWIE SZKOŁY.. PAGEREF _Toc433576235 \h 24

ROZDZIAŁ VI WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA (załącznik nr 12 do statutu ZSP) PAGEREF _Toc433576236 \h 30

ROZDZIAŁ VII NAUCZYCIELE I PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI PAGEREF _Toc433576237 \h 30

ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE. PAGEREF _Toc433576238 \h 36

 

 

Załączniki

NR  1   ZAKRES OBOWIĄZKÓW I KOMPETENCJI KIEROWNIKA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I KIEROWNIKA INTERNATU

NR  2   REGULAMIN RADY  PEDAGOGICZNEJ

NR  3   REGULAMIN RADY   RODZICÓW

NR  4   REGULAMIN SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  

NR  5   REGULAMIN  PRAKTYK ZAWODOWYCH   DLA

  UCZNIÓW TECHNIKÓW

NR  6   REGULAMIN PRAKTYCZNEJ  NAUKI ZAWODU DLA  UCZNIÓW ZSZ

NR  7   REGULAMIN BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

NR  8   SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

NR  9   PROGRAM  WYCHOWAWCZY  SZKOŁY

NR  10   REGULAMIN INTERNATU

NR 11 WYMAGANIA DOTYCZĄCE STROJU SZKOLNEGO

NR 12 WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY  OCENIANIA

NR 13 REGULAMIN WYCIECZEK

NR 14 STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

NR 15 PROGRAM   EDUKACJI  WOJSKOWEJ

 


 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.       Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, dalej określany jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych lub szkoła.

2.       Siedzibą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych jest  Szubin, ulica Kochanowskiego 1 .

3.       Szkoła posiada własne imię, sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§2

1.       Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Nakielski.

2.       Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty.

§3

W skład Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych  wchodzą następujące szkoły:

1.     4-letnie TECHNIKUM kształcące w zawodzie:

-       technik ekonomista na podbudowie szkoły gimnazjalnej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

-       technik agrobiznesu na podbudowie szkoły gimnazjalnej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

-       technik ochrony środowiska na podbudowie szkoły gimnazjalnej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

-       technik spedytor na podbudowie szkoły gimnazjalnej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

-       technik logistyk z edukacją wojskową na podbudowie szkoły gimnazjalnej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

2.     3-letnia ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA dla absolwentów gimnazjów, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje po zdaniu egzaminu,. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w klasach o profilach:

a.    sprzedawca,

b.   wielozawodowym

3.     3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie 8-klasowej Szkoły podstawowej oraz szkoły gimnazjalnej. (Statut – załącznik nr 14).

§4

1.     W zależności od potrzeb w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych mogą być powoływane inne szkoły, a istniejące likwidowane. Wnioski w tych sprawach przedstawia Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, a powołanie i likwidacja następuje przez organ prowadzący. Ten sam tryb obowiązuje przy zmianie nazw szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

§5

 1. Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ma odrębny statut, który nie jest sprzeczny ze statutem zespołu
 2. Dyrektor Zespołu Szkół jest dyrektorem wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu. Szkoły posiadają wspólną administracją i obsługę.
 3. Organy szkoły są wyłaniane i działają wspólnie dla Zespołu Szkół.
 4. Nazwa każdej ze szkół wymienionych w §3 składa się z nazwy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie oraz nazwy szkoły.
 5. Nazwa szkoły jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

§6

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Zespołu Szkół są:

1)     obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2)     dodatkowe zajęcia edukacyjne;

3)     zajęcia dydaktyczno- wychowawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi;

4)     nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne;

5)     w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – praktyczna nauka zawodu;

 1. 2.Uczniowie klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej (ZSZ) teoretyczną wiedzę zawodową zdobywają na kursach organizowanych przez Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, a wiedzę ogólną w szkole.
 2. Wiedzę i umiejętności praktyczne uczniowie ZSZ zdobywają w czasie nauki zawodu w zakładach pracy szkolących uczniów, gdzie są zatrudnieni jako pracownicy młodociani.

§7

1.     Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła prowadzi internat.

2.     Internat działa zgodnie z regulaminem internatu /zał. nr10 do statutu ZSP/.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§8

1.     Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2.     Szkoła realizuje podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego wg rozporządzeń MEN,

3.     Szkolny zestaw programów i podręczników jest zgodny z wykazem MEN

4.     Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze; dąży do stworzenia jednolitego systemu wychowawczego, wspomagając wychowawczą rolę rodziny.

5.     Szkoła zapewnia uczniom poszanowanie godności osobistej i kształtuje właściwe relacje międzyludzkie.

6.     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w realizacji zadań kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Dziecka, Deklaracji Praw Dziecka

7.     Celem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie jest kształcenie i wychowanie przygotowujące do dalszej nauki, życia i pracy we współczesnym świecie.

8.     Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.

9.     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości, tolerancji i wolności.

10.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych zapewnia ciągłość kształcenia absolwentom gimnazjów i absolwentom 8- klasowej szkoły podstawowej (liceum dla dorosłych).

11.  Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami osieroconymi, pozbawionymi całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także uczniami pozostającymi w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - w miarę możliwości szkoły.

12.  Zespół Szkół Ponadgimnzjalnych współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

§9

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przekazuje uczniom ogólną wiedzę o człowieku i społeczeństwie, o problemach społecznych i ekonomicznych kraju i świata, o kulturze, środowisku przyrodniczym i jego ochronie, nauce, technice i pracy.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych zapewnia uczniom:

1)        rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań

2)       kształcenie umiejętności kierowania się w życiu uniwersalnymi zasadami etycznymi i moralnymi,

3)       przygotowanie do życia w społeczeństwie informatycznym,

4)       dostęp do pracowni internetowych wyposażonych w programy blokujące treści, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów,

5)        nabycie umiejętności komunikowania w języku angielskim i niemieckim,

6)       nabycie technik uczenia się przydatnych w procesie kształcenia permanentnego,

7)       przygotowanie do wejścia na nowoczesny rynek pracy,

8)       bezpieczne i zgodne z zasadami higieny umysłowej warunki nauki,

9)         współuczestnictwo rodziców w życiu szkoły,

10)       pomoc materialną uczniom w systemach stypendialnych,

11)       opiekę podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, a także w Internacie

12)      pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

§10

1.Nauka religii lub etyki jest realizowana na podstawie odrębnych przepisów.

2.Ocena z religii jest wliczana do średniej ocen klasyfikacyjnej.

ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY

§11

1.     Organami szkoły są:

1)   dyrektor szkoły

2)   rada pedagogiczna

3)   rada rodziców

4)   samorząd uczniowski

2. Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem

§12

DYREKTOR SZKOŁY

1. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych kieruje jego bieżącą działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników, powołuje i odwołuje wicedyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej, tworzy stanowiska kierownicze niezbędne dla właściwego funkcjonowania szkoły oraz ustala zakres obowiązków dla tych osób.

3. Dyrektor odpowiedzialny jest za:

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowawców,

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych.

4. Dyrektor, w zakresie dydaktyczno - pedagogicznym:

1)     sprawuje nadzór pedagogiczny,

2)     zapewnia właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy oraz odpowiada za poziom i wyniki nauczania i wychowania,

3)     sprawuje nadzór nad przebiegiem rekrutacji szkoły

4)     może zezwolić uczniowi za zgodą lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej, na indywidualny tok nauki wyznaczając nauczyciela-opiekuna. Odmowa następuje w drodze decyzji,

5)     zobowiązany jest do organizowania dla pracowników szkoły różnych form szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznawania ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami,

6)     ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania,

7)     przestrzega ustaleń zawartych w zarządzeniu MEN w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminu dojrzałości,

8)     opracowuje dokumentację programowo – organizacyjną szkoły,

9)     odpowiedzialny jest za prawidłową organizację i przebieg pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

10)sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

11)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

12)   zarządza powierzonym mu majątkiem szkoły, właściwie go zabezpiecza i utrzymuje w należytym stanie,

13)zobowiązany jest do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez szkołę na i poza jej terenem,

14)pełni funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej, realizuje jej uchwały podjęte w ramach ich kompetencji oraz polecenia służbowe organu nadzorującego

15)zatrudnia i zwalnia pracowników,

16)wymierza kary porządkowe oraz przyznaje nagrody, typuje do wyróżnień, odznaczeń,

17)zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka obcego, praktycznej nauki zawodu w oparciu o odrębne przepisy

18)dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania , po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną

19)ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:

a)     zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

b)     materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

20)podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów obowiązujących w danym roku szkolnym.

21)organizuje zajęcia dodatkowe określone art.64 ust.1 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty

5. Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów jeśli:

-       jego postawa jest sprzeczna z normami określonymi w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

-       pozostaje bez zajęć praktycznych przez okres dłuższy niż 6 tygodni(w przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej)

6. Dyrektor decyduje w sprawach:

1)     zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)     przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,

3)     powierzania funkcji kierowniczych nauczycielom szkoły, którzy działają w zakresie określonych przez niego kompetencji,

4)     występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

7. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

8. Dyrektor odpowiada za majątek szkoły, jego prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie.

9. Dyrektor obciąża odpowiedzialnością materialną nauczycieli i innych pracowników szkoły

za powierzone mienie.

10. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

§12a

Inne stanowiska kierownicze

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie tworzy się następujące stanowiska kierownicze, działające w zakresie spraw określonych przez dyrektora Zespołu Szkół:

            1) uchylony

            2) kierownika internatu

            3) kierownika szkolenia praktycznego

2. Do każdego utworzonego stanowiska dyrektor szkoły sporządza zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. O zakresie obowiązków uprawnień i odpowiedzialności dyrektor szkoły informuje Radę Pedagogiczną. (załącznik nr 1 określa obowiązki dla w/w/ stanowisk)

3. Obsada stanowisk należy do kompetencji dyrektora szkoły.

 

§13

RADA PEDAGOGICZNA

1.     Radę pedagogiczną tworzą nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania, oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.

2.     W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

3.     Uchwały podejmuje rada przez głosowanie na posiedzeniu plenarnym.

4.      Zebrania plenarne rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, pod koniec każdego semestru w związku z zatwierdzeniem klasyfikacji, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w ciągu semestru w miarę bieżących potrzeb.

5.     Zebrania są organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady, co najmniej 1/3 członków rady lub na wniosek organu prowadzącego szkołę i sprawującego nadzór pedagogiczny.

6.     Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wypływające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.

7.     Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności /zał. nr 2 do statutu ZSP /.

8.     Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2)     zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

3)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)     podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,

5)     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły, (art.41ust.1 pkt 6 ustawy o systemie oświaty po nowelizacji).

9.     Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) organizację wewnętrznego doskonalenia nauczycieli,

5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6) arkusz organizacyjny szkoły,

7) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we  wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,

8) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych ( art.64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty).

10.  Rada Pedagogiczna opracowuje projekt statutu szkoły oraz ewentualne zmiany w jego

      treści w formie uchwały.

11.  Rada Pedagogiczna uchwala program wychowawczy szkoły,

12.  Rada Pedagogiczna uchwala program profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

13.  Rada Pedagogiczna zasięga opinii wyżej wymienionych organów w sprawie:

1)     statutu szkoły, programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki

2)     planu finansowego szkoły,

3)     projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4)     organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych

5)     jednolitego stroju szkolnego

14.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

15.  Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę w czasie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego szkołę jest ostateczne.

16.   Rada Pedagogiczna występuje z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego.

§14

RADA RODZICÓW

1.   W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Rada Rodziców wspiera działalność statutową Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

2.   Rada Rodziców jest organem wewnątrzszkolnym powołanym do współdziałania rodziców i uczniów w realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych i dydaktycznych szkoły.

3.   Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem

4.   Zadaniem Rady Rodziców jest:

1)     udzielanie bezpośredniej pomocy szkole w wykonywaniu stojących przed nią zadań wychowawczych i opiekuńczych,

2)     zmieniony

2a) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)     Programu Wychowawczego Szkoły obejmujące wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)     Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

3)     opiniowanie współpracy ze stowarzyszeniami na terenie szkoły,

4)      organizowanie pomocy wychowawczo - opiekuńczej, zdrowotnej, materialnej dla sierot, półsierot, uczniów z najbiedniejszych rodzin,

5)     opiniowanie jednolitego stroju szkolnego,

4)   udzielanie pomocy materialnej w zakresie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe i sprzęt szkolny: w miarę możliwości organizowanie pomocy w pracach remontowo - konserwacyjnych i zaopatrzeniowych,

6)     współuczestnictwo w organizacji wycieczek i innych imprez szkolnych dla młodzieży,

7)     zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, a w szczególności w zakresie:

a)     znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w szkole i klasie,

b)     uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

c)     znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

d)     uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e)     wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

8)      opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,

9)     wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

5.   W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców oraz innych źródeł.

6.   Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin o którym mowa w ust. 3.

7.   Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

8.   Organizację działania ogółu rodziców i Rady Rodziców określa regulamin/zał. nr2 do statutu ZSP /.

§15

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1.   W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie działa Samorząd Uczniowski. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu .

2.   Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym /zał. nr 4 do statutu ZSP /.

1)     Celem samorządu jest:

a)      uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz sprzyjanie rozwijaniu się partnerskich stosunków między uczniem, a nauczycielem w realizacji celów wychowawczych,

b)      rozwijanie demokratycznych form działania i współżycia między uczniami poprzez wzajemne wspieranie się w różnych sytuacjach,

c)      rozwijanie takich form działania, które kształcą aktywność społeczną, samoocenę, samokontrolę i samodyscyplinę uczniów oraz dopomagają w rzetelnym zdobywaniu zawodu .

2)     Do zadań samorządu należy:

a)      przedstawianie władzom szkolnym potrzeb i postulatów społeczności uczniowskiej oraz reprezentowanie interesów uczniów,

b)      dbanie o sprzęt szkolny, organizowanie uczniów do działań na rzecz szkoły i środowiska,

c)      inspirowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

d)      rozstrzyganie konfliktów na drodze uczeń - uczeń oraz uczeń – nauczyciel; w przypadku zaistnienia sytuacji trudnych, zgłaszanie ich dyrektorowi,

e)      zwracanie uwagi na trudności uczniów w nauce i organizowanie różnych form pomocy,

f)       dbanie o całokształt swej działalności.

3)     Uprawnienia samorządu:

a)      informowanie dyrekcji i Rady Pedagogicznej o potrzebach i zainteresowaniach uczniów,

b)      branie udziału w formułowaniu zarządzeń dotyczących życia społeczności szkolnej,

c)      wydawanie gazetki szkolnej, organizowanie apeli, różnych imprez szkolnych,

d)      informowanie uczniów o swej działalności,

e)      udział z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,

f)       opiniowanie i zgłaszanie uczniów do wyróżnień jak i również kar (z możliwością poręczenia za ucznia,

g)      powoływanie wybranego nauczyciela na opiekuna samorządu (za jego zgodą),

h)      dysponowanie w porozumieniu z opiekunem środkami finansowymi samorządu,

i)       współudział przy tworzeniu i pracy kół zainteresowań, imprez sportowo - turystyczno - rekreacyjnych, prac społecznie - użytecznych, życia kulturalnego uczniów,

j)       wydawanie opinii o pracy nauczyciela, potrzebnej do jego oceny,

k)      przedstawianie dyrektorowi szkoły opinii w sprawie skreślenia z listy uczniów,

l)       opiniowanie jednolitego stroju szkolnego.

3.   Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1)     prawo do zapoznania się ze szkolnymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania,

2)     prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

3)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

4)     prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

5)     prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

§16

Zasady współdziałania organów szkoły

1.               Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w              granicach swoich kompetencji         określonych w statucie i regulaminach.

2.     Dla zapewnienia warunków osiągnięcia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach współpracy rodzice mają prawo do:

1)     Kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2)     Porad pedagoga szkolnego,

3)     Dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4)     Występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5)     Wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi szkoły oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.

6)     Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole, co realizowane będzie poprzez:

a)      uczestnictwo przewodniczącego RR w radzie pedagogicznej poświęconej omawianiu rocznego planu pracy szkoły,

b)      zapoznanie rodziców, przez dyrektora z planem pracy szkoły, w czasie pierwszego spotkania, a odnośnie planu pracy poszczególnych klas - przez wychowawców tych klas,

7)     Znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

8)     Uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów, przyczyn trudności w nauce poprzez:

a)      wspólne zebrania wszystkich rodziców i nauczycieli, na których omawiane będą sprawy dotyczące wychowania i kształcenia /przynajmniej 2 x w ciągu roku/

b)      uczestnictwo w zebraniach klasowych /częstotliwość zebrań ustala z rodzicami wychowawca klasy na początku roku szkolnego/

c)      natychmiastowe informowanie rodziców /pisemne lub osobiście przez wychowawcę/ w sprawach nie cierpiących zwłoki

d)      poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na zasadach zawartych w WZO

Wychowawcy klas zobowiązani są do przypominania rodzicom ww. przepisów, a w klasach maturalnych oraz klasach III ZSZ (kończących szkołę) do szczegółowego omówienia regulaminów egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

9) Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia             swych dzieci poprzez:

a)     porady udzielane indywidualnie przez wychowawcę klasy,

b)     szkolenia pedagogiczne rodziców dokonywane na ogólnych zebraniach lub organizowane przez wychowawców poszczególnych klas. Szkolenia mogą

c)     przeprowadzać osoby kompetentne w danej dziedzinie, zaproszone przez dyrekcję szkoły (np. lekarz, psycholog, prawnik itp.) lub w obrębie danego oddziału, wychowawca klasy,

d)     kierowanie rodziców do instytucji, które mogą udzielić fachowej pomocy specjalistycznej w zakresie wychowania np. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Sądu Rodzinnego itp.,

e)     zapoznanie rodziców z możliwościami dalszego kształcenia - prezentacja uczelni lub szkół pomaturalnych, w których młodzież może kontynuować naukę z jednoczesnym określeniem predyspozycji i stopnia przygotowania ucznia do podjęcia nauki w danym typie szkoły lub uczelni,

3.     Częstotliwość stałych spotkań z rodzicami przedstawia się następująco:

1)     ogólne zebranie rodziców i nauczycieli - wrzesień/ październik, styczeń

2)     spotkanie rodziców klas maturalnych z wychowawcami odnośnie studniówki - październik, grudzień,

3)     spotkanie rodziców klas maturalnych i kończących w danym roku ZSZ w sprawie omówienia regulaminu egzaminu dojrzałości i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie- kwiecień,

4)     spotkania rodziców pozostałych klas - listopad, styczeń, kwiecień

5)     w zależności od potrzeb w/w. terminy mogą ulec zmianie.

4.     Podstawą właściwie rozumianej współpracy jest prawo nauczyciela - wychowawcy do wymagania:

1)      obecności rodziców na spotkaniach informacyjnych o wynikach w nauce i zachowaniu ucznia,

2)     pomocy rodziców w rozwiązywaniu problemów klasy, zarówno natury wychowawczej, jak i finansowo - organizacyjnej,

3)     właściwego reagowania na nadzwyczajne wezwania nauczyciela wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.

5.     Sprawy sporne między uczniami, rodzicami a nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły przy udziale zainteresowanych stron lub w przypadku nierozstrzygnięcia sporu - przy udziale przedstawicieli wszystkich organów szkoły.

6.     Organy szkoły rozpatrują wnioski i skargi kierowane do poszczególnych organów w granicach swoich kompetencji określonych ustawą, statutem szkoły i szczegółowymi regulaminami działalności

7.     Nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy administracji i obsługi szkoły zobowiązani są do zachowania drogi służbowej w przypadku sytuacji konfliktowych w szkole według poniższego schematu:

1)     składający skargę kieruje ją do organu szkoły zgodnie z jego kompetencjami,

2)     w przypadku niezałatwienia skargi w określonym terminie przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę,

3)     niezachowanie drogi służbowej stanowi naruszenie postanowień statutu szkoły i norm współżycia w szkole.

§17

1.     Sytuacje konfliktowe między uczniem a nauczycielem powinny być wyjaśniane i rozwiązywane w pierwszej kolejności, przy udziale wychowawcy.

2.     Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą się odwoływać do pomocy innych organów szkoły (Rady Pedagogicznej, Dyrektora, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego).

3.     W przypadku nierozwiązania konfliktu na terenie szkoły, zainteresowane strony mogą odwołać się do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy lub Rzecznika Praw Ucznia.

4.     Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Szkoły.

5.     Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.

6.     Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole – strony sporu.

7.     swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku .

8.     W wyżej wymieniony sposób powinny być również rozwiązywane sytuacje konfliktowe między zespołem klasowym a nauczycielem lub rodzicami a nauczycielem.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§18

1.     Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły ponadgimnazjalnej opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, oraz planu finansowego szkoły - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz jest opiniowany przez Radę Pedagogiczną

2.     W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin przedmiotów i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, liczbę godzin zajęć nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Starostwo Powiatowe oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3.     Arkusz organizacji, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu Starostwu Powiatowemu w Nakle nad Notecią, który zatwierdza go do dnia 30 maja danego roku.

4.     Dyrektor może za zgodą władz oświatowych zorganizować klasę o innym profilu lub umożliwić prowadzenie działalności innowacyjnej bądź eksperymentów na warunkach określonych w przepisach MEN.

§19

1.      Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych - obowiązkowych, nadobowiązkowych, w tym wynikających z potrzeby wprowadzania eksperymentów i innowacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.     Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział .

3.     Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy.

§20

1.      Każdy oddział złożony jest z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.     Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia i nauczyciela.

3.     Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym oraz zajęcia praktyczne z podziałem na grupy .

4.     Od roku szkolnego 2011/2012 w zawodzie technik ekonomista nauczanie przedmiotów zawodowych przebiega zgodnie z modułowym programem nauczania

5.     341[02]/T/SP/MENiS/2004.05.05

6.     W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, u pracodawców, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą, a daną jednostką.

7.     W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  tygodniowy rozkład zajęć zmienia się w zależności od semestru /półrocza/

8.     Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

9.     Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy śródlekcyjne trwają 5 i 10 minut, duża 25 minut.

10.  W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może skrócić czas godziny lekcyjnej do 30 minut

11.  Godzina pracy wychowawczej w internacie wynosi 60 minut. Godzina pracy w bibliotece szkolnej – 60 minut.

12.  Dyrektor dokonuje podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

13.  Oddział można dzielić na grupy:

1)      podczas zajęć z języków obcych, z przedmiotów informatycznych oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych

2)     podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z przedmiotów informatycznych ,na zajęciach z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, oraz podczas prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów,

3)     w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego

4)     zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów (możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych lub w wyjątkowych przypadkach międzyklasowych)

14.  Niektóre zajęcia obowiązkowe np. zajęcia fakultatywne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych , międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

15.  Od roku szkolnego 2014/2015 w zawodzie technik logistyk z edukacją wojskową będzie

16.  realizowana innowacja pedagogiczna – edukacja wojskowa (program załącznik nr 15) .

§21

1.     Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne / nauczycielskie/ na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2.     Szkoła kieruje uczniów średnich szkół zawodowych / technikum / na praktyki zawodowe do zakładów pracy, zakładów prywatnych, instytucji zgodnie z programem nauczania, na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a podmiotem gospodarczym oraz na podstawie regulaminu praktyk zawodowych uczniów średnich szkół zawodowych / załącznik nr 5 do statutu ZSP /

3.     Zasady praktycznej nauki zawodu uczniów pracowników młodocianych pobierających naukę w Zasadniczej Szkoły Zawodowej statut Zespołu Szkół określa na podstawie regulaminu praktycznej nauki zawodu, z uwzględnieniem odrębnych przepisów /załącznik nr 6 do statutu ZSP /.

§22

1.     Szkoła w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza przedmioty nadobowiązkowe.

2.     Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mogą być organizowane zajęcia wyrównawcze, korekcyjne i rewalidacyjne.

3.     Uczniom z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku szkoła udziela opieki i pomocy dostosowanej indywidualnie do każdego z nich.

4.     W szkole mogą być prowadzone dla młodzieży zajęcia nadobowiązkowe finansowane ze środków pozabudżetowych.

§23

Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych i finansowych szkoły.

§24

Opiekę medyczną nad uczniami sprawuje pielęgniarka szkolna. Zakres obowiązków pielęgniarki oraz zakres opieki medycznej określają odrębne przepisy.

§25

1.     Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

a)     pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

b)     internatu szkoły,

c)     biblioteki,

d)     zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

e)     gabinetu pielęgniarki,

f)      pracowni komputerowych,

g)     pomieszczeń administracyjno - gospodarczych

h)     szatni,

§26

1.     W Zespole Szkół funkcjonuje biblioteka, służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców

2.     Z biblioteki korzystać mogą: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

§27

1.     Szkoła posiada salę gimnastyczną. Zasady korzystania z sali gimnastycznej określa regulamin.

2.     Wykorzystanie sali do innych celów winno być wcześniej uzgodnione z dyrekcją szkoły i nauczycielami w- f.

§28

INTERNAT

1.     Dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzi internat.

2.     Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny wspomagając i uzupełniając rolę szkoły i przejmując część funkcji opiekuńczo – wychowawczych od rodziny.

3.     Prawa i obowiązki wychowanków internatu oraz szczegółowe zasady działalności internatu określa regulamin internatu opracowany w oparciu o Statut Szkoły i nie jest z nim sprzeczny / załącznik nr 10 do statutu ZSP/.

4.     Internat zapewnia wychowankom całodzienne całkowicie odpłatne wyżywienie oraz częściowo odpłatne zakwaterowanie - w zależności od sytuacji finansowej szkoły.

5.     Społeczność internatu podzielona jest na grupy wychowawcze, w których liczba wychowanków wynosi do 35.

6.     Zajęcia wychowawcze z jedną grupą wychowawczą trwają 49 godzin tygodniowo.

7.     Internat zapewnia opiekę wychowawczą, w ciągu 8 godzin nocnych, sprawowaną przez wychowawców internatu w ramach przeznaczonych godzin etatowych.

8.     Za całokształt działalności internatu zgodnie z określanymi kompetencjami odpowiada kierownik, który podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.

§29

BIBLIOTEKA SZKOLNA

1.   Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów. Współdziała z nauczycielami w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu pracy nauczycieli i popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2.  Z biblioteki szkolnej korzystają uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów i inni pracownicy szkoły i absolwenci.

 

3.   Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3) korzystanie z dostępu do Internetu w Centrum Multimedialnym,

4.   Biblioteka jest czynna codziennie w czasie trwania zajęć dydaktycznych. Czas pracy

biblioteki jest corocznie dostosowywany do tygodniowego planu zajęć - tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas  zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5.   Szczegółowe zasady korzystania z księgozbioru biblioteki i jej zadania określa regulamin /zał. nr 7 do statutu ZSP/

6.   Zadania biblioteki:

1)     gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,

2)     obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej

3)     zaspokajanie zgłaszanych przez uczniów i nauczycieli potrzeb czytelniczych i informacyjnych

4)     współuczestniczenie w realizacji ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna”,

5)     przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej,

6)     pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole,

7)     wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

8)     wspieranie działalności opiekuńczo – wychowawczej szkoły,

7.   Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) praca pedagogiczna

a.      udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki,

b.     prowadzenie działalności informacyjnej,

c.      udzielanie porad w doborze odpowiedniej literatury,

d.     prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa np. wystawki, konkursy, rozmowy z czytelnikami o książkach,

e.      popularyzowanie nowości czytelniczych z zakresu literatury pięknej i fachowej,

f.      udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi,

g.     przysposabianie i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów (zgodnie z programem ”Edukacji czytelniczej i medialnej” – w formie zajęć grupowych oraz przez pracę indywidualną z uczniem).

2) prace organizacyjno – techniczne

a.      gromadzenie zbiorów,

b.     ewidencja i opracowanie zbiorów (klasyfikacja, katalogowanie, opracowywanie techniczne, konserwacja),

c.      selekcja zbiorów,

d.     prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki,

e.      prowadzenie prac związanych z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy, statystyka czytelnictwa),

f.      troska o organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego,

g.     prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, teczki tematyczne),

3) inne obowiązki:

a.      branie odpowiedzialności za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki,

b.      współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami oraz rodzicami np. w zakresie egzekwowania postanowień regulaminów biblioteki, wypożyczalnia książek, pozyskiwania środków finansowych na zakup książek,

c.      współpraca z innymi bibliotekami w zakresie wymiany informacji bibliograficznych, doświadczeń, wypożyczeń międzybibliotecznych, przy organizowaniu imprez czytelniczych.

8.   Nauczyciel bibliotekarz na posiedzeniach Rady Pedagogicznej przedstawia informacje o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach.

9.   Wydatki biblioteki obejmują zakup i konserwację zbiorów. Wydatki są pokrywane z budżetu szkoły. Mogą też być uzupełniane dotacjami Rady Rodziców lub innych ofiarodawców.

§30

OPIEKA NAD UCZNIAMI

1.     Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych, praktycznych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych wynikają z ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonej jego opiece młodzieży w czasie trwania wyżej wymienionych zajęć.

2.     Nauczyciel każdego przedmiotu, a w szczególności realizujący zajęcia lekcyjne w klasopracowni, zapoznaje młodzież ze szczegółowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowymi instrukcjami wykonywania poszczególnych operacji w trakcie realizowania zadań.

3.     Opiekę nad młodzieżą podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek pełni kierownik wycieczki i wyznaczeni opiekunowie, którzy zapewniają bezpieczeństwo wszystkim jej uczestnikom oraz sprawują ciągły nadzór nad powierzoną ich opiece młodzieżą, zgodnie z obowiązującymi przepisami /załącznik nr 13 do statutu ZSP/

4.     W celu zapewnienia opieki, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny młodzieży dyrektor szkoły wyznacza nauczycieli dyżurujących w przerwach międzylekcyjnych

5.     Nauczyciele pełnią dyżury według opracowanego planu dyżurów w ciągu całego roku szkolnego i w czasie ich trwania na wszystkich przerwach przebywają wśród młodzieży. Ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo młodzieży w trakcie przerw międzylekcyjnych.

6.     Od momentu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych do ich zakończenia zgodnie z planem lekcyjnym uczniowi nie wolno opuszczać terenu szkoły i jej obejścia. W czasie braku zajęć z powodu np. nagłej choroby nauczyciela lub innej nieprzewidzianej okoliczności , uczniowie powinni, w tym czasie, udać się do czytelni szkolnej.

7.     Nauczyciele dyżurujący kształtują postawy higienicznego spędzania czasu i egzekwują przestrzeganie przepisów bhp oraz regulaminu uczniowskiego.

8.     Nauczyciele dyżurujący egzekwują zasadę opuszczania sal lekcyjnych przez uczniów w czasie trwania przerw międzylekcyjnych.

9.     Wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów edukacyjnych we współpracy z pedagogiem szkolnym sprawują indywidualną opiekę nad:

1)      uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole przez organizowanie wyjazdów adaptacyjnych z programem integracyjnym, organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych, kształtowanie pozytywnej motywacji uczenia się,

2)     uczniami sprawiającymi trudności w realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego przez rozpoznawanie warunków życia i nauki oraz sposobów spędzania czasu wolnego,

3)     uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku i słuchu przez ścisłą współpracę z lekarzem, pielęgniarką szkolną, poradnią psychologiczno - pedagogiczną,

4)     uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna.

§31

KOORDYNATOR DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA

1.     W szkole działa koordynator do spraw bezpieczeństwa

2.     Zadaniem koordynatora jest:

1)     zbieranie i ewidencjonowanie zgłoszeń od nauczycieli, rodziców, uczniów, pracowników szkoły lub innych osób, informujących o zagrożeniach lub sytuacjach niebezpiecznych dla ucznia,

2)     opracowanie zadań służących poprawie bezpieczeństwa,

3)     w razie konieczności współpraca z osobami lub instytucjami służącymi pomocą młodzieży w celu zminimalizowania lub zlikwidowania problemu,

4)     sporządzanie sprawozdań z powyższych działań.

§32

PEDAGOG SZKOLNY

1       Pedagog szkolny realizuje indywidualną opiekę nad uczniami przez:

1)   tworzenie zespołów socjoterapeutycznych dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego,

2)    udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych,

3)   organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholowych, zdemoralizowanych, z rodzin wielodzietnych, mających szczególnie trudne warunki materialne.

2.     Pedagog organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia poprzez:

1)     współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy

2)     współpracę z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

3)     kontakty z uczelniami  wyższymi w naszym regionie

4)     preorientację zawodową w toku zajęć dydaktycznych

3.     Pedagog organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

4.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

1)   diagnozowaniu środowiska ucznia,

2)    udzielaniu uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,

3)   rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich zaspakajania,

4)   przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,

5)   udzielaniu porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły,

6)   koordynowaniu prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców,

7)   wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie,

8)   udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

9)   dokonywaniu okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole,

10)       systematycznym prowadzeniu dokumentacji swojej działalności,

11)       współpracy w realizacji zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą,

12)       podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

13)       pomocy wychowawcom klas w prowadzeniu godzin wychowawczych,

14)       prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą mającą zaburzenia zachowania, problemy z      nadpobudliwością i zachowaniem oraz inne zaburzenia emocjonalne,

15)       działaniu na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

16)       wnioskowaniu o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych,

17)       kontrolowaniu realizacji obowiązku szkolnego i nauki ,

18)       w uzasadnionych przypadkach (w porozumieniu z dyrektorem) występowanie z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowaniu szkoły przed tym sądem a także współpracy z kuratorem sądowym.

5       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana jest w szczególności w       formie:

a.      porad dla uczniów,

b.     porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

c.      zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla uczniów.

§33

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

1.     Dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne w postaci:

1)     zajęć sportowych (SKS)

2)     przedmiotowych kół zainteresowań

3)     zespołu teatralnego

4)      klubów zainteresowań (np. Europejskiego)

5)     innych form organizacyjnych w miarę potrzeb i możliwości szkoły

2.       Zajęcia dodatkowe odbywają się według programu i rocznego harmonogramu ustalonego przez prowadzącego zajęcia i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły

3.       Zajęcia dodatkowe muszą być prowadzone przez nauczyciela lub inną osobę np. instruktora posiadającego kompetencje do ich prowadzenia.

4.       Podczas odbywania zajęć opiekuńczych prowadzący zobowiązany jest do przestrzegania zasad bhp tak samo jak podczas zajęć dydaktycznych.

5.       Udział w zajęciach pozalekcyjnych jest możliwy po przedłożeniu prowadzącemu pisemnej zgody rodziców / prawnych opiekunów ucznia /

§34

POMOC SOCJALNA

1.     Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, którym z przyczyn losowych rozwojowych lub rodzinnych potrzebna jest pomoc i wsparcie mogą je otrzymywać poprzez:

1)     stypendia socjalne w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych organizowanych przez MEN i UE

2)     jednorazowe zapomogi losowe finansowane przez Radę Rodziców

§34a

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

1.       Pomocą psychologiczno – pedagogiczną może być objęty każdy uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2.       Korzystanie z pomocy oferowane przez szkołę jest dobrowolne.

3.       Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

a)     z niepełnosprawności;

b)     z niedostosowania społecznego;

c)     z zagrożenia  niedostosowaniem społecznym;

d)     ze szczególnych uzdolnień;

e)     ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ;

f)      z zaburzeniami komunikacji językowej;

g)     z choroby przewlekłej;

h)     z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

i)      z niepowodzeń edukacyjnych;

j)      z zaniedbań związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

k)     z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4.     Udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej następuje na podstawie opinii lub orzeczeń właściwych poradni psychologiczno-pedagogicznych, na wniosek rodzica/opiekuna niepełnoletniego ucznia lub na wniosek ucznia pełnoletniego.

5.     Udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej innej niż wynikającej z opinii lub orzeczeń właściwych poradni psychologiczno-pedagogicznych mogą wnioskować do dyrektora szkoły: rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia, uczeń pełnoletni, nauczyciel uczący ucznia, wychowawca, pedagog szkolny.

6.     Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły .

7.     Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, zwanego dalej „zespołem”.

8.     Zespół tworzy dyrektor szkoły:

a)     dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej- niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;

b)     dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Zespół spotyka się w miarę potrzeb.

9.     Na wniosek dyrektora szkoły w spotkaniach zespołu może uczestniczyć przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Osobami, które również mogą uczestniczyć  w spotkaniach zespołu są: rodzice ucznia, oraz na ich wniosek inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

10.  Jeżeli zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozpatruje sprawę ucznia pełnoletniego, w celu omówienia proponowanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczeń może uczestniczyć  w posiedzeniu zespołu.

11.  Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych w posiedzeniu zespołu.

12.  Koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej powołuje dyrektor.

13.  O zatwierdzeniu danej formy pomocy decyduje dyrektor szkoły i niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia albo ucznia pełnoletniego.

ROZDZIAŁ V
UCZNIOWIE SZKOŁY

§35

Zasady rekrutacji uczniów.

(uchylony)

1.     Ogólne zasady rekrutacji co roku określa Kurator Oświaty.

2.     Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym.

3.     Rekrutacja do szkoły prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powoływana corocznie przez Dyrektora Szkoły.

4.     Na czele Komisji stoi nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.

5.     Kandydaci do poszczególnych szkół w Zespole są absolwentami 3 letniego gimnazjum i muszą spełniać wymagane kryteria zdrowotne i wiekowe ( uczniowie pracownicy młodociani nie mogą rozpocząć nauki po ukończeniem 18 roku życia).

6.     Kandydaci do klas pierwszych ZSZ składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

1)     podanie,

2)     zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, lub kopię poświadczoną przez dyrektora gimnazjum,

3)     świadectwo ukończenia gimnazjum lub kopię potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum,

4)     zaświadczenia o osiągnięciach w konkursach, olimpiadach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

5)     zaświadczenia o osiągnięciach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym,

6)     2 fotografie,

7)     kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają posiadane orzeczenia kwalifikacyjne Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

8)     zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy,

9)     zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przyjęcie ucznia na praktykę zawodową na cały okres szkolenia .

7.       Praktyczna nauka zawodu uczniów ZSZ ( pracowników młodocianych ) jest

organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

8.     Treść umowy nie może być sprzeczna z przepisami kodeksu pracy dotyczącymi zatrudniania młodocianych. Umowa powinna określać:

1)     rodzaj przygotowania zawodowego;

2)     czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;

3)     sposób dokształcania teoretycznego;

4)     wysokość wynagrodzenia;

9.     Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w przypadku:

1)     niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;

2)     ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy;

3)     reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuację przygotowania zawodowego;

4)     stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe;

5)     stwierdzenia kradzieży przez młodocianego

10.  Zatrudnianie młodocianego odbywającego naukę zawodu jest dopuszczalne tylko przy pracach objętych programem praktycznej nauki zawodu.

11.  Pracodawca zatrudniający młodocianego w celu nauki zawodu jest obowiązany:

1)     realizować podstawy programowe kształcenia zawodowego, ustalone dla zasadniczej szkoły zawodowej, zamieszczone w dokumentacji programowej dla danego zawodu

2)     zapewnić osoby szkolące młodocianych, spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

12.  Szkoła sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją programu praktycznej nauki zawodu.

13.  W terminie do 30 września uczeń klasy pierwszej ZSZ obowiązany jest dostarczyć do sekretariatu szkoły kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartą z zakładem pracy.

§37

Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie

mają prawo do:

1)     zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej,

2)     zapoznania się z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania  /WZO/ ,programem wychowawczym i programem profilaktycznym,

3)     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

4)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,

5)     opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

6)     swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

7)     informacji,

8)     wypowiedzi,

9)     ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,

10)sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,

11)powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, zgodnie z WZO,

12) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

13) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii,

11)uzyskania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przypadku trudności w nauce, na zasadach określonych w regulaminie szkoły,

12)korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki, na zasadach określonych w regulaminie szkoły,

13)korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

14)korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,

15)uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły,

16)wpływu na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających na terenie szkoły,

17)prawo odwołana się od oceny z zachowania w sytuacjach i na zasadach w szkolnym systemie oceniania,

18) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami (w tygodniu poprzedzającym konkurs, olimpiadę itp. na szczeblu wyższym niż etap szkolny, uczeń jest zwolniony z jakiejkolwiek formy sprawdzania wiedzy i umiejętności, w celu lepszego przygotowania do konkursów i godnego reprezentowania szkoły ),

19)korzystania z pomocy materialnej i form opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

20)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej przeprowadzonej na bieżąco cząstkowej semestralnej i rocznej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,

21) powiadomienia przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie pisemnych sprawdzianów wiadomości wymagających powtórzenia większego zakresu materiału programowego,

22) w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden tego typu sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.

Ograniczenie to nie dotyczy kartkówek obejmujących sprawdzenie wiadomości z ostatnich 2-3 lekcji, a czas tej formy sprawdzenia wiadomości nie przekracza 1/3 lekcji.

      W przypadku dezorganizacji procesu kontroli postępów w nauce spowodowanej przez uczniów, nauczyciel ma prawo nie podawania terminu sprawdzianu.

23)uzyskania pomocy nauczyciela i kolegów w przypadku trudności w nauce oraz powtórnego (w uzgodnionym terminie), sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności,

24)   odwołania się od semestralnej i rocznej oceny wiadomości i umiejętności,

      Szczegółowe zasady i tryb odwołania się w sprawie klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów określa wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania,

25)uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji wyłącznie z bieżącego materiału, jednak zgłoszenie takiego nieprzygotowania nie zwalnia ucznia od aktywności na lekcji. Zgłoszenie nieprzygotowania przez ucznia powinno nastąpić w klasie przed momentem organizacyjnym lekcji. Uczeń ma prawo zgłosić dwukrotnie nieprzygotowanie do lekcji w semestrze tylko wtedy, gdy dany przedmiot jest wykładany więcej niż raz w tygodniu. W przeciwnym wypadku uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie w semestrze. Zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej i pisemnej /tzw. kartkówki/ obejmującej materiał z trzech ostatnich lekcji,

26) jeżeli uczeń wraca do szkoły po dłuższym okresie zwolnienia chorobowego, ma prawo do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i swoich kolegów, gdyż zaległości w nauce powstały z przyczyn od niego niezależnych,

27)  uczeń ma prawo do dwutygodniowego okresu adaptacyjnego w klasach pierwszych (w tym czasie nie stawia się ocen niedostatecznych),

28)uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje dyrektor szkoły na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. UczniowieZespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły i regulaminach szkolnych dotyczących:

1)     systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

2)     dbania o dobre imię szkoły,

3)     wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę i rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności,

4)     systematycznego i rzetelnego przygotowania się do zajęć szkolnych,

5)     godnego i kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji oraz przestrzegania zasad kultury poprzez:

a)     dbałość o kulturę słowa w szkole i poza nią,

b)     staranie się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,

c)     przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,

d)     szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,

e)     zachowanie tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub zagrażało życiu lub zdrowiu,

f)      naprawienie wyrządzonej przez siebie szkody,

g)     odnoszenie się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz ich rodziców,

6)     dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, w związku z czym uczeń nie pali tytoniu nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających; jest czysty i schludny,

7)     postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły, współtworzenia jej autorytetu,

8)     dbania o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd oraz zachowanie ładu i porządku na terenie szkoły,

9)     usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych od powrotu ucznia do szkoły z podaniem i wyjaśnieniem jej przyczyny,

10)uczniowie – młodociani pracownicy winni przedłożyć zwolnienie w szkole wychowawcy i opiekunowi na zajęciach praktycznych

11) stroju szkolnego / zał. nr 11 do statutuZSP/

12)używania telefonów komórkowych.

§38

Nagrody i kary

1.           Wobec uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie mogą być stosowane nagrody i kary.

1)       Uczeń nagradzany jest za:

a)        rzetelną naukę i zaangażowanie w pracach na rzecz klasy i szkoły,

b)       wzorową postawę,

c)        wybitne osiągnięcia,

d)       dzielność i odwagę,

e)       wolontariat.

2) Z wnioskiem o nagrodę dla ucznia występują:

a)   wychowawca klasy,

b)  nauczyciel,

c) samorząd klasy,

d)  samorząd uczniowski,

e) organizacje i instytucje pozaszkolne oraz osoby prywatne.

3) Przyznanie nagrody rzeczowej akceptuje Rada Pedagogiczna.

4) Przyjmuje się następujące formy nagradzania:

a)   ustna pochwała wychowawcy klasy lub nauczyciela wobec klasy,

b)    ustna pochwała Dyrektora Szkoły udzielona publicznie wobec społeczności szkolnej lub jej przedstawicieli,

c)    list pochwalny do rodziców,

d)    dyplom uznania dla ucznia,

e)    nagrody rzeczowe,

f)     prezentowanie najlepszych uczniów w galerii na tablicy, na korytarzu,

g)   prezentowanie najlepszych uczniów na stronie internetowej szkoły

5) Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują stypendia, nagrody i wyróżnienia przyznawane przez władze oświatowe oraz instytucje i organizacje według odrębnych zasad

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890). W sytuacji gdy więcej niż jedna osoba spełnia warunki określone Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów do stypendium typuje się ucznia, który bierze udział w olimpiadach lub konkursach na szczeblu krajowym, wojewódzkim lub powiatowym reprezentuje szkołę w zawodach sportowych osiągając wyróżniające go wyniki, inicjuje działania na rzecz klasy, szkoły lub środowiska. W sytuacji, gdy więcej niż jedna osoba spełniać będzie założone kryteria w jednakowym stopniu, należy uwzględnić oceny semestralne uzyskane w poprzednich latach nauki, a w przypadku uczniów klas I – wynik egzaminu gimnazjalnego.

7) Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia i regulaminu szkolnego w zależności od skali wykroczenia uczeń jest karany:

 

 

a)  upomnieniem wychowawcy klasy lub nauczyciela, z wpisem zeszytu wychowawczego klasy,

b)     upomnieniem lub naganą pisemna dyrektora Zespołu Szkół,

c)     przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole,

d)     zrekompensowanie strat poniesionych przez środowisko szkolne,

e)     przeniesieniem do innej szkoły,

f)     skreśleniem z listy uczniów.

8) Kary nie muszą być stosowane wg wymienionego porządku

9) Uczeń używający na zajęciach lekcyjnych komórki deponuje ją na polecenie

nauczyciela w sekretariacie szkoły. Jeżeli nadal będzie używał komórki w czasie

zajęć po aparat po zajęciach szkolnych do sekretariatu szkoły muszą zgłosić się

rodzice. Uczeń przed oddaniem aparatu zabezpiecza go przed możliwością

użytkowania ( wyłączenie, zablokowanie)

10) Uczeń opuszczający samowolnie teren szkolny jest odnotowywany przez swojego

wychowawcę, jeżeli jego zachowanie nie ulegnie poprawie zostaje przydzielone

 mu przez wychowawcę zadanie do wykonania na rzecz szkoły. Jego realizacja nie

może zająć więcej niż 1 godzinę lekcyjną

11) Uczniowie niestosownie ubrani będą kierowani przez nauczyciela do sekretariatu

aby ubrać ochronny (karny) fartuch, który zobowiązani są nosić do końca dnia.

12) Z wnioskiem o ukaranie ucznia występują:

a)    wychowawca klasy,

b)    nauczyciel,

c)    samorząd klasy

d)    samorząd uczniowski,

e)    organizacje i instytucje pozaszkolne oraz osoby prywatne

13) O udzieleniu upomnienia i nagany decyduje odpowiednio wychowawca klasy, nauczyciel lub dyrektor szkoły. Pozostałe formy kar zatwierdza Rada Pedagogiczna, która także może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

14) Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów jeśli jego postawa jest sprzeczna z normami określonymi w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów gdy stosowane wcześniej środki zaradcze i nakładane kary nie odniosły skutku, w szczególności jeżeli:

a)     nagminnie wagaruje

b)     pije alkohol na terenie szkoły i w czasie organizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych

c)     sfałszował dokumentację szkolną

d)     jego działania zagrażają zdrowiu i życiu innych ludzi, zarówno na terenie szkoły jak i w środowisku

15) Od uchwały rady pedagogicznej o skreśleniu uczeń ma prawo odwołania w terminie 5 dni do dyrektora szkoły. W przypadku podtrzymania decyzji o skreśleniu przez dyrektora uczeń może odwołać się w ciągu 14 dni do Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty.

16) Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby / nie dłużej niż pół roku/ jeżeli wykroczenie zostało popełnione przez ucznia po raz pierwszy, wykroczenie nie spowodowało zagrożenia dla życia i zdrowia innych, a uczeń uzyskał poręczenie samorządu klasowego, samorządu szkolnego, samorządu uczniowskiego lub przedstawicieli Rady Pedagogicznej. Brak zastrzeżeń wobec zachowania ucznia w okresie zawieszenia powoduje uchylenie kary.

17) Wymierzona kara nie może uwłaczać godności osobistej ucznia.

2.     Szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców lub opiekunów ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

ROZDZIAŁ VI
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
 (załącznik nr 12 do statutu ZSP)

ROZDZIAŁ VII
NAUCZYCIELE I PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

§39

1.   Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2.   Nauczyciel posiada status funkcjonariusza publicznego.

3.   Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§40

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania, utrzymania obiektów szkolnych i ich otoczenia w ładzie i czystości

NAUCZYCIELE

§41

1.   Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia

2.   Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3.   Określa się następujący zakres zadań nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie:

1)     Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, przerw międzylekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych uroczystości i imprez szkolnych, wycieczek itp.

2)     Podczas wymienionych zajęć nauczyciel przebywa cały czas z powierzoną mu młodzieżą, zwraca uwagę na ewentualne zagrożenia oraz uświadamia je młodzieży. W razie stwierdzenia zagrożenia wynikającego z usterek technicznych, nauczyciel informuje o tym fakcie dyrekcję Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie:

3)     Nauczyciel organizuje proces dydaktyczny poprzez systematyczne i rzetelne planowanie zajęć w oparciu o zatwierdzone programy nauczania, zgodnie z zasadami dydaktyki i metodyki oraz tygodniowym planem zajęć,

4)     Nauczyciel przygotowuje rozkłady materiału do każdego przedmiotu i każdego oddziału, opracowuje przedmiotowy (nauczycielski) system oceniania,

5)     Nauczyciel dba o powierzone mu pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny,

6)     Na bazie dostępnych środków materialnych szkoły nauczyciel systematycznie gromadzi pomoce naukowe w zakresie przedmiotów, których uczy,

7)     Nauczyciel przyczynia się do rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań poprzez:

a)     indywidualizację nauczania i wychowania,

b)     stworzenie uczniom możliwości uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i tematycznych,

c)     wskazywanie możliwości korzystania z dodatkowych materiałów wzbogacających wiedzę ucznia,

d)     wskazywanie  możliwości uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,

8)     Nauczyciel bezstronnie i obiektywnie ocenia wiedzę, umiejętności i zachowanie uczniów oraz sprawiedliwie wszystkich traktuje,

9)     Nauczyciel udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie uczniów i korzystając z różnorodnych form takich jak:

a)     indywidualizacja procesu nauczania,

b)     organizowanie pomocy ze strony kolegów z klasy lub szkoły,

c)     wskazywanie odpowiednich materiałów umożliwiających

przezwyciężenie niepowodzeń,

10)Nauczyciel doskonali własne umiejętności dydaktyczne i pogłębia swą wiedzę merytoryczną poprzez pracę samokształceniową, w zespołach przedmiotowych i udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a także poprzez:

a)     systematyczne korzystanie z czasopism pedagogicznych, metodycznych i literatury specjalistycznej,

b)     uczestnictwo w konferencjach przedmiotowo - metodycznych,

c)     kontakt z właściwym ośrodkiem metodycznym,

d)     udział w organizowanych przez władze oświatowe formach doskonalenia zawodowego,

e)     udział w dostępnych formach studiów,

11)   Nauczyciel jest członkiem Rady Pedagogicznej, aktywnie uczestniczy we wszystkich jej posiedzeniach oraz realizuje jej postępowania i uchwały,

12)Obowiązkowy tygodniowy wymiar pracy każdego nauczyciela wynika z organizacji szkoły, a czas pracy określa tygodniowy plan zajęć,

13)Oprócz prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w obowiązującym tygodniowym wymiarze, nauczyciel zobowiązany jest do:

a)     prac związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego mu wynagrodzenia zasadniczego,

b)     prowadzenia innych dydaktyczno - wychowawczych zajęć dydaktycznych odpłatnie,

14) Nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie ferii szkolnych następujących czynności:

a)     przeprowadzania egzaminów,

b)     prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem do nowego roku szkolnego,

Czynności te nie mogą zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni zgodnie z art.

64 Karty Nauczyciela.

15) Nauczyciel podlega postanowieniom Karty Nauczyciela w zakresie praw i obowiązków nie wymienionych w Statucie Szkoły.

        16) Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karty Nauczyciela z późniejszymi zmianami, stanowi o awansie zawodowym nauczycieli.

      W świetle art. 9 a KN ustala się następujące stopnie awansu zawodowego

      nauczycieli:

a)     nauczyciel stażysta

b)     nauczyciel kontraktowy

c)     nauczyciel mianowany

d)     nauczyciel dyplomowany

Artykuły od 9 b do 9 i KN oraz Rozporządzenie MENiS z 1 sierpnia 2004r. z poz. zmianami w sprawie uzyskiwania stopni awansu  zawodowego przez nauczycieli szczegółowo określają wymagania, kwalifikacje, zasady nadawania i procedurę odwoławczą w zakresie uzyskiwania poszczególnych stopni awansu zawodowego.

§42

1.   Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:

1)     ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego,

2)     uchylony

3)     integrowanie treści międzyprzedmiotowych,

4)     analiza postępów i osiągnięć ucznia z danego oddziału.

2.   Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

3.   Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.

4.    Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu, który diagnozuje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia, organizuje spotkania i lekcje otwarte, analizuje pracę zespołu, przedstawia sprawozdanie z działalności zespołu oraz wnioski do dalszej pracy.

5.    Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)     współpracę nauczycieli w uzgadnianiu sposobów nauczania, korelowania treści przedmiotów pokrewnych oraz wyboru i analizy dopuszczonych do użytku programów nauczania i podręczników pod kątem przydatności, celowości i zgodności z podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego,

2)     opracowanie wymagań edukacyjnych i szczegółowych kryteriów oceniania, które nie mogą być sprzeczne z Zarządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania,

3)     badanie wyników nauczania zgodnie z ustaleniami dyrekcji,

4)     organizowanie wzajemnej pomocy oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli (dyrektor przydziela na początku roku szkolnego nauczycieli opiekunów dla nauczycieli rozpoczynających pracę),

5)     współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych oraz ich wyposażeniu,

6)     opiniowanie nowatorskich i eksperymentalnych rozwiązań dydaktycznych.

6.    W szkole działa Zespół Wychowawczy, w skład którego wchodzą wychowawcy oddziałów i pedagog. Zadania zespołu obejmują:

1.     uzgodnienie tematyki godzin wychowawczych z uwzględnieniem szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego,

2.      rozpoznanie problemów wychowawczych,

3.      omówienie organizacji imprez szkolnych,

4.      przekazywanie przykładów dobrej praktyki wychowawczej.

7.     W ZSP funkcjonują  zespoły

a)     zespół wychowawczy,

b)     zespoły oddziałowe,

c)     zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

 oraz w zależności od potrzeb w ZSP mogą funkcjonować inne zespoły, np.:

a)   zespół ds. ewaluacji statutu ,

b)  zespół ds. ewaluacji Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania,

c)   zespół ds. ewaluacji Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki,

d)  zespół ds. promocji szkoły.

e)   zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej

8. Zespół Wychowawczy , który tworzą wychowawcy klas , ma na celu koordynację działań związanych z problemami wynikającymi z psychofizycznego rozwoju uczniów.

9. Zespół

10. Zespół do spraw ewakuacji wewnętrznej gromadzi dane dotyczące tematu ewaluacji w danym roku szkolnym

11. Zespół do spraw ewaluacji statutu monitoruje rozporządzenia dotyczące dokumentu i opracowuje zmiany

12. Zespól do spraw ewaluacji WZO monitoruje realizację zapisu tego dokumentu, gromadzi wyniki badań i opracowuje zmian oraz koordynuje działania dotyczące stosowania przedmiotowych zasad oceniania.

13. Zespół do spraw ewaluacji PWS i SPP analizuje sytuację wychowawczą szkoły i proponuje nowe obszary działań wychowawczych oraz koordynuje działania szkoły mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom.

14. Zespół do spraw promocji podejmuje działania informujące społeczność lokalną o misji oraz wizji rozwoju szkoły, przedstawia ofertę edukacyjną oraz bieżące wydarzenia szkolne.

15.Do zadań zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)     ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

2)     określenie zalecanych form, sposobów ich realizacji.

§43

1.     Wychowawca klasy, zwany dalej wychowawcą sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami.

2.     Zadaniem wychowawcy jest ustalanie i organizowanie procesu wychowania w zespole poprzez:

1)     Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, procesów jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie w nowych warunkach ekonomicznych,

2)     Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)     Podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów a także między wychowankami a społecznością szkoły.

3.   Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:

1)     otacza indywidualną opieką każdego ucznia,

2)     ustala i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)     różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integruje zespół uczniowski,

b)     ustala treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3)     utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, z klasową radą rodziców, w celu:

a)     poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,

b)     informowania ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania oraz zasadach oceniania, klasyfikacji i promowania,

c)     współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach,

d)     włączania ich w programowe i organizacyjne sprawy klasy i szkoły,

4)     współdziała ze specjalistami w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla wszystkich swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,

5)     wychowawca zobowiązany jest do współpracy z przedstawicielem szkolnej służby zdrowia, w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia wychowanków oraz zaleconych formach terapii.

4.     Wychowawca spełnia wyżej wymienione zadania poprzez:

1)     prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia /dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne, korespondencja z rodzicami i instytucjami, zeszyt (teczka) wychowawcy, rozliczanie różnych finansowych spraw klasy/,

2)     zorganizowanie samorządu klasowego i powołanie klasowej rady rodziców,

3)     inspirowanie i czuwanie nad prawidłową realizacją podjętych zadań przez samorząd szkolny i klasowy,

4)     analizowanie postępów uczniów w nauce, organizowanie pomocy uczniom słabym i opiekę nad uczniami uzdolnionymi,

5)     dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły oraz badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć szkolnych,

6)     ustalanie z uczniami z uwzględnieniem opinii innych nauczycieli oceny z zachowania,

7)     czuwanie nad terminowym dostarczaniem przez uczniów okresowych i rocznych ocen z zajęć praktycznych i z zachowania na zajęciach praktycznych

8)     w klasach programowo najwyższych udzielanie uczniom informacji o możliwości dalszej nauki lub pracy,

9)     przyzwyczajanie uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie klasy, wyrabiając w nich poczucie współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klasy oraz innych pomieszczeń i terenu szkoły,

10)udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych,

11)wnioskowanie z samorządem klasowym w zakresie pomocy materialnej i rzeczowej dla swoich wychowanków,

5.     Wychowawca organizuje w ciągu roku szkolnego spotkania z rodzicami, podczas których rodzice mogą skonsultować się z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie.

6.     Obowiązkiem wychowawcy i nauczycieli uczących w danej klasie jest udzielanie informacji o bieżących wynikach w nauce i zachowaniu podczas indywidualnych spotkań z rodzicami.

7.     Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrekcji szkoły oraz właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

8. Początkujący wychowawca może:

1)     zwrócić się o poradę i wskazówki do doświadczonego wychowawcy,

2)     obserwować i współuczestniczyć w zajęciach wychowawczych, organizowanych przez doświadczonych wychowawców,

3)     brać udział w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Kuratorium Oświaty i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny,

4)     korzystać z literatury fachowej.

§44

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w fazie czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.

§45

Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania, w szczególności:

1)     gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki, dokonując ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego,

2)     gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne (slajdy, taśmy wideo, płyty, taśmy magnetofonowe),

3)     udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych,

4)     rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane nauką i z indywidualnymi zainteresowaniami,

5)     udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych,

6)     udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej,

7)     przeprowadza analizy stanu czytelnictwa,

8)     opracowuje roczne plany pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów samokształceniowych,

9)     systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem,

10)dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią dokumentację,

11)współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły,

12)prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej.

§46

PPACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

1.   Pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół i internatu zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy dyrektor Zespołu Szkół.

2.   Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w fazie czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.

3.   Zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich zakres odpowiedzialności ustala dyrektor Zespołu Szkół.

4.   Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych oblicza się na podstawie stawek zaszeregowania, zgodnych z taryfikatorem zatwierdzonym przez MEN dla placówek oświatowych.

5.   Wynagrodzenie to może być powiększone o premię uznaniową wyznaczoną taryfikatorem MEN.

6.   Decyzję o przyznaniu premii uznaniowej podejmuje dyrektor szkoły zgodnie z zasadami premiowania

7.   Pracownik może uzyskać premię indywidualną do 20% wynagrodzenia

8.   zasadniczego za stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań oraz pod warunkiem:

a)        posiadania funduszu premiowego,

b)       terminowego i jakościowego wykonywania zadań służbowych ustalonych zakresem czynności, planem pracy oraz innych zadań określonych dla pracowników obsługi szkół,

c)       prawidłowego wykorzystania surowców i materiałów (dotyczy to personelu kuchennego w zakresie prawidłowego wykorzystania środków czyszczących, opału itp.),

d)       bezawaryjnej pracy urządzeń i sprzętu (dotyczy: w szczególności urządzeń i sprzętu kuchennego, elektrycznego jak: froterki, odkurzacze, itp.),

e)       podnoszenia wydajności pracy

f)        przestrzegania zasad bhp i ppoż.,

g)       przestrzegania dyscypliny pracy.

1)              Za szczególne osiągnięcia w pracy pracownik może otrzymać premię do 30% wynagrodzenia zasadniczego.

2)              Ustala się miesięczny czasokres wypłaty premii (za miesiąc przepracowany).

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§47

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie jest jednostką budżetową, finansowaną przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§48

1.     Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład z nazwą Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.

3.     Tablice na frontonie budynku szkoły zawierają: u góry nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, a poniżej nazwy szkól wchodzących w skład Zespołu.

4.     Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie używa się pieczęci o brzmieniu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie .

§49

Ceremoniał szkolny stanowi, że uroczystości związane z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego, uroczystości wewnątrzszkolne wynikające z kalendarza szkolnego oraz uroczystości z okazji świąt państwowych odbywają się z udziałem pocztu sztandarowego i przy dźwiękach hymnu państwowego. Skład osobowy pocztu sztandarowego stanowią wyróżniający się w nauce uczniowie.

§50

Do uczniów szkoły liceum dla dorosłych nie stosuje się przepisów niniejszego statutu dotyczących:

1.       zasad współdziałania szkoły z rodzicami słuchaczy.

2.       opieki wychowawczej nad uczniami we współpracy z rodzicami.

3.       zasad informowania rodziców o skreśleniu z listy słuchaczy.

§51

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną w składnicy na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

§52

W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrek inny wyznaczony nauczyciel.

§53

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów i nauczycieli.

§54

Nowelizacji Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych może dokonać Rada Pedagogiczna z powodu:

1)      nowelizacji prawa oświatowego,

2)      zarządzenia organu kontrolnego,

3)     wniosku jednego z organów szkoły wraz z uzasadnieniem.

§55

Po trzech nowelizacjach Statutu w formie uchwał dyrektor szkoły publikuje go w formie tekstu ujednoliconego.

2.      Publikacja tekstu ujednoliconego Statutu ZSP nie wymaga procedury zatwierdzania przez Kuratora Oświaty

§56

Statut szkoły jest jawny dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników.

1.     Statut znajduje się do wglądu w sekretariacie szkoły, jest publikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły i centrum multimedialnym biblioteki

§57

Integralną częścią Statutu jest WZO , PWS oraz SPP

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. PROF. EMILA CHROBOCZKA W SZUBINIE
NA LATA 2010-2015

Plan rozwoju szkoły opracowano na podstawie:

 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 z późn. zm.);
 2. Ustawy Karta Nauczycielaz dnia 26 stycznia 1982r.( Dz.U.06.97.674 z późn.zm);
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324);
 4. Wniosków i z ewaluacji i  nadzoru pedagogicznego;
 5.  Diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli;
 6. Analizy wyników egzaminów zewnętrznych;
 7. Wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Misja szkoły: Uczymy się w przyjaznej szkole, zaspakajającej nasze potrzeby edukacyjne i psychologiczne; w której w razie potrzeby znajdziemy wyciągniętą do nas pomocną dłoń

Wizja szkoły:

Wszystkie działania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. .Emila Chroboczka w Szubinie  zmierzają do tego, aby:

W obszarze kształcenia

 • uczniowie osiągali wyniki porównywalne z uczniami szkół  tego samego typu w powiecie, województwie na egzaminach maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • uczniowie mieli możliwości wyrównywania szans edukacyjnych oraz eliminowania deficytów i ograniczeń wpływających na ich start zawodowy lub kontynuację edukacji,
 • efektywnie posługiwali się technologią informatyczną i byli komunikatywni w językach obcych,
 • mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych na terenie szkoły finansowanych w ramach projektów zewnętrznych (np. EFS) i współorganizowanych przez wspierające szkoły instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorców,
 • mieli poczucie odpowiedzialności za pracę, naukę i samokształcenie,
 • kadra pedagogiczna ustawicznie doskonaliła swoje umiejętności

W obszarze wychowania i opieki

 • otoczyć wsparciem wszystkich uczniów potrzebujących pomocy,
 • przeciwdziałać przejawom  przemocy, uzależnienia od nikotyny, narkotyków i alkoholu,
 • integrować społeczność szkolną poprzez kultywowanie pamięci o patronie i tradycji szkoły, wspólne obchodzenie ważnych rocznic i świąt,
 • współpracować z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów, instruktorami praktycznej nauki zawodu, przedsiębiorcami lokalnego rynku pracy,
 • w miarę potrzeby i możliwości wspomagać rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • respektować zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej,
 • oceniać uczniów rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie,
 • organizować pomoc materialną dla uczniów, którzy tego potrzebują.

W obszarze  zarządzania i organizacji

 • współpracować z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustalać kierunki rozwoju,
 • dbać o właściwą organizację pracy szkoły,
 • zapewniać kadrze możliwość rozwoju przez formy doskonalenia zawodowego,
 • nawiązywać kontakty z różnymi szkołami i innymi placówkami w celu wzajemnej wymiany doświadczeń,
 • planować dalszy rozwój szkoły,
 • dostosowywać ofertę edukacyjną szkoły do potrzeb regionalnego rynku pracy i oczekiwań środowiska,
 • promować szkołę w środowisku,
 • współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę w ustalaniu programu nauczania zawodu, metod i technik nauczania zawodu, odbywania praktyk oraz działań mających na celu wyposażenie w umiejętności przydatne na lokalnym rynku pracy.

 

ZAŁĄCZNIK NR 15

 

PROGRAM ZAJĘĆ
Z EDUKACJI WOJSKOWEJ
W ZAKRESIE PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO

W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ

Opracowania dokonano na podstawie materiału autorstwa płk. Stefana Woźniaka „Program zajęć z przysposobienia wojskowego w Szkole Ponadpodstawowej”. 

 

mjr rez. mgr Jarosław Odrobiński

………………………………………

 

Szubin2014r.

ZSP im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.

 

Przedłożony rozszerzony program Edukacji Wojskowej zawiera podstawy programowe,  może być wdrożony do szkolnego zestawu nauczania. Akceptuję pozytywnie.

 

……………………………………………………………………

 

                                                                                                                               Szubindnia25.08.2014r.                        


Struktura przedmiotowa edukacji wojskowej

Technikum

Dział szkolenia

Liczba godzin zajęć edukacyjnych (L) oraz ćwiczeń (Ć) na obozach­

Ogólny

Szczegółowy

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Razem

L

Ć

L

Ć

L

Ć

L  i  Ć

PODSTAWY WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO
I WOJSKOWEGO

Regulaminy SZ RP

8

--

5

--

2

--

15

SZKOLENIE BOJOWE

Taktyka

7

10­

6

8­

5

10­

46

Ogniowe

12

22­

10

14­

8

12­

78

Rozpoznanie i armie obce

1

--

1

--

2

--

4

Łączność

2

4­

2

4­

2

4­

18

Powszechna obrona przeciwlotnicza

1

2­

1

2­

1

2­

9

Inżynieryjno-saperskie

1

2­

1

2­

1

4­

11

Ratownictwo

2

--

3

--

6

2­

13

Ochrona i obrona obiektów

1

--

2

4­

--

2­

9

METODYKA SZKOLENIA

--

--

7

14­

4

10­

35

SZKOLENIE
UZUPEŁNIAJĄCE

 

 

(ścieżka  między – przedmiotowa)

Kształcenie obywatelskie

3

--

3

--

4

--

10

Obrona przeciwchemiczna

2

2­

2

2­

2

2­

12

Terenoznawstwo

4

8­

4

2­

9

2­

29

Wychowanie fizyczne

4

--

3

--

4

2­

13

Sanitarne

5

4­

3

4­

6

4­

26

Ochrona środowiska

1

--

1

--

--

--

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

1

--

1

--

--

--

2

Profilaktyka pożarowa

1

2­

1

--

--

--

3

Godziny dyspozycyjne

4

4­

4

4­

4

4­

24

Ogółem
zajęć edukacyjnych

180  godzin

 60

--

60

--

60

--

360

Obozy - zajęcia poligonowe­

Obóz letni (5. dniowy)

--

60­

--

60­

--

--

120­

Obóz zimowy (5. dniowy)

--

60­

--

60­

--

--

120­

Obóz letni (5. dniowy, zakończeniowy) v

--

--

--

--

--

60­

60­

                       

v Obóz letni – egzamin według oddzielnego planu

­ Liczba godzin /ćwiczeń na poligonie, strzelnicy. Szkolenie poligonowe ma za zadanie realizować tematykę szkoleniową, której w sposób efektywny nie można zrealizować
w miejscowości (garnizonie) lub jednostce wojskowej, z którą podpisano porozumienie
o współpracy oraz sprawdzić praktyczne umiejętności uczniów, uzupełnić je i doskonalić.


 

CELE SZKOLENIOWE W KLASIE I

 

 1. Przygotować uczniów do służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
 2. Zapoznać ich z podstawowymi prawami i obowiązkami żołnierza.
 3. Nauczyć:

a)     podstawowych zasad bojowego zachowania się na polu walki;

b)    prowadzenia ognia z broni strzeleckiej /sportowej na celność;

c)     udzielenia pierwszej pomocy medycznej na polu walki
w ramach samopomocy i pomocy wzajemnej.

 1. Zapoznać uczniów z zasadami pełnienia służby wewnętrznej
  w pododdziale.
 2. Podnieść sprawność fizyczną ucznia do poziomu umożliwiającego prawidłowe wykonywanie zadań związanych ze specyfiką służby wojskowej.


STRUKTURA PRZEDMIOTOWA KSZTAŁCENIA W KLASIE I

 

Dział szkolenia

Liczba godzin

Ogólny

Szczegółowy

L

Ć­

PODSTAWY WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO
I WOJSKOWEGO

Regulaminy SZ RP

8

--

SZKOLENIE BOJOWE

Taktyka

7

10­

Ogniowe

12

22­

Powszechna obrona przeciwlotnicza

1

2­

Rozpoznanie i armie obce

1

--

Łączność

2

4­

Inżynieryjno-saperskie

1

2­

Ratownictwo

2

--

Ochrona i obrona obiektów

1

--

SZKOLENIE
UZUPEŁNIAJĄCE

 

 

(ścieżka  międzyprzedmiotowa)

Kształcenie obywatelskie

3

--

Obrona przeciwchemiczna

2

2­

Terenoznawstwo

4

8­

Wychowanie fizyczne

4

--

Sanitarne

5

4­

Ochrona środowiska

1

--

Bezpieczeństwo i higiena pracy

1

--

Profilaktyka pożarowa

1

2­

Godziny dyspozycyjne

4

4­

Ogółem zajęć edukacyjnych

60

--

Obozy - zajęcia poligonowe  ­

Obóz letni 5 dniowy (5 dni szkolenia)

--

60­

         

v Ćwiczenia realizowane w ramach zajęć edukacyjnych na placu szkolnym

­ Liczba godzin / ćwiczeń na poligonie. Szkolenie poligonowe ma za zadanie realizować tematykę szkoleniową, której w sposób efektywny nie można zrealizować
w miejscowości (garnizonie) lub jednostce wojskowej opiekującej się szkołą oraz sprawdzić praktyczne umiejętności uczniów, uzupełnić je i doskonalić.


TEMATYKA SZKOLENIA W I KLASIE

PODSTAWY WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO I WOJSKOWEGO

REGULAMINY SZ RP

 

Tematy

L

Ćv

Zasady zależności żołnierzy. Prawa i obowiązki żołnierza, obywatela.

1

--

Zasady żołnierskiego zachowania się

1

--

Służba wewnętrzna w pododdziale

1

--

Organizacja służby wartowniczej w jednostce wojskowej

1

--

Zasady i tryb udzielania wyróżnień i wymierzania kar dyscyplinarnych

1

--

Musztra indywidualna – ćwiczenia praktyczne

3

--

Ogółem godzin

8

8

--

       

v Ćwiczenia realizowane w ramach zajęć edukacyjnych na placu szkolnym

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z regulaminów

1. Uczeń powinien znać:

a) zasady i konsekwencje wydawania i wykonywania rozkazów;

b) zasady:

-       wzajemnego zwracania się żołnierzy;

-       wyróżniania i karania żołnierzy;

-       przedstawienia się i składania meldunków;

-       przestrzegania drogi służbowej;

-       pełnienia służby wartowniczej.

 

2. Uczeń powinien umieć:

-       przyjmować postawę zasadniczą i swobodną;

-       maszerować, wykonywać zwroty i zatrzymywać się;

-       oddawać honory w różnych sytuacjach.

SZKOLENIE BOJOWE

TAKTYKA

 

Tematy

L

Ć

Ogólne zasady prowadzenia działań taktycznych przez pododdziały

7

--

Alarm w pododdziale

--

2­

Działanie żołnierza na taktycznym torze przeszkód

--

4­

Działanie żołnierza na polu walki w dzień i w nocy

--

4­

Ogółem godzin

17

7

10­

       

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z taktyki

1. Uczeń powinien znać ogólne zasady prowadzenia działań taktycznych przez drużynę.

2. Uczeń powinien umieć:

a) wykonać czynności wynikające z jego zadań alarmowych;

b) pokonać:

-       teren różnymi sposobami (w zależności od jego pokrycia
i ukształtowania oraz od sposobu ogniowego oddziaływania przeciwnika);

-       zapory inżynieryjne oraz naturalne przeszkody terenowe;

c) prowadzić obserwację przedpola, wykrywać cele i meldować o nich dowódcy;

d) celnie strzelać do tarczy sportowej z różnych odległości oraz rzucać granatami ręcznymi;

e) podjąć działanie na sygnał alarmu lotniczego i o skażeniach.

 

OGNIOWE

 

Tematy

L

Ć

Budowa, przeznaczenie i właściwości bojowe broni strzeleckiej, amunicji
i granatów ręcznych

2

--

Rozkładanie, składanie czyszczenie i konserwacja broni strzeleckiej

1

 

Zasady strzelania z broni strzeleckiej

3

--

Ćwiczenia przygotowawcze i strzelanie na celność do tarczy sportowej
z broni strzeleckiej (sportowej)

6v

--

Ćwiczenia w obserwacji i wskazywaniu celów

--

4­

Ćwiczenia w wykonywaniu łącznych czynności do strzelania z broni strzeleckiej

--

8­

Ćwiczenia przygotowawcze i strzelanie na celność do tarczy sportowej
z broni strzeleckiej

--

6­

Uzbrajanie i użycie granatów ręcznych na polu walki

--

4­

Ogółem godzin

34

12

22­

       

v Ćwiczenie realizowane w ramach zajęć edukacyjnych na strzelnicy szkolnej sportowej bądź na placu szkolenia ogniowego (strzelnicy JW)

 

Wymagany zakres wiedzy ze szkolenia ogniowego

 1. 1.      Uczeń powinien znać:

a)         ogólną budowę, przeznaczenie oraz podstawowe parametry taktyczno - techniczne broni strzeleckiej i granatów ręcznych;

b)        zasady:

-          bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z bronią, amunicją i granatami;

-          strzelania z broni strzeleckiej.

 1. 2.      Uczeń powinien umieć:

a)      utrzymywać w czystości i sprawności posiadaną broń strzelecką;

b)      częściowo rozkładać i składać broń strzelecką;

c)      uzbrajać i rzucać ćwiczebnymi granatami ręcznymi;

d)     zgrywać przyrządy celownicze broni strzeleckiej i celować;

e)      wykonywać czynności do strzelania z broni strzeleckiej i prowadzić ogień
z różnych postaw;

f)       strzelać na celność z broni strzeleckiej do tarczy sportowej.

 

ROZPOZNANIE I ARMIE OBCE

 

Tematy

L

Ć

Zasady prowadzenia rozpoznania przeciwnika

 

--

Sposoby prowadzenia rozpoznania obiektu

 

--

Ogółem godzin

1

1

--

       

 

Wymagany zakres wiedzy z rozpoznania i armii obcych

Wszyscy uczniowie powinni znać zasady prowadzenia rozpoznania.

Wszyscy uczniowie powinni umieć prowadzić rozpoznanie obiektu.

 

ŁĄCZNOŚĆ

 

Tematy

L

Ć

Budowa i przeznaczenie polowego aparatu telefonicznego

 

--

Budowa polowej linii telefonicznej

 

--

Prowadzenie rozmów telefonicznych, przekazywanie meldunków, sygnałów
i komend przez telefon

--

4­

Ogółem godzin

6

2

4­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z łączności

 1. 1.      Każdy uczeń powinien znać zasady prowadzenia rozmów telefonicznych.
 2. 2.      Każdy uczeń powinien umieć:

a)      prowadzić rozmowy telefoniczne;

b)      przekazywać meldunki, sygnały i komendy przez telefon;

przestrzegać zasad korespondencji.

 

POWSZECHNA OBRONA PRZECIWLOTNICZA

 

Tematy

L

Ć

Zasady zachowania się żołnierza na sygnał alarmu lotniczego

1

--

Działanie żołnierza na sygnał alarmu lotniczego w MSD
i w działaniach taktycznych

--

2­

Ogółem godzin

3

1

4­

       

 

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z powszechnej obrony przeciwlotniczej

 1. 1.      Uczeń powinien znać:

a)      sygnały alarmu lotniczego i ich odwołanie;

b)      zasady zachowania się w czasie przebywania w schronie lub innym ukryciu;

c)      zasady:

- powszechnej obrony przeciwlotniczej;

- działania w pomieszczeniach zamkniętych podczas zawalenia się ściany lub stropu, wystąpienia pożaru lub innych czynników katastroficznych po uderzeniach środków napadu powietrznego.

 1. 2.      Uczeń powinien umieć:

a)      przekazać sygnał alarmu lotniczego;

b)      zachować się na sygnał alarmu lotniczego.

 

INŻYNIERYJNO-SAPERSKIE

 

Tematy

L

Ć

Rodzaje, przeznaczenie i zasady użycia środków minowania.

 

--

Materiały wybuchowe i środki zapalające

 

--

Wybór miejsca i wykonanie okopu do prowadzenia ognia z postawy leżącej

--

2­

Ogółem godzin

3

1

2­

       

 

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności ze szkolenia inżynieryjno – saperskiego

Uczeń powinien umieć:

a)      wykorzystać ukształtowanie i pokrycie terenu przy wykonywaniu stanowiska strzeleckiego;

b)      wykonać okop do strzelania z broni strzeleckiej w postawie leżącej.

 

RATOWNICTWO

 

Tematy

L

Ć

Podstawowe rodzaje nadzwyczajnych zagrożeń środowiska

-

--

Zagrożenia regionu klęskami żywiołowymi i nadzwyczajnymi zagrożeniami

-

--

Rozpoznanie stanów zagrożenia środowiska i zdrowia

-

--

Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym i opieka nad chorymi
i poszkodowanymi

-

--

Ogółem godzin

2

2

--

       

 

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z ratownictwa

Uczeń powinien umieć:

a)      postępować w przypadkach zagrożenia środowiska i klęsk żywiołowych;

b)      składać meldunek sytuacyjny dotyczący rejonu zagrożenia i klęski żywiołowej;

c)      udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia;

d)     posługiwać się apteczką pierwszej pomocy i środkami podręcznymi.

 

 

OCHRONA I OBRONA OBIEKTÓW

 

Tematy

L

Ć

Ogólne zasady ochrony i obrony obiektów

 

--

Organizacja i prowadzenie ochrony i obrony obiektów

 

--

Ogółem godzin

1

1

--

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z ochrony i obrony obiektów

 1. 1.      Każdy uczeń powinien znać procedury użycia broni w służbie wartowniczej.
 2. 2.      Każdy uczeń powinien umieć:

a)      prowadzić obserwację i patrolowanie podejść do obiektu (posterunku);

b)      zatrzymywać i kontrolować osoby wchodzące, pojazdy wjeżdżające oraz opuszczające obiekt;

c)      postępować z osobami zatrzymanymi.
                            SZKOLENIE  UZUPEŁNIAJĄCE

                                 (ścieżka  międzyprzedmiotowa)

 

KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE

 

Tematy

L

Ć

Prawa i obowiązki żołnierza i obywatela

 

--

Siły Zbrojne RP, ich struktura i zadania

 

--

Jednostka wojskowa sprawująca opiekę nad klasą

 

--

Symbole narodowe i wojskowe

 

--

Alkoholizm, narkomania i inne patologie społeczne

 

--

Przezwyciężanie stresu w życiu codziennym i działaniach taktycznych

 

--

Ogółem godzin

3

3

--

       

 

Wymagany zakres wiedzy z kształcenia obywatelskiego

Uczeń powinien znać:

a)      podstawowe prawa i obowiązki żołnierza;

b)      znaczenie symboli narodowych i wojskowych;

c)      podstawowe wiadomości o Siłach Zbrojnych RP i służbie wojskowej żołnierzy;

d)     historię i tradycje bojowe jednostki wojskowej sprawującej opiekę oraz pomoc dydaktyczną i logistyczną nad daną klasą.

 

 

OBRONA PRZECIWCHEMICZNA

 

Tematy

L

Ć

Charakterystyka broni masowego rażenia i zasady ochrony przed jej działaniem.

 

--

Toksyczne środki przemysłowe

 

--

Posługiwanie się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami

--

1­

Sprawdzanie szczelności masek filtracyjnych w atmosferze skażonej

 

1­

Ogółem godzin

4

2

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z obrony przeciwchemicznej

Uczeń powinien umieć:

a)      posługiwać się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami;

b)      działać na sygnał alarmu o skażeniach w MSD i w działaniach taktycznych.

 


 

TERENOZNAWSTWO

 

Tematy

L

Ć

Charakterystyka poszczególnych rodzajów terenu

1

--

Najprostsze pomiary w terenie

1

--

Mapy topograficzne i ich przeznaczenie

1

--

Marsz według azymutu

1

2­

Orientowanie się w terenie według mapy

--

2­

Marsz według mapy

--

2­

Orientowanie się w terenie bez mapy oraz ocena odległości

--

2­

Ogółem godzin

12

4

8­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z terenoznawstwa

 

Uczeń powinien umieć określać:

a)      strony świata według cech charakterystycznych przedmiotów terenowych, kompasu i zegarka;

b)      odległość za pomocą lornetki, podręcznych przedmiotów oraz szczególnych cech przedmiotów terenowych.

 

 


WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Tematy

L

Ć

Teoria wychowania fizycznego

 

--

Atletyka terenowa

 

--

Gimnastyka i ćwiczenia siłowe

 

--

Pływanie

 

--

Ogółem godzin

4

4

--

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z wychowania fizycznego

1. Uczeń powinien nabyć nawyk codziennych ćwiczeń fizycznych.

2. Uczeń powinien posiąść:

a)      ogólną sprawność fizyczną umożliwiającą prawidłowe wykonywanie zadań związanych ze specyfiką służby wojskowej;

b)      umiejętność podejmowania wzmożonego wysiłku fizycznego związanego
z trudami służby.

 

 

SANITARNE

 

Tematy

L

Ć

Ogólne wiadomości o urazach

1

--

Zranienia i krwotoki

 

--

Złamania i zwichnięcia

 

--

Sztuczne oddychanie i pośredni masaż serca

 

--

Wychowanie zdrowotne

 

--

Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym na polu walki

2

2­

Wykorzystanie indywidualnego wyposażenia sanitarnego żołnierzy na polu walki

2

2­

Ogółem godzin

9

5

4­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności ze szkolenia sanitarnego

Uczeń powinien umieć:

a)      posługiwać się indywidualnym wyposażeniem sanitarnym;

b)      wyciągać i wynosić rannych z pola walki;

c)      wykonać sztuczne oddychanie i pośredni masaż serca;

d)     udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (utonięcie, uduszenie, porażenie prądem i piorunem, omdlenie, utrata przytomności, udar cieplny, zatrucie tlenkiem węgla, zamarznięcie, oparzenie, odmrożenie, zatrucie alkoholem);

e)      opatrywać rany;

f)       tamować krwotoki;

g)      unieruchamiać złamania i zwichnięcia.

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Tematy

L

Ć

Przyczyny i skutki degradacji środowiska naturalnego

1

--

Ogółem godzin

1

1

--

       

 

 

Wymagany zakres wiedzy z ochrony środowiska

Uczeń powinien znać zasady zapobiegania skażeniu gruntu, wody i powietrza
w działalności wojskowej (użytkowanie mps, zanieczyszczanie powietrza gazami spalinowymi, eksploatacja i obsługiwanie akumulatorów itp.).

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

Tematy

L

Ć

Ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole i na poligonie

1

--

Ogółem godzin

1

1

--

       

 


 

Wymagany zakres wiedzy z BHP

Uczeń powinien znać zasady bezpiecznego zachowania się w czasie nauki i szkolenia oraz
w życiu codziennym.

 

PROFILAKTYKA POŻAROWA

 

Tematy

L

Ć

Posługiwanie się sprzętem gaśniczym będącym na wyposażeniu szkoły (jednostki wojskowej)

1

2­

Ogółem godzin

3

1

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z profilaktyki pożarowej

Uczeń powinien znać:

a)      sygnały alarmu pożarowego i ich odwołanie;

b)      zasady prowadzenia profilaktyki pożarowej w szkole;

c)      rodzaje i przeznaczenie środków gaśniczych oraz zasady posługiwania się nimi.

Uczeń powinien umieć:

a)      działać na wypadek zauważenia pożaru lub po ogłoszeniu alarmu pożarowego;

b)      posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym będącym na wyposażeniu szkoły (jednostki wojskowej).

 


 

CELE SZKOLENIOWE W KLASIE II

 

Wszystkich uczniów nauczyć:

 1. Czynności wykonywanych przez poszczególnych żołnierzy drużyny przed walką, w czasie jej prowadzenia oraz po jej zakończeniu.
 2. Zasad bojowego zachowania się na polu walki.
 3. Prowadzenia celnego ognia z broni strzeleckiej.
 4. Zasad pełnienia służby wartowniczej na posterunku.
 5. Ochrony i obrony obiektów.
 6. Dowodzenia drużyną w podstawowych działaniach taktycznych;
 7. Występowania w roli instruktora.

Wszyscy uczniowie powinni posiadać:

 

 1. Sprawność fizyczną zapewniającą swobodne władanie ciałem i bronią na polu walki.
 2. Wysoką odporność psychofizyczną.

 


STRUKTURA PRZEDMIOTOWA KSZTAŁCENIA W KLASIE II

 

Dział szkolenia

Liczba godzin

Ogólny

Szczegółowy

L

Ć­

PODSTAWY WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO I WOJSKOWEGO

Regulaminy SZ RP

5

--

SZKOLENIE BOJOWE

Taktyka

6

8­

Ogniowe

10

14­

Rozpoznanie

1

--

Łączność

2

4­

Powszechna obrona przeciwlotnicza

1

2­

Inżynieryjno-saperskie

1

2­

Ratownictwo

3

--

Ochrona i obrona obiektów

2

4­

METODYKA SZKOLENIA

7

14­

SZKOLENIE
UZUPEŁNIAJĄCE

 

 

(ścieżka  międzyprzedmiotowa)

Kształcenie obywatelskie

3

--

Obrona przeciwchemiczna

2

2­

Terenoznawstwo

4

2­

Wychowanie fizyczne

3

--

Sanitarne

3

4­

Ochrona środowiska

1

--

Bezpieczeństwo i higiena pracy

1

--

Profilaktyka pożarowa

1

--

Godziny dyspozycyjne

4

4­

Ogółem zajęć edukacyjnych

60

--

Obozy - zajęcia poligonowe  ­

Obóz letni 5 dniowy (5 dni szkolenia)

--

60­

         

v Ćwiczenia realizowane w ramach zajęć edukacyjnych na placu szkolnym, szkolnej strzelnicy sportowej

 

TEMATYKA SZKOLENIA W II KLASIE

PODSTAWY WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO I WOJSKOWEGO

REGULAMINY SZ RP

 

Tematy

L

Ćv

Postępowanie służbowe

 

--

Służba wewnętrzna w jednostce wojskowej

 

--

Prawa i obowiązki osób pełniących służbę wartowniczą

 

--

Musztra indywidualna

v

--

Musztra zespołowa

v

--

Ogółem godzin

5

5

--

       

v Ćwiczenia realizowane w ramach zajęć edukacyjnych na placu szkolnym

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z regulaminów

 1. 1.      Uczeń powinien znać:

a)      organizację służby wewnętrznej w jednostce wojskowej;

b)      prawa i obowiązki wartownika.

 1. 2.      Uczeń powinien umieć:

a)      wykonywać:

- chwyty bronią etatową;

- czynności w szyku;

b)      pełnić służbę wartowniczą na posterunku.

 

SZKOLENIE BOJOWE

TAKTYKA

 

Tematy

L

Ć

Podstawowe rodzaje i zasady prowadzenia działań taktycznych

5

--

Organizacja, uzbrojenie i wyposażenie oraz zasady działania drużyny armii państw sąsiednich

1

--

Działanie żołnierza w obronie w dzień i w nocy

--

 

Działanie żołnierza w natarciu

--

 

Działanie żołnierza na czujce i podsłuchu

--

 

Zachowanie się żołnierza w działaniach ochronno-obronnych

--

 

Działanie żołnierza w działaniach przeciwdywersyjnych

--

 

Ogółem godzin

14

6

8­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności ze szkolenia taktycznego

 1. 1.      Wszyscy uczniowie powinni znać:

a)      ogólną organizację, zasadnicze uzbrojenie i możliwości bojowe pododdziałów (do szczebla plutonu);

b)      ogólne zasady prowadzenia działań taktycznych przez pododdziały.

 1. 2.      Wszyscy uczniowie powinni umieć:

a)      podejmować decyzje do działania w określonych sytuacjach taktycznych;

b)      wykonać szkic działania drużyny;

c)      przygotować dane do strzelania w warunkach ograniczonej widoczności;

d)     postawić zadania bojowe funkcyjnym w drużynie do wykonania określonych działań taktycznych;

e)      przekazywać i odczytywać sygnały dowodzenia;

f)       rysować i odczytywać podstawowe znaki taktyczne;

g)      pokonywać teren różnymi sposobami z etatową bronią ręczną.

 

OGNIOWE

 

Tematy

L

Ć

Budowa broni ręcznej i amunicji

2

--

Podstawowe wiadomości z teorii strzału

2

--

Zasady strzelania z broni ręcznej

2

--

Ćwiczenia przygotowawcze i strzelanie na celność do tarczy sportowej
z broni strzeleckiej (sportowej)

4v

--

Ćwiczenia przygotowawcze do strzelania

--

 

Strzelania szkolne z broni ręcznej

--

 

Ogółem godzin

24

10

14­

       

v Ćwiczenia realizowane w ramach zajęć edukacyjnych na szkolnej strzelnicy sportowej bądź na placu szkolenia ogniowego (strzelnicy JW)

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności ze szkolenia ogniowego

 1. 1.      Wszyscy uczniowie powinni znać:

a)      ogólną budowę, przeznaczenie oraz podstawowe parametry taktyczno - techniczne broni strzeleckiej;

b)      zasady bezpieczeństwa obchodzenia się z bronią i amunicją;

c)      zasady strzelania z broni strzeleckiej.

 1. 2.      Wszyscy uczniowie powinni umieć:

a)      utrzymać w czystości i sprawności posiadaną broń;

b)      częściowo rozkładać i składać broń strzelecką;

c)      wykonywać czynności do strzelania z broni strzeleckiej;

d)     strzelać na celność z broni strzeleckiej do tarczy sportowej;

e)      przygotować etatową broń do strzelania;

f)       korygować ogień w kierunku i donośności;

g)      prowadzić obserwację pola walki i wydawać komendy do strzelania.

 

ROZPOZNANIE I ARMIE OBCE

 

Tematy

L

Ć

Zasady prowadzenia rozpoznania przeciwnika

 

--

Sposoby prowadzenia rozpoznania obiektu

 

--

Ogółem godzin

1

1

--

       

 

Wymagany zakres wiedzy z rozpoznania i armii obcych

Wszyscy uczniowie powinni znać zasady prowadzenia rozpoznania.

Wszyscy uczniowie powinni umieć prowadzić rozpoznanie obiektu.

 

 

ŁĄCZNOŚĆ

 

Tematy

L

Ć

Budowa i przeznaczenie polowego aparatu telefonicznego

1

--

Budowa polowej linii telefonicznej

1

--

Prowadzenie rozmów telefonicznych, przekazywanie meldunków, sygnałów
i komend przez telefon

--

4­

Ogółem godzin

6

2

4­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z łączności

 1. Każdy uczeń powinien znać zasady prowadzenia rozmów telefonicznych.
 2. Każdy uczeń powinien umieć:

a)      prowadzić rozmowy telefoniczne;

b)      przekazywać meldunki, sygnały i komendy przez telefon;

c)      przestrzegać zasad korespondencji.

 

 

POWSZECHNA OBRONA PRZECIWLOTNICZA

 

Tematy

L

Ć

Zasady urządzenia i działania posterunku obserwacji przestrzeni powietrznej

 

--

Zasady prowadzenia rozpoznania przestrzeni powietrznej i alarmowania
o zagrożeniu z powietrza

 

--

Urządzenie i działanie posterunku obserwacji przestrzeni powietrznej
w rejonie działań bojowych

--

1­

Prowadzenie rozpoznania przestrzeni powietrznej i alarmowanie
o zagrożeniu z powietrza

--

1­

Ogółem godzin

1

1

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z powszechnej obrony przeciwlotniczej

 1. 1.      Każdy uczeń powinien znać sygnały o zagrożeniu napadem z powietrza.
 2. 2.      Każdy uczeń powinien umieć:

a)       przekazać sygnał o alarmie lotniczym;

b)      działać na sygnał o zagrożeniu napadem z powietrza w działaniach taktycznych;

c)       odróżniać sylwetki i znaki rozpoznawcze podstawowych samolotów i śmigłowców państw sąsiednich.

 

 

INŻYNIERYJNO-SAPERSKIE

 

Tematy

L

Ć

Ogólna budowa min własnych i państw sąsiednich

1

--

Wykonanie pojedynczego okopu do prowadzenia ognia z postawy leżącej

--

1­

Budowa, rozpoznanie i pokonywanie zapór inżynieryjnych

--

1­

Ogółem godzin

3

1

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności ze szkolenia inżynieryjno – saperskiego

 1. 1.      Każdy uczeń powinien znać;

a)      ogólną budowę min własnych i państw sąsiednich;

b)      zasady pokonywania pól minowych;

 1. 2.      Każdy uczeń powinien umieć:

a)      wykorzystać ukształtowanie i pokrycie terenu przy wyborze stanowiska ogniowego;

b)      wykonać okop do strzelania z broni osobistej w postawie leżącej.

 

RATOWNICTWO

 

Tematy

L

Ć

Charakterystyka możliwych do wystąpienia zagrożeń, katastrof
i klęsk żywiołowych na terytorium RP w czasie zagrożenia i wojny

 

--

Ogólne zasady organizacji i prowadzenia akcji ratunkowych

 

--

Struktura organizacyjna, zadania i sposoby działania sił obrony cywilnej

 

--

Alarmowanie i wzywanie pomocy w różnych stanach zagrożeniach życia
i zdrowia, w czasie pokoju i wojny

 

--

Sposoby ewakuacji poszkodowanych

 

--

Ratownictwo w wypadkach komunikacyjnych

 

--

Ogółem godzin

3

3

--

       

Wymagany zakres wiedzy z ratownictwa

Każdy uczeń powinien znać:

a)      ogólną charakterystykę zagrożeń, katastrof i klęsk żywiołowych w czasie wojny;

b)      zasady działania w składzie grupy ratunkowej;

c)      zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej porażonym w strefie zniszczeń.

 

OCHRONA I OBRONA OBIEKTÓW

 

Tematy

L

Ć

Ogólne zasady ochrony i obrony obiektów

2

--

Organizacja i prowadzenie ochrony i obrony obiektów

 

4­

Ogółem godzin

6

2

4­

       

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z ochrony i obrony obiektów

 1. Każdy uczeń powinien znać procedury użycia broni w służbie wartowniczej.
 2. Każdy uczeń powinien umieć:

a)      prowadzić obserwację i patrolowanie podejść do obiektu (posterunku);

b)      zatrzymywać i kontrolować osoby wchodzące, pojazdy wjeżdżające oraz opuszczające obiekt;

c)      postępować z osobami zatrzymanymi.

 

METODYKA SZKOLENIA

METODYKA SZKOLENIA

 

Tematy

L

Ć

Ogólne zasady metodyki szkolenia

2

--

Zakres odpowiedzialności szkoleniowej i wychowawczej dowódcy

1

--

Rola i znaczenie dowódcy drużyny w organizacji życia programowego pododdziału

2

--

Sposoby i metody przygotowania się do prowadzenia zajęć

1

--

Podstawowe zasady i formy pracy z trudnymi żołnierzami. Sposoby kształtowania dyscypliny

1

--

Formy i metody szkolenia

--

 

Organizacja zajęć i sposoby ich prowadzenia

--

 

Zasady szkolenia indywidualnego i grupowego

--

 

Przygotowanie, organizacja i zabezpieczenie szkolenia na punkcie nauczania

--

 

Podstawowe przedsięwzięcia dowódcy drużyny w walce

--

 

Organizacja pracy i dowodzenia drużyną podczas przygotowywania obrony

--

 

Organizacja pracy i dowodzenia drużyną w natarciu

--

 

Ogółem godzin

21

7

14­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z metodyki szkolenia

 1. 1.      Każdy uczeń powinien znać:

a)      zasady dowodzenia drużyną;

b)      zasady metodyki szkolenia;

c)      zadania dowódcy drużyny w zakresie szkolenia i wychowania podwładnych.

 1. 2.      Każdy uczeń powinien umieć:

a)      określić potrzeby pomocy (naukowych) szkoleniowych do zajęć;

b)      przygotować kartę pracy do prowadzenia zajęć;

c)      umiejętnie stosować formy szkolenia;

d)     zgrywać żołnierzy do działania w składzie drużyny;

e)      wykonywać zadania z drużyną w składzie plutonu;

f)       dowodzić drużyną.

 


                                SZKOLENIE  UZUPEŁNIAJĄCE

                                     (ścieżka  międzyprzedmiotowa)

 

KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE

 

Tematy

L

Ć

Wojska Lądowe – tradycja i współczesność

 

--

Bezpieczeństwo narodowe Polski i jej potencjalne zagrożenia

 

 

Sojusz Północnoatlantycki – rola i zadania

 

--

Podstawowe źródła, zasady i normy prawa wojennego

 

--

Cele wojskowe według zasad prawa wojennego

 

--

Podstawowe kategorie osób podlegających ochronie zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych

 

--

Tematyka dotycząca bieżących wydarzeń w kraju i za granicą

 

--

Ogółem godzin

3

3

--

       

 

 

Wymagany zakres wiedzy z kształcenia obywatelskiego

Uczeń powinien znać:

a)      położenie geopolityczne Polski i jej potencjalne zagrożenia;

b)      rolę i zadania Sojuszu Północnoatlantyckiego;

c)      zasady i normy zachowania się w walce zgodnie z prawem wojennym;

d)     specyfikę prowadzenia działań bojowych przez żołnierzy we współczesnych konfliktach zbrojnych;

e)      sposoby przezwyciężania stresu w życiu codziennym i w działaniach taktycznych.

 

 

OBRONA PRZECIWCHEMICZNA

 

Tematy

L

Ć

Zasady ochrony przed środkami zapalającymi

1

--

Przyrządy rozpoznania i wykrywania skażeń

1

--

Posługiwanie się przyrządami rozpoznania i wykrywania skażeń

--

2­

Ogółem godzin

4

2

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z obrony przeciwchemicznej

Każdy uczeń powinien umieć:

a)      chronić się przed środkami zapalającymi;

b)      gasić napalm;

c)      posługiwać się przyrządami rozpoznania skażeń.

 


 

TERENOZNAWSTWO

 

Tematy

L

Ć

Zasady posługiwania się mapą (w skali 1:50 000)

1

--

Marsz według azymutu.

2

--

Marsz według mapy.

1

--

Orientowanie się w terenie bez mapy oraz ocena odległości

--

2­

Ogółem godzin

6

4

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z terenoznawstwa

 

Uczeń powinien umieć określać:

a)      strony świata według cech charakterystycznych przedmiotów terenowych, kompasu i zegarka;

b)      odległość za pomocą lornetki, podręcznych przedmiotów oraz szczególnych cech przedmiotów terenowych.

 

 


WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Tematy

L

Ć

Teoria wychowania fizycznego

 

--

Atletyka terenowa

 

--

Gimnastyka i ćwiczenia siłowe

 

--

Pływanie

 

--

Ogółem godzin

3

3

--

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z wychowania fizycznego

Każdy uczeń powinien umieć:

a)      pokonać różnego rodzaju przeszkody terenowe;

b)      wykonać:

-       testy sprawnościowe i ćwiczenia fizyczne będące miernikiem wyszkolenia;

-       długotrwały marsz z bronią i wyposażeniem w czasie ustalonym normami szkoleniowymi.

 

SANITARNE

 

Tematy

L

Ć

Zasady udzielania pierwszej pomocy porażonym bronią masowego rażenia

2

--

Zasady postępowania w stanach zagrożenia życia

1

--

Wyszukiwanie, wydobywanie i wynoszenie rannych z pola walki

--

4­

Ogółem godzin

7

3

4­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności ze szkolenia sanitarnego

Każdy uczeń powinien umieć:

a)      udzielać pomocy rannym i porażonym bronią masowego rażenia;

b)      ewakuować rannych;

c)      wykonywać częściowe zabiegi sanitarne i specjalne.

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Tematy

L

Ć

Ochrona środowiska naturalnego podczas nauki oraz szkolenia na poligonach, placach ćwiczeń i w koszarach

1

--

Ogółem godzin

1

1

--

       

 

 

Wymagany zakres wiedzy z ochrony środowiska

Każdy uczeń powinien znać:

a)      zasady ochrony środowiska naturalnego;

b)      zasady postępowania z odpadami materiałów pędnych i smarów oraz zużytymi częściami sprzętu i uzbrojenia.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

Tematy

L

Ć

Ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące na placach ćwiczeń taktycznych, w parku sprzętu technicznego oraz w obiektach koszarowych

1

--

Ogółem godzin

1

1

--

       

 

 

Wymagany zakres wiedzy z BHP

Uczeń powinien znać zasady bezpiecznego zachowania się w czasie nauki i szkolenia oraz
w życiu codziennym.

 

PROFILAKTYKA POŻAROWA

 

Tematy

L

Ć

Działanie w wypadku alarmu pożarowego w szkole i pododdziale

1

--

Ogółem godzin

1

1

--

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z profilaktyki pożarowej

Uczeń powinien znać:

a)      sygnały ogłaszania alarmu pożarowego i sygnały jego odwoływania;

b)      rodzaje i przeznaczenie środków gaśniczych oraz zasady posługiwania się nimi.

Uczeń powinien umieć:

a)      działać na wypadek zauważenia pożaru lub po ogłoszeniu alarmu pożarowego;

b)      posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym będącym na wyposażeniu szkoły (jednostki wojskowej).


 

ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PO OKRESIE SZKOLENIA W II KLASIE

 

            Na zakończenie okresu szkolenia każdy uczeń powinien opanować:

 1. Wiedzę metodyczną, merytoryczną i umiejętności praktyczne, niezbędne dowódcy drużyny do dowodzenia i prowadzenia szkolenia na punkcie nauczania.
 2. Posługiwanie się etatowym uzbrojeniem i sprzętem wojskowym drużyny oraz zasadnicze elementy jego technicznej eksploatacji.
 3. Obsługiwanie etatowych środków łączności i prowadzenie przez nie wymiany informacji.
 4. Posługiwanie się etatowymi przyrządami rozpoznania skażeń chemicznych
  i promieniotwórczych, prowadzenie zabiegów sanitarnych, dezaktywacji
  i odkażania.
 5. Strzelanie z broni strzeleckiej drużyny.
 6. Wysoką sprawność fizyczną i odporność psychofizyczną.

 

 

CELE SZKOLENIOWE W KLASIE III

 

Wszystkich uczniów doskonalić w zakresie:

 1. Prowadzenia celnego ognia z broni strzeleckiej drużyny.
 2. Dowodzenia drużyną w działaniach taktycznych.
 3. Występowania w roli instruktora.
 4. Utrzymania wysokiej sprawności fizycznej i odporności psychofizycznej.

Wszystkich uczniów nauczyć:

 1. Prowadzenia wszystkich form działań bojowych w każdych warunkach terenowych i atmosferycznych.
 2. Wykonywania przedsięwzięć zabezpieczenia bojowego i logistycznego.
 3. Obsługiwania uzbrojenia w zakresie zapewniającym jego sprawność.
 4. Prowadzenia rozpoznania terenu.


STRUKTURA PRZEDMIOTOWA KSZTAŁCENIA W KLASIE III

 

Dział szkolenia

Liczba godzin

Ogólny

Szczegółowy

L

Ć­

SZKOLENIE BOJOWE

Regulaminy SZ RP

2

--

Taktyka

5

10­

Ogniowe

8

12­

Rozpoznanie

2

--

Łączność

2

4­

Powszechna obrona przeciwlotnicza

1

2­

Inżynieryjno-saperskie

1

4­

Ratownictwo

6

2­

Ochrona i obrona obiektów

--

2­

METODYKA SZKOLENIA

4

10­

SZKOLENIE
UZUPEŁNIAJĄCE

 

 

(W przyszłości ścieżka
 międzyprzedmiotowa)

Kształcenie obywatelskie

4

--

Obrona przeciwchemiczna

2

2­

Terenoznawstwo

9

2­

Wychowanie fizyczne

4

2­

Sanitarne

6

4­

Ochrona środowiska

--

--

Profilaktyka pożarowa

--

--

Godziny dyspozycyjne

4

4­

Ogółem zajęć edukacyjnych

60

--

Obozy - zajęcia poligonowe  ­

Obóz letni – egzamin 5 dniowy (5 dni szkolenia) wg oddzielnego planu. Kończący szkolenie z p-w.

--

60­

         

v Ćwiczenia realizowane w ramach zajęć edukacyjnych na placu szkolnym lub
w jednostce wojskowej, z którą podpisano porozumienie o współpracy.

 


TEMATYKA SZKOLENIA W III KLASIE

 

       PODSTAWY WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO I WOJSKOWEGO

REGULAMINY SZ RP

 

Tematy

L

Ćv

Postępowanie służbowe

 

--

Służba wewnętrzna w jednostce wojskowej

 

--

Prawa i obowiązki osób pełniących służbę wartowniczą

 

--

Musztra indywidualna

v

--

Musztra zespołowa

v

--

Ogółem godzin

2

2

--

       

v Ćwiczenia realizowane w ramach zajęć edukacyjnych na placu szkolnym

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z regulaminów

 1. 1.    Uczeń powinien znać:

a)      zasady dowodzenia drużyna;

 1. 2.    Uczeń powinien umieć:

a)      wykonywać:

- zbiórki;

- dowodzić drużyną;

b)      występować w roli dowódcy drużyny.

 

SZKOLENIE BOJOWE

TAKTYKA

 

Tematy

L

Ć

Zasady organizacji i prowadzenia działań zaczepnych i obronnych przez drużynę

4

--

Zasady organizacji i prowadzenia działań przeciwdesantowych, przeciwdywersyjnych i nieregularnych

1

 

Działanie żołnierza w obronie miejscowości

--

 

Działanie żołnierza w walce o opanowanie budynku

--

 

Bytowanie żołnierza w czasie przenikania i w działaniach nieregularnych

--

 

Działanie żołnierza w obronie przeszkody wodnej (rzeki, kanału)

--

 

Działanie żołnierza w terenie lesistym, lesisto - jeziornym (górzystym)

--

 

Organizacja i prowadzenie ubezpieczonego marszu pieszego

--

 

Ogółem godzin

15

5

10­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności ze szkolenia taktycznego

Wszyscy uczniowie powinni umieć:

a)      wykonać:

-       w rejonie wyjściowym (ześrodkowania) podstawowe czynności wchodzące
w zakres przygotowania osobistego uzbrojenia i wyposażenia do walki;

-       w rejonie wyjściowym (ześrodkowania) podstawowe czynności wchodzące
w zakres przedsięwzięć zabezpieczenia bojowego;

-       czynności w czasie przygotowania i prowadzenia natarcia;

b)      wykonywać czynności w czasie:

-       działania jako drużyna patrolowa i na placówce w różnych warunkach terenowych i bojowych;

-       przygotowania i prowadzenia obrony;

c)         przetrwać kilka dni w osamotnieniu w trudnych warunkach terenowych
i atmosferycznych;

d)        dowodzić drużyną w czasie prowadzenia działań taktycznych;

e)         zorganizować:

-       zabezpieczenie bojowe i logistyczne;

-       współdziałanie w walce;

-       system ognia;

f)         kierować:

-       przygotowaniem osobistego uzbrojenia i wyposażenia do walki;

-       ogniem.

 

 

OGNIOWE

 

Tematy

L

Ć

Przyrządy obserwacyjno - celownicze

2

--

Budowa i oznakowanie granatów

4

--

Zasady prowadzenia obserwacji i wskazywania celów

2

--

Ćwiczenia przygotowawcze do strzelania i rzutu granatem

--

 

Strzelania z broni etatowej będącej na wyposażeniu drużyny

--

 

Rzucanie granatami ręcznymi

--

 

Ćwiczenia w kierowaniu ogniem drużyny

--

 

Ogółem godzin

20

8

12­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności ze szkolenia ogniowego

 1. 1.      Wszyscy uczniowie powinni znać:

a)      ogólną budowę, przeznaczenie oraz podstawowe parametry taktyczno - techniczne granatów ręcznych;

b)      zasady bezpieczeństwa i obchodzenia się z granatami ręcznymi.

 1. 2.      Wszyscy uczniowie powinni umieć:

a)      uzbrajać i rzucać ćwiczebnymi granatami ręcznymi;

b)      strzelać na celność z broni strzeleckiej do tarczy sportowej stałej, ukazującej
się i ruchomej;

c)      usuwać drobne niesprawności w broni etatowej drużyny;

d)     uzbrajać i rzucać bojowymi granatami ręcznymi;

e)      organizować i kierować wykonywaniem zadań bojowych przez drużynę;

f)       organizować system ognia drużyny.

 

ROZPOZNANIE I ARMIE OBCE

 

Tematy

L

Ć

Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie i zasady działania plutonu armii państw sąsiednich

 

--

Zasady przekazywania danych do wojsk własnych

 

--

Drużyna na wypadzie w celu zdobycia wiadomości

 

--

Ogółem godzin

2

2

--

       

 

 

Wymagany zakres wiedzy z rozpoznania i armii obcych

Wszyscy uczniowie powinni znać:

a)      organizację, wyposażenie i uzbrojenie plutonu armii państw sąsiednich;

b)      ogólne zasady działania plutonu wojsk sąsiadów;

c)      zasady prowadzenia rozpoznania.

 

 

 

ŁĄCZNOŚĆ

 

Tematy

L

Ć

Radiostacja przenośna małej mocy

1

--

Zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia korespondencji radiowej

1

2­

Prowadzenia korespondencji radiowej, przekazywanie sygnałów i komend

 

2­

Ogółem godzin

6

2

4­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z łączności

 1. Każdy uczeń powinien znać zasady nawiązywania łączności przez radiostacje małej mocy.
 2. 2.      Każdy uczeń powinien umieć:

a)      przekazywać meldunki, sygnały i komendy przez radiostację małej mocy;

b)      przestrzegać zasad korespondencji.

 

POWSZECHNA OBRONA PRZECIWLOTNICZA

 

Tematy

L

Ć

Rola, zadania i obowiązki żołnierza i dowódcy drużyny podczas organizowania powszechnej OPL

 

--

Zasady zwalczania nisko lecących środków napadu powietrznego z broni strzeleckiej

 

 

Zwalczanie nisko lecących środków napadu powietrznego z broni strzeleckiej

 

2­

Ogółem godzin

3

1

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z powszechnej obrony przeciwlotniczej

Każdy uczeń powinien umieć:

a)       zwalczać nisko lecące cele powietrzne z broni strzeleckiej;

b)      kierować działaniem drużyny na sygnał o zagrożeniu napadem z powietrza.

 

 

INŻYNIERYJNO-SAPERSKIE

 

Tematy

L

Ć

Zasady rozpoznawania i pokonywania przeszkód wodnych

 

--

Zasady minowania i wysadzania obiektów o konstrukcji stalowej, murowanej i drewnianej

 

 

Sporządzanie zapalnika lontowego i ładunku wybuchowego

 

2­

Minowanie i wysadzanie obiektów o konstrukcji stalowej, murowanej
i drewnianej

 

2­

Ogółem godzin

5

1

4­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności ze szkolenia inżynieryjno – saperskiego

 1. 1.      Każdy uczeń powinien znać;

a)      zasady pokonywania przeszkód wodnych;

b)      ogólne zasady prac minerskich.

 1. 2.      Każdy uczeń powinien umieć:

a)      wykonać zapalnik lontowy;

b)      sporządzić ładunek wybuchowy.

 

RATOWNICTWO

 

Tematy

L

Ć

Zasady współdziałania sił ratowniczych wojska z siłami straży pożarnej
w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof

4

--

Wyszukiwanie, wydobywanie, wynoszenie i udzielanie pierwszej pomocy zasypanym w schronach oraz znajdującym się w rejonach porażenia

1

1

Zabezpieczanie budynków grożących zawaleniem

1

1

Ogółem godzin

8

6

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z ratownictwa

Każdy uczeń powinien umieć:

a)      działać w składzie grupy ratunkowej;

b)      udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej porażonym w strefie zniszczeń;

c)      zabezpieczyć rejon dotknięty klęską żywiołową lub katastrofą przed penetracją osób postronnych.

 

OCHRONA I OBRONA OBIEKTÓW

 

Tematy

L

Ć

Ogólne zasady ochrony i obrony obiektów

--

1­

Organizacja i prowadzenie ochrony i obrony obiektów

--

1­

Ogółem godzin

2

--

1­

       

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z ochrony i obrony obiektów

 1. Każdy uczeń powinien znać procedury użycia broni w służbie wartowniczej.
 2. Każdy uczeń powinien umieć:

a)      prowadzić obserwację i patrolowanie podejść do obiektu (posterunku);

b)      zatrzymywać i kontrolować osoby wchodzące, pojazdy wjeżdżające oraz opuszczające obiekt;

c)      postępować z osobami zatrzymanymi.

 

                                    METODYKA SZKOLENIA

 

METODYKA SZKOLENIA

 

Tematy

L

Ć

Ogólne zasady metodyki szkolenia

 

--

Zakres odpowiedzialności szkoleniowej i wychowawczej dowódcy

 

--

Rola i znaczenie dowódcy drużyny w organizacji życia programowego pododdziału

 

--

Sposoby i metody przygotowania się do prowadzenia zajęć

 

--

Podstawowe zasady i formy pracy z trudnymi żołnierzami. Sposoby kształtowania dyscypliny

 

--

Formy i metody szkolenia

--

 

Organizacja zajęć i sposoby ich prowadzenia

--

 

Zasady szkolenia indywidualnego i grupowego

--

 

Przygotowanie, organizacja i zabezpieczenie szkolenia na punkcie nauczania

--

 

Podstawowe przedsięwzięcia dowódcy drużyny w walce

--

 

Organizacja pracy i dowodzenia drużyną podczas przygotowywania obrony

--

 

Organizacja pracy i dowodzenia drużyną w natarciu

--

 

Ogółem godzin

14

4

10­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z metodyki szkolenia

 1. Każdy uczeń powinien znać:

a)      zasady dowodzenia drużyną;

b)      zasady metodyki szkolenia;

c)      zadania dowódcy drużyny w zakresie szkolenia i wychowania podwładnych.

 1. Każdy uczeń powinien umieć:

a)      określić potrzeby pomocy (naukowych) szkoleniowych do zajęć;

b)      przygotować kartę pracy do prowadzenia zajęć;

c)      umiejętnie stosować formy szkolenia;

d)     zgrywać żołnierzy do działania w składzie drużyny;

e)      wykonywać zadania z drużyną w składzie plutonu;

f)       dowodzić drużyną.

 

                                                   SZKOLENIE  UZUPEŁNIAJĄCE

                          (ścieżka  międzyprzedmiotowa)

KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE

 

Tematy

L

Ć

Podstawowe kategorie obiektów podlegających ochronie zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych

 

--

Traktowanie ofiar wojny

 

--

Specyfika prowadzenia działań bojowych przez żołnierzy we współczesnych konfliktach zbrojnych

 

--

Tematyka dotycząca bieżących wydarzeń w kraju i za granicą

 

--

Ogółem godzin

4

4

--

       

 

Wymagany zakres wiedzy z kształcenia obywatelskiego

Uczeń powinien znać:

a)      położenie geopolityczne Polski i jej potencjalne zagrożenia;

b)      zasady i normy zachowania się w walce zgodnie z prawem wojennym;

c)      specyfikę prowadzenia działań bojowych przez żołnierzy we współczesnych konfliktach zbrojnych;

d)     sposoby przezwyciężania stresu w życiu codziennym i w działaniach taktycznych.

 

 

OBRONA PRZECIWCHEMICZNA

 

Tematy

L

Ć

Zasady ochrony przed środkami zapalającymi

 

--

Przyrządy rozpoznania i wykrywania skażeń

 

--

Ogółem godzin

4

2

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z obrony przeciwchemicznej

Każdy uczeń powinien znać:

a)      zasady posługiwania się ręcznymi granatami i świecami dymnymi.

b)      kierowania stawianiem zasłony dymnej przed drużynę za pomocą ręcznych granatów dymnych.

 

TERENOZNAWSTWO

 

Tematy

L

Ć

Marsz według azymutu.

3

--

Marsz według mapy.

3

2­

Orientowanie się w terenie bez mapy oraz ocena odległości

3

--

Ogółem godzin

11

9

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z terenoznawstwa

 

Uczeń powinien umieć określać:

a)      strony świata według cech charakterystycznych przedmiotów terenowych, kompasu i zegarka;

b)      odległość za pomocą lornetki, podręcznych przedmiotów oraz szczególnych cech przedmiotów terenowych.

 

 


WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Tematy

L

Ć

Teoria wychowania fizycznego

 

--

Atletyka terenowa

--

2­

Gimnastyka i ćwiczenia siłowe

 

--

Pływanie

 

--

Ogółem godzin

6

4

2­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności z wychowania fizycznego

Każdy uczeń powinien umieć:

a)      pokonać różnego rodzaju przeszkody terenowe;

b)      wykonać:

-       testy sprawnościowe i ćwiczenia fizyczne będące miernikiem wyszkolenia;

-       długotrwały marsz z bronią i wyposażeniem w czasie ustalonym normami szkoleniowymi.

 

SANITARNE

 

Tematy

L

Ć

Zasady postępowania w stanach zagrożenia życia

1

--

Postępowanie w stanach zagrożenia życia

1

--

Wyszukiwanie, wydobywanie i wynoszenie rannych z pola walki

4

4­

Ogółem godzin

10

6

4­

       

 

Wymagany zakres wiedzy i umiejętności ze szkolenia sanitarnego

Każdy uczeń powinien umieć:

a)      ewakuować rannych;

b)      udzielać pomocy rannym i porażonym.

 

 


ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PO OKRESIE SZKOLENIA W III KLASIE

Po zakończeniu okresu szkolenia w III klasie przeprowadza się praktyczny egzamin,
w ramach pobytu na obozie letnim (5. dniowym), określający stopień wyszkolenia uczniów stosownie do zakresu umiejętności.

 

            Na zakończenie okresu szkolenia każdy uczeń powinien opanować:

 1. Wiedzę metodyczną, merytoryczną i umiejętności praktyczne, niezbędne dowódcy drużyny do dowodzenia i prowadzenia szkolenia na punkcie nauczania.
 2. 2.      Posługiwanie się etatowym uzbrojeniem i sprzętem wojskowym drużyny oraz zasadnicze elementy jego technicznej eksploatacji.
 3. Zasady przygotowania uzbrojenia i sprzętu wojskowego do prowadzenia walki, wykorzystania jego walorów taktyczno-technicznych oraz odtwarzanie jego zdolności bojowej.
 4. Sprawne działanie indywidualne na polu walki w warunkach ekstremalnych.
 5. Obsługiwanie etatowych środków łączności i prowadzenie przez nie wymiany informacji.
 6. Posługiwanie się etatowymi przyrządami rozpoznania skażeń chemicznych
  i promieniotwórczych, prowadzenie zabiegów sanitarnych, dezaktywacji
  i odkażania.
 7. Zakładanie i unieszkodliwianie pojedynczych min oraz pokonywanie zapór
  i przeszkód inżynieryjnych (praktyczne ich wykonywanie).
 8. Wykorzystywanie materiału wybuchowego do prowadzenia rozbudowy fortyfikacyjnej stanowiska obronnego drużyny oraz niszczenie różnych konstrukcji.
 9. Prowadzenie celnego ognia z broni strzeleckiej drużyny (również w ramach zamienności funkcji).
 10. Określoną programem sprawność fizyczną.

 

 

ZAŁĄCZNIK 15A 

 

REGULAMINKLASY WOJSKOWEJ”W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM. PROF. EMILA CHROBOCZKA W SZUBINIE W KLASACH TECHNIKUM
Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄEDUKACJA WOJSKOWA

Prawa i obowiązki, które posiadają uczniowie zostały zawarte w Statucie Szkoły oraz Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Poniższy regulamin jest uzupełnieniem dotyczącym
praw i obowiązków uczniów w klasach Technikum z innowacją pedagogiczną
„Edukacja wojskowa”

                                                 I.                  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin mundurowy określa wygląd zewnętrzny uczniów klas Technikum
  z innowacją pedagogiczną „Edukacja wojskowa”.
 2. Mundur jest zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do danej szkoły, klasy
  o wyżej wymienionym profilu.
 3. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur tak, aby zachował on elegancki i schludny wygląd zewnętrzny.
 4. Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 5. Przy noszeniu umundurowania obowiązują następujące zasady:
  1. Umundurowanie zakupują rodzice ucznia na własny koszt, istnieje możliwość dofinansowania przez szkołę;
  2. Uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie: zajęć szkolnych (tj. Dzień Mundurowy);
  3. Na podstawie decyzji Dyrektora szkoły uczniowie zobowiązani są do reprezentowania szkoły i klasy podczas uroczystości szkolnych, państwowych, kościelnych, na które zostaje zaproszona szkoła;
  4. W zależności od warunków atmosferycznych, wychowawca decyduje o doborze umundurowania. W upalne dni uczniowie nie są zobowiązani do noszenia bluzy;
  5. Wolno używać tylko te przedmioty mundurowe, które zostały zatwierdzone przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie;
  6. Mundur powinien być dopasowany do sylwetki;
  7. Mundur ma być czysty i wyprasowany.
  8. Uczniowie klas mundurowych są zobowiązani do reprezentowania szkoły podczas wyżej wymienionych uroczystości. O formie uczestnictwa decyduje Dyrektor Szkoły.
  9. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, Statutu Szkoły, Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły ma prawo ukarać ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły.
  10. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu, Statutu Szkoły lub notorycznego opuszczania zajęć lekcyjnych i szkoleniowych, uczeń klasy wojskowej może zostać ukarany zawieszeniem w prawach członka klasy wojskowej i usunięciem z grupy objętej szkoleniem.

                              II.  WYGLĄD ZEWNĘTRZNY UCZNIÓW W UMUNDUROWANIU SZKOLNYM

 1. określają Przepisy Ubiorcze stanowiące załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.

                             III.              WYMOGI W STOSUNKU DO UCZNIÓW KLASY MUNDUROWEJ

 1. Uczeń ma prawo:
 2. Rozwijania swoich zainteresowań pod kierunkiem nauczyciela;
 3. Do pełnego korzystania z lekcji, które stanowią główną formę nauczania
  i wychowania;
 4. Do poszanowania swojej godności osobistej, swojej własności i zdrowia;
 5. Wypowiadania się zgodnie ze swoimi przekonaniami.

 

 1. Uczeń ma obowiązek:
 2. Dbać o dobre imię szkoły;
 3. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i porządku w czasie lekcji;
 4. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w szkole regulaminami;
 5. Ma obowiązek chodzić ubrany schludnie i estetycznie;
 6. Punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne, a w przypadku zastępstw powinien przebywać w wyznaczonych miejscach;
 7. Zachowywać się zgodnie z normami etyki i przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności;
 8. Szanować poglądy innych ludzi, ich godność i wolność.

 

 1. Uczniowie klas objętych szkoleniem bezwzględnie muszą się podporządkować przepisom BHP dotyczącym pobytu na terenie strzelnicy, przemarszach poza teren szkoły, lub transportu na zajęciach poza teren szkoły.
 2. W czasie zajęć poza terenem szkoły, uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminów oraz podporządkowania się poleceniom kadry szkoleniowej.
 3. Zabrania się wykorzystywania wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w trakcie szkolenia praktycznego i teoretycznego mogących naruszyć bezpieczeństwo szkoły, które mogłoby zagrażać życiu bądź zdrowiu osób drugich.
 4. Uczeń zobowiązany jest do udziału w zajęciach z przysposobienia wojskowego
  i zaliczenia wszystkich jego działów. Nie zaliczenie części teoretycznej albo zajęć poligonowych wiąże się z obniżeniem oceny rocznej o jeden stopień z przedmiotu przysposobienie wojskowe.

 IV.              OZNAKI KLASOWE ORAZ ZASADY ICH NOSZENIA I  ZASADY AWANSOWANIA

 1. Znakiem ucznia klasy wojskowej jest naszywka wykonana wg wzoru zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły zawierająca nazwę szkoły, noszona na lewym rękawie bluzy.
 2. Kadeci noszą oznaki stopni jako znak  „|” pomarańczowego koloru, w ilości odpowiadającej danemu stopniowi na pagonie.
 3. Stopnie:
 4. kadeta otrzymuje uczeń po złożeniu uroczystego ślubowania;
 5. starszego kadeta otrzymuje uczeń po ukończeniu klasy pierwszej i zaliczeniu obozu szkoleniowego - „|”;
 6. kaprala kadeta otrzymuje uczeń po ukończeniu klasy pierwszej, zaliczeniu obozu szkoleniowego, cechujący się właściwą, wzorową postawą, dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce, wysoką frekwencja oraz godnym reprezentowaniem szkoły (odstęp między paskami 2 mm) - „||”;
 7. kaprala kadeta, otrzymuje uczeń po ukończeniu klasy drugiej i zaliczeniu obozu szkoleniowego (odstęp między paskami 2 mm) - „||”;

 

 1. starszego kaprala kadeta otrzymuje uczeń po ukończeniu klasy drugiej i zaliczeniu obozu szkoleniowego, który cechuje się właściwą wzorową postawą, dobrymi
  i bardzo dobrymi wynikami w nauce, wysoką frekwencja oraz godnym reprezentowaniem szkoły (odstęp między paskami 2 mm) - „|||”;

 

 1. starszego kaprala kadeta otrzymuje uczeń po ukończeniu klasy trzeciej i zaliczeniu obozu szkoleniowego (odstęp między paskami 2 mm) - „|||”;

 

 1. kadeta prymusa, otrzymuje uczeń po ukończeniu klasy trzeciej, uzyskaniu wzorowej oceny zachowania i średniej ocen co najmniej 4,75 oraz udziału w innym pozaszkolnym przedsięwzięciu – zawodach szczebla wojewódzkiego i centralnego (odstęp między paskami 2 mm)- „||||”.
 2. awansu nie otrzymuje uczeń, z nagannym zachowaniem.

                                                  V.                 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy sporne odnośnie noszenia munduru rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Pedagogiczną

uchwały nr ………………………………………………… z dnia 29 sierpnia 2014r. i obowiązuje od roku szkolnego 2014/2015.