REGULAMIN  REKRUTACJI

w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych

 im. prof. Emila Chroboczka

w  Szubinie

 

Zgodnie z  Zarządzeniem nr 9/2019 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,

 na rok szkolny 2019/2020 do:

 publicznych szkół podstawowych  dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i  na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko - pomorskim

u s t a l a m

następujące zasady  naboru na rok szkolny 2019/2020.

 

Kandydatów obowiązuje nabór elektroniczny

(link do rejestracji: https://naklonadnotecia.edu.com.pl )

 

Kształcenie  odbywa się w następujących typach szkół:

 • technikum – w zawodzie:  -  technik logistyk (klasa wojskowa)

                                               -  technik logistyk

                                               -  technik spedytor

                                               -  technik ekonomista

 • szkoła branżowa I stopnia– kształcenie w różnych zawodach –       klasa wielozawodowa.

                                           

 1. Kandydaci wprowadzają elektronicznie swoje dane do szkolnego systemu rekrutacji i składają w sekretariacie szkoły wydrukowane z systemu  i podpisane  podanie w terminie od dnia  13 maja 2019r  do dnia 17 czerwca 2019 r.
 2. Do podania kandydaci załączają wg terminów wskazanych poniżej:
  1. oryginał bądź kopię świadectwa ukończenia VIII klasy szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
  2. kandydaci – laureaci konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego lub powiatowego załączają dyplom laureata oraz stosowne zaświadczenie,
  3. jedną fotografie (z nazwiskiem i imieniem na odwrocie),
  4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wybranego zawodu (dot. kandydatów do szkoły branżowej I stopnia i technikum w zawodzie logistyk, spedytor i ekonomista)
  5. zaświadczenia od pracodawcy o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (dot.  kandydatów do szkoły branżowej I stopnia)
  6. podanie o internat (dla zainteresowanych)

Terminarz   rekrutacji

L.p.

 

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas  pierwszych pięcioletnich techników  i trzyletnich branżowych szkół I stopnia  dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 maja 2019r.

(poniedziałek)

do 17 czerwca 2019r. (poniedziałek)

do godz. 1500

od 16 lipca 2019 r.

(wtorek)od godz.1200

do 22 lipca 2019 r.

(poniedziałek) do godz.1500

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas  pierwszych pięcioletnich techników i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 21 czerwca 2019r  (piątek)

do 25 czerwca 2019r. (wtorek) do godz. 1500

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas  pierwszych pięcioletnich techników i branżowej szkoły I stopnia

 do 26 czerwca 2019r (środa)

 do 26 lipca 2019r. (piątek)

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 lipca 2019r. (czwartek)

do godz.1200

 12 sierpnia 2019r. (poniedziałek)

do godz. 1200

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do pięcioletniego technikum  i branżowej szkoły I stopnia, a  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 11 lipca 2019r. (czwartek) do

15 lipca 2019r (poniedziałek)

do godz.1500

od 12 sierpnia 2019r. (poniedziałek) do

14 sierpnia 2019r. (środa)do godz.1500

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16 lipca 2019r (wtorek) godz.1200

 

16 sierpnia 2019 r. (piątek) godz. 1200

7

Poinformowanie on-line kuratora oświaty przez dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc w klasach I pięcioletnich techników i trzyletniej branżowej szkole I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

Niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

 

Kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

O przyjęciu ucznia  decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

- wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach :

 • wynik przedstawiony w procentach mnożony przez 0,3 z:

- języka polskiego

- matematyki

- jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt.4 ustawy o systemie oświaty - GEOGRAFIA

 • wynik przedstawiony w procentach mnożony przez 0,2 z:

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym


- oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z  języka polskiego i trzech 

  wybranych przedmiotów, tj.:

 • dla zawodu technik logistyk  - matematyka, geografia, język obcy nowożytny
 • dla zawodu technik spedytor - matematyka, geografia, język obcy nowożytny
 • dla  kandydatów do szkoły branżowej I stopnia - matematyka, informatyka, język obcy nowożytny.

 

 

       Punktacja za zajęcia edukacyjne wskazane przez szkołę: 

 • stopień celujący -18 pkt.
 • stopień bardzo dobry – 17 pkt.
 • stopień dobry – 14 pkt.
 • stopień dostateczny – 8 pkt.
 • stopień dopuszczający – 2 pkt.

 

- ukończenie ósmej klasy szkoły podstawowej  z wyróżnieniem-  7 pkt.

 

- osiągnięcia  uzyskane w zawodach i konkursach określonych w §  6.1 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017r .

(patrz linkhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/610/1)

 

- działalność na rzecz środowiska – wolontariat -  (3   pkt)

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty stosuje się przeliczniki określone w § 8 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017r.

(patrz link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/610/1 )

 

 

Zasady  naboru wprowadzone zostały zarządzeniem  dyrektora

Nr 021.03.2019 z dnia  25 marca 2019r.

 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

 im. prof. Emila Chroboczka w  Szubinie

 

Zgodnie z  Zarządzeniem nr 10/2019 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do:

klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum w województwie kujawsko - pomorskim

u s t a l a m

następujące zasady  naboru na rok szkolny 2019/2020.

 

Kandydatów obowiązuje nabór elektroniczny

(link do rejestracji: https://naklonadnotecia.edu.com.pl )

 

Kształcenie  odbywa się w następujących typach szkół:

 • technikum – w zawodzie:  -  technik logistyk

                                               -  technik logistyk (klasa wojskowa)

                                               -  technik spedytor

                                               -  technik ekonomista

 • szkoła branżowa I stopnia– kształcenie w różnych zawodach –     klasa wielozawodowa.

                                            

 1. Kandydaci wprowadzają elektronicznie swoje dane do szkolnego systemu rekrutacji i składają w sekretariacie szkoły wydrukowane z systemu  i podpisane  podanie w terminie od dnia  13 maja 2019r  do dnia 17 czerwca 2019 r.
 2. Do podania kandydaci załączają wg terminów wskazanych poniżej:
  1. oryginał bądź kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  2. kandydaci – laureaci konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego lub powiatowego załączają dyplom laureata oraz stosowne zaświadczenie,
  3. jedną fotografie (z nazwiskiem i imieniem na odwrocie),
  4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wybranego zawodu (dot. kandydatów do szkoły branżowej I stopnia i technikum w zawodzie logistyk, spedytor i ekonomista)
  5. zaświadczenia od pracodawcy o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (dot.  kandydatów do szkoły branżowej I stopnia)
  6. podanie o internat (dla zainteresowanych).

Terminarz   rekrutacji

  L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas  pierwszych dotychczasowych czteroletnich techników  i trzyletnich branżowych szkół  I stopnia  dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 od 13 maja 2019r.

(poniedziałek)

do 17 czerwca 2019r. (poniedziałek)

do godz. 1500

 od 16 lipca 2019 r.

(wtorek)od godz.1200

do 22 lipca 2019 r.

(poniedziałek) do godz.1500

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas  pierwszych dotychczasowego czteroletniego  technikum i trzyletniej  branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 od 21 czerwca 2019r . (piątek)

do 25 czerwca 2019r. (wtorek) do godz. 1500

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas  pierwszych dotychczasowego czteroletniego technikum  i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia 

 do 26 czerwca 2019r (środa)

 do 26 lipca 2019r. (piątek)

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 lipca 2019r. (czwartek)

godz.1200

12 sierpnia 2019r. (poniedziałek)

godz. 1200

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do dotychczasowego czteroletniego  technikum  i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, a  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

  od 11 lipca 2019r. (czwartek) do

15 lipca 2019r (poniedziałek)

do godz.1500

 

 od 12 sierpnia 2019r. (poniedziałek) do

14 sierpnia 2019r. (środa)do godz.1500

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 16 lipca 2019r (wtorek) godz.1200 

 16 sierpnia 2019 r. (piątek) godz. 1200

 7

 Poinformowanie on-line kuratora oświaty przez dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc w klasach I czteroletnich techników i trzyletniej branżowej szkole I stopnia dla absolwentów gimnazjum.

Niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 Niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

 

Kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

 4-letniego Technikum i 3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia

                                                         

O przyjęciu ucznia  decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

- wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z:

języka polskiego

historii i wiedzy o społeczeństwie

matematyki

przedmiotów przyrodniczych

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

(wynik przedstawiony w procentach mnożony przez 0,2)


- oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z  języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, tj.:

 • dla zawodu technik logistyk  - matematyka, geografia, język obcy nowożytny
 • dla zawodu technik ekonomista – matematyka, geografia, język obcy nowożytny 
 • dla zawodu technik spedytor - matematyka, geografia, język obcy nowożytny
 • dla  kandydatów do szkoły branżowej I stopnia - matematyka, informatyka, język obcy nowożytny.

 

       Punktacja za zajęcia edukacyjne wskazane przez szkołę:

 • stopień celujący -18 pkt.
 • stopień bardzo dobry – 17 pkt.
 • stopień dobry – 14 pkt.
 • stopień dostateczny – 8 pkt.
 • stopień dopuszczający – 2 pkt.

 

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem-  7 pkt.

 

- osiągnięcia  uzyskane w zawodach i konkursach określonych w §  6 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r

(patrz link:. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1)

 

- działalność na rzecz środowiska – wolontariat -  (3   pkt)

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego stosuje się przeliczniki określone w § 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r.

(patrz link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1

 

 

 

Zasady  naboru wprowadzone zostały zarządzeniem  dyrektora

Nr 021.03.2019 z dnia  25 marca 2019r.

 

 

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku występowania zachowań problemowych młodzieży

 ZSP w Szubinie.

 

1. W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

 • odizolowania ucznia od reszty klasy, ale ze względu na bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie,
 • powiadamia niezwłocznie dyrektora szkoły, pedagoga i wychowawcę,
 • zawiadamia o fakcie rodziców/opiekunów, by niezwłocznie przybyli do szkoły,
 • w przypadku, gdy rodzice/opiekunowie odmówią przyjazdu po dziecko szkoła zawiadamia policję,
 • w przypadku powtarzania się takiej sytuacji pedagog wspólnie z rodzicami kieruje ucznia do poradni AA lub umawia na konsultacje do MONARU.

 2. W przypadku pobicia na terenie szkoły należy:

 • odizolować osoby biorące udział w bójce,
 • pedagog w obecności dyrektora rozmawia o zdarzeniu z winnymi i wyjaśnia okoliczności,
 • w przypadku przyznania się do winy i pogodzenia się uczniowie otrzymują naganę dyrektora, zawiadamia się rodziców i pracodawców,
 • jeżeli sytuacja się powtarza wzywa się policję, która zgłasza problem do sądu dla nieletnich.

3. W przypadku wagarowania uczniów należy:

 • wychowawca zgłasza problem do pedagoga,
 • pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem w celu wychwycenia powodu wagarowania, ustala z uczniem zasady prawidłowej postawy uczniowskiej, zgodnej ze Statutem Szkoły,
 • jeżeli uczeń nie przestrzega zasad, wagary się powtarzają pedagog zgłasza ten fakt dyrektorowi i zawiadamia rodziców pisemnie lub telefonicznie,
 • wysyła pismo do pracodawcy o lekceważącym stosunku do obowiązków szkolnych danego ucznia,
 • należy danego ucznia przez dłuższy czas monitorować.

4. W przypadku gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominające wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

 • nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych,
 • próbuje ustalić do kogo znaleziona substancja należy,
 • powiadamia dyrekcję szkoły i pedagoga,
 • szkoła wzywa policję,
 • po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

5. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 • nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia,
 • o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa,
 • w przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazaniu zawartości teczki, dyrektor wzywa policję,
 • jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji,

6. W przypadku stwierdzenia czynu karalnego:

 • powiadomienie pedagoga lub dyrektora szkoły,
 • ustalenia okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków,
 • przekazanie sprawcy dyrektorowi szkoły lub pedagogowi pod opiekę,
 • powiadamia rodziców/opiekunów ucznia,
 • gdy sprawa jest poważna (uszkodzenie ciała, rozbój) lub sprawca nie jest uczniem naszej szkoły powiadomienie policji,

7. W przypadku ofiary czynu karalnego:

 • jeżeli to konieczne przekazać ucznia pielęgniarce szkolnej w celu udzielenia pierwszej pomocy (jeżeli nie ma pielęgniarki przekazać ucznia do dyrektora),
 • w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń, pielęgniarka wzywa lekarza (gdy nie ma pielęgniarki lekarza wzywa dyrektor),
 • powiadomienie dyrektora lub pedagoga,
 • powiadomienie rodziców/opiekunów ucznia,
 • gdy sprawa jest poważna, należy wezwać policję w celu zabezpieczenia śladów, ustalenia okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.

8. W przypadku agresji słownej w stosunku do nauczyciela należy:

 • powiadomić dyrektora, wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego o zaistniałym fakcie agresji,
 • powiadomić rodziców/opiekunów ucznia – sprawcy o zachowaniu dziecka,
 • ustalić okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia,
 • przeprowadzić rozmowę uczeń – rodzic – nauczyciel – dyrektor celem przyczyny takiego zachowania, sposobu naprawienia relacji z nauczycielem, uświadomienia konieczności pracy nad zmianą zachowania się ucznia,
 • przeprosić nauczyciela przez ucznia i jego rodziców,
 • zastosowanie kary regulaminowej – nagana wychowawcy, ewentualnie nagana dyrektora,
 • zlecenie uczniowi prac dodatkowych np. opracowanie referatu „ kultura języka” oraz wygłoszenie go na forum klasy.

9. W przypadku agresji fizycznej w stosunku do nauczycieli należy:

 • w razie zaistnienia danej sytuacji na lekcji wysłać przewodniczącego klasy po pedagoga szkolnego w celu zapewnienia opieki nad klasą oraz udać się ze sprawcą agresji do dyrektora szkoły, w razie potrzeby w asyście przewodniczącego klasy,
 • poinformować o zaistniałej sytuacji wychowawcę, pedagoga szkolnego,
 • wezwać do szkoły rodziców/opiekunów ucznia – agresora ( natychmiastowe stawiennictwo),
 • jeśli doszło do uszkodzenia ciała nauczyciela należy:
 • udzielić pomocy medycznej i psychologicznej poszkodowanemu,
 • zabezpieczyć dowody przestępstwa i świadków zdarzenia,
 • powiadomić policję.
 • przeprowadzić rozmowę dyrektora, wychowawcy, pedagoga szkolnego, rodziców i ucznia dotyczącą dalszego pobytu ucznia w szkole (sugerowana zmiana szkoły, zobowiązanie ucznia do podjęcia terapii radzenia sobie z agresją albo postawienie wniosku na Radzie Pedagogicznej o skreślenie z listy uczniów),
 • przeproszenie nauczyciela przez ucznia i jego rodziców.

Zarządzenia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 • Zarządzenie nr 9/2019 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych  dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i  na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko - pomorski
 • Zarządzenie nr 10/2019 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum w województwie kujawsko - pomorskim
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego , czteroletniego technikum i branzowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r., poz. 586).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r., poz. 610)

Więcej informacji w zakładkach: Absolwenci gimnazjum i Absolwenci szkoły podstawowej

oraz pod nr tel. 52/384-23-97 (sekretariat od pon. do pt. w godz. 7:00 do 15:00)

 

 

 

 

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. PROF. EMILA CHROBOCZKA W SZUBINIE
NA LATA 2010-2015

Plan rozwoju szkoły opracowano na podstawie:

 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 z późn. zm.);
 2. Ustawy Karta Nauczycielaz dnia 26 stycznia 1982r.( Dz.U.06.97.674 z późn.zm);
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324);
 4. Wniosków i z ewaluacji i  nadzoru pedagogicznego;
 5.  Diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli;
 6. Analizy wyników egzaminów zewnętrznych;
 7. Wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Misja szkoły: Uczymy się w przyjaznej szkole, zaspakajającej nasze potrzeby edukacyjne i psychologiczne; w której w razie potrzeby znajdziemy wyciągniętą do nas pomocną dłoń

Wizja szkoły:

Wszystkie działania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. .Emila Chroboczka w Szubinie  zmierzają do tego, aby:

W obszarze kształcenia

 • uczniowie osiągali wyniki porównywalne z uczniami szkół  tego samego typu w powiecie, województwie na egzaminach maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • uczniowie mieli możliwości wyrównywania szans edukacyjnych oraz eliminowania deficytów i ograniczeń wpływających na ich start zawodowy lub kontynuację edukacji,
 • efektywnie posługiwali się technologią informatyczną i byli komunikatywni w językach obcych,
 • mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych na terenie szkoły finansowanych w ramach projektów zewnętrznych (np. EFS) i współorganizowanych przez wspierające szkoły instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorców,
 • mieli poczucie odpowiedzialności za pracę, naukę i samokształcenie,
 • kadra pedagogiczna ustawicznie doskonaliła swoje umiejętności

W obszarze wychowania i opieki

 • otoczyć wsparciem wszystkich uczniów potrzebujących pomocy,
 • przeciwdziałać przejawom  przemocy, uzależnienia od nikotyny, narkotyków i alkoholu,
 • integrować społeczność szkolną poprzez kultywowanie pamięci o patronie i tradycji szkoły, wspólne obchodzenie ważnych rocznic i świąt,
 • współpracować z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów, instruktorami praktycznej nauki zawodu, przedsiębiorcami lokalnego rynku pracy,
 • w miarę potrzeby i możliwości wspomagać rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • respektować zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej,
 • oceniać uczniów rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie,
 • organizować pomoc materialną dla uczniów, którzy tego potrzebują.

W obszarze  zarządzania i organizacji

 • współpracować z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustalać kierunki rozwoju,
 • dbać o właściwą organizację pracy szkoły,
 • zapewniać kadrze możliwość rozwoju przez formy doskonalenia zawodowego,
 • nawiązywać kontakty z różnymi szkołami i innymi placówkami w celu wzajemnej wymiany doświadczeń,
 • planować dalszy rozwój szkoły,
 • dostosowywać ofertę edukacyjną szkoły do potrzeb regionalnego rynku pracy i oczekiwań środowiska,
 • promować szkołę w środowisku,
 • współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę w ustalaniu programu nauczania zawodu, metod i technik nauczania zawodu, odbywania praktyk oraz działań mających na celu wyposażenie w umiejętności przydatne na lokalnym rynku pracy.