Zarządzenie Nr 0011.4.2013

Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im.prof.Emila Chroboczka w Szubinie

z dnia 12 lutego 2013 r.z późniejszymi zmianami (tekst jednolity)

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 oraz  sposobu przeliczania na punkty ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów.

Na podstawie § 23 pkt 2, pkt 3 i pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232  oraz  z 2009 r. Nr 31, poz.208)

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się następujące terminy rekrutacji do  szkół ponadgimnazjalnych:

 

Szkoły ponadgimnazjalne   dla młodzieży: zasadnicze szkoły zawodowe i technika

1.

Składanie podań przez kandydatów do nie więcej niż   trzech wybranych szkół.

od 27   maja 2013 r.

do 21   czerwca 2013 r.,

do godz.   15.00

2.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę.

do 2   lipca 2013 r. (wtorek),

do godz.   12.00

3.

Ogłoszenie   list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
  do szkół.

do 4   lipca 2013 r. (czwartek),

do godz.   15.00

4.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez
kandydatów   umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół.

 do 8 lipca 2013 r.

(poniedziałek),

do godz.   12.00

5.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół.

8 lipca   2013 r.
  (poniedziałek),

do godz.   15.00

6.

Składanie   dokumentów przez kandydatów  do 8 lipca 2013 r.
(dot. w przypadku  nie dokonania pełnego naboru).

do 10   lipca
  2013 r. (środa),

do godz.   15.00

7.

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w   szkołach, które
  w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru.

 11 lipca 2013 r. (czwartek),

do godz.   12.00

8.

Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla absolwentów
gimnazjów,   którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego
  w późniejszym terminie (tylko w przypadku wolnych   miejsc).

po 20   sierpnia

2013 r.

9.

Przeprowadzenie   dodatkowej rekrutacji - w przypadku nie dokonania
  pełnego naboru do 11 lipca 2013 r.

do 31   sierpnia  2013 r.,

do godz.   12.00

 

§ 2. Ogólne zasady rekrutacji do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży tj. zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.

Nabór jest prowadzony w formie elektronicznej poprzez zalogowanie się kandydata na stronę: https://naklonadnotecia.edu.com.pl  w terminie określonym w §1 poz.1 zarządzenia.

 1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej i technikum decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające liczbę punktów:

1)    możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;

2)    możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tj. w przypadku:

 • technikum:

- zawód – technik ekonomista –matematyka, informatyka, język obcy

- zawód – technik spedytor – matematyka, informatyka, język obcy

- zawód – technik ochrony środowiska – matematyka, chemia, język  obcy

- zawód – technik agrobiznesu – matematyka, biologia, język obcy

 • zasadniczej szkoły zawodowej – matematyka, geografia, język obcy

3)    możliwych do uzyskania za następujące osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

-   ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;

-  udział w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim oraz w olimpiadach ogólnopolskich;

-  osiągnięcia sportowe, co najmniej na szczeblu powiatowym;

-   osiągnięcia artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym;

-  działalność wykonywaną w ramach wolontariatu.

4)    możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,
w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków
i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.).

 1.  W przypadku braku zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla ucznia, który został zwolniony z egzaminu przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie § 49 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), o przyjęciu kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej decyduje dyrektor szkoły.
 2.  Laureaci olimpiad ogólnopolskich dla gimnazjalistów oraz konkursów co najmniej o zasięgu wojewódzkim (wymienionych w załączniku nr 2), których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do tut. szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa wyżej.
 3.  Laureaci i finaliści konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Kuratora Oświaty oraz olimpiad ogólnopolskich dla gimnazjalistów przedstawiają
  w szkole pierwszego wyboru oryginał zaświadczenia wydanego odpowiednio przez  kuratora lub organizatora olimpiady.
 4.   Osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym,  a  także działalność wykonywaną w ramach wolontariatu, kandydaci dokumentują przedsta­wiając w szkole pierwszego wyboru oryginał dyplomu lub zaświadczenia, wystawionego przez odpowiednią instytucję lub organizację.
 5.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo do szkół ponadgimnazjalnych mają kandydaci wymienieni w §10 roz­­po­­rzą­dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.).

            § 3. Szczegółowe kryteria rekrutacji do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.

 1. Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych w procesie rekrutacji wynosi 200.
 2.   Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, ocen z przedmiotów oraz innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum ustala się w następujący sposób:

 

L.p.

Przedmioty/osiągnięcia

przeliczane na punkty

 

 

Maksymalna liczba punktów do   uzyskania za osiągnięcia

Maksymalna punktacja składowa

1.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

            100

 

Część humanistyczna

 

Język   polski

 

20

 

Historia   i wiedza o społeczeństwie

 

20

Cześć   matematyczno-przyrodnicza

 

Matematyka  

 

20

 

Przedmioty   przyrodnicze (biologia, fizyka, chemia, geografia)

 

20

Języki obce

 

Język   obcy

 

20

2.

Oceny z   zajęć edukacyjnych

               64     

 

2.1.  Język polski

               16    

 

    
 • stopień celujący

 

16

    
 • stopień bardzo dobry

 

14

    
 • stopień dobry

 

11

    
 • stopień dostateczny

 

    6

    
 • stopień dopuszczający

 

 

    2

2.2.Trzy zajęcia   edukacyjne wskazane przez szkołę: -patrz §2.1.2 (za każde wskazane zajęcia   edukacyjne max 16 punktów)

               48

 

    
 • stopień celujący

 

16

    
 • stopień bardzo dobry

 

13

    
 • stopień dobry

 

10

    
 • stopień dostateczny

 

    5

    
 • stopień dopuszczający

 

    2

3.

Inne   osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

               36

 

3.1. Ukończenie   gimnazjum z wyróżnieniem

                 6

 

3.2. Osiągnięcia w   konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych organizo­wanych przez   kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez   inne podmioty działające na terenie szkół

               20

(niezależnie od liczby osiągnięć)

 

    
 • uzyskanie w konkursach        przedmio­towych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oś­wia­­ty        lub w konkursach współor­ga­nizowanych przez Kujawsko-Pomor­skiego        Kuratora Oświaty wymienio­nych w za­łącz­­niku nr 2, tytułu finalisty,

 

15

    
 • uzyskanie w konkursach tema­tycznych        oraz w innych konkursach współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego        Kuratora Oświaty wymienionych w załączniku nr 3 tytułu laureata

 

    5

    
 • uzyskanie w konkursach tema­tycz­nych        oraz w innych konkursach współ­organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego        Kuratora Oświaty wymienionych w załączniku nr 3 tytułu finalisty

 

    3

3.3. Osiągnięcia   sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym zgodnie z listą dyscyplin   sportowych zamieszczonych                   w załączniku  nr 4

4

(niezależnie od liczby osiągnięć)

 

    
 • osiągnięcia na szczeblu        krajowym lub międzynarodowym (miejsca od pierwszego do szóstego w        zawodach krajowych lub reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej)

 

    4

    
 • osiągnięcia na szczeblu        wojewódzkim (miejsca od pierwszego do szóstego)

 

    3

 

    
 • osiągnięcia na szczeblu        powiatowym  (miejsca od pierwszego        do trzeciego)

 

 

    2

3.4. Osiągnięcia   artystyczne w konkursach organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym

 

                4

(niezależnie od liczby osiągnięć)

 

    
 • osiągnięcia na szczeblu krajowym        lub międzynarodowym (miejsca od pierwszego do szóstego na szczeblu        krajowym lub reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej)

 

    4

    
 • osiągnięcia na szczeblu        wojewódzkim (miejsca od pierwszego do szóstego)

 

    3

 

    
 • osiągnięcia na szczeblu powiatowym       (miejsca od pierwszego do        trzeciego)

 

 

    2

3.5.   Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu

Wolontariat   rozumiany jako działalność wykonywania ochotniczo i bez wynagro­dzenia (np.   aktywna współpraca  z domem dziecka,   hospicjum, organizacjami charyta­tywnymi itp.) na zasadach określonych   w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działal­ności pożytku publicznego i   wolontariacie. Działalność musi być udokumentowana i prowadzona przez co   najmniej nieprzer­wany okres 10 miesięcy.

2

 

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                      /-/ Elżbieta Nowicka

 

 

                                                                                   Załącznik nr 1 do zarządzenia

 Nr 0011.4.2013

                                                                  Dyrektora ZSP w Szubinie

                                                                  z dnia 12 lutego 2013 r.

 

 

Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych  przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o oraz olimpiad ogólnopolskich dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013,  których laureaci uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, a finaliści uzyskują 15 punktów w procesie rekrutacji

 

I. Konkursy organizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty:

 1. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka polskiego;
 2. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z matematyki;
 3. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z historii;
 4. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z fizyki;
 5. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z chemii;
 6. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z biologii;
 7. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z geografii;
 8. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka angielskiego;
 9. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego;

10. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka rosyjskiego;

11. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka francuskiego.

II. Konkursy współorganizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty:

 1. Konkurs matematyczny dla uczniów klas I i II gimnazjum „Liga zadaniowa;” 
 2. Konkurs wojewódzki z fizyki i astoronomii;
 3. Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum.

III. Olimpiady ogólnopolskie dla uczniów gimnazjum:

 1. Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów;
 2. Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów;
 3. Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.  

                                                                                   Załącznik nr 2 do zarządzenia

 Nr 0011.4.2013

                                                                  Dyrektora ZSP w Szubinie

                                                                  z dnia 12 lutego 2013 r.

 

 

Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych

przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013,

których laureaci uzyskują 5 punktów, a finaliści
uzyskują 3 punkty w procesie rekrutacji

 

 1. Ogólnopolski konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 –89"                                                                                                                
 2. Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 

  1768 – 1864. Od konferencji barskiej do powstania styczniowego”.